ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋದರಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವನು,

ಅಮ್ಮಾ, ಚಂದಿರ ನನ್ನವನು;
ನಿನ್ನವ ನಾನಾಗಿರುವಿದರಿಂದ.
ಅಮ್ಮಾ, ಚಂದಿರ ನಿನ್ನವನು

ಮೂಡಣ ದೆಸೆಯೊಳು ಗಿರಿಗಳನೇರುತ
ಓಡುತ ಬರುತಿರೆ ನನಗಾಗಿ
ಮೂಡುವನೆಂಬರು ಜನರೆಲ್ಲರಮ್ಮಾ,
ಕೂಡಲು ಬರುತಿರೆ ಮೂರ್ತಿಯನು !

ನಮ್ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಾಡುತಿರೆ ನಾನು
ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆಯೆ ತೋರುವನು !
ಮಾವನ ಮನೆಯೊಳಗುಳಿಯಲು ಹೋದರೆ
ಅಲ್ಲಿಗು ಬರುವನು ಚಂದಿರನು !

ನೆರೆಮನೆ ಕಿಟ್ಟುವು ಕರೆದರೆ ಹೋಗನು;
ಮೂರ್ತಿಯನೆಂದೂ ಬಿಟ್ಟಿರನು !
ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋದರಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವನು,
ಅಮ್ಮಾ, ಚಂದಿರ ನನ್ನವನು !