೧. ಗ್ರಾಮ ಸಮಾಜ, ಡಾ. ಜೋನ್ಸ್ ಶಂಕರ್, ಜೀವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು ೧೯೯೫

೨. ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿ. ವಿ, ೧೯೬೬

೩. ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು, ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಸಂ. ೬, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೩

೪. ಗ್ರಾಮೀಣ, ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೭

೫. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

೬. ಅಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಲೇ. ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ೩, ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

೭. ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರಹ ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು, ೧ ರಿಂದ ೯

೮. ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಇತಿಹಾಸ, ಮೂಲ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮತೀರ್ಥ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೆ. ಎಸ್. ಭಗವಾನ್

೯. ಆಶೀಶ್ ನಂದಿ ವಿಚಾರ, ಡಾ. ಆಶೀಶ್ ನಂದಿ ಅವರ ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳು

೧೦. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಡಾ. ಮ. ನ. ಜವರಯ್ಯ

೧೧. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸಂ. ಬಿ. ಎ. ವೆಂಕಟರಾವ್, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

೧೨. ರಾಷ್ತ್ರದ ಜೀವನಾಡಿಗಳು, ಬಿ. ಮಲ್ಲರಾಜು ಅರಸು, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು

೧೩. ಭಾರತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ, ಎನ್. ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ ಅಂಬುಜ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು ೭೮

೧೪. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಲೇ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್

೧೫. ಭಾರತದ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಲೇ. ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಣ್ಣ

೧೬. ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಲೇ. ಕೆ. ಬೈರಪ್ಪ

೧೭ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಸಂ ಡಿ ಆರ್. ನಾಗರಾಜ, ಕಿ. ರಂ. ನಾಗರಾಜು

೧೮. ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಸಂ. ಟಿ. ಪಿ. ವಿಜಯ್, ಸ, ಸಂ ಸಿ. ಆರ್. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಕೆ. ಮೋಹನಕೃಷ್ಣ ರೈ, ಎನ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ, ಪ್ರಸರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೨

೧೯. ಗಡಿ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಎನ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೨೦. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಎನ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ. ಸಿ.ವಿ.ಜಿ. ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೧

೨೧. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮ, ಎಚ್. ವಿ. ನಾಗೇಶ್, ಪ್ರಸಾರಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೬

೨೨. The Frontier of Development studies, by Paul streetion. pub: Macmillan – 1972

೨೩. Economic Problems of Developing Countries. by Earnest Osninsky

೨೪. India 1990 A reference unual pub: Ministry of information and Battacharya, Discovery Publishing”, 1990

೨೫. Rural programmes and Management, Edited by M. K. Singh and Battacharya, Discovery Publishing”, 1990

೨೬. Economic History of India, by S. S. M. Desai Haimalya, pub:House 1989

೨೭. Land Systems and Agrains Reforms, by K. C. Mishra, Himalaya Publications 1990

೨೮. General Studies 1992, by Unique Publishers, New Delhi, 13th Enlarged edition

೨೯. Encyclopedia Brittannica.

೩೦. World Book

೩೧. Technological Change and Agriculatural Development India, by Gadhn and Mahuan, Himalaya Publication House

೩೨. Impact of Agro based Industries on Rural Economics, by V. Venkaiah, Himalay Publishing House

೩೩. Urban Development, The Proces and the Problems by wallace F. Smith California Unuversity press, 1975

೩೪ Economic and Commercial Geography, by K. K. Khanna and V. K. Gupta, Sultanchand and sons, Delhi, 1986.

೩೫. Economic Geography by J. L. Guha and Chattoraj, World press Private Limitd Calcutta 1984

೩೬. India’s Dveloping Villages, by G. R. Madan Print House (India) Lucknow. 1983

೩೭. Foundmentals of Agricultural Economic bu Sudha and Singh, 1989

೩೮. Rural Development in India, by Tiwary and Sinha, British Publication House

೩೯. Law Reforms and Rural Development, by J. S. Tomar

೪೦. Rural Development and Administrations and Tribal Welfare, Edited by C. B. Kothari, Monak publishers- 1991

೪೧. Agrarian Struggles in India after Independence, by A. R. Desai

೪೨. Observer statistical Hand Book-1991

೪೩. Alternatives in Development, Edited by D. R. Dhaw

೪೪. Indian Social Science: Evils and Remedies, by Neveen Chandra Joshi and Uma Joshi, Deep and Deep Pablications

೪೫. Urbanisation and Role and Industrial Estates, by k. k. Khakkar

೪೬ Principles; Problems and Practice of co-operation by Dr. T. N. Hajala, Shival Agraual and Co-Agro

೪೭. Palanpur; The Economic of an Traditon Village, by C. J. Bliss and N. H. Stern. Oxford University press

೪೮. Manorama Year Book- 1989, 90, 92, 98, 99, 2001

೪೯. Alterkur, A. S. Village Communities in Western India (1927)

೫೦. Mysore State Gazettes. Mysore & Bangalore District (1967)

೫೧. H. V. Nagesh : A Note on the Socialogy of Grtatuitour Labour (Journal of Inst. of Eco Reserhe, Vol Xii, No. 1)

೫೨. Reddy N. S : Functional Relations of Lohars in a North Indian Village (Eastern Authropologist, 129 – 140)

೫೩. Wised W. H. The Hindu Jaumani System, (Lucknow, Lucknow, Publishing Hom -1936)

೫೪. M. N. Srinivas Ed: Indian Villager (Bombay : Asia- 1971)

೫೫. Marrott M. Ed : Village India (Chicago; Univer Press- 1955)

೫೬. G. S. Dikshit : The Local Self Government in Medieval Karnataka (Dharwad: Karnataka University, 1964)

೫೭. Dube S. C. : Indian Village (New York – cornell 1955)

೫೮. Dube S. C : Indians Changing Villager (Landan : R. R. Panl, 1958)

೫೯. Ishwaran K: Tradition and Economy in Rural India (Bombay – Allied -1966)

೬೦. Howell M. R. : The Economic Development of Village India, London- 1967

೬೧. M. N. Srinivas: Dimensions of Social Change in India, (Bombay Popular 1977)

೬೨. M. N. Srinivas: Caste in Modern India and other Essegs -1962

೬೩. Romila Thapur : Ancient India Social History

೬೪. Desai A. R. : Rural Sociolagy in India -1969

೬೫. Desai A. R. : Rural India in Transition (1979)

೬೬. Beteille A. : Caste, class and power -1965

೬೭. B. Kuppuswamy : Dharma and Society -1977

೬೮. Ketkur S. V. History of Caste in India -1979

೬೯. Village Empurment Report: Mysore State- 1933-34

೭೦. Village Empurment Report : Mysore State- 1940, 41, 42, 43,

೭೧. Economic Confreness in Mysore State, Report, 1930-31

 

ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು

೦೧. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ

೦೨. ಪ್ರಜಾಮತ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳು

೦೩. ಸುಧಾ

೦೪. ತರಂಗ

೦೫. ಅಗ್ನಿ

೦೬. ಸಂಕ್ರಮಣ

೦೭. ಅನ್ವೇಷಣೆ

೦೮. ಸಂವಾದ

೦೯. ದ. ಸಂ. ಸ. ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರ

೧೦. ಗ್ರಾಮ ಬಂಧು

೧೧. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪತ್ರಿಕೆ

೧೨. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಗಳು

 

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

೦೧. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

೦೨. ಕನ್ನಡಪ್ರಭ

೦೩. ಉದಯವಾಣಿ

೦೪. ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ

೦೫. ದಿ ಹಿಂದೂ

೦೬. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

೦೭. ದಿ ಏಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್

ಅಪ್ರಕಟಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು

೦೧. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ, ೧೯೮೧ ರಿಂದ ೧೯೪೭, ಸಂಶೋಧಕ, ಎನ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೨೦೦೧

೦೨. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬವಣೆ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧಕಿ ಬಿ,ವಿ. ನಾಗರತ್ನ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ೨೦೦೦.