ಗಂಗರ ಕಾಲದ ತುರುಗೋಳ ಶಾಸನ

ಗಂಗರ ಕಾಲದ ತುರುಗೋಳ ಶಾಸನ

ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ, ನಾಗಮಂಗಲ

ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ, ನಾಗಮಂಗಲ

ಪ್ರಾಕಾರಗೋಡೆ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಪ್ರಾಕಾರಗೋಡೆ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಪ್ರಧಾನ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಹೊರಭಿತ್ತಿ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಪ್ರಧಾನ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಹೊರಭಿತ್ತಿ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಕಂಬ, ನವರಂಗ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಕಂಬ, ನವರಂಗ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಕಂಬ, ನವರಂಗ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಕಂಬ, ನವರಂಗ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ನವರಂಗ ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ನವರಂಗ ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ದೀಪಸ್ತಂಭ (ಗರುಡಗಂಬ), ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ದೀಪಸ್ತಂಭ (ಗರುಡಗಂಬ), ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ, ನಾಗಮಂಗಲ

ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ, ನಾಗಮಂಗಲ

ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ನಾಗಮಂಗಲ

ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ನಾಗಮಂಗಲ

ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೋರಣ

ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೋರಣ

ಗಾರೆಶಿಖರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಗಾರೆಶಿಖರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಗರುಡ, ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಗರುಡ, ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ

ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಕೃಷ್ಣ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾವಮ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಕೃಷ್ಣ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾವಮ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಸೌಮ್ಯನಾಯಕಿ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಸೌಮ್ಯನಾಯಕಿ, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಆಂಡಾಳ್, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಆಂಡಾಳ್, ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ

ಸುದರ್ಶನ ನರಸಿಂಹ (ಮುಂಭಾಗ), ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ

ಸುದರ್ಶನ ನರಸಿಂಹ (ಮುಂಭಾಗ), ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ

ಸುದರ್ಶನ ನರಸಿಂಹ (ಹಿಂಭಾಗ), ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ

ಸುದರ್ಶನ ನರಸಿಂಹ (ಹಿಂಭಾಗ), ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ

ಉಪದೇಶ ರಾಮ, ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ

ಉಪದೇಶ ರಾಮ, ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ

ಗರುಡವಾಹನ, ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ

ಗರುಡವಾಹನ, ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ರಾಮ-ಸೀತೆ, ಕೋದಂಡಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ರಾಮ-ಸೀತೆ, ಕೋದಂಡಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ

ಗಣೇಶ, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಗಣೇಶ, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಲಕುಳೀಶ, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಲಕುಳೀಶ, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ವಿಷ್ಣು, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ವಿಷ್ಣು, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಸೂರ್ಯ, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಸೂರ್ಯ, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಲೋಹಶಿಲ್ಪಗಳು, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಲೋಹಶಿಲ್ಪಗಳು, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ವೀರಭದ್ರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ವೀರಭದ್ರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ವೀರಭದ್ರ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ, ಕಮಠೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ವೀರಭದ್ರ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ, ಕಮಠೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ, ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಕಮಠೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ, ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಕಮಠೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಭೈರವ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಭೈರವ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಶರಭಾವತಾರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಶರಭಾವತಾರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಕೋಟೆ ಅವಶೇಷ, ನಾಗಮಂಗಲ

ಕೋಟೆ ಅವಶೇಷ, ನಾಗಮಂಗಲ

ಹಿರಿಕೆರೆ

ಹಿರಿಕೆರೆ

ಕೋಡಿ, ಹಿರಿಕೆರೆ

ಕೋಡಿ, ಹಿರಿಕೆರೆ

ಸೂಳೆಕೆರೆಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ

ಸೂಳೆಕೆರೆಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ

ಸೂಳೆಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ

ಸೂಳೆಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ

ಸೂಳೆಕೆರೆಯ ತೂಬು

ಸೂಳೆಕೆರೆಯ ತೂಬು

ಗೆಳತಿಯ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟಪ

ಗೆಳತಿಯ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟಪ

ಅಮ್ಮನಕೆರೆ

ಅಮ್ಮನಕೆರೆ

ಸಿಂಗರಸನಕೆರೆ ಮತ್ತು ತೂಬು

ಸಿಂಗರಸನಕೆರೆ ಮತ್ತು ತೂಬು

ಹಂಪೆಯರಸನ ಕೊಳ

ಹಂಪೆಯರಸನ ಕೊಳ

ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟಪ

ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟಪ

ಚಕ್ರತೀರ್ಥರ ತೂಬು

ಚಕ್ರತೀರ್ಥರ ತೂಬು