ಚಕ್ರತೀರ್ಥರ ತೂಬು

ಚಕ್ರತೀರ್ಥರ ತೂಬು

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳು

೧. ಪಡುವಳ ಆಂಜನೇಯ

೨. ಲಕ್ಷ್ಮೀ

೩. ಮಾರಮ್ಮ

೪. ಬಡಗುಡಮ್ಮ

೫. ಲಕ್ಷ್ಮೀ

೬. ಯೋಗನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ

೭. ಸೌಮ್ಯ ಕೇಶವ

೮. ಮಾರಮ್ಮ

೯. ಕೋದಂಡರಾಮ

೧೦. ವೀರಭದ್ರ

೧೧. ನಗರೇಶ್ವರ

೧೨. ಹಳಿಯೂರಮ್ಮ

೧೩. ಸುಗ್ರೀವ

೧೪. ಮಸೀದಿ

೧೫. ಛತ್ರದ ಆಂಜನೇಯ

೧೬. ಭುವನೇಶ್ವರ

೧೭. ಕಾಳಮ್ಮ

೧೮. ಹುಲ್ಲೇಸನ ಆಂಜನೇಯ

೧೯. ವಾಸವಿ

೨೦. ಕೋಟೆ ಗಣಪತಿ

೨೧. ಬಸವೇಶ್ವರ

೨೨. ಪೇಟೆ ಬೀದಿ ಆಂಜನೇಯ

೨೩. ಆಂಜನೇಯ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)

೨೪. ವೆಂಕಟರಮಣ