Epigraphia Carnatica
M.A.R. Mysoe Archaeological Report
A.R.I.E. Annual Report of Indian Epigraphy
S.I.I. South Indian Inscriptions.
ಮ.ಜಿ.ಗ್ಯಾ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ‍್
ಇ.ದ. ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ

 

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಕ್ಷೆ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಕ್ಷೆ