ಕಥೆಗಾರ  
ಮೇಳ : ಹಿಮ್ಮೇಳ ೧, ೨ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಆಳುಮಗ
ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂಟ
ಸೋಮಣ್ಣ ದಾಸ
ತಾಯಿ ಸಾವಂತ್ರಿ
ನಾಯೀಮಗ ಶಾರಿ
ಮಾರುತಿ ನಾಗ
ರಾಮಣ್ಣ