Categories
ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕಾಂತಾವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ

ನಿಷ್ಠುರದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೌಡೂರು ಸದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ

ಕೃತಿ:ನಿಷ್ಠುರದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೌಡೂರು ಸದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ

ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕಾಂತಾವರ, ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠುರದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೌಡೂರು ಸದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ, ಮುದ್ರಾಡಿ ನಿಟ್ಟೆ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ