ನಾದ ನಿಂದ ಬಿಂದು ನಂದ
ಪಾವನಿಂದ ಕಾವನಂದ
ತಂತಿನಿಂದ ಕಡ್ಡಿನಂದ
ತೂತನಿಂದಾ ಗೂಟನಂದಾ ||

ಗುಡಿನಿಂದ ಗುರುನಂದ
ಮರವನಿಂದ ಅರವನಂದ
ಗುಳದಾಳಿ ಗುರುಪಂದ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಂದಾ ||

ದವತಿನಿಂದ ಟಾಕನಂದ
ಕಾಗದೆನಿಂದ ಮಸಿನಂದ
ಬರಿ ಎಂದ ನಿಂತ ಪದಾ
ಅವನಿಂದ ಆಗೋದ ಸದ್ಬೋದಾ ||

ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ ಊರ ಚಂದ
ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿಮುಂದ
ಹಾಡತೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ
ಕುಂತ ಕೇಳರಿ ಚಂದಾ ||

ರಚನೆ : ಮರಿಕಲ್ಲಕವಿ
ಕೃತಿ :
ಮರಿಕಲ್ಲಕವಿಯ ಗೀಗೀ ಪದಗಳು