ಪಲ್ಲವಿ : ನೇಮದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೇನು
ಕಾಲಯಮನ ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಕೃಷ್ಣಾ !

ಚರಣ :  ಭವರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬೆಂದು ಹೋದೆ ಕೃಷ್ಣಾ !
ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಪಥ್ಯವಾಯಿತು ಕೃಷ್ಣಾ !  

ಭಾವಬಂಧ ದೊಡ್ಡರೋಗ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡಿತು
ಹರಿಯನಾಮ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎಬ್ಬಿಸು

ನೇಮ ನಿಯಮ ಎನಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಪವು ತಪವು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಿತ್ಯ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು ಕೃಷ್ಣಾ !

ತೀರ‍್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ
ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಕಾಲವ ಕೃಷ್ಣಾ !

ಸದ್ದು ಅಡಗಿ ಹೋಯಿತು ನಿದ್ದೆ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು
ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದೆನು ಕೃಷ್ಣಾ !

ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ದೂರಮಾಡಿ
ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ ಜಯವು ನಿನಗೆ ನಾನೆಂದೆ