,  
ಗಗ್ಗರಿಕೆ – ದುಃಖದ ಬಿಕ್ಕು ೭ – ೧೪
ಗಜಗಲಿಸು – ಹೊಳೆ, ಮಿನುಗು ೪ – ೧೧೪ ವ||
ಗರ್ತ – ಕಣಿ, ತಗ್ಗು ೮ – ೨೨ ವ||
ಗರಗರ – ಸೊಬಗು ೪ – ೮೬
ಗರವ – ಗರ್ವ ೮ – ೮೪ ವ||
ಗರಿಷ್ಠ – ಶ್ರೇಷ್ಠ ೪ – ೩೫
ಗಱೆವಱಿ – ಗಣೆಯ ದಾರಿ ೫ – ೧೧೩ ವ||
ಗಱೆವಱಿ – (ಬಿದಿರ) ಗಳ ೬ – ೬೫
ಗಾತ್ರ – ಆನೆಯ ಮುಂಗಾಗಲು ೮ – ೮೧
ಗಾಮಿಲ – ಗ್ರಾಮೀಣ, ಹಳ್ಳಿಯವ ೧ – ೪೫
ಗಾರುತ್ಮತ – ಪಚ್ಚೆ ೮ – ೪೮
ಗಾವರ – ಶಬ್ದ, ಧ್ವನಿ ೫ – ೫೭
ಗ್ರಾವ – ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ೩ – ೬೪
ಗ್ರೀವ – ಕೊರಳು ೩ – ೬೩
ಗುಜ್ಜಮಾವು – ಕಿರಿಮಾವು ೫ – ೯೪
ಗುಣಾಣೆ – ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶೃಂಗಾರದ ಕೋಣೆ ೪ – ೬೮ ವ||
ಗುಣಿಯಿಸು – ಲೆಕ್ಕಹಾಕು ೭ – ೮೩
ಗುಂಡಿಗೆ – ಕಮಂಡಲು ೧ – ೮೧
ಗೃಹಮಹತ್ತರ – ಮುಖ್ಯ ಸೇವಕ ೮ – ೬೨ ವ||
ಗೃಹಮೇಧಿಕ – ಗೃಹಸ್ಥ ೧ – ೭೯
ಗೆಂಟಾಗು – ದೂರವಾಗು ೪ – ೧೪೮
ಗೈರಿಕ – ಕೆಂಪು ಮಟ್ಟಿ ೮ – ೧೪
ಗೊಂಕೆ – ಗೋಣು ೮ – ೨೨ ವ||
ಗೊಂದಣಿಸು – ಒಟ್ಟುಗೂಡು ೭ – ೪೨
ಗೊಲೆ – ಬಿಲ್ಲಿನ ತುದಿ ೫ – ೫೫ ವ||
ಘಟ್ಟಿವಳ್ತಿ – ಗಂಧಕಾರ್ತಿ ೪ – ೬೮ ವ||
ಘೂಕ – ಗೂಬೆ(ಗೂಗೆ) ೧ – ೫೮
 
ಚಕ್ರೀವ – ಕತ್ತೆ ೭ – ೯೩
ಚಟ್ಟ – ಶಿಷ್ಯ ೬ – ೫೩
ಚಪೇಟ – ಅಂಗೈ ೩ – ೪೭
ಚರಿತಾನುರೂಪ – ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸರಿಸಿದ ೪ – ೧೨೪
ಚಲ್ಲ – ಸೊಗಸು ೨ – ೯೬
ಚಲ್ಲಕಾರ್ತಿ – ಸೊಬಗಿನವಳು ೫ – ೨ ವ||
ಚಂಚರೀಕ – ತುಂಬಿ ೮ – ೬೮
ಚಂಡಿ – ದುರ್ಗೆ ೩ – ೫೫
ಚಂದ್ರಕಿತ – ಹೊಳೆಯುವ ೮ – ೬೩
ಚಾತುರ್ದಂತ – ಐರಾವತ ೮ – ೨೩ ವ||
ಚಾಳಯ – ಗತಿಲಂಘನ ೩ – ೧೦೨ ವ||
ಚಾಂಪೇಯ – ಸಂಪಿಗೆಯ ಜಾತಿ ೨ – ೫೭
ಚಿಕುರ – ಮುಂಗುರುಳು ೨ – ೧೩
ಚಿಕ್ಕುಟ – ಚಿಕ್ಕಾಡು ೭ – ೪೪ ವ||
ಚಿಂತಾಮಣಿ – ಬಯಸಿದ್ದನ್ನುಕೊಡುವ ರತ್ನ ೧ – ೪೭
ಚೂಳಿಕೆ – ಪರ್ವತದ ತುದಿ ೫ – ೧೧೮
ಚೌಪಳಿಗೆ – ಮಂಟಪ ೮ – ೬೬
,,  
ಛಟಾ – ಸಮೂಹ ೧ – ೯೦ ವ||
ಛನ್ನ – ಆವರಿಸಿದ ೧ – ೧
ಜಕ್ಕಂದೊಳಲಿ – ಯಮನ ರಥ ೮ – ೧೧೬
ಜಕ್ಕವಕ್ಕಿ – ಚಕ್ರವಾಕಪಕ್ಷಿ ೪ – ೬೮ ವ||
ಜಕ್ಕುಲಿಸು – ಕಟ್ಟಾಡಿಸು ೧ – ೯
ಜಯದರ್ – ಜಯಜಯಕಾರ ಮಾಡುವವರು ೧ – ೫೬
ಜರಗು – ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಮರಳು(ಮಣ್ಣು) ೧ – ೪೯
ಜಳಕನಾಗು – ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರು ೫ – ೯
ಜಾಜಿಪತ್ತೆ – ಜಾಜಿಯ ದಳ ೫ – ೩೧
ಜಾತರೂಪಧರ – ದಿಗಂಬರ ೩ – ೭೫ ವ||
ಜಾನುದಘ್ನ – ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ೩ – ೮೭
ಜಾಯೆ – ಹೆಂಡತಿ ೫ – ೧
ಜಾಳಾಂದರ – ಜಾಳಿಗೆ ೪ – ೧೪೬
ಜ್ಯಾ – ಭೂಮಿ ೫ – ೧
ಜ್ಯಾಲೇಖೆ – ಹೆದೆಯ ದಾರ ೧ – ೬೪
ಜಿಂಕರ – ವಾದ್ಯ ೮ – ೭೫ ವ||
ಜಿತಸ್ಮಯ – ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗವನ್ನು ಗೆದ್ದವ ೪ – ೧೨೭ ವ||
ಜೀಮೂತ – ಮೋಡ ೪ – ೧೧೦
ಜೀವತ್ರಾಣ – ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ೧ – ೮೫
ಜೀವನ – ನೀರು ೧ – ೧೨
ಜೈವಾತೃಕ – ಧೀರ್ಘಾಯುಷಿ, ಚಂದ್ರ ೪ – ೪೫
ಝಲ್ಲರಿ – ಜರಡೆ, ಸಾಣಿಗೆ ೮ – ೧೧
ಢಾಳೆಯರ್ – ಲಾವಣ್ಯವತಿಯರು ೪ – ೧೪೭
 
ತರ್ಕೈಸು – ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು ೮ – ೬೭ ವ||
ತಗುಳ್ – ತಗುಲು ೮ – ೨೨ ವ||
ತರ್ಜಿಸು – ಬೆದರಿಸು ೨ – ೧೪
ತಟ್ಟೆ – ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಲೆ ೮ – ೭೨
ತಡಂಗಲಿಸು – ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ೭ – ೪೩ ವ||
ತಡಂಗೂಡಿ – ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ೫ – ೯೭
ತಡಾಗ – ಹೊಂಡ (ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ) ೬ – ೪
ತದುಕು – ಸಲ್ಲಕಿ ಗಿಡ ೫ – ೮೮
ತದೆ – ಬಡಕೊಳ್ಳು ೭ – ೧೨
ತದೆವಡೆ – ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ೮ – ೮೦
ತರಕ್ಷು – ಹುಲಿ ೩ – ೫೭
ತರಸ್ವಿ – ಗರುಡ ೩ – ೫
ತರಹರಿಸು – ಸೈರಿಸು ೮ – ೧೦೨
ತರುವಲಿ – ಹುಡುಗ ೭ – ೮೬ ವ||
ತಱಕಟ – ಚೇಷ್ಟೆ ೭ – ೧೫ ವ||
ತವಂಗ – ವೇದಿಕೆ ೧ – ೯೨ ವ||
ತವಿಲ್ – ತೊಂದರೆ ೪ – ೧೧
ತವೆ – ಮುಗಿದು ಹೋಗು ೪ – ೪೫
ತಳರ್ಚು – ನೂಕು ೪ – ೧೯
ತಳಿ – ದಡ್ಡಿ ೮ – ೩
ತಳ್ಪೊಯ್ – ಸುರಿ ೫ – ೯೧
ತೞ್ಪು – ಅಪ್ಪುಗೆ, ಆಲಿಂಗನ ೬ – ೯
ತೞೆ – ಕೊಡೆ ೧ – ೮೩
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ – ಮೂವತ್ತುಮೂರು ೪ – ೬೫ ವ||
ತಂದಲ್ – ತುಂತುರು ೨ – ೪೨
ತಾಪಿನಂ – ತಗುಲುವಂತೆ ೬ – ೩೨
ತಾರಕಿತ – ಶುಭ್ರವಾದ ೮ – ೬೩
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯ – ಗರುಡ ೪ – ೧೩೯
ತಿಗ್ಮಾಂಶು – ಸೂರ್ಯ ೬ – ೮೦
ತಿಣ್ಪು – ಭಾರ ೮ – ೬೭ ವ||
ತಿಮಿರ್ – ಮೈತಿಕ್ಕು ೨ – ೧೨
ತಿಮಿರು – ಗಂಧ ೮ – ೬೭ ವ||
ತಿರ್ಯಙ್ಲೋಕ – ಭೂಲೋಕ ೧ – ೫೪
ತಿರೀಟ – ಕಿರೀಟ ೬ – ೨೮
ತಿರೋಹಿತ – ಮರೆಯಾದ ೫ – ೭೮
ತಿವುರು – ಲೇಪ ೮ – ೭೩ ವ||
ತಿಂಗಳ್ಗರ್ – ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಲ್ಲು ೫ – ೧೦೯
ತುಟ್ಟಿಸು – ಬಲಗುಂದು ೮ – ೧೦೯
ತುರಿಪಕಾಱ – ಆತುರವುಳ್ಳವ ೧ – ೩೭
ತುರುಪಟ್ಟಿ – ಗೌಳಿಗರ ಹಳ್ಳಿ ೭ – ೪೯ ವ||
ತುರುಂಬು ತುರುಂಬು ೧ – ೭೦
ತುಱಗಲ್ – ಸಮೂಹ ೫ – ೧೧೬ ವ||
ತುಱುಗಲ್ – ಗೊಂಚಲು ೧ – ೬೧
ತುಱುಗೆವೆ – ದಟ್ಟಾದ ಎವೆ ೨ – ೩೭
ತುಷಾರಕರ – ಚಂದ್ರ ೧ – ೬೮ ವ||
ತುಹಿನಕರ – ಚಂದ್ರ ೧೦ – ೧೦೬
ತುೞಿಲ್‌ಗೆಯ್ – ನಮಸ್ಕರಿಸು ೬ – ೫೨ ವ||
ತುಂತು – ಅರಳೆ ೪ – ೬೨
ತೂಳಿಕೆ – ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಕುಂಚ ೫ – ೪೧ ವ||
ತೆತ್ತಿಸು – ಸಿಕ್ಕಿಸು (ಸೇರಿಸು) ೩ – ೫೪
ತೆಮಳ್ – ಒಟ್ಟಾಗು, ತುಂಬು ೩ – ೮೭
ತೆಮಳ್ದು – ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು ೮ – ೬೭ ವ||
ತೆಲ್ಲಂಟಿ – ಬಳುವಳಿ ೨ – ೩೯ ವ||
ತೊಡರ್ – ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗು ೪ – ೪೭
ತೊನೆ – ಒಟ್ಟುಮಾಡು ೩ – ೪೬
ತೊಂಗಲ್ – ಗೊಂಚಲು ೫ – ೫೫ ವ||
ತೋಲ್ವನೆ – ತೊಲಗು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ೩ – ೭೭
 
ದಡಿಗ – ದಾಂಡಿಗ ೩ – ೮೦
ದಬ್ಬುಕ – ಕಬ್ಬಿಣದ ಆನುಗೋಲು ೩ – ೧೮
ದಮ – ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ೪ – ೧೪
ದಯಿತ – ಪ್ರಿಯ ೪ – ೨೪
ದಶಗ್ರೀವ – ರಾವಣ ೫ – ೧೧೩ ವ||
ದಾಂತಾವಳ – ಆನೆ ೫ – ೧೧೨
ದಂದಶೂಕ – ಸರ್ಪ ೮ – ೪೪ ವ||
ದಂದುಗ – ಕಷ್ಟ ೧ – ೮೨
ದಾಮ – ನಡುಪಟ್ಟಿ ೪ – ೫೦ ವ||
ದಾಯಿಗ – ನಂಟ ೮ – ೫೬
ದಾರವಟ್ಟ – ಪುರದ್ವಾರ ೫ – ೪೧ ವ||
ದಾವ – ಕಾಳ್ಚಿಚ್ಚು ೫ – ೧೬
ದಿಂಟೆ – ಗುಂಪು ೩ – ೫೨
ದ್ವಿಷ – ಶತ್ರು ೪ – ೬೯
ದೀರ್ಘಕೆ – ದೀರ್ಘ ವರ್ತುಲಾಕಾರದ ಕೆರೆ ೫ – ೫
ದೀಧಿತಿ – ಕಾಂತಿ, ಹೂಳಪು ೮ – ೬೬
ದೀಪ್ರ – ಹೊಳೆಯುವ ೨ – ೮೦
ದೀವ – ಬೇಟೆಯ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ೪ – ೬೮ ವ||
ದುಮ್ಮನ – ವ್ಯಥೆ ೧ – ೧೧೨
ದುರಘ – ಪಾಪ ೩ – ೧೮ ವ||
ದುರ್ವಿದಗ್ಧ – ಹತಭಾಗ್ಯ ೩ – ೨೮ ವ||
ದ್ಯುತಿ – ಪ್ರಕಾಶ ೪ – ೧೦೯
ದ್ಯುಮಣಿ – ಸೂರ್ಯ ೧ – ೫೩
ದೂರ್ವಾ – ಕಱಿಕೆ ೭ – ೯೦
ದೂವೆ – ಧೂಮ, ಹೊಗೆ ೫ – ೪೧ ವ||
ದೃಪ್ತ – ಸೊಕ್ಕಿನ ೩ – ೧೧೭
ದೇವಾಂಗ – (ಒಂದು ತರದ) ಬಟ್ಟೆ ೮ – ೨೧ ವ||
ದೊಣೆ – ಬತ್ತಳಿಕೆ ೧ – ೨
ದೊಮ್ಮಳಿಸು – ಗಾಬರಿಯಾಗು ೬ – ೪೧ ವ||
ದೊಮ್ಮಳಿಸು – ಅವಸರ ಮಾಡು ೮ – ೧೦ ವ||
ದೋಹಳ – ಬಯಕೆ ೧ – ೯೨ ವ||
 
ಧ್ವಾಂತ – ಕತ್ತಲೆ ೧ – ೧೧
ಧೀವರ – ಬೇಡ ೩ – ೮೫
ಧೀವರೆ – ಬೇಡತಿ ೫ – ೧೦೦
ಧೀಂಕು – ತುಳಿತ ೮ – ೮೪
ಧೂರ್ಜಟಿ – ಶಿವ ೪ – ೧೫೨
ಧೂಮಧ್ವಜ – ಬೆಂಕಿ ೬ – ೩೭
 
ನಕ್ತಂಚರ – ರಾಕ್ಷಸ ೫ – ೪೦
ನರ್ಜರ – ದೇವತೆ ೧ – ೫೭
ನರ್ಮ – ಆಟ, ವಿನೋದ ೪ – ೧೩೩
ನವಸಾರ – ಹೊಸ ಮಳೆ ೩ – ೧೨
ನಾಗವಲ್ಲಿ – ವೀಳೆದೆಲೆಯ ಬಳ್ಳಿ ೪ – ೬೮ ವ||
ನಾಗಹ್ರದ – ಹಾವಿನ ಮಡವು ೮ – ೩೯
ನಾಣ್ – ನಾಚಿಕೆ ೧ – ೧೧೬
ನಾಳ್ – ನಾಡು ೧ – ೬೨ ವ||
ನಾಂದೀಮುಖ – ಶುಭಪ್ರಸಂಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ೧ – ೨೧
ನಿಕರ – ಅನುಕೂಲವಾದ ೪ – ೧೫೪
ನಿಟಿಳ – ಹಣೆ ೬ – ೭೭ ವ||
ನಿದಾಘ – ಪ್ರಖರ ೩ – ೬೭
ನಿಧಾನ – ನಿಧಿ ೧ – ೮೭ ವ||
ನಿರ್ಧಾಮಧೂಮ – ಕಾಂತಿಯಿಲ್ಲದ ಹೊಗೆ ೫ – ೨
ನಿಬ್ಬಣ – ಮದುವೆಯ ಉತ್ಸವ ೬ – ೫೦
ನಿರ್ಯಾಸ – ಗಿಡದ ರಸ ೫ – ೯೭
ನಿಯುದ್ಧ – ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ೮ – ೭೩ ವ||
ನಿರತಿಶಯ – ಬಹಳ ೨ – ೩೫ ವ||
ನಿರ್ವರ್ತಿಸು – ಪೂರ್ಣಿಮಾಡು ೮ – ೧೬ ವ||
ನಿರ್ವಂದ – ನಿರ್ಬಂಧ ೩ – ೩ ವ||
ನಿಱಿ – ಸುಂದರ ೧ – ೧೦೦
ನಿಱಿದಳಿರ್ – ಚೆಂದವಾದ ತಳಿರು ೫ – ೫೫ ವ||
ನಿಱುದಲೆ – ಸುಂದರವಾದ ತಲೆ ೭ – ೭೦
ನಿಷ್ಪಂದ – ಹೊಯ್ದಾಡದ ೧ – ೮೧
ನಿಷಾದಿ – ಮಾವುತ ೮ – ೫೭ ವ||
ನಿಸದಂ – ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ೬ – ೭೪ ವ||
ನಿಸೃಷ್ಟಾರ್ಥ – ನಿಪುಣನಾದ ೪ – ೬೮ ವ||
ನಿರ್ಹಾಸ – ನಗೆಯಿಲ್ಲದ ೧ – ೭೨
ನಿಃಪ್ರವೀಚಾರ – ಕಾಮಭೋಗ ರಹಿತ ಸುಖವುಳ್ಳವ ೪ – ೬೫ ವ||
ನೀಕರಿಸು – ಅವಹೇಳನ ಮಾಡು ೫ – ೨ ವ||
ನೀರಂಧ್ರ – ದಟ್ಟವಾದ ೮ – ೨
ನೀಱ – ರಸಿಕನಾದ ಎಲ್ಲ ೫ – ೧
ನೀರ್ವೂವು – ನೀರಿನ ಹೂವು ೧ – ೧೧೬
ನೀಳ್ಪು – ಉದ್ದಳತೆ ೨ – ೬೫
ನುಣ್ಬಸೆ – ಮೃದುವಾದ ನೆಣ ೪ – ೧೪೬
ನುಲಿ – ತಿರುವು ೮ – ೨೨ ವ||
ನೂತ – (ನುತ) – ಒಳ್ಳೆಯ, ಹೊಗಳಲ್ಪಡುವ ೫ – ೯೦
ನೃಶಂಸ – ಕ್ರೂರ ೩ – ೮೩
ನೆಕ್ಕ – ನೆಗ್ಗಿದ ೭ – ೭೦
ನೆಱೆ – ಸಾಕಾಗು ೧ – ೧೭
ನೆಱೆ – ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು ೧ – ೧೮
ನೇತ್ರಾವಳಿ – ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಬಟ್ಟೆ ೮ – ೬೭ ವ||
ನೇರ್ವಡಿಸು – ನೆಟ್ಟಗೆ ಹಿಡಿ ೧ – ೧೧೬
ನೇವುರ – ನೂಪುರ ೧ – ೯೨ ವ||
ನೊಚ್ಚಿದ – ಒಪ್ಪುವ, ಹಾಳತವಾದ ೮ – ೨೧ ವ||
ನೊಪ್ಪು – ಹಗುರಾಗಿರುವುದು ೩ – ೧೬ ವ||
ನೋಗು – ವ್ಯಥೆಪಡು ೫ – ೫ ವ||
,  
ಪಕ್ಕಣ – ಬೇಡರ ಹಳ್ಳಿ ೩ – ೫೧
ಪಕ್ಕರಿಸು – ಜೀನವನ್ನು ಹಾಕು ೪ – ೧೪೧
ಪಕ್ಷ್ಮ – ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ೪ – ೯೧
ಪಚ್ಚವಡಿಸು – ಹೊದೆಸು ೪ – ೫೦ ವ||
ಪಚ್ಚು – ಗುಣುಗುಟ್ಟು ೮ – ೭೩ ವ||
ಪಟಳ – ಸಮೂಹ ೩ – ೪೪
ಪಟಿಷ್ಟ – ಸಮರ್ಥ ೪ – ೩೪
ಪಡಲಗೆ – ಹಡಲಿಗೆ, ತಟ್ಟೆ ೭ – ೫ ವ||
ಪಡಲಿಡು – ಚೆದರಿ ಹೋಗು ೪ – ೧೪೫
ಪಡಿ – ಕದ……. ೭ – ೪೪ ವ||
ಪಡಿಗಯಿಸು; ಪಡಕೆಯ್ಸು – ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾಡು, ೮ – ೧೦೬ ವ||
ಪಡಿಯರತಿ – ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವವಳು ೨ – ೧೪
ಪಡವ – ಮದ್ದಳೆ ೬ – ೪೧ ವ||
ಪಣಿತ – ದ್ಯೂತ ೫ – ೩೬
ಪಣಿತ – ಪಂಥ ೬ – ೭೩ ವ||
ಪತ್ತಳೆ – ಪತ್ರಿಕೆ ೪ – ೬೮ ವ||
ಪತ್ತಿ – ೧ ರಥ, ೨ ಆನೆ, ೩ ಕುದುರೆಗಳು, ೪ ಕಾಲಾಳುಗಳು ಇವುಗಳ ಗುಂಪು ೨ – ೫೪
ಪದನ – ಹದನ, ರೀತಿ ೮ – ೫೨
ಪನಿತ – ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ೧ – ೯೯
ಪನೆ – ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲು ೭ – ೭೬
ಪಯೋಧರ – ಕುಚ ೨ – ೨೪
ಪರಕಲಿಸು – ಕೂಡಿಸು ೬ – ೬೧ ವ||
ಪರಭೃತ – ಕೋಗಿಲೆ ೧ – ೫೮
ಪರಾಂಗಣ – ಅಂಗಣದ ಹಿಂಭಾಗ ೪ – ೫೦ ವ||
ಪರಿಕರ – ಸಾಧನ ೫ – ೫ ವ||
ಪರಿಕಾಲ್ – ಹರಿಯುವ ಕಾಲುವೆ ೨ – ೫೮
ಪರಿಚ್ಛೇದ – (ಸಂಸಾರ)ಬಿಡುವುದು ೩ – ೩೦ ವ||
ಪರಿಠವಿಸು – ನಿಯಮಿಸು ೭ – ೨೮ ವ||
ಪರಿವಿಷ್ಟ – ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ೧ – ೧೦೯ ವ||
ಪರಿವೃತ – ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದ ೧ – ೬೨
ಪರಿವೇಷ – ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಸುತ್ತುಕಟ್ಟುವ ಕಂಕಣ ೨ – ೮೧
ಪರೇತವನ – ಶ್ಮಾಸಾನ ೫ – ೨೧
ಪಲ್ಮೊರೆ – ಹಲ್ಲು ಕಿಸಿ ೫ – ೩೮
ಪಸದನ – ತೊಡಿಗೆ ೨ – ೧೪ವ||
ಪಸವೊಡು – ? ೬ – ೪೯
ಪಸಾಯ – ಉಡುಗರೆ ೫ – ೬೬ ವ||
ಪಸುಗೆ – ಕ್ರಮ ೨ – ೫೩
ಪಳಂಚು – ಪ್ರಕಾಶಿಸು ೮ – ೬೬
ಪಳಿನ – ಹಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ೪ – ೧೨
ಪೞಗೆ – ಪತಾಕೆ ೮ – ೬೪
ಪೞಂಚು – ಎರಗಿ ಹೊಡೆ ೧ – ೭೫
ಪಂದೆ – ಅಂಜುಗುಳಿ ೮ – ೫೧ ವ||
ಪಾಟಳ – ನಸುಗೆಂಪು ೪ – ೧೨೧
ಪಾಡಿ – ಹಳ್ಳಿ ೬ – ೪೪
ಪಾಣವಿಕ – ಮದ್ದಳೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವವ ೬ – ೪ ವ||
ಪಾಣ್ಬ – ಜಾರ ೨ – ೪೬
ಪಾತಶ್ರವಣ – ಮರಣ ವಾರ್ತೆ ೫ – ೪೮
ಪಾಪೆ – ಕಣ್ಣಿನ ಗೊಂಬೆ ೫ – ೨೪
ಪಾಯ್ದಾಳ – ಕಾಲಾಳು ೪ – ೬೮ ವ||
ಪಾೞ್ – ವಿಮಾನ ೬ – ೫೭
ಪಾವಸೆ – ಪಾಚಿ ೧ – ೮೭
ಪಾರ್ವಣಶಶಿ – ಪರ್ವಕಾಲದ ಚಂದ್ರ ೨ – ೨೮
ಪಾಸಱೆ ಹಾಸುಗಲ್ಲು ೭ – ೩೦
ಪಾಂಚಜನ್ಯ – ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಶಂಖ ೧ – ೨
ಪಿಡಿ – ಹೆಣ್ಣಾನೆ ೨ – ೫೮
ಪಿಡಿಪು – ಹಿಡಿತ, ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ೮ – ೯೩
ಪಿಡಿಪೆತ್ತ – ಕೈಗೆಸಿಕ್ಕ ೬ – ೭೦||
ಪಿತೃವನ – ಶ್ಮಶಾನ ೫ – ೨೦
ಪಿಲ್ಲಣಿಗೆ – ಒಂದು ಆಯುಧ ೮ – ೬೭ ವ||
ಪಿಲ್ಲಣಿಗೆ – ದೊಣ್ಣೆ, ಟೊಣಪೆ ೮ – ೮೬
ಪಿಶಿತಾಶ – ಪಿಶಾಚಿ, ರಾಕ್ಷಸ ೫ – ೩೩
ಪಿಸುಣ – ಪಿಶುನ – ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವ ೭ – ೨೪
ಪಿಸುಳ್(ಣ್) – ಸಿಟ್ಟಿಗೇಳು ೮ – ೮೫
ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷ – ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣು ೮ – ೧೮
ಪಿಂಜರ – ನಸುಗೆಂಪು ೨ – ೭೦
ಪಿಂಚೆ – ಹಂಜಿ ೫ – ೪ ವ||
ಪೀತನ – ಅಂಬಟೆ ಗಿಡ ೨ – ೭೨
ಪುಣಿಲ್ – ಮರಳು ೪ – ೩೭
ಪುದು – ಸಮ ೮ – ೫೬
ಪುದುವು – ಸಮೂಹ ೧ – ೮೬
ಪುಯ್ಯಲಿಡಿಸು – ಗೋಳಾಡಿಸು ೭ – ೮೫ ವ||
ಪುಯ್ಯಲ್ಚು – ಕೂಗು, ಆಕ್ರೋಶ ಮಾಡು ೨ – ೬೪
ಪುರುಷಾರ್ಥ – ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ೧ – ೬೮ ವ||
ಪುಷ್ಪದಾಮ – ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ೧ – ೭೦
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ – ಬೊಗಸೆಯಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನರ್ಪಿಸುವದು ೧ – ೧೯
ಪುಷ್ಪೇಷುಚಾರ – ಕಾಮನ ದೂತ ೪ – ೧೫೨
ಪುಳ್ಳಳೆ – ಹುಳಿಮಜ್ಜಿಗೆ ೬ – ೭೭ ವ||
ಪುಳ್ಳಿ – ಪುಡಿಕಟ್ಟಿಗೆ ೪ – ೧೦೨
ಪುಳುಂಬು – ಬಾಣ ೫ – ೫೫ ವ||
ಪೂವಲಿ – ರಂಗೋಲಿ ೮ – ೧೧೩ ವ||
ಪೆಕ್ಕಳಿಸು – ಕುಗ್ಗಿಸು ೮ – ೧೦೬ ವ||
ಪೆಡತಲೆ – ಹಿಂದಲೆ ೭ – ೨
ಪೆರ್ಮೆ – ಹೆಚ್ಚಳ ೧ – ೭೧
ಪೆಱ – ಹಿಂಭಾಗ ೮ – ೧೧೬ ವ||
ಪೆಱಗೆ – ಬಳಿಕ ೭ – ೬೯ ವ||
ಪೆಱಗೆ – ಹಿಂದೆ ೨ – ೫೧
ಪೆಳಱ್ – ಅಂಜು ೫ – ೧೧೩ ವ||
ಪೆಳರ್ವಡು – ಭಯಪಡು ೩ – ೬೪
ಪೇಚಕ – ಬಾಲದ ಬುಡ ೫ – ೮೯
ಪೇಳಿಗೆ – ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ೮ – ೧೫
ಪೊಗಸು – ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ೪ – ೩೨
ಪೊಣರ್ವಕ್ಕಿ – ಚಕ್ರವಾಕ ಪಕ್ಷಿ ೩ – ೨೧
ಪೊದಳ್ದು – ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ೪ – ೧೧೩ ವ||
ಪೊರಜೆ – ಆನೆಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿಗಿಯುವ ಹಗ್ಗ ೫ – ೧೧೩ ವ||
ಪೊರಳಿ – ಮುದ್ದೆ ೫ – ೨ ವ||
ಪೊಂಗ – ಹರ್ಷಭರಿತ ೮ – ೨೧ ವ||
ಪೂಂಗು – ಉಬ್ಬು, ಸಂತೋಷ ಪಡು ೪ – ೨೧
ಪೊಂಬಡಲಗೆ – ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆ ೨ – ೨೦
ಪೋತಕ – ಮರಿ ೧ – ೯೪
ಪೋಲ್ವೆ – ಹೋಲಿಕೆ ೧ – ೬೭
ಪೋಳಲ್ – ಹೊದರು ೩ – ೮೧
ಪ್ರಕರ್ಷ – ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ೪ – ೧೧೧ ವ||
ಪ್ರಕರ್ಷ – ಹೆಚ್ಚಳ ೧ – ೭
ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ – ಚೆಲ್ಲಿದ ೪ – ೯೧
ಪ್ರಗಲ್ಭೆ – ಜಾಣೆ ೨ – ೧೧
ಪ್ರತಿಮಾನ – ಆನೆಯ ಕೋರೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗ ೫ – ೯೫
ಪ್ರತ್ಯನೀಕ – ವೈರಿ ೮ – ೧೭ ವ||
ಪ್ರತ್ಯಂತ – ನರಯ ೬ – ೨೦ ವ||
ಪ್ರಥಿತ – ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ೧ – ೧
ಪ್ರಥುಳ – ದೊಡ್ಡ ೧ – ೪೪
ಪ್ರಪಂಚಿತ – ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ೪ – ೯ ವ||
ಪ್ರಲಂಬ – ತೂಗುಬಿಟ್ಟ ೨ – ೪೩
ಪ್ರಸರ – ಸಮೂಹ ೧ – ೨೮
ಪ್ರವಗ – – ಮುಂಗ ೫ – ೭೪
ಪ್ರಾಜ್ಯ – ಸಮೃದ್ಧ ೧ – ೪
ಪ್ರಾಜ್ಯ – ಶ್ರೇಷ್ಠ ೨ – ೫೩
ಪ್ರಾವೃಟ್ – ಮಳೆಗಾಲ ೪ – ೫೬ ವ||
ಪ್ರಾವೃಷ – ಮಳೆಗಾಲ ೩ – ೧೦೩
ಪ್ರಾಲೇಯ – ಹಿಮ ೧ – ೫೩
ಪ್ರಿಯಕ – ಹೊನ್ನೇಮರ ೩ – ೩೬
ಪ್ರೇಂಖ – ಉಯ್ಯಾಲೆ ೫ – ೧೧೯
ಪ್ರೋಡ್ಡೀನ – ಹಾರಿದ ೩ – ೨೨
ಫುಲ್ಲಶರ – ಕಾಮ ೪ – ೬೮ ವ||