ಬಕ್ಕುಡಿ – ಉದ್ವೇಗ, ಬೆರಗು ೫ – ೭೧
ಬಗರಗೆ – ಒರ್ತಿ (ಚಿಲುಮೆ) ೬ – ೨೩ ವ||
ಬಟ್ಟಸರಿ – ಸುತ್ತಾಡು ೫ – ೪ ವ||
ಬದರ – ಎಲಚೀ ಗಿಡ ೫ – ೭೮
ಬದ್ದವಣ – ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ೨ – ೪೦
ಬರ್ದು – ಬದುಕು ೧ – ೧೧೯
ಬದ್ದೆ – ಪತಿವ್ರತೆ ೫ – ೨ ವ||
ಬಯ್ – ಹುಗಿದಿಡು, ನಿಕ್ಷೇಪಿಸು ೬ – ೧೭ ವ||
ಬಱಿಕೆಯ್ – ಬರಿದು ಮಾಡು ೩ – ೮೦ ವ||
ಬಱುದೊಱೆ – ಬರಿದಾಗು ೫ – ೨ ವ||
ಬಲೀಮುಖ – ಮಂಗ ೪ – ೧೨೬ ವ||
ಬಯ್ಕೆ – ಸಮೂಹ ೫ – ೧೦೦
ಬವಸೆ – ಉದ್ಯೋಗ ೧ – ೭೮
ಬಸದನ – ಸಿಂಗರಿಸುವದು ೬ – ೮
ಬಸದು – ತೀಕ್ಷ್ಣ ೧ – ೪
ಬಸನ – ವ್ಯಸನ ೨ – ೫೫ ವ||
ಬಳವಿರೋಧಿ – ಇಂದ್ರ ೨ – ೯ ವ||
ಬಳ್ವಳ – ಅತಿಶಯ ೩ – ೧೦ ವ||
ಬಂಬಲ್ – ಸಮೂಹ ೮ – ೬೬
ಬಾರಸ – ದ್ವಾದಶ ೬ – ೨೪
ಬಾರಿಸು – ನಿವಾರಿಸು ೬ – ೨೦ ವ||
ಬಾಸುಳ – ಬಾಸುಂಡೆ ೬ – ೬೭
ಬಾೞುಕ – ಒಣಗಿದ ೭ – ೩೫ ವ||
ಬಾಂದೊರೆ – ದೇವಗಂಗೆ ೧ – ೬೨ ವ||
ಬಿಕ್ಕು – ಮಾಂಸ ೫ – ೪೦
ಬಿತ್ತರಿಗೆ – ಪೀಠ ೫ – ೫೬ ವ||
ಬಿದುತಟ – ಕುಂಭಸ್ಥಲ ೩ – ೬೬
ಬಿನ್ನಗಾಗು – ಭಗ್ನವಾಗು ೮ – ೧೧೨
ಬಿಸ – ಕಮಲದ ದೇಟು ೨ – ೧೬
ಬಿಸಟಂಬರಿ – ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಓಡು ೫ – ೧೧೩ ವ||
ಬಿಸಲತೆ – ತಾವರೆಯ ಬಳ್ಳಿ ೪ – ೩೭
ಬಿಂಜ – ವಿಂಧ್ಯ ೪ – ೧೧೬
ಬಿಂಜ – ಅರಣ್ಯ ೭ – ೩೫ ವ||
ಬೀಗು – ಗರ್ವಪಡು ೧ – ೫೬
ಬೀಸರ – ವ್ಯರ್ಥ ೪ – ೮೬
ಬೀೞುಡೆ – ತೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ೮ – ೭೬ ವ||
ಬಿೞ್ಗೊಂಬು – ಬಾಗಿದ ಟೊಂಗೆ ೩ – ೮೦ ವ||
ಬುಕ್ಕ – ಹೃದಯ ೫ – ೪೧
ಬಭುಕ್ಷಿತ – ಹಸಿದ ೫ – ೭೮
ಬೆಗಡು – ಸೋಜಿಗ ೭ – ೧೩ ವ||
ಬೆಗಡು – ಭಯ ೮ – ೧೦
ಬೆಡಂಗು – ಸೊಬಗು ೧ – ೪೨
ಬೆದಕು – ಕೆದರು ೮ – ೯೯ ವ||
ಬೆರಂಟು – ಕೆದರು ೧ – ೧೧೪ ವ||
ಬೆಸನೆ – ಅಪ್ಪಣೆ ೨ – ೫೫ ವ||
ಬೆಸೆ – ಚಬಕದಿಂದ ಹೊಡೆ ೭ – ೯೧ ವ||
ಬೆಳಂತಿಗೆ – ಹೂಳಪು, ಪ್ರಕಾಶ ೨ – ೧೫
ಬೆಳ್ಳಂಗೆಡೆ – ಬಿಳುಪನ್ನು ಚೆಲ್ಲು ೨ – ೭೧
ಬೆಳ್ಳವಾಸ – ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು ೪ – ೬೩
ಬೆಳ್ವಟ್ಟೆ – ಬಿಳಿಯ ಮಟ್ಟಿ ೩ – ೮೯
ಬೆಂಚೆ – ಕೊಳ ೧ – ೬೫
ಬೇಳ್ವೆ – ಹೋಮ ೬ – ೬೧ ವ||
 
ಭರಂಗೆಯ್ – ತ್ವರೆಮಾಡು ೨ – ೪೩ವ||
ಭಲ್ಲೂಕ – ಕರಡಿ ೭ – ೭೧
ಭವಬದ್ದ – ಪೂರ್ವಭವದಿಂದ ಬಂದ ೪ – ೧೨೦
ಭಾಗಿನೇಯ – ಸೋದರ ಅಳಿಯ ೬ – ೭೩ ವ||
ಭಾಜನ ಹೊಂದತಕ್ಕವನು ೪ – ೧೬
ಭಾಜನೆ – ವಾಚನ ೨ – ೩೫
ಭಾರತಿಕ – ನೃತ್ಯಗಾರ ೩ – ೯೮ ವ||
ಭಾವಳಯ – ಪ್ರಕಾಶ ಮಂಡಲ ೧ – ೧
(ತೀರ್ಥಂಕರರ ತಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಭಾಮಂಡಳ)  
ಭಾಷಿ – ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ೩ – ೪೧
ಭೀಮ – ಭಯಂಕರ ೪ – ೧೧೦
ಭೈಕ್ಷ – ಭಿಕ್ಷೆ ೧ – ೯೧
ಭಂಗಿ – ರೀತಿ ೧ – ೬೦
ಭುಂಭುಕ – ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ೩ – ೯೮ ವ||
   
 
ಮಚ್ಚ – ಮುಚ್ಚುಗತ್ತಿ, ಕೊಯ್ತ ೫ – ೪೦
ಮಟ್ಟಮಾಗಿ – ಸರಿಯಾಗಿ ೩ – ೧೪ ವ||
ಮಟ್ಟಿಗ(ಮಟಿಗ) – ಜಾತಿ ಸೂಚಕ, ನಾಮಧಾರಿ ೬ – ೨೬
ಮಡ – ಹಿಮ್ಮಡ ೩ – ೧೭
ಮಡಲ್ – ಹಬ್ಬು ೧*೯೭ ವ||
ಮತಂಗಜ – ಆನೆ ೫ – ೫೫
ಮತ್ತಿ – ಮತ್ತಿಯ ಗುರುತು ೨ – ೩ ವ||
ಮದಿಲ್ – ಗೋಡೆ ೬ – ೨೬
ಮಧುಲಿಟ್ – ಭ್ರಮರ ೫ – ೧೦೧
ಮನ್ಯು – ದುಃಖ, ಸಿಟ್ಟು ೭ – ೩೫ ವ||
ಮಮ್ಮೞಿಗೊಳ್ – ಸಾವು ನೋವಿಗೊಳಗಾಗು ೮ – ೧೦ ವ||
ಮರ್ಮವೇದಿ ಗುಟ್ಟನ್ನರಿಯುವವ ೭ – ೧೮
ಮರಮಸಕ – ಬಹಳ ಕೋಪ ೫ – ೧೧೩ ವ||
ಮರೀಚಿ – ಕಿರಣ ೪ – ೧೦೨
ಮರುಚ್ಚಾಪ – ಇಂದ್ರಧನುಸ್ಸು ೮ – ೬೩
ಮರುನ್ನದಿ – ದೇವಗಂಗೆ ೭ – ೧೭
ಮಱಪಿಕ್ಕು – ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳು ೮ – ೧೦೨
ಮಲಗು – ದಿಂಬು ೮ – ೧೦೭
ಮಲಂಗು – ತಲೆದಿಂಬು, ವಿಶ್ರಮಿಸು ೫ – ೧೧೧ ವ||
ಮಲ್ಲಗಳ – ಕುಸ್ತಿಯ ಕಣ ೮ – ೯೫
ಮಲ್ಲವಱೆ – ಜಟ್ಟಿಗಳ ವಾದ್ಯ ೮ – ೯೨
ಮಲ್ಲವೋರ್ದು – ಮಲ್ಲಯುದ್ಧಮಾಡಿ ೮ – ೮೪ ವ||
ಮಲ್ಲಂತಿಗಿರಿ – ಕಾಸೆಯನ್ನು ತೊಡುವುದು ೩ – ೨೮ ವ||
ಮಲ್ಲಿಕ್ಕು – ಕುಸ್ತಿಯಾಡು ೮ – ೮೪ ವ||
ಮರ್ವು – ಮಬ್ಬು ೧ – ೬೮
ಮಹಿಭಾರ – ಭೂಮಿಯ ಭಾರ ೧ – ೧೧೯
ಮಹೋಕ್ಷ – ಎತ್ತು ೮ – ೧೮
ಮಳೀಮಸ – ಮಾಸಿದ, ಕೊಳಕು ೫ – ೧೧೩ ವ||
ಮಂಜೂಷ – ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ೪ – ೯೬
ಮಂಡನ – ಅಲಂಕಾರ ೩ – ೧೭
ಮಂಡನೀಭೂತ – ಅಲಂಕೃತ ೬ – ೩೯ ವ||
ಮಂಡೆ – ತಲೆ ೧ – ೯೨ ವ||
ಮಂದರ – ಪೂಜಾಮಂಟಪ ೪ – ೧೪ ವ||
ಮಂದಸ – ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ೨ – ೩೦
ಮಾಣಿ – ವಟು ೬ – ೩೪
ಮಾರತಕ – ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ರತ್ನ ೨ – ೧೩
ಮಾವಂತ – ಮಾವುತ ೭ – ೫೭ ವ||
ಮಾಂಕರಿಸು – ತಿರಸ್ಕರಿಸು ೧ – ೨೯
ಮಿಸಿಸು – ಪ್ರಕಾಶಿಸು ೬ – ೪೯
ಮಿಳಿ – ಹಗ್ಗ ೪ – ೧೨೩ ವ||
ಮಿಳಿರ್ – ವ್ಯಾಪಿಸು, ನೆಗೆ ೭ – ೪
ಮಿಳಿರ್ – ಅಲುಗಾಡು ೮ – ೬೮
ಮಿಳ್ಳಿಸು – ಅಲುಗಿಸು ೪ – ೯೫ ವ||
ಮೀಂಬೊಣರ್ – ಮೀನಿನ ಜೋಡಿ ೨ – ೩೬
ಮುಖರ – ಧ್ವನಿ ೫ – ೧೯
ಮುಖರಿತ – ಧ್ವನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ೮ – ೧೨೦
ಮುಟ್ಟಪಡ – ಅಲಾಭ ೩ – ೭೫ ವ||
ಮುಡಿ – ದೇವರ ಕಿರೀಟ ೨ – ೬
ಮುನ್ನೀರ್ – ಸಮುದ್ರ ೮ – ೪೪
ಮುನ್ನೇಸರ್ – ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ೧ – ೧೧೫
ಮುಮ್ಮೞಿ – ಭಯಂಕರ ಸಾವು ೬ – ೬೪
ಮುಸ್ತಾಕ್ಷತ – ಜೇಕಿನ ಗಡ್ಡೆಯ ಗಾಯ ೩ – ೬೪
ಮುಸುಂಬು – ಮುಸುಕು ೫ – ೧೧೩ ವ||
ಮುೞ್ತುವು – ಮುದುಡಿದವು ೭ – ೬೫
ಮುಂಜಕೇಶಿ – ಕೃಷ್ಣ ೮ – ೨೨ ವ||
ಮುಂತಾಗಿ – ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ೧ – ೪
ಮೂಗೞ್ಕೆ – ಮೂಕರೋದನ ೭ – ೩೫ ವ||
ಮೂಮೆ – ಮೂರು ಸಲ ೩ – ೯
ಮೂರಿ – ಬಾಯಿ ೩ – ೪೬
ಮೂರಿಗೊಳ್ – ತಿರುವು ೭ – ೮೪
ಮೃಗೋದ್ಭವ – ಕಸ್ತೂರಿ ೧ – ೬೩
ಮೆಡರ್ – ಹೆಣೆ ೫ – ೫೫
ಮೇಚಕಿತ – ಕಪ್ಪಾದ ೮ – ೬೩
ಮೇಷ – ತಗರ್ ೪ – ೧೧೮
ಮೇಳಾಪಕ – ಜೊತೆ ೫ – ೨೪
ಮೊಕ್ಕಳಂ – ಬಹಳ ೭ – ೩೪ ವ||
ಮೊಗಸು – ಆರಂಭಿಸು ೪ – ೧೩೨ ವ||
ಮೊಗಸು – ಮೇಲೆ ಬೀಳು ೮ – ೭೦
ಮೊಗ್ಗರ – ಸಮೂಹ ೪ – ೫೦ ವ||
ಮೊಡವಿ – ಮಡಬಕ್ಕಿ ೨ – ೧೧
ಮೊಳಕಲಿಸು – ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಸೇರು ೬ – ೪೩
ಮೋದು – ಹೊಡೆ ೪ – ೧೧೫
,,  
ಯಕ್ಷಕರ್ದಮ – ಧೂಪ ೮ – ೨೧ ವ||
ಯಷ್ಟಿ – ದಾರ ೭ – ೪೨
ಯಾದವೋದ – ಮೊಸಳೆ ೬ – ೫೭
ಯುವಾನ – ತರುಣ ೬ – ೫೨
ಯುಷ್ಮತ್ – ನಿಮ್ಮ ೬ – ೫೩
ರತ್ನಗರ್ಭೆ – ಭೂಮಿ ೪ – ೧೩೦
ರಥಾಂಗ – ಚಕ್ರವಾಕ ಪಕ್ಷಿ ೫ – ೧೦೧
ರವಳಿ – ಒಂದು ವಾದ್ಯ ೮ – ೭೫ ವ||
ರುಕ್ – ಕಿರಣ ೫ – ೭೪
ರೋಮಂಥ – ಮೆಲಕು ಹಾಕುವದು ೩ – ೪೬
ರಂಗಕಾಱ – ಅಗಸ (ಬಣಗಾರ) ೮ – ೭೭ ವ||
ಱುಂಜೆ – ಒಂದು ವಾದ್ಯ ೮ – ೭೫ ವ||
ಱೋಡಗ – ಹೀಯಾಳಿಸುವವ ೫ – ೧೧೩ ವ||
 
ಲಕ್ಕೆ – ಲಕ್ಷ(ಸಂಖ್ಯೆ) ೪ – ೧೫೧
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸುತ – ಕಾಮ (ಮನ್ಮಥ) ೪ – ೬೮ ವ||
ಲಟಹ – ಝಣತ್ಕಾರ ೧ – ೧೦
ಲಪನ – ಮುಖ ೧ – ೩
ಲಸತ್ – ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ೧ – ೩೬
ಲಾಳಾಜಳ – ಜೊಲ್ಲು ೩ – ೮೭
ಲುಳಿತ – ಅಲ್ಲಾಡುವ ೨ – ೮೮
ಲುಂಟಿತ – ಅಪಹರಿಸಿದ ೪ – ೬೯
ಲೇಲಿಹಾನ – ಹಾವು ೮ – ೩೩
ಲೋಚ – ಕೇಶೋತ್ಪಾಟನ ೩ – ೨೮ ವ||
ಲೋಯಿಸರ – ಲೋಳಸರ ೭ – ೭೬ ವ||
ಲೋವೆ – ಮನೆಯ ಸೂರು ೧ – ೯೨ ವ||
 
ವಕ್ತ್ರಪದ್ಮ – ಮುಖಕಮಲ ೧ – ೧೧೪
ವಪ್ರ – ಗೋಡೆ ೨ – ೮೦
ವರುಡು – ಉಜ್ಜು ೪ – ೧೨೨
ವಲ್ಲಕಿ – ವೀಣೆ ೬ – ೧೯ ವ||
ವಲ್ಲರಿ – ಬಳ್ಳಿ ೧ – ೯೬
ವಲ್ಲೂರ – ಒಣಗಿದ ಮಾಂಸ ೫ – ೪೧
ವಸದನ – ಪ್ರಸನ್ನತೆ ೭ – ೮೮ ವ||
ವ್ಯಜನ – ಬೀಸಣಿಕೆ ೫ – ೭೪
ವ್ಯತಿಕೃತ – ಚೆಲ್ಲಿದ, ಹರವಿದ ೮ – ೧೨೦
ವ್ಯವಧಾನ – ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯುವದು ೧ – ೯೬
ವಾಗುರೆ – ಬಲೆ ಹಾಕುವವಳು ೩ – ೫೬
ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ – ಗಮಕಿ ೩ – ೯೮ ವ||
ವಾಚಾಳ – ಬಹಳ ಮಾತಾಡುವ ೩ – ೬೧ ವ||
ವಾನೇಯ – ಕಾಡಿಗೆ ೪ – ೧೧೬
ವಾನೇಯನಾಗ – ಕಾಡಾನೆ ೫ – ೯೬
ವಾರುವ – ಕುದುರೆ ೪ – ೧೪೧
ವಾಳ – ಬಾಲ ೪ – ೧೨೧
ವಾಳವಾಜಯ – ಒಂದು ಬಗೆಯ ರತ್ನ ೫ – ೯೧
ವಾಂಶಿಕ – ಕೊಳಲು ೩ – ೯೮ ವ||
ವ್ಯಾದಾನ – ವಿಸ್ತಾರವಾದ ೭ – ೯೦
ವ್ಯಾಧೂತ – ಬೀಸಲ್ಪಟ್ಟ ೫ – ೭೪
ವ್ಯಾಳ – ಸರ್ಪ ೧ – ೨
ವ್ಯಾಳೋಳ – ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವ, ಹರಣಮಾಡುವ ೧ – ೨
ವಿಕರಿ – ಚಂಚಲ ೭ – ೮೫
ವಿಕಿರ – ಹಾರಾಡುವ ೮ – ೬೩
ವಿಕ್ಷೇಪ – ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವುದು ೮ – ೬೩
ವಿಗುರ್ವಣೆ – ಭಯಂಕರತನ ೮ – ೮೮ ವ||
ವಿಚಕಿಳ – ಮಲ್ಲಿಗೆ ೮ – ೧೨೦
ವಿಚಯನ – ಹುಡುಕುವುದು ೪ – ೮೫
ವಿಚ್ಛತ್ತಿ – ನಾಶ ೧ – ೧೧
ವಿಜಗೀಷು – ವಿಜಯಾಭಿಲಾಷಿ ೪ – ೭೧
ವಿದಗ್ಧ – ಪಂಡಿತ ೧ – ೫೦
ವಿದಗ್ಧೆ – ವಿದುಷಿ ೪ – ೯೪
ವಿದ್ರುಮ – ಹವಳ ೨ – ೧೩
ವಿದ್ವೇಷ – ವೈರ ೮ – ೮೨
ವಿಧಾತ್ರ – ಬ್ರಹ್ಮ ೨ – ೨೪
ವಿನಿಷ್ಕ್ರಾಂತ – ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದ ೩ – ೬೩
ವಿಭೂತಿ – ಸಂಪತ್ತು ೪ – ೧೦೪
ವಿಭ್ರಮ – ಶೋಭೆ ೧ – ೬೮ ವ||
ವಿಭ್ರಾಜಿಸು – ಪ್ರಕಾಶಿಸು ೪ – ೫೮
ವಿಯಚ್ಚರ – ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚರಿಸುವವ ೪ – ೮೫ ವ|
ವಿವರ – ಸಂದು ೮ – ೨೮
ವಿಶಸನ – ಕೊಲೆ ೫ – ೪೦
ವಿಶ್ರುತ – ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ೪ – ೬೮
ವಿಷಯ – ದೇಶ ೨ – ೬೭
ವಿಷಾಣ – ಕೊಂಬು ೪ – ೧೨೧
ವಿಷ್ಟರ – ಪೀಠ ೧ – ೧೦೯ ವ||
ವಿಹಾಯಸ – ಆಕಾಶ ೮ – ೫೭
ವೀತ – ಮಾಯವಾದ, ಹೋದ ೧ – ೧೦೭
ವೀಪ್ಸೆ – ಬಯಕೆ ೨ – ೮
ವೀವೃತ – ಆವರಿಸಿದ ೩ – ೬೩
ವ್ರೀಡಾ – ಲಜ್ಜೆ ೭ – ೩೪ ವ||
ವೃಜಿನ – ಪಾಪ ೧ – ೧೦೭
ವೃತ್ತಕ – ವೃತ್ತಾಂತ ೫ – ೬೭
ವೇದಂಡ – ಆನೆ ೫ – ೧೧೦
ವೇಲೆ – ತೆರೆ ೧ – ೭೭
ವೈಕುರ್ವಣ – ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ವಿದ್ಯೆ ೬ – ೩೭ ವ||
ವೈಶ್ವಾನರ – ಬೆಂಕಿ ೬ – ೭೭
ವ್ಯೋಕಾರ – ಕಮ್ಮಾರ, ಲೋಹಕಾರ ೫ – ೧೭….
,  
ಶಕುಂತ – ಪಕ್ಷಿ ೨ – ೪೧ ವ||
ಶಕ್ರಚಾಪ – ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ೪ – ೬೦
ಶಠ – ನಾಯಕನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭೇದ ೧ – ೧೫೪
ಶಫರಿ – ಹೊಳೆಯುವ ಹೆಣ್ಣು ಮೀನು ೩ – ೫೬
ಶಬಾಲಯ – ಹೆಣಗಳ ಸಾಲು ೫ – ೨೨
ಶಲಾಟು – ಹೀಚು ೩ – ೭೮
ಶಶಿಮಣಿ – ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಣಿ ೪ – ೯೨ ವ||
ಶಳ – ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ೩ – ೬೩
ಶ್ವಗಣ – ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು ೫ – ೨೦
ಶಾಕ್ವರ – ಎತ್ತು ೮ – ೨೦ ವ||
ಶಾಣ – ಮಸೆಯುವ ಕಲ್ಲು ೪ – ೯೧
ಶಾತ – ಹರಿತವಾದ ೬ – ೪೭
ಶಾತಕುಂಭ – ಬಂಗಾರ ೬ – ೮೨ ವ||
ಶಾಬಕ – ಮರಿ ೧ – ೯೪
ಶಾರಿಕೆ – ಹೆಣ್ಣು ಗಿಳಿ ೧ – ೯೪
ಶಾರ್ವರಿ – ರಾತ್ರಿ ೧ – ೯೬  
ಶೀರ್ಣ – ನೋವಾದ ೮ – ೧೮
ಶ್ರುತ – ಶಾಸ್ತ್ರ (ಜೈನ ಆಗಮ) ೧ – ೧೨
ಶ್ರುತದೇವಿ – ಶಾರದೆ ೧ – ೧೬
ಶುಂಭತ್ – ಹೊಳೆಯುವ ೩ – ೨೦
ಶೈಲೂಷ – ನಟ ೩ – ೯೮ ವ||
ಶೌಂಡಿಕ – ಮದ್ಯೆ ಮಾಡುವವ ೪ – ೧೧೪ ವ||
 
ಸಂಕಿಚನ – ಪರಮಾವಧಿ ೩ – ೯೯ ವ||
ಸಪ್ಪಸಿರ – ಮುಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ರೀತಿ ೮ – ೯೦೨ ವ||
ಸಪ್ತಾರ್ಚಿ – ಧೂಮಕೇತು, ಬೆಂಕಿ ೪ – ೫೪
ಸಮಗ್ರನ್ – ಪರಿಪೂರ್ಣನು ೧ – ೩೯
ಸಮನಿಸು – ಒದಗು, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗು ೧ – ೨೩
ಸಮಯ – ಸಿದ್ಧಾಂತ ೧ – ೧೩
ಸಮವಾಯ – ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವದು ೫ – ೪೧ ವ||
ಸಮಸಂದು – ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ೧ – ೩೨
ಸಮ್ಮದ – ಆನಂದದಾಯಕ ೧ – ೧೦೭
ಸಯ್ತಡಿ – ನೇರವಾದ ಪಾದ ೨ – ೫೮
ಸರವೇಱಿಸು ಪೋಣಿಸು ೧ – ೩೯
ಸರಸರಿಸು – ತ್ವರೆ ಮಾಡು ೭ – ೪೪ ವ||
ಸರಿಗಲ್ಲು – ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ೨ – ೧೮
ಸರೋಮಾಳಿ – ರೋಮ ಪಂಕ್ತೆ ೨ – ೨೫
ಸಱಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಿಡಿತ ೮ – ೬೭ ವ||
ಸಱಿ – ಬಿಗಿಯಾದ ಹಿಡಿತ ೮ – ೬೭ ವ||
ಸಱಿ – ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳ, ಕಮ್ಮರಿ ೮ – ೧೦ ವ||
ಸಱಿಮೊಲೆ – ದೊಡ್ಡಮೊಲೆ ೭ – ೭೦
ಸಲಗ – ಶಲಾಕೆ ೧ – ೭೪
ಸವಡಿ – ಜೋಡಿ ೨ – ೨೫
ಸವನ – ಅಭಿಷೇಕ ೨ – ೭೭
ಸಸಿನ – ಸರಳವಾಗಿ ೧ – ೮೧
ಸಹಕಾರ – ಮಾವು ೨ – ೭೨
ಸಹಪಾಂಶುಕ್ರೀಡಿತ – ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ೭ – ೭೮ ವ||
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ – ದೇವೇಂದ್ರ ೧ – ೮೪
ಸಂಚಳ – ಚಂಚಳ ೧ – ೬೧
ಸಂಛನ್ನ – ಮುಚ್ಚಿದ ೩ – ೯೮ ವ||
ಸಂತಾನ – ಇಂದ್ರನ ವನ(ನಂದನ)ದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ೨ – ೧೯
ಸಂಭೇದ – ಕೂಡುವಿಕೆ ೪ – ೧೦೭ ವ||
ಸಂಮದ – ಸಂಬಂಧ ೧ – ೧೬
ಸಂವೇಗ – ಉದ್ವೇಗ ೪ – ೧೧೭ ವ||
ಸಂಸಕ್ತ – ಹೊಂದಿದ, ಉಳ್ಳ ೧ – ೩
ಸ್ತಂಬೇರಮ – ಆನೆ ೮ – ೮೧
ಸ್ವರ್ಗೌಕಸ – ದೇವತೆ ೭ – ೪೪ ವ||
ಸಾಚಿನ್ಯ – ಸ್ನೇಹ ೧ – ೪
ಸಾರ್ಧ ಷೋಡಸಮಾಸ – ಹದಿನಾರುವರೆ ತಿಂಗಳು ೪ – ೬೫ ವ||
ಸಾನು – ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶ ೧ – ೬೩
ಸಾರಸ್ವತ – ಪಂಡಿತ ೨ – ೧
ಸಾಸ್ನಾಪಟ – ಗಂಗೆದೊಗಲು ೪ – ೧೨೧
ಸ್ಫಾರ – ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ೩ – ೩೬
ಸ್ವಾಯತ್ತ – ಸ್ವಾಧೀನವಾದ ೧ – ೧
ಸಾಂಪ್ರಯೋಗ – ಕೂಡುವಿಕೆ ೪ – ೮೭
ಸಾಂಯಾತ್ರಿಕ – ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ೬ – ೨
ಸಾಂಯುಗೀನ – ಯುದ್ಧಚತುರ ೪ – ೧೩ ವ||
ಸಿಗ್ಗು – ನಾಚಿಕೆ ೩ – ೨೨
ಸಿಗತ – ತುಂಟ ೭ – ೮೪
ಸಿರ್ಪು – ಸಿಪ್ಪು ೪ – ೧೧೫
ಸಿರಿಕಂಡ – ಶ್ರೀಗಂಧ ೨ – ೧೫
ಸಿಂಜಿನಿ – ಹೆದೆ ೬ – ೧೭ ವ||
ಸ್ತಿಮಿತ – ತಡೆದ ೩ – ೨೨
ಸೀಕರ – ತುಂತುರು ಹನಿ ೪ – ೬೩
ಸೀಗುರಿ – ಚಾಮರ ೧ – ೮೮
ಸೀವರ – ತುಂತುರು ಹನಿ ೫ – ೯೨
ಸುಟ್ಟಿಪ – ತೋರಿಸುವ ೮ – ೨೦
ಸುಟ್ಟುರೆ – ಸುಟ್ಟುರೆ ಗಾಳಿ ೮ – ೬೪ ವ||
ಸುಧಾಂಶು – ಚಂದ್ರ ೨ – ೧೬
ಸುಭಗ – ಸೌಭಾಗ್ಯ ೧ – ೪೪
ಸುರಭಿ – ಕಾಮಧೇನು ೧ – ೨೨
ಸೂಡು – ಸುಡು, ಗುಂಪು ಹಾಕು ೩ – ೫೧
ಸೂಡು – ಬೆಂಕಿ, ಕಿಚ್ಚು ೬ – ೪೨ ವ||
ಸೂರಿ – ಪಂಡಿತ ೪ – ೧೦೭ ವ||
ಸೂಸು – ಚೆಲ್ಲು ೧ – ೮೧
ಸೂಳೈಸು – ಶಬ್ಧಮಾಡು ೨ – ೫೪
ಸೆಕಳಿ – ಉಷ್ಣತೆ ೭ – ೪
ಸೆಜ್ಜೆವುಳ್ಳ – ಶಯ್ಯಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿ ೧ – ೧೨೧ವ||
ಸೆಯ್ವೆಱಗು – ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ೬ – ೭
ಸೆಲ್ಲಿಸು – ಸಿಕ್ಕಿಸು ೩ – ೨೫
ಸೆಳೆಗೊಂಬು – ತೆಳುವಾದ ಕೊಂಬೆ ೨ – ೧೨
ಸೇದೆ – ಬಳಲಿಕೆ ೫ – ೧೧೧
ಸೇದೆಪಡು – ಬಳಲು ೪ – ೫೦ ವ||
ಸೈಪು – ಪುಣ್ಯ ೧ – ೩೭
ಸೈರಿಭ – ಕೋಣ ೩ – ೪೫
ಸೊಡರ್ವಕ್ಕು – ದೀಪದ ಕಾಡಿಗೆ ೭ – ೫೬
ಸೊದೆಗಡಲು – ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ೭ – ೧೭
ಸೊಂದಿಯವನ್ – ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ೬ – ೭೧
ಸೊವಡು – ವಾಸನೆ ೮ – ೬೪ ವ||
ಸೋದು – ಓಡಿಸು ೪ – ೧೨೭
ಸೋನೆ – ಜಡಿಮಳೆ ೪ – ೬೮ ವ||
ಸೋಲಕಾರ್ತಿ – ಮೋಹಿಸುವವಳು ೫ – ೨ ವ||
ಸೋವು – ಎಬ್ಬಿಸು ಓಡಿಸು ೪ – ೮೪ ವ||
ಸೋಂದು – ಓಡಿಸು ೪ – ೫೦ ವ||
ಸ್ರೋತ – ಹರಿಯುವ ೩ – ೪೯
ಸೌಧರ್ಮಿಕೆ – ಧರ್ಮವಂತಿಕೆ ೫ – ೧೧
ಸೌಭ್ರಾತ್ರ – ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ೫ – ೫ ವ||
ಸೌರಭೇಯ – ಎತ್ತು ೪ – ೧೨೩ ವ||
 
ಹರ್ಯಕ್ಷ – ಸಿಂಹ ೭ – ೯೨
ಹರಿ – ಸಿಂಹ ೧ – ೮೦
ಹೀಲಿ – ನಲಿಲ ಗರಿ ೪ – ೬೨
ಹೂಹೆ – ಗೊಂಬೆ ೪ – ೧೫೦
ಹೆರೆ – ಚಂದ್ರ ೨ – ೧೬