ಅಕ್ಕೆ – ದುಃಖ ೮ – ೬೧ ವ||
ಅರ್ಕಸುತಾ – ಯಮುನಾ ನದಿ ೬ – ೭೯
ಅಗರಣ – ಹಗರಣ ೫ – ೨೬
ಅಗಿ – ಅಂಜು ೮ – ೨
ಅಗ್ಗಿವಳದೆಣ್ಣೆ – ಕಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ೮ – ೪೦
ಅಗ್ಗಿಸು – ನಾಶಮಾಡು ೮ – ೮೫ ವ||
ಅಗುಂದಲೆ – ಶ್ರೇಷ್ಠ ; ವಿಶಾಲ ೫ – ೩೧
ಅಗುರ್ವು – ಭಯ ೫ – ೨ ವ||
ಅಗುರ್ವು – ಬೆರಗು ೮ – ೪೮
ಅಘ – ಪಾಪ ೧ – ೧೧
ಅಚಿರಂ – ಕೂಡಲೆ ೫ – ೧೧೫
ಅಚ್ಚಿಗ – ಉದ್ವೇಗ, ಗಾಬರಿ ೧ – ೩೫
ಅರ್ಚಿ – ಉರಿ ೩ – ೧೦೯
ಅರ್ಜುನ – ಮತ್ತಿಯ ಮರ ೨ – ೩೭
ಅಟ್ಟುಂಬರಿ – ಅಭೇದ್ಯ ಸಂಬಂಧ ೫ – ೭೧
ಅಟ್ಟೆ – ಮುಂಡ ೫ – ೪೧ ವ||
ಅಡಕ – ಅಡಕವಾಗಿರುವ (ಗುಟ್ಟು) ೩ – ೮೩
ಅಡಪಡಿಸು – ತವಕಪಡು ೫ – ೨೮
ಅಡಸು – ಮೇಲೆಬೀಳು ೮ – ೪೬
ಅಡಹಡಿಸು – ಆವೇಶದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ೮ – ೯೮
ಅಡಂಗೊತ್ತು – ತಿರುವು ೭ – ೫೧ ವ||
ಅಡೆ – ಹೊಡೆ ೭ – ೮೪
ಅಡೆ – ತಿಪ್ಪೆ ೮ – ೧೮
ಅಡ್ಡಣ – ಢಾಲು ೩ – ೧೪
ಅಣಕ – ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ೧ – ೧೮
ಅಣಿ – ಸಿದ್ಧನಾಗು ೫ – ೩೬  
ಅಣ್ಪು – ಲೇಪನ ೨ – ೧೫
ಅಣ್ಮು – ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ೧ – ೩೭
ಅಣ್ಮುಕಾಱ – ಸಮರ್ಥ ೮ – ೭೮
ಅರ್ಣವವೃತ – ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದ ೧ – ೧೨೦
ಅತ್ತಪರ – ರಣಭೇರಿ ೬ – ೧೧
ಅಧರ – ಕೆಳದುಟಿ ೭ – ೧
ಅಧ್ವರ – ಹೋಮಪೂಜೆ ೪ – ೧೫
ಅಪಘನ – ಇಂದ್ರಿಯ ೪ – ೧೦
ಅಜ್ಜಚ್ಛದ – ತಾವರೆಯ ಎಲೆ ೫ – ೧೧೨
ಅಭ್ರಂಕಷ – ಮೋಡಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ೪ – ೮೫ ವ||
ಅಭ್ರಶ್ರವ – ನಿಮಿರಿದ ಕಿವಿ ೪ – ೧೨೧
ಅಮೃತಾಂಶು – ಚಂದ್ರ ೪ – ೧೦೨
ಅಯನಯ – ಶುಭಕಾಯ್ ನೀತಿಮಾರ್ಗ ೪ – ೩೩
ಅಯನಶೀಲ – ಗತಿಶೀಲವುಳ್ಳ ೪ – ೧೦
ಅಯಲತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿ ೧ – ೫೨
ಅರಿಸ್ಮಯ – ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ವರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ೫ – ೧೧೭
ಅಱ – ಧರ್ಮ ೧ – ೫೮
ಅಱ (ರ) ಗಂಡಿ – ಅಂಧಕಿಂಡಿ ೮ – ೧೦೬
ಅಲಕ್ತಕ – ಅರಗಿನ ಬಣ್ಣ (ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ) ೨ – ೭೦
ಅಲಘು – ಘನವಾದ, ದೊಡ್ಡ ೧ – ೧೯
ಅಲವರಲ್ – ಚಿಂತಿಸು ೩ – ೭೩
ಅಲವರಿಸು – ಆಶೆಬಡು ೫ – ೨ ವ||
ಅಲಂಪು – ಸಂತೋಷ ೪ – ೨೮
ಅಲಂಪು – ಸೌಂದರ್ಯ ೨ – ೩೭
ಅವಕೀರ್ಣ – ಆವರಿಸಿದ ೩ – ೩೫
ಅವಗಾಹ – ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ೧ – ೩
ಅವಟೈಸು – ಮುಟ್ಟಿಸು ೪ – ೬೮ ವ||
ಅವರಜ – ತಮ್ಮ ೬ – ೪೬
ಅವಷ್ಟಂಭ – ಆಧಾರ ೩ – ೨
ಅವಾರಪಾರ – ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ೧ – ೬೮ ವ||
ಅವ್ವಳಿಸು – ಮುತ್ತು, ಮುಸುಕು ೧ – ೬೮ವ||
ಅವ್ವಳಿಸು – ಮುತ್ತು, ಮುಸುಕು ೧ – ೬೮
ಅಶ್ಮ – ಕಲ್ಲು ೭ – ೪೩
ಅಷ್ಟಾಹ್ನಿಕ – ಕರ್ಮವಿಶೇಷ ೨ – ೫ ವ||
ಅಸದಳ – ವಿಶೇಷವಾದ ೧ – ೬೦
ಅಸದಳ – ಅಸಾಧ್ಯ ೭ – ೩
ಅಸವು – ಸರಿಯಾದುದು ೬ – ೭೫
ಅಸಿ – ಸ್ತ್ರೀ ೧ – ೯೩
ಅಸಿತಪದ – ಅಗ್ನಿ ೬ – ೫೭
ಅಹಮಹವಿಕೆ – ಅಹಂಭಾವ ೪ – ೬೭
ಅಳಿನಿ – ಹೆಣ್ಣು ತುಂಬಿ ೪ – ೧೦೫
ಅಳ್ಳಿರಿ – ಭೇದಿಸು ೪ – ೯೫ ವ||
ಅಳುರ್ – ಆವರಿಸು ೩ – ೭೦
ಅಳೆ – ಮಜ್ಜಿಗೆ ೧ – ೪೬
ಅಳ್ಕೆ – ಅಳುವುದು ೧ – ೧೧೨
ಅೞಿವೆಂಡಿರ್ – ಅ‌ಲ್ಪ ಸ್ತ್ರೀಯರು ೪ – ೧೪೯
ಅೞ್ಗು – ನಾಶವಾಗು ೪ – ೧೪
ಅೞ್ವು – ಕೇಡುಮಾಡು ೭ – ೭೪
ಅಂಕ – ಗುರುತು, ತೊಡೆ ೪ – ೨೧
ಅಂಕಿಸು – ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ೫ – ೧೧೫ ವ||
ಅಂಬಕ – ಕಣ್ಣು ೪ – ೯೧
ಅಂಬುಗಂಡಿ – ಬಾಣ ಬಿಡುವ ಕಿಂಡಿ ೩ – ೧೧೪
ಅಂಭಶ್ಚರ – ಮೊಸಳೆ ೬ – ೫೮
ಅಂಭೋರಾಶಿ – ಸಮುದ್ರ ೪ – ೧೧೧
 
ಆಕೃಷ್ಟ – ಜಗ್ಗಿದ ೧ – ೨
ಆಘ್ರಾತ – ಮೂಸಿ ನೋಡಿದ ೧ – ೨
ಆತೋದ್ಯ – ಒಂದು ವಾದ್ಯ ೬ – ೭೪
ಆರ್ತ – ದೀನ ೧ – ೫
ಆದೇಯ – ಸತ್ಪಾತ್ರ ೬ – ೧೮
ಆನೀಕ – ಗುಂಪು ೪ – ೫೩
ಆಭ – ಹೋಲುವ ೫ – ೯೩
ಆಭೀಳ – ಭಯಂಕರ ೪ – ೧೨೧
ಆಮ್ನಾಯ – ಪವಿತ್ರ ಪರಂಪರೆ ೧ – ೭
ಆಯ – ಗುಟ್ಟು, ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವದು ೮ – ೧
ಆರ – ಹಾರ ೧೦ – ೧೦೨
ಆರಮೆ – ಉದ್ಯಾನ ೧ – ೬೩
ಆಯತಿ – ಉನ್ನತಿ, ಯೋಗಸಾಧನ ವಿಶೇಷ ೧ – ೭
ಆಯಸ – ಕಬ್ಬಿಣ ೫ – ೧೭
ಆರೋಹಕ – ಹತ್ತುವವ (ಸವಾರ) ೮ – ೫೫ ವ||
ಆಲಾನ – ಆನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಂಬ ೬ – ೮೨ ವ||
ಆಲಿವರಲ್ – ಆಣೆಕಲ್ಲು ೮ – ೩೮
ಆಲೀಢ – ಬಲ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಹಿಂದಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದು ೩ – ೧೪ ವ||
ಆವೇಷ್ಟಿಸು – ಆವರಿಸು ೬ – ೮೨ ವ||
ಆಸಾರ – ಸುರಿಮಳೆ ೭ – ೪೪ ವ||
ಆಹೂತ – ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ೪ – ೧೧೧ ವ||
ಆೞ್ – ಮುಳುಗು ೪ – ೧೨೦
,  
ಇಕ್ಷುಚಾಪ – ಕಾಮ ೪ – ೨೩
ಇಡಿ – ಹಿಡಿ ೧ – ೮೪
ಇಂದ್ರಗೋಪ – ಹೊನ್ನೀಹುಳ ೮ – ೧೨೦
ಇಱುಂಕು – ಹಿಚುಕು ೮ – ೯೪
ಇರುಪೆ – ಇರುವೆ ೮ – ೮೩
ಈಶಾದಂಡ – (ಬಂಡಿಯ) ಈಸು ೮ – ೨೨ ವ||
ಈೞ್ – ಸೆಳೆ, ಜಗ್ಗು ೭ – ೪೧
,  
ಉಕ್ಕಡ – ಕಾವಲು ೭ – ೪೪ ವ||
ಉಕ್ಷಿತ್ರ – ನಿರ್ಮಲವಾದ ೫ – ೭೪
ಉರ್ಕು – ಹೆಚ್ಚಳ ೨ – ೩೫
ಉರ್ಕು – ಪರಾಕ್ರಮ ೮ – ೬೭ ವ||
ಉಕ್ಕೆವ – ಕಪಟ ೪ – ೩೭
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ – ಎಂಜಲು ೪ – ೧೬
ಉತ್ಕರ್ಣ – ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದಿರುವ ಕಿವಿ ೫ – ೯೩
ಉತ್ತಂಸ – ಶಿರೋಭೂಷಣ ೪ – ೧೫೨
ಉತ್ತಾನ – ವಿಸ್ತಾರವಾದ ೨ – ೨೨
ಉತ್ಪ್ರಸನ – ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ೩ – ೬೩
ಉತ್ಸೇಕ – ಅಭಿಮಾನ ೩ – ೪
ಉದಂಚಿತ – ಹೆಚ್ಚಾದ ೩ – ೯೮
ಉದ್ದವಣ – ಒಂದ ವಾದ್ಯ ೨ – ೪೦
ಉದ್ಭಾಸಿ – ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ೪ – ೨೪
ಉದ್ವೃತ್ತ – ಉದ್ದಟ ೩ – ೪
ಉದ್ಘುಷ್ಟಿ – ಘೋಷಣೆ ೮ – ೯೨
ಉರ್ದು – ತಿಕ್ಕು ೭ – ೮೫
ಉದ್ಘೂಣ – ನಡುಕು ೩ – ೬೩
ಉನ್ನಿದ್ರ – ಜಾಗ್ರತವಾದ ೧ – ೩
ಉನ್ಮೀಲಿತ – ತೆರೆದ ೩ – ೨೮ ವ||
ಉಪನಿಯುದ್ದ – ಮಲ್ಲಗಾಳಗದಲ್ಲಿದ್ದ ೮ – ೮೯
ಉಪರಿ – ಮೇಲೆ ೫ – ೧೧೩ ವ||
ಉಪಲ – ಕಲ್ಲು ೧ – ೨೬
ಉಪಸರ್ಗ – ತೊಂದರೆ ೪ – ೧೩ ವ||
ಉಪ್ಪರವಟ್ಟ – ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಟ್ಟೆ ೧ – ೬೪
ಉಪ್ಪವಡಿಸು – ಏಳು ೩ – ೬೦
ಉಪಾರ್ಜಿಸು – ಸಂಪಾದಿಸು ೧೦ – ೧೦೮
ಉಪಾಂಸ – ಕಪಟತನ ೮ – ೫೧ ವ||
ಉಮ್ಮಳಿಸು – ದುಃಖಿಸು ೨ – ೨೩
ಉಮುಳ್ – ಉಗುಳು ೩ – ೮೭
ಉರಭ್ರ – ಮೇಷ ೪ – ೧೧೯
ಉರವಣಿಸಿ – ಭರದಿಂದ ೪ – ೩
ಉಱುವ – ಒಪ್ಪುವ ೩ – ೨೮
ಉರ್ವೀಧರ – ಬೆಟ್ಟ ೧ – ೫೬
ಉರ್ವೀಧರವೈರಿ – ಇಂದ್ರ ೧ – ೫೬
ಉಳ್ಕು – ಬೀಳುವ ಚಿಕ್ಕೆ ೪ – ೫೩
ಉಳೂಕ – ಗೂಗೆ ೭ – ೨೩
ಊರ್ಧ್ವಯಾನ – ವಿಮಾನ ೬ – ೩
ಊರುಬ್ಬೆ – ಊರಿಗೆ ತಾಪ ೫ – ೨ ವ||
ಊಷ್ಮ – ಉಷ್ಣತೆ ೪ – ೬೪ ವ||
 
ಋತ – ಸತ್ಯ ೧ – ೫೯
ಋದ್ಧಿ – ಸಿದ್ಧಿ ೩ – ೩೩ ವ||
,,  
ಎಕ್ಕೆ – ಬಹಳ ಕಸುವು ೮ – ೯೨
ಎಡೆಗಿರಿದ – ಪುಷ್ಟವಾದ ೩ – ೨೩
ಎಲವ – ಎಲವದ ಗಿಡ ೫ – ೭೯
ಎಸಡಿ – ಏಡಿ ೬ – ೭೫
ಎಳವೆರ್ಕು – ಚಿಕ್ಕ ಬೆಕ್ಕು ೫ – ೮೧
ಎೞಲ್ – ಜೋತಾಡು ೧ – ೮೩
ಏಣಾಂಕ – ಚಂದ್ರ ೪ – ೧೩೬
ಏವಯಿಸು – ವ್ಯಥೆಪಡು ೩ – ೬೩ ವ||
ಏೞ್ – ವಾಹನ ೬ – ೫೮
ಐರಾವಣ – ಐರಾವತ ೮ – ೭೧
,,  
ಒಚ್ಚತ – ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ೧ – ೩೨
ಒಡರಿಸು – ಒಟ್ಟುಗೂಡು ೮ – ೨೧
ಒಱಲ್ – ಒದರು ೮ – ೫೧
ಒಱವು – ಒಱತೆ (ಒರ್ತಿ) ೧ – ೪೯
ಒಱೆ – ಸ್ರವಿಸು ೮ – ೨೨ ವ||
ಒವಜ – ಗುರು ೮ – ೫೬
ಒಳಱ್ – ಒದಱು, ಧ್ವನಿಗೆಯ್ಯು ೭ – ೯೧ ವ||
ಒಂತಿ – ಓತೀಕಾಟ ೫ – ೮೨
ಓ – ಪ್ರೀತಿಸು ೪ – ೪೮
ಓಗಡಿಸು – ಓಕರಿಸು ೩ – ೫೭
ಓವರಿ – ಗುಡ್ಡದ ಓರೆ ೫ – ೨ ವ||
ಔರ್ವು – ಬಡಬಾಗ್ನಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಯ ಉರಿ ೪ – ೧೭
 
ಕಕ್ಕಡೆ – ಈಟಿ ೩ – ೨೫
ಕಕುದ್ಮತ್ – ಎತ್ತು ೮ – ೮೨
ಕಕುಭ – ಮತ್ತೀಗಿಡ ೮ – ೮೨
ಕಚ – ಹೆಳಲು ೧ – ೬೫
ಕರ್ಚು – ತೊಳೆ ೧ – ೪೮
ಕಜ್ಜಳ – ಕಾಡಿಗೆ ೭ – ೪೩
ಕಟ – ಗಂಡಸ್ಥಳ ೫ – ೯೨
ಕಟ್ಟಾಯಕಾರ್ತಿ – ಅತಿಚತುರೆ ೫ – ೨ ವ||
ಕಟ್ಟೇವ – ತಿರಸ್ಕಾರ ೮ – ೧೧೬ ವ||
ಕಡವು – ಕಡವಾಲದ ಮರ ೪ – ೧೨೭
ಕಡಿತಲೆ – (ಖಡ್ಗದ) ಒರೆ  
ಕಡೆ – ಕಡಗ  
ಕಣಿಕೆ – ಚೂರು  
ಕಣ್ಬೊಣರ್ – ಜೊತೆಗಣ್ಣುಗಳು  
ಕನತ್ – ಹೊಳೆಯುವ  
ಕರ್ಬುರ – ನಾನಾ ವಿಧದ ಬಣ್ಣ, ಬಂಗಾರ ೧ – ೮೭
ಕರಟಿ – ಆನೆ ೭ – ೩
ಕರಪಾತ – ಕಿರಣಗಳ ಬೀಳುವಿಕೆ ೪ – ೮೩
ಕರವಾಳ್ – ಖಡ್ಗ ೮ – ೬೪ ವ||
ಕರಸಿ – ಅನ್ಯರ ಗುಪ್ತವಿಷಯವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವವ ೫ – ೪೩
ಕರಿಮುರಿ – ಸುಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗುವದು ೩ – ೧೦೯
ಕರುವಿಡು – ರೂಪಿಸು ೨ – ೫೫ ವ||
ಕರೇಣು – ಹೆಣ್ಣಾನೆ ೨ – ೬೭
ಕಲಲ – ಮಾಸ ೭ – ೪೪ ವ||
ಕಲಂ – ಪಾತ್ರೆ ೩ – ೫೨
ಕಲ್ಗೆ – ಕಲಿಯಲಿ ೧ – ೩೪
ಕವ – ಕ್ರಮ ೨ – ೨೪
ಕವಿ – ಮುತ್ತುವಿಕೆ ೩ – ೭೭
ಕವಿಲ್ತ – ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ೬ – ೨೪
ಕುವುಂಕೞ – ಕೊಂಕುಳ ೨ – ೧೧
ಕರ್ವು – ಕಬ್ಬು ೧ – ೬೪
ಕಳಲ್ – ಹೊಳೆ ೮ – ೪೫
ಕಳ್ಳವತ್ತಿಗೆ – ಕಳುವಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವಳು ೬ – ೭೦ ವ||
ಕಳ್ಳಸಿಗ – ಹೆಂಡ ಮಾರುವವ ೪ – ೧೧೪ ವ||
ಕಳಿಂಚು – ವಂಚನೆ ೩ – ೨೮ ವ||
ಕೞಲ್ – ಸಣ್ಣದಾಗು ೫ – ೨೩
ಕೞಿ – ಇಲ್ಲವಾಗು ೩ – ೬೦
ಕಂಕಪತ್ರ – ಹದ್ದಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಬಾಣ ೩ – ೬೧ ವ||
ಕಂಕಾಳಿಕೆ – ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ೭ – ೨
ಕಂಚುಕಿತ – ಹೊಂದಿದ ೩ – ೧೮ ವ||
ಕಂಟಣಿಪು – ಹಿಗ್ಗು ೪ – ೧೪೮
ಕಂಡರಿಸು – ಕೆತ್ತು ೨ – ೫೫ ವ||
ಕಂತುಕ – ಚೆಂಡು ೫ – ೨ ವ||
ಕಂತುಮನ – ಕಾಮಾಪೇಕ್ಷೆ ೪ – ೯೯
ಕಂದಲ್ – ಗಡಿಗೆ ೭ – ೮೦
ಕಂದಳ – ಚಿಗುರು, ಕುಡಿ ೭ – ೪೩
ಕಂದುಕ – ಚೆಂಡು ೩ – ೧೧೫
ಕಾಕಳಿ – ಶ್ರುತಿ ಕೂಡಿಸುವದು ೬ – ೩೮
ಕಾಗುವ – ಒಂದು ತರದ ಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಗುವ ೫ – ೭೬
ಕಾದಲ – ಪ್ರೀಯ ೧ – ೭೫
ಕಾನೀಕ – ಕಿವಿ ೩ – ೮೭
ಕಾನೀನ – ಕನ್ಯಾಪುತ್ರ, ಕರ್ಣ ೪ – ೬೭
ಕಾಮ್ಯ – ಬಯಸತಕ್ಕ ೨ – ೯
ಕಾವಣ – ಹಂದರ ೩ – ೧೦ ವ||
ಕಾವಲಿ – ಕರಿಯುವ ಬಾಣಲಿ ೬ – ೪
ಕಾಸರಪತಿ – ಕೋಣ ೩ – ೪೫
ಕಾಸೆ – ಚಡ್ಡಿ ೮ – ೭೮
ಕಾಳ್ಮೋರೆ – ? ೨ – ೩೭
ಕಾೞ್ಪುರ – ಕಾಡಿನ ಪ್ರವಾಹ ೨ – ೨೬
ಕಿಟ್ಟಳ – ಉಪಟಳ ೮ – ೮೪ ವ||
ಕಿತಕ – ಠಕ್ಕ ೭ – ೫೦
ಕಿನಿಸು – ಸಿಟ್ಟಾಗು ೭ – ೨೬ ವ||
ಕಿಸಲಯ – ಚಿಗುರು ೧ – ೧೦೧
ಕಿಸುರು – ಜಗಳ, ಅಸಹ್ಯವಾದುದು ೪ – ೧೪೯
ಕಿಳಿರ್ – ಧ್ವನಿಮಾಡು ೭ – ೭೭ ವ|
ಕಿಂಜಲ್ಕ – ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ೪ – ೬೮ ವ||
ಕೀಚಕ – ಗಾಳಿಯಿಂದ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುವ ತೂತುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಬಿದಿರು ೫ – ೯೬
ಕೀನಾಶ – ಯಮ ೮ – ೮೪ ವ||
ಕೀಲಣೆ – ಜೋಡಿಸುವಿಕೆ ೫ – ೧೦೭
ಕೀಲಾಲ – ರಕ್ತ ೫ – ೨೭
ಕೀಲ್ಗೊಳ್ಳು – ಸಂದಿಸು ೮ – ೬೭ ವ||
ಕೀಱು – ಚೀರು ೮ – ೭೬ ವ||
ಕುಕ್ಕುಟಾಸನ – ಯೋಗಾಸನದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ೧ – ೮೨
ಕುಟ್ಟಿನಿ – ಕುಂಟಿಣಿ ೪ – ೧೫೦
ಕುಣಪಾಲಯ – ಸ್ಮಶಾನ ೫ – ೨೭
ಕುತ್ಸಿಕ – ತುಚ್ಛ, ಹೀನ ೧ – ೫೯
ಕುತ್ತು – ಬಾಗು ೨ – ೭೮
ಕುತ್ತು – ಹೊಡೆ ೪ – ೫೨
ಕುತ್ತು – ಆಪತ್ತು, ಅನಿಷ್ಟ ೭ – ೧೬ ವ||
ಕುತ್ತುಂಗರಿ – ಸಣ್ಣಗರಿ ೫ – ೫೫ ವ||
ಕುತ್ತುವಡೆ – ಗಾಬರಿಯಾಗು ೫ – ೭ ವ||
ಕುಧರ – ಪರ್ವತ ೪ – ೩೧
ಕುನುಂಗು – ಸಂಕೋಚಿಸು, ನಾಚು ೬ – ೩
ಕುಪ್ಪೆ – ರಾಶಿ ೪ – ೯೫ ವ||
ಕುಮತ – ಕೆಟ್ಟ ಧರ್ಮ ೪ – ೯೮
ಕುಯಕ – ಕುಹುಕ, ಕಪಟ ೮ – ೫೧
ಕುಱುಕುಱು – ತೀರ ಸಣ್ಣ(ಹೆಜ್ಜೆ) ೭ – ೪೪ ವ||
ಕುಶೇಶಯ – ಕಮಲ ೬ – ೭೭ ವ||
ಕುಸುಂಕುರು – ಗುಂಪು ೩ – ೮೦ ವ||
ಕುಸುಮಶರ – ಕಾಮದೇವ ೧ – ೭೪
ಕುಳವೞಿ – ವಂಶಪರಂಪರೆ ೧ – ೭೦
ಕುಂಚ – ಚವರಿ ೮ – ೮೯ ವ||
ಕುಂಬು – ನಮಸ್ಕರಿಸು ೨ – ೮೬
ಕುಂಭೀನಸ – ಸರ್ಪ ೮ – ೩೩ ವ||
ಕೂಜನ – ಉಲಿವು ೪ – ೬೮ ವ||
ಕೂಟ – ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ೭ – ೩೬
ಕೂನ – ಗುರುತು, ಚಿಹ್ನ ೨ – ೩ ವ||
ಕೂಪಾರ – ಸಮುದ್ರ ೬ – ೧
ಕೂಂಕು – ಕೂಗು ೭ – ೮೪
ಕೃತಾಂತ – ಯಮ ೧ – ೬೯
ಕೆಕ್ಕಳ – ಭಯ ೪ – ೧೧೪ ವ||
ಕೆಕ್ಕಳಿಸು – ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳು ೮ – ೨೦ವ||
ಕೆತ್ತ – ಮುಚ್ಚಿದ ೧ – ೮೯
ಕೆಯ್ವಲ – ಕೈಬಲ ೧ – ೭೪
ಕೆಯ್ಪೊಡೆ – ಬಾಣದ ತುದಿ ೪ – ೧೩೭
ಕೆಳರ್ – ಕೂಗು ೮ – ೨೦ ವ||
ಕೆಂದಳ – (ಹಸ್ತವೆಂಬ) ಕೆಂಪು ಎಲೆ ೭ – ೭೮
ಕೇರ್ಗಟ್ಟು – ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟು ೩ – ೭೦
ಕೇಯೂರ – ಭುಜಕಿರೀಟ ೩ – ೧
ಕೇರೆ – ಕೇರೆ ಹಾವು ೩ – ೪೫
ಕೇವಣಿಸು – ಜೋಡಿಸು, ಪೋಣಿಸು ೧ – ೨೭
ಕೈಗೞಿ – ಅತಿಯಾಗು ೪ – ೧೨೯
ಕೈತವ – ಮೋಸ ೩ – ೨೪
ಕೈಪೆ – ಕಹಿ ೪ – ೪೩
ಕೈಪೊಡೆ – ಕೈಚೀಲ ೩ – ೬೨
ಕೈವಾರ – ಹೊಗಳಿಕೆ ೫ – ೬೮
ಕೊಕ್ಕರಿಕುಂ – ಅಸಹ್ಯಪಡಿಸುವದು ೬ – ೫೮
ಕೊಡಸಿಗೆ – ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಗಿಡ ೪ – ೧೨೬
ಕೊಣಕಿಡು – ಹಾರು, ನೆಗೆ ೧ – ೯೨ ವ||
ಕೊಣಸು – ಕರು ೧ – ೯೨ ವ||
ಕೊನೆ – ಯಶಸ್ವಿಯಾಗು ೧ – ೩೩
ಕೊರ್ವು – ಕೊಬ್ಬು ೪ – ೧೦೭ ವ||
ಕೊಲ್ಲಿ – ನೋಟ, ಕೊಂಕು ನೋಟ ೩ – ೬೬ ವ||
ಕೊಸಗು – ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ ೪ – ೬೮ ವ||
ಕೊಂತ – ಭಲ್ಲೆ, ಈಟಿ ೪ – ೮೪ ವ||
ಕೋಟರ – ಮರದ ಹೊದರು ೩ – ೪೪
ಕೋಣ – ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಸಾಧನ ೬ – ೧೯ ವ||
ಕೋದಂಡ – ಬಿಲ್ಲು ೧ – ೬೪
ಕೋದು – ಪೋಣಿಸಿ ೪ – ೧೨೭
ಕೋವಣ – ಕೌಪೀನ ೬ – ೨೪
ಕೋವಿದ – ಬಲ್ಲವ ೧ – ೫೦
ಕೋಳ್ – ಹಿಡಿತ (ಪೇಚು) ೮ – ೯೩
ಕೋಳ್ಮೊಗ – ಕೊಂಬು ಮೂಡಿದ ಮುಖ ೪ – ೯೬ ವ||
 
ಖದಿರ – ಕಾಚಿನ ಮರ ೫ – ೮೨
ಖರಕರ – ಸೂರ್ಯ ೪ – ೧೩೪
ಖರತಾ – ಉಗ್ರತೆ ೭ – ೯೩
ಖೇಟಕ – ಢಾಲು ೮ – ೬೪ ವ||