೧. ಅಂಜಲಿ ನೋಂಪಿ
೨. ಅರ್ಕವಾರದ ನೋಂಪಿ / ಆದಿತ್ಯವಾರದ -/ ಭಾನುವಾರದ -/ ರವಿವಾರ –
೩. ಅಣತ ನೋಂಪಿ : ನೋಡಿ – ಆಣಂತಿಯ ನೋಂಪಿ / ಆಣಂತಿಯ ನೋಂಪಿ / ಆಣತಿ –
೪. ಅನಂತನ ಚತುರ್ದಶಿ ನೋಂಪಿ
೫. ಅನಂತನ ನೋಂಪಿ
೬. ಅನಂತ ಸೌಂದರಿ ನೋಂಪಿ
೭. ಅಯ್ದು ಕೊಳಗನ ನೋಂಪಿ
೮. ಅಷ್ಟಕರ್ಮ ಚೂರ್ನ ನೋಂಪಿ
೯. ಅಷ್ಟಾಹ್ನಿಕ ನೋಂಪಿ
೧೦. ಅಶ್ವಿನೀ ನೋಂಪಿ
೧೧. ಅಹಿಗಹಿಲ ನೋಂಪಿ
೧೨. ಅಕ್ಷತೆಯ ನಿಧಿಯನೋಂಪಿ
೧೩. ಅಕ್ಷಯ ನಿಧಿಯನೋಂಪಿ
೧೪. ಆಚಾಮ್ಲವರ್ಧನ ನೋಂಪಿ / ಸೌವೀರ ಭುಕ್ತಿಯ ನೋಂಪಿ
೧೫. ಆಣಂತಿಯ ನೋಂಪಿ
೧೬. ಆದಿತ್ಯವಾರದ ನೋಂಪಿ
೧೭. ಉಪಸರ್ಗ ನಿವಾರಣದ ನೋಂಪಿ
೧೮. ಉೞ್ಗಿ /ಉಗ್ಗಿ ನೋಂಪಿ
೧೯. ಋಷಿ ಪಂಚಮಿಯ ನೋಂಪಿ
೨೦. ಏಕಾವಲೀ ನೋಂಪಿ
೨೧. ಐಂದ್ರಧ್ವಜ ನೋಂಪಿ
೨೨. ಕಂದರ್ಪಸಾ (ಗ)ರ ನೋಂಪಿ
೨೩. ಕನಕಾವಳೀ ನೋಂಪಿ
೨೪. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಭಾಗ್ಯನೋಂಪಿ
೨೫. ಕರ್ಮ ಕ್ಷಪಣ ನೋಂಪಿ
೨೬. ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರೆ ನೋಂಪಿ
೨೭. ಕರ್ಮ ಹರಾಷ್ಟಮಿಯ ನೋಂಪಿ / ಕರ್ಮಚೂರು ನೋಂಪಿ
೨೮. ಕರ್ಮ ದಹನ ನೋಂಪಿ
೨೯. ಕಲ್ಪಕುಜದ ನೋಂಪಿ
೩೦. ಕಲ್ಪಾನುರ ನೋಂಪಿ
೩೨. ಕಲ್ಯಾಣ ತಿಲಕದ ನೋಂಪಿ
೩೩. ಕವಲ ಚಂದ್ರಾಯಣ ನೋಂಪಿ
೩೪. ಕೀಳ್ವಾಗು ನೋಂಪಿ
೩೫. ಕೃಷ್ಣಯಕ್ಷಿಯ ನೋಂಪಿ
೩೬. ಕೇವಲಬೋಧೆಯ ನೋಂಪಿ
೩೭. ಗಣಧರಾವಳಿಯ ನೋಂಪಿ
೩೯. ಗೋಮುಖಿ ನೋಂಪಿ
೪೦. ಗೌರೀ ನೋಂಪಿ
೪೧. ಚಂದನ ಷಷ್ಟಿಯ ನೋಂಪಿ
೪೨. ಚಕ್ರವಾಳ ನೋಂಪಿ
೪೩. ಚತ್ತಾರಿಯ ಪಾಡ್ಯದ ನೋಂಪಿ
೪೩. ಚತುರ್ದಶಿಯ ನೋಂಪಿ
೪೪. ಚತುರ್ಮುಖೋತ್ಸವ ನೋಂಪಿ
೪೫. ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ನೋಂಪಿ
೪೬. ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ನೋಂಪಿ
೪೮. ಜಿನಗುಣ ಸಂಪತ್ತಿಯ ನೋಂಪಿ / ಜಿನೇಂದ್ರಗುಣ -/ ಜಿನಸಂಪತ್ತಿಯ ನೋಂಪಿ
೪೯. ಜಿನಮುಖಾವಲೋಕನ ನೋಂಪಿ
೫೦. ಜಿನರಾತ್ರಿ ನೋಂಪಿ
೫೧. ಜೀವದಯಷ್ಟಮೀ ನೋಂಪಿ
೫೨. ಜ್ಞಾನ ಪಂಚಮಿ ನೋಂಪಿ
೫೩.  ಜ್ಯೋತಿ ನೋಂಪಿ
೫೪.  ತಮ್ಗಳು ನವನಿಧಿಯ ನೋಂಪಿ / ತಂಗುಳು
೫೫. ತದಿಗೆ ನೋಂಪಿ
೫೬. ತವನಿಧಿ ಭಂಡಾರದ ನೋಂಪಿ
೫೭. ತ್ರಿಕಾಲ ತದಿಗೆ ನೋಂಪಿ
೫೮. ತ್ರಿಭುವನ ತಿಳಕ ನೋಂಪಿ
೫೯.  ತ್ರಿಲೋಕಸಾರ ನೋಂಪಿ
೬೦. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಭೂಷಣ ನೋಂಪಿ
೬೧. ದಶಲಾಕ್ಷಣಿಕ ನೋಂಪಿ
೬೨. ದೀಪಾವಳಿಯ ನೋಂಪಿ
೬೩. ದುರ್ಗತಿ ನಿವಾರಣೆ ನೋಂಪಿ‘
೬೪. ದ್ವಿಕಾವಲಿಯ ನೋಂಪಿ
೬೫. ಧರ್ಮಚಕ್ರ ನೋಂಪಿ
೬೬. ನಂದೀಶ್ವರ ನೋಂಪಿ
೬೭. ನಂದೀಶ್ವರಷ್ಟಾಹ್ನಿಕ ನೋಂಪಿ / ನಂದೀಶ್ವರದಷ್ಟಮಿ
೬೮. ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ನೋಂಪಿ
೬೯. ನವಗ್ರಹ ನೋಂಪಿ
೭೦. ನವನಿಧಿ ಭಂಡಾರ ನೋಂಪಿ
೭೧.  ನಾಗರಪಂಚಮೀ ನೋಂಪಿ
೭೧. ನಾಗಸ್ತ್ರೀ ನೋಂಪಿ
೭೨. ನಿತ್ಯ ಸುಖ ()ದ ನೋಂಪಿ
೭೩. ನಿತ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ನೋಂಪಿ
೭೪. ನಿರತಿಶಯ (ದ) ಸುಖ ನೋಂಪಿ
೭೫. ನಿರ್ಜರ ಪಂಚಮಿ ನೋಂಪಿ
೭೬. ನಿರ್ದುಃಖ ಸಪ್ತಮೀ ನೋಂಪಿ
೭೭. ನಿಶ್ಯಲ್ಯ ಅಷ್ಟಮೀ ನೋಂಪಿ
೭೮. ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ನೋಂಪಿ
೭೯. ಪಂಚ ನಮಸ್ಕಾರದ ನೋಂಪಿ
೮೦. ಪಂಚಮೀ ನೋಂಪಿ
೮೧. ಪಂಚಾಣುವ್ರತದ ನೋಂಪಿ
೮೨. ಪಂಚಾಳಂಕಾರದ ನೋಂಪಿ
೮೩. ಪರ್ವತಾಕೃತಿ ನೋಂಪಿ
೮೪. ಪಲ್ಯೋಪವಾಸದ ನೋಂಪಿ
೮೫. ಪಾರ್ಶ್ವತದಿಗೆ ನೋಂಪಿ
೮೬. ಪುಣ್ಯಸಾರ ನೋಂಪಿ
೮೭. ಪುರಂದರವಿಧಿ ನೋಂಪಿ
೮೮. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ನೋಂಪಿ
೮೯. ಫಲ ಮಂಗಳಹಾರ ನೋಂಪಿ
೯೦. ಫಾಲ್ಗುಣ ನಂದೀಶ್ವರ ನೋಂಪಿ
೯೧. ಬಸಿಱಬಳಗದ ನೋಂಪಿ / ಬಸುಱುಬಳಗದ
೯೨. ಬೃಹತ್ಪಲ್ಯ ನೋಂಪಿ / ಬೃಹತ್ಫಲ -(?೦
೯೩. ಬುಧಾಷ್ಟಮೀ ನೋಂಪಿ
೯೪. ಭಕ್ತಾಮರ ನೋಂಪಿ
೯೫. ಭವದುಃಖನಿವಾರಣೆ ನೋಂಪಿ
೯೬. ಭವಗಣಹರಾಷ್ಟಮೀ ನೋಂಪಿ
೯೭. ಭವರೋಗಹರಾಷ್ಟಮೀ ನೋಂಪಿ
೯೮. ಭವಸಾಗರೋತ್ತರಣ ನೋಂಪಿ
೯೯. ಭವ್ಯಾನಂದ ನೋಂಪಿ
೧೦೦. ಭಾನುವಾರದ ನೋಂಪಿ / ಅರ್ಕವಾರ -/ ಆದಿತ್ಯವಾರ -/ ರವಿವಾರ-
೧೦೧. ಮಂಗಲವಾರದ ನೋಂಪಿ
೧೦೨. ಮಹೋದಯ ನೋಂಪಿ
೧೦೩. ಮಿಗೆಯರಳ ನೋಂಪಿ
೧೦೪. ಮುಕುಟ ಸಪ್ತಮೀ ನೋಂಪಿ
೧೦೫. ಮುಕ್ತಾವಳೀ ನೋಂಪಿ
೧೦೬. ಮೇಘಮಾಲೆ ನೋಂಪಿ
೧೦೭. ಮೇರು ಪಂಕ್ತಿ ನೋಂಪಿ
೧೦೮. ಮೋಕ್ಷತಿಲಕ ನೋಂಪಿ / ತ್ರಿಭುವನ ತಿಲಕ
೧೦೯. ರತ್ನತ್ರಯ ನೋಂಪಿ
೧೧೦. ರತ್ನಾವಳೀ ನೋಂಪಿ
೧೧೧. ರಥಾವರ್ತೋತ್ಸವ ನೋಂಪಿ
೧೧೨. ರವಿವಾರದ ನೋಂಪಿ
೧೧೩. ರಸಪರಿತ್ಯಾಗ ನೋಂಪಿ
೧೧೪. ರೂಪಾತಿಶಯ ನೋಂಪಿ
೧೧೫. ರೂಪಾರ್ಣವ ನೋಂಪಿ
೧೧೬. ರೋಹಿಣೀ ನೋಂಪಿ
೧೧೭. ಲಕ್ಷಾವಳೀ ನೋಂಪಿ
೧೧೮. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಗಳ ನೋಂಪಿ
೧೧೯. ಲಬ್ಧಿ ವಿಧಾನ ನೋಂಪಿ
೧೨೦. ವರ್ಧಮಾನ ಮಹೋದಯ ನೋಂಪಿ
೧೨೧. ವಸುಧಾಭೂಷಣ ನೋಂಪಿ
೧೨೨. ವಸ್ತುಕಲ್ಯಾಣ ನೋಂಪಿ
೧೨೩. ವಿದ್ಯಾಮಂಡನ ನೋಂಪಿ
೧೨೪. ವಿನಯ ಸಂಪತ್ತಿ ನೋಂಪಿ
೧೨೫. ವಿಮಾನ ಪಂಕ್ತಿ ನೋಂಪಿ
೧೨೬. ಷೋಡಶ ಕಾರಣ ನೋಂಪಿ
೧೨೭. ಷೋಡಶ ಭಾವನೆ ನೋಂಪಿ
೧೨೮. ಶಿವರಾತ್ರಿ (ತ್ರೆ) ನೋಂಪಿ
೧೨೯. ಶೀಲಕಲ್ಯಾಣ ನೋಂಪಿ
೧೩೦. ಶ್ರುತಪಂಚಮೀ ನೋಂಪಿ
೧೩೧. ಶುಕ್ರವಾರದ ನೋಂಪಿ
೧೩೨.  ಶ್ರೀಪಂಚಮಿ ನೋಂಪಿ
೧೩೩. ಶ್ರುತಜ್ಞಾನವಿಧಿ ನೋಂಪಿ
೧೩೪. ಶ್ರುತಸ್ಕಂಧ ನೋಂಪಿ
೧೩೫. ಸಂಪತ್ಕರದ ನೋಂಪಿ
೧೩೬. ಸಪ್ತಜ್ಯೋತಿ ನೋಂಪಿ
೧೩೭. ಸಪ್ತಪರಮಸ್ಥಾನ ನೋಂಪಿ
೧೩೮. ಸಮವಸರಣ ನೋಂಪಿ
೧೩೯. ಸಮಾಧಿ ವಿಧಾನ ನೋಂಪಿ
೧೪೦. ಸರ್ವಜ್ಞಸಂಪತ್ಕರದ ನೋಂಪಿ
೧೪೧. ಸರ್ವಮಂಗಳ ನೋಂಪಿ
೧೪೨. ಸರ್ವತೋಭದ್ರ ನೋಂಪಿ
೧೪೩. ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ ನೋಂಪಿ
೧೪೪. ಸಹಸ್ರಮಾನದ ನೋಂಪಿ
೧೪೫. ಸಾರಸತ್ವದ ನೋಂಪಿ
೧೪೬. ಸಿಂಹನಿಷ್ಕ್ರೀಡಿತ ನೋಂಪಿ
೧೪೭. ಸಿದ್ಧಚಕ್ರನೋಂಪಿ
೧೪೮. ಸಿದ್ಧರ ನೋಂಪಿ
೧೪೯. ಸಿಯಳೆಯ ನೋಂಪಿ
೧೫೦. ಸುಖಸಂಪತ್ತಿ ನೋಂಪಿ
೧೫೧. ಸುಗಂಧ ದಶಮಿ ನೋಂಪಿ
೧೫೨. ಸುಗಂಧ ಬಂಧುರ ನೋಂಪಿ
೧೫೩. ಸುದರ್ಶನ ತಪ ನೋಂಪಿ
೧೫೪. ಸೂತಕ ಪರಿಹಾರ ನೋಂಪಿ
೧೫೫. ಸೌಖ್ಯ ಸುಖ ನೋಂಪಿ
೧೫೬. ಸೌಧರ್ಮ ಕಲ್ಪ ನೋಂಪಿ
೧೫೭. ಸೌಭಾಗ್ಯದ ನೋಂಪಿ
೧೫೮. ಸೌವೀರಭುಕ್ತಿ ನೋಂಪಿ
೧೫೯. ಹಿಂಸಾವಿರಮಣ ನೋಂಪಿ
೧೬೦. ಹಿಡಿಯಕ್ಕಿಯ ನೋಂಪಿ
೧೬೧. ಹೂವಿನ ನೋಂಪಿ.