ಪಂಚಕೂಟ ಬಸದಿ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ

ಪಂಚಕೂಟ ಬಸದಿ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ

ಪಾಶ್ವನಾಥ ಚೈತ್ರಾಲಯ, ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ

ಪಾಶ್ವನಾಥ ಚೈತ್ರಾಲಯ, ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ

ಮಾನಸ್ತಂಭ, ಮೇಳಿಗೆ

ಮಾನಸ್ತಂಭ, ಮೇಳಿಗೆ

ಧ್ಯಾನಾಲೀನ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಅರ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ; ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮರಧರರಾದ ಯಕ್ಷರು.

ಧ್ಯಾನಾಲೀನ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಅರ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ; ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮರಧರರಾದ ಯಕ್ಷರು.

ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರರು; ಸಿಂಹಲಾಂಛನ, ಮುಕ್ಕೊಡೆ, ಚೈತ್ಯವೃಕ್ಷ, ಚಾಮರಧಾರಿ ಯಕ್ಷರು.

ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರರು; ಸಿಂಹಲಾಂಛನ, ಮುಕ್ಕೊಡೆ, ಚೈತ್ಯವೃಕ್ಷ, ಚಾಮರಧಾರಿ ಯಕ್ಷರು.

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತೀರ್ಥಂಕರರು; ಹಾಡುವಳ್ಳಿ

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತೀರ್ಥಂಕರರು; ಹಾಡುವಳ್ಳಿ

ಅಕ್ಕನ ವಸದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಶ್ರಣಬೆಳಗೊಳ

ಅಕ್ಕನ ವಸದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಶ್ರಣಬೆಳಗೊಳ

ನಿಷಿಧಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ

ನಿಷಿಧಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ

ಸಹಸ್ರಕೂಟ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಬಸದಿ

ಸಹಸ್ರಕೂಟ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಬಸದಿ

ಅಂಬಕಾಯಕ್ಷಿ, ಹೊಂಬುಜ

ಅಂಬಕಾಯಕ್ಷಿ, ಹೊಂಬುಜ

ಪದ್ಮಾವತೀದೇವೀ ಯಕ್ಷೀ

ಪದ್ಮಾವತೀದೇವೀ ಯಕ್ಷೀ

ಧರಣೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷ

ಧರಣೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷ

ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ತೀರ್ಥಂಕರರು

ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ತೀರ್ಥಂಕರರು

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೀದೇವಿ ಯಕ್ಷಿ, ಗೇರುಸೊಪ್ಪ

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೀದೇವಿ ಯಕ್ಷಿ, ಗೇರುಸೊಪ್ಪ