ಪಾತ್ರಗಳು
ರಾಮ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಸೀತೆ
ಮುನಿಗಳು
ಅಗಸ್ತ್ಯ
ಶೂರ್ಪಣಖೆ
ಮಾಯಾಶೂರ್ಪಣಖೆ
ಖರ
ದೂಷಣ
ತ್ರಿಶಿರ