ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ.ಆರ್., ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ : ರಾಜಕೀಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಕಥನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೪

ಶ್ರೀಧರ ಎ., ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೨

ಶುಭಾ ಕೆ., ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ೧೯೯೫, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೬

ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಎಂ., ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ. ೨೦೦೫

ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಎಂ., ಸಂ., ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ. ೨೦೦೫

Gurukkal Rajan, When A Coalition of Conflicting Interests Decentralises : A Theoretical Critique of Decentration Politics in Kerala, in Social Scientist, Edited by Prabhat Patnaik, Vol. 29, Nos. 9-10, Sept-Oct, New Delhi, 2001

Mathew, Goerge, Pachayat Raj : From Legislation to Movement, Concept Publishing Company, New Delhi, 1994

Kothari Rajani, Issues in Decentralised Governance, in S.N.Jha, P.C. Mathur (ed) Decentralisation and Local Politics, Sage, New Delhi, 1999

Kothari Rajani, Politics in India, Orient Longman, New Delhi, 2003

Mitra Subrata K., Culture and Rationality – The Politics of Social change in Post-colonial India, Sage Publications, New Delhi, 1999

Manor James (ed), Rethinking Third world Politics, Longman, Newyork, 1991.

Sapru R.K., Development Administration, sterling Publishers, New Delhi, 1994

Gupta Dipankar, Political Sociology in India – Contemporary Trends, Orient Longman, New Delhi, 1996

Islam Md. Nazrul and Sangita S.N. (ed), Decentralised Governance and People’s Participation: Lessons From West Bengal, Working Paper 131, ISEC, 2003

Khanna B.S., Pathak Harbans, Verma P.S. (ed), Panchayat Elections in Punjab 1993, Occasional Papers Series – II, ISS, New Delhi

Kaur Varminder & Singh Sukhdev, Role of Women Members in Pachayati Raj system in Punjab: Some Field Level Observations, in Social Action, vol. 51. Oct-Dec. 2001

Ghosh Dilip K., Grassroot Women Leaders : Who Are They? – A study in a West Bengal District. in Journal of Rural Development, Vol. 16(2), NIRD. Hyderbad, 1997

Shyamala C.K., Elected Representation in Rural Decentralized Governance: Socio – Economic Analysis of Zilla Panchayat Members in  Karnataka, in Man & Development, Vol 23, No.2, June 2001

Kanango Sukla Deb, Panchayati Raj and Emerging Women leadership : An Overview, in Social Action, Vol. 46, No.1, Jan March, 1996

Bandhi Madhusudana, 7rd Constitutional Amendment and Emerging Leadership Among the other Backward Classes in PRIs: The Case of Bidar District in Karnataka, in Social Action, Vol, 54 No.1, Jan-Mar. 2004

Ray, Amal and Jayalakshmi, Kumpatala, Zilla Parished Presidents in Karnataka: Their Social Background and Implications for Development, EPW, Oct, 1987

Lalini V., Rural Leadership in India: A Study of Emerging  Trends in Democratic Versus Authoritarian Leadership, Gyan Publishing House. New Delhi, 1991

Rajan M.A.S., Changing Paradigms in Governance, Prasaranga, Bangalore University, Bangalore, 1999

Raghavendra Rao K., Idealism in Politics, Prasaranga, Bangalore University, Bangalore. 1999.