Categories
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳು

ಕೃತಿ:ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳು
ಲೇಖಕರು:, ಶ್ರೀ ಎ.ಶ್ರೀಧರ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ