ಅನಂತ ಕಾಲವು ನಿನ್ನನು ಹೊತ್ತಿದೆ / ೬೫

ಅನಂತದಿಂ / ೫೯

ಆಕಾಶದ ಹೆಬ್ಬಯಲಿನಲಿ / ೪೭

ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗಹೃದಯ / ೪

ಅಃ ಅದೋ! ಆಲಿಸಲ್ಲಿ / ೪೦

ಅಃ! ನಿಂತು ನೋಡಿಲ್ಲಿ / ೧೭

ಅಃ! ಮತ್ತದೊಮ್ಮೆ ಉಲಿ / ೩೧

ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಿ / ೧೩

ಇಂದ್ರದಿಗಂತದಿ ದೂರದ್ದೂರಂ / ೨೭

ಇರುಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಣುಮಿಣುಕಿ ಮೆರೆದಲೆವ / ೮೧

ಇಲ್ಲಿ ಹುಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಓ ಬಿಯದ / ೧

ಓಡು ಹೊರಗೆ, ಓಡು ನೋಡು: / ೧೫

ಓ ನೋಡದೋ ರಂಜಿಸುತಿದೆ / ೮೨

ಓಂ! ಹಾಲು ಹಳ್ಳ ಹರಿಯಲಿ / ೮೪

ಕತ್ತಲೆಯ ಬಸಿರಿಂದೆ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಪೊರಗೆ / ೭೯

ಕದ್ದಿಂಗಳು; ಕಗ್ಗತ್ತಲು; / ೬೭

ತಿರೆಯ ಹೋರಾಟದಲಿ / ೮

ದಿಗುತಟದಲಿ ತೆರೆಯುತಿತ್ತು / ೧೨

ದೂರಕೆ ದೂರಕೆ ಬಹುಬಹು ದೂರಕೆ / ೪೬

ದೃಷ್ಟಿದಿಗಂತದ ಮೇರೆಯ ದಾಟಿ / ೭೭

ದೇವರು ರುಜು ಮಾಡಿದನು; / ೨೫

ನವರಾತ್ರಿಯ ನವಧಾತ್ರಿಯ / ೩೨

ನಾನು ನಾಯಿ ಮೆಟ್ಟು ಕೊಡೆ / ೩೪

ನಿನಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ನೀನು / ೫೭

ನಸು ನೀಲಿಯ ಮಸುಗಾಂತಿಹ / ೭೫

ನೋಡು! ನೋಡು! ಕುಳಿರ ಬೀಡು ಮಾಗಿ ಬರುತಿದೆ. / ೩೬

ಪಡುವಲ ಕಡಲಿನ ಮಿಂಚನು ಗುಡುಗನು ನುಂಗಿ ಬಸಿರಿನಲಿ, ಮುಡಿಗೆದರಿ, / ೫೫

ಫುಲ್ಲ ಕುಸುಮ ಫಣಾಜಟಿ / ೪

ಬೆಟ್ಟದುದಿಯಲಿ ಗುಡಿಯ ಗೋಪುರಂ ನಿಂತಂತೆ / ೨೦

ಬೆಂದ ನೆಲದಿಂದೊಡನೆ ಹೊಸ ಹಸುರು ಹೊಮ್ಮುವುದೆ?

ಬೊಬ್ಬುಳಿ ಗಿಡದಲಿ ಗುಬ್ಬಳಿಸುತ್ತಿದೆ / ೧೯

ಮನೆಯ ಮೆಯ್ಗೆ ಕಿಟಕಿ ಕಣ್ಣು / ೪೯

ಮಲೆಗಳೆಡೆಯ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ / ೨೯

ಮಾಗಿಯ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಬಿಸಿಲಲಿ / ೬೪

ಮಾಡಲು ಏನೂ ಕೆಲಸವೆ ಇಲ್ಲ / ೬೯

ಮುಸಲ ವರ್ಷ ಧಾರೆ / ೨೮

ಮುಳುಗುತಿವೆ ವರುಣ ದಿಕ್ಕಿನಲಿ ಮೃಗಶಿರ ರಾಶಿ / ೫೨

ಯಾರೂ ನೋಡದ ಯಾರಿಗು ಬೇಡದ / ೧೮

ಶರತ್ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲಿ / ೬

ಶಿವಮಂದಿರಸಮ ವನಸುಂದರ ಸುಮ ಶೃಂಗಾರದ ಗಿರಿಶೃಂಗಕೆ ಬಾ / ೧೬

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ನನ್ನ ಕೊಟಡಿಯಲಿ / ೭೨

ಸಂಧ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಸುವರ್ಣಯಕ್ಷಿಣಿ / ೬೧

ಸುರ ಲೋಕದ ಸುರ ನದಿಯಲಿ ಮಿಂದು / ೩೮

ಸ್ವರ್ಗವನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೊರಟೆ ಹೊತ್ತಾರೆ / ೬೨

ಹಿನ್ನೆಲೆಯನು ರಚಿಸಿರೆ ಸಂಜೆ / ೫೧

ಹಾಡಿದನು ಗಮಕಿ / ೬೬

ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಳಾಗುವುದೊ ಅನುಭವದ ಸವಿಯು / ೩

ಹೋಗುವೆನು ನಾ ಹೋಗುವೆನು ನಾ ನನ್ನ ಒಲುಮೆಯ ಗೂಡಿಗೆ / ೪೧