277. Scaly Thrush (Zoothera dauma) Small-billed Mountain Thrush M Myna

 


ಹುರುಪೆ ಸಿಳ್ಳಾರ 23 ಸೆಂಮೀ. ಹಸಿರುಗಂದು ಮತ್ತು ಮಾಸಲು ಬಿಳಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ಕಡುಗಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತವೆ. ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದ ವಲಸೆಗಾರ.