Osprey  (Pandionidae)

 

ಡೇಗೆಗಳು

 

57.  Osprey (Pandion haliaetus) M Kite- ಡೇಗೆ

56 ಸೆಂಮೀ. ಕಡುಗಂದು ಮೇಲ್ಮೈ, ಹಿಂಗತ್ತು; ಬಿಳಿ ಮುಖ, ನೆತ್ತಿ, ಕತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಮೈ; ಕ್ಪ ಕಣ್ಣುಪಟ್ಟಿ; ಹಾರುವಾಗ ಬಿಳಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂದು ಎದೆಪಟ್ಟಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು. ನೀರ ಬಳಿ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬೇಟೆಯರಸುತ್ತ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇಳಿಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾರುತ್ತಾ, ಬೇಟೆ ಕಂಡಾಗ, ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಧೊಪ್ಪನೆ ನೀರಿಗಪ್ಪಳಿಸಿ, ಮಿಕವನ್ನು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಬಚಿಕೊಂಡು ಹಾರುವುದು. ್ಯಂ.್ಯಂ.್ಯಂ.. ಕೂಗು ಸಿಳ್ಳೆ. ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ವಲಸೆಗಾರ.