92. Emerald Dove (Chalcophaps indica) Bronze-winged Dove  R Myna+ ಹರಳು ಚೋರೆ (ಪೈಂದೋರೆ)

27 ಸೆಂಮೀ. ಸುಂದರವಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ಕಂದು-ಹಸಿರು ಮೇಲ್ಮೈ; ಬಿಳಿ ಹಣೆ, ಹುಬ್ಬು; ಬೂದು ನೆತ್ತಿ, ಕತ್ತು; ಬೂದುಗೆಂ ಎದೆ, ಕೆಳಮೈ; ಬಿಳಿ ಪೃಷ್ಠ; ಕೆಂ ಕೊಕ್ಕು-ಕಾಲುಗಳು. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾದಿಯ ಮೇಲೆ, ಬಿದಿರು ಮೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ, ಮೇಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೇಗವಾದ ಮಿಂಚಿನ ಹಾರಾಟ. ಆಳವಾದ, ವಿಷಾದದ ಹ್ಞೂ… ಹ್ಞೂ.. ಕೂಗು.