. ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು

30_6_PP_KUH

31_6_PP_KUH

. ಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು

32_6_PP_KUH

33_6_PP_KUH

. ಕರಣಗಳು

34_6_PP_KUH

35_6_PP_KUH

36_6_PP_KUH

37_6_PP_KUH

38_6_PP_KUH

39_6_PP_KUH

40_6_PP_KUH

41_6_PP_KUH

42_6_PP_KUH