೧. ಅವನದ್ಧವಾದ್ಯಗಳು ೨೦, ೪೨
೨. ತತವಾದ್ಯಗಳು ೨೯
೩. ಗಾಳಿ ವಾದ್ಯಗಳು (ಸುಷಿರವಾದ್ಯಗಳು) ೨೯
೮. ಘನವಾದ್ಯ ೪೨
೯. ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ನರ್ತಕಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳು ೪೨
೧೦. ಘನವಾದ್ಯ, ನಟುವಾಂಗ, ನರ್ತಕಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕವಾದಕರು ೪೭
೧೧. ನಟುವಾಂಗವಾದನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ೪೮
೧೨. ವೇಷಭೂಷಣ (ಕಾಸೆ. ಚಲ್ಲಣ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನರ್ತಕಿಯರು) ೫೩
೧೩. ವೇಷಭೂಷಣ (ನರ್ತಕಿಯ ಉಡುಪುಗಳ ಮಾದರಿ) ೫೩
೧೪. ಜವನಿಕೆ, ಜವನಿಕೆಯೊಡನೆ ನರ್ತಕಿಯ ಪ್ರವೇಶ, ಸ್ಥಾನಕ ೬೭
೧೫. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ, ಸೂಚೀ ನೃತ್ಯ ೮೩
೧೬. ರಂಗಾಕ್ರಮಣ ೧೦೯
೧೭. ಮೆಟ್ಟು (ಮೆಟ್ಟಡವು) ೧೧೧
೧೮. ಭಂಗಿಗಳು ೧೧೫, ೧೧೬
೪೯. ಜಡೆಕೋಲಾಟ ೧೨೩
೨೦. ವಿಚಿತ್ರ ನೃತ್ಯ, ಲತಾ ಮತ್ತು ಕರಿಹಸ್ತಗಳು ೧೩೮
೨೧. ಮಗಧ ಸುಂದರಿಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು ೧೫೫
೨೨. ಪಾದ ಭೇದ ೧೬೧
೨೩. ಅರ್ಧ ಪುರಾಟಿಕಾ ಚಾರಿಯ ಚಲನ ವಿಧಗಳು, ಏಕಪಾದ ೧೬೪
೨೪. ಜತಿಯ ನೃತ್ತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ೧೬೬, ೧೬೭
೨೫. ಜಯಸೇನೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಚಾರಿಗಳು ೧೭೨
೨೬. ಪೂನಾಸಂ: ನಲ್ಲಿನ ಇಬ್ಬರು ನರ್ತಕಿಯರು, ಎಂಟು ಜನ ನರ್ತಕಿಯರ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ೨೨೫
೨೭. ಪಿಲ್ಮುರು, ಕೈಮೂರು ೨೩೧
೨೮. ಮಾಯೆಯ ಲಾಸ್ಯ ೨೬೩
೨೯. ಅಡವುಗಳು ೨೬೭
೩೦. ಕೋಲಾಟ ೩೦೨
೩೧. ನರ್ತಕಿಯರ ರಂಗಪ್ರವೇಶ, ನರ್ತಕಿ ನರ್ತಿಸುವಾಗ ಜಡೆಯ ಓಲಾಟ ೩೧೧