ಅ. ಅಧ್ಯಾಯ
ಅಜಿಪು ಅಜಿತತೀರ್ಥಕರ ಪುರಾಣ ತಿಲಕಂ
ಅ.ಟಿ. ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಅದಕು. ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ
ಅರ್ಧನೇ. ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ (ನೇಮಿಚಂದ್ರ)
ಅನಂಪು. ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ
ಅಭಿದ. ಅಭಿನಯದರ್ಪಣ
ಆ. ಆಶ್ವಾಸ
ಆದಿಪು. ಆದಿಪುರಾಣ
ಇತ್ಯಾದಿ
ಉನಾಸಂ. ಉತ್ತರನಾಟಕ ಸಂಧಿ
ಕಂನವಿ. ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ವಿಜಯ
ಕರ್ಣನೇ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ (ಕರ್ಣಪಾರ್ಯ)
ಕಭಾಕ. ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ
ಕಸಂಪಾಶ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ
ಕಸಾಪ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಕುಂಗುಂರ. ಕುಂಬರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ರಗಳೆ
ಗಿರಿಕ. ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ
ಗುರುಚಾ. ಗುರುರಾಜ ಚಾರಿತ್ರ‍್ಯ
ಚಂದ್ರಪು. ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪುರಾಣ
ಚನ್ನಪು ಚನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ
ಚಿಕದೇ. ಚಿಕದೇವರಾಯ ಸಪ್ತಪದಿ
ಜಗವಿ. ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ
ಜೈಪರ. ಜೈನ ರತ್ನಪರಿಭಾಷಾ ಕೋಶ
ತತ್ತ್ವಾನಿ. ತತ್ತ್ವಾಭಿನಯ ನಿಘಂಟು
ತೊರರಾ. ತೊರವೆರಾಮಾಯಣ
ದಶರೂ. ದಶರೂಪಕ
ಧರ್ಮಪು. ಧರ್ಮನಾಥ ಪುರಾಣ
ನರ್ತನಿ. ನರ್ತನ ಪುರಾಣ
ನಾಗಚ. ನಾಗಕುಮಾರ ಚರಿತೆ
ನಾಟ್ಯಶಾ. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
ನಾವರ್ಧ. ವರ್ಧಮಾನ ಪುರಾಣ (೨ನೇ ನಾಗಮರ್ವ)
ನಾಸಂಮ. ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ (ನಾರದ)
ನೃತ್ತರ. ನೃತ್ತರತ್ನಾವಳಿ
ನೃತ್ಯಾಯ. ನೃತ್ಯಾಧ್ಯಾಯ
ನೇಮಿಜಿ. ನೇಮಿಜಿನೇಶನ ಸಂಗತಿ
ಪಂಡಿತಾ. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಚರಿತ್ರಮು
ಪಂಪಭಾ. ಪಂಪಭಾರತ
ಪಂಪಾವ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಪಾಸ್ಥಾನ ವರ್ಣನಂ
ಪಾರ್ಶ್ವಪು. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಪುರಾಣ
ಪುಷ್ಪಪು. ಪುಷ್ಪದಂತ ಪುರಾಣ
ಪುಸಾದಂ. ಪುರಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ
ಪೂನಾಸಂ. ಪೂರ್ವನಾಟಕ ಸಂಧಿ
ಪುಭುಲೀ. ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ
ಬಸಪು. ಬಸವ ಪುರಾಣ
ಬಸರ. ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ
ಬಸವ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು
ಭಕಮಂ. ಭರತ ಕಲ್ಪಲತಾ ಮಂಜರಿ
ಭರಚ. ಭರತೇಶ ವೈಭವ
ಭರತಾ. ಭರತಾರ್ಣವ
ಭಸಾಸಂ. ಅಭಿನವ ಭರತ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ
ಭಾಕಾಮೀ. ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ
ಭಾರಸಿಂ. ಭಾರತ ಸಿಂಧುರಶ್ಮಿ
ಭೃಂಗೀರ. ಭೃಂಗೀಶ್ವರ ರಗಳೆ
ಮಚಚ. ಮದನ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಚರಿತೆ
ಮಲ್ಲಿಪು. ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ.
ಮಹಾನೇ. ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ (ಮಹಾಬಲ)
ಮಾನಸ. ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ (ಅಭಿಲಷಿತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ)
ಮೋಹತ. ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ
ರಾಜವಿ. ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸ
ರಾಮಾದ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ
ಲಿಂಗಕಂ. ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಕಂದ
ಲಾಸ್ಯರಂ. ಲಾಸ್ಯರಂಜನಂ
ಲೀಲಾವ. ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಬಂಧಂ
ವಾದಿಸಂ. ವಾದಿರಾಜ ಸಂಪುಟ
ವಿವೇಕ. ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ವೇಸಂಮ. ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ (ವೇದ)
ವ್ಯಾಸದೇ. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ದೇವರ ನಾಮಗಳು
ಶಾಂತಿಪು. ಶಾಂತಿಪುರಾಣ
ಶಾಂತೀಶ್ವ. ಶಾಂತೀಶ್ವರ ಪುರಾಣ
ಶಿವಚಿಂ. ಶಿವತತ್ತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿ
ಶಿತರ. ಶಿವತತ್ತ್ವರತ್ನಾಕರ
ಶ್ರೀಪಾದ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು
ಶ್ರೀವತ್ಸ. ಶ್ರೀವತ್ಸ ನಿಘಂಟು
ಶ್ರೀಹರಿ. ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಿತೆ
ಸಂಗೀಉ. ಸಂಗೀತೋಪನಿಷದ್ ಸಾರೋದ್ಧಾರ
ಸಂಗೀದ. ಸಂಗೀತ ದರ್ಪಣ
ಸಂಗೀದಾ. ಸಂಗೀತ ದಾಮೋದರ
ಸಂಗೀಮು. ಸಂಗೀತ ಮುಕ್ತಾವಳಿ
ಸಂಗೀರ. ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ
ಸಂಗೀಸಾ. ಸಂಗೀತ ಸಾರಾಮೃತ
ಸಂಶಾಚಂ. ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಂದ್ರಿಕೆ
ಸಂಸಸಾ. ಸಂಗೀತ ಸಮಯ ಸಾರ
ಸನಕು. ಸನತ್ಕುಮಾರ ಚರಿತೆ
ಸಾಸಂಭ. ಸಾರಸಂಗ್ರಹ ಭರತ ಶಾಸ್ತ್ರ (ರಸಿಕಜನಮನೋಲ್ಲಾಸಿನಿ)
ಸಿಂಗಿರಾ. ಸಿಂಗಿರಾಜ ಪುರಾಣ
ಹರಿಚ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ
ಹರಿರ. ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು
ಹರಿವಂ. ಹರಿವಂಶಾಭ್ಯುದಯ
ಹಾಲಾಪು. ಹಾಲಾಸ್ಯ ಪುರಾಣ
IHQ Indian Historical Quarterly
KTA Karnataka Through the Ages
IA Indian Antiquar
EC Epigraphia Carnatica
SII South Indian Inscriptions.