ಅಕಾಮಹತತ್ವ – ೧೭

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಾಕೃತಿ-೮೦-೮೩

ಅದ್ಭುತ ರಸ – ೩೮೦

ಅನುಕರಣೆ – ೭೪-೭೬

ಅನುಭಾವ ಸೌಂದರ್ಯ-೨೩೧-೨೩೪

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ -೮೫,೮೬,೮೯

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿವಾದ-೮೩-೯೧

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ-೮೫

ಅಲಂಕಾರ-೧೫೩,೧೫೮,೧೬೦,೧೬೨,೧೬೩

ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ-೧೫೧

ಆಕಿಂಚನ್ಯ-೩೮೩-೩೮೪

ಆತ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯ-೨೪,೪೧,೪೨,೪೩

ಆದಿಕಾರಣವಾದ -೬೩.೬೪.೭೪

ಆವರಣವಾದ – ೫,೬

ಉಷಾ ಸೌಂದರ್ಯ ೧೦೦-೧೦೨

ಎನ್‌ಫಿಲಿಂಗ್ – ೭೦

ಕಲ್ಪನಾ ಸೌಂದರ್ಯ-೨೪,೩೦-೩೩

ಕಲಾ ಅನುಭವ -೨೧,೨೨,೪೦೫,೪೦೬

ಕಲಾಕೃತಿ-೮೪,೮೬-೮೯,೧೨೮

ಕಲಾನಂದ -೧೧೬

ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ-೭೬-೭೮

ಕಲಾಲೋಕ-೨೧,೨೨

ಕಲಾಸತ್ಯ-೪೦೭-೪೧೦

ಕಲೆ-೧೨೨, ೧೨೬, ೧೨೭

ಕಲೆಗಾರ-೧೩೨,೧೩೩

ಕಲೆ-ಸತ್ಯ-೯೩,೯೪

ಕಲೆ-ನೀತಿ-೧೪೩,೪೧೨

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ,ಶಿವಂ,ಸುಂದರಂ-೪೦೭,೪೧೬

ಕವಿ-೯೯

ಕಾರಯಿತ್ರೀ-೧೫೫

ಕಾವ್ಯ-ನಾಟ್ಯ-೧೫೬,೧೫೭,೧೫೯

ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ-೬೪,೨೩೨-೨೩೪

ಕ್ರೋಚೆಯ ಕಲಾತತ್ವ-೮೮-೯೧

ಗಾಂಧಾರಶಿಲ್ಪ-೧೨೪-೧೨೫

ಗ್ರೀಷ್ಮಋತು: ೧೯೯

ಚಂದ್ರ-೧೪೪

ಚಂದ್ರೋದಯ-೧೯೦-೧೯೫,೩೩೧

ಚತುರ್ಮುಖ ಸೌಂದರ್ಯ-೨೪

ಚಾರುತ್ವ:೫೦,೫೧,೧೫೫

ಚಿತಾ-೧೨೪

ಚಿತ್ತದ ಸೌಂದರ್ಯ-(ತಾತ್ವಿಕ ಚೆಲುವು) ೨೪,೩೫,೩೬

ಚಿತ್ರ-೧೨೬,೧೩೧

ಚಿತ್ರಕಲೆ -೨೩೬,೨೩೭

ಚಿತ್ರ-ಕಾವ್ಯ-೧೫೧,೧೫೨

ಚಿತ್ರದ ಷಡಂಗಗಳು-೧೩೨,೧೩೩

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ-೧೩೧

ಚಿತ್ರ-ಶಿಲ್ಪ-೧೫೨,೧೫೩

ಚಿತ್ರಲಕ್ಷಣ-೧೩೧,೧೩೨,೧೩೩,೨೩೭

ಚಿತ್ರವಿಮರ್ಶೆ-೨೩೮-೨೪೧

ಚಿಂತನ ಸೌಂದರ್ಯ ೩೦೯-೩೧೧,೩೧೭-೩೨೧

ಚೇತನಾರೋಪಣ-೨೦೬

ಚೈತ್ಯ-೧೨೪

ಜನಪದ ಕವಿಗಳ ಸೌಂದರ‍್ಯ ದೃಷ್ಟಿ – ೨೬೨,೨೬೮

ಜಿನ ಸೌಂದರ್ಯ-೨೩೧, ೨೩೨

ಜ್ಯೋತಿ-೯೭,೧೦೫,೪೦೩

ತ್ರಿಗುಣ ತತ್ವ-೧೧೪-೧೧೬

ದೂರಭಂಗ -೬೨

ಧೂಳೀಚಿತ್ರ-೨೪೦

ದೇಶ, ಭಾಷೆ-೩೫೬-೩೫೯

ನರ್ತನ-೧೨೬,೧೩೨

ನವೋದಯ ಕವಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಚಿಂತನೆ-೨೭೬-೨೯೨

ನವೋದಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೀತಿ’-೩೪೭-೩೫೬

ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ-೨೭೩-೨೭೪,೨೭೫

ನಿರ್ಲಿಪ್ತ (ನಿಸ್ಸಂಗ)ಪರಿಭಾವನೆ-೯-೧೦,೬೮,೬೯

ನಿರ್ವಾಣರೇಖೆ-೨೩೮

ನೀತಿವಾದಿಗಳ ನಿಲುವು-೭೯,೧೩೭,೧೮೭

ನೀರಾಕರ(ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ)-೧೮೫-೧೮೭

ನೃತ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ-೨೪೫-೨೫೨

ನಾಟ್ಯ-ಕಾವ್ಯ-೧೫೯

ನ್ಯೂಮಿನಸ್-೩೮೪

ಪರ್ವತಾರಣ್ಯಸೌಂದರ್ಯ-೧೮೨,೧೮೪

ಪಾತ್ರಸೌಂದರ್ಯ-೨೨೬,೨೨೭,೨೩೦,೩೩೯-೩೪೬

ಪುರಾಣ-ಪ್ರತೀಕ ಪ್ರತಿಮೆ-೨೯೭-೩೦೨

ಪುರುಷ ಸೌಂದರ್ಯ-೨೨೧-೨೨೫

ಪುಷ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯ ೧೭೯-೧೮೨

ಪ್ರತಿಭಾನ ೬೯,೮೩,೮೪,೮೬

ಪ್ರತಿಮಾಲಕ್ಷಣ-೧೨೯,೧೩೦,೧೩೧

ಪ್ರೇಮರಸ-೧೫೨

ಪ್ರೇಮ-ಪ್ರೀತಿ-೩೪೭-೩೫೧

ಬಾಲ್ಯದ ಚೆಲುವು ೨೨೭,೨೨೮,೨೯೮,೩೦೮,೩೩೬

ಬುದ್ಧಘೋಷನ ಕಲಾತತ್ವ-೧೩೪

ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಲೆ -೧೨೪

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ-ಕಾವ್ಯ ೪೦೬

ಭವನಿಮಜ್ಜನ ಚಾತುರ್ಯ-೨೮೩

ಭವ್ಯ-೩೭೮

ಭವ್ಯತೆ-೩೭೮,೩೮೩

ಭವ್ಯತೆ-ಅದ್ಬುತ-೩೮೦-೩೮೧

ಭವ್ಯತೆ-ಕುವೆಂಪು-೩೮೧,೩೯೦,೩೯೬

ಭವ್ಯತೆ-ಕ್ಯಾಂಟ್. ೩೮೫,೩೮೬

ಭವ್ಯತೆ-ಎಡ್ಮಂಡ್‌ಬರ್ಕ್ -೩೮೫,೩೮೬

ಭವ್ಯತೆ-ಎ.ಸಿಬ್ರಾಡ್ಲೆ-೩೮೬

ಭವ್ಯತೆ-ಲಾಂಜಿನಸ್-೩೮೧-೩೮೨

ಭವ್ಯತಾ ಅನುಭವ-೩೭೯,೩೮೦,೩೮೩-೩೮೬,೩೯೧,೩೯೯,೪೦೦

ಭಾವ-೨೦,೨೧,೨೭೨-೨೭೩

ಭಾವಗೀತೆ-೨೭೩

ಭಾವನಿಷ್ಠ ಕಲ್ಪನೆ-೩೦

ಭಾವಯಿತ್ರೀ-೧೫೫

ಮಾಘಮಾಸದ ಚೆಲುವು-೨೦೩,೨೦೪,೩೩೨,೩೩೩

ಮಾನಸಿಕ ದೂರ-೯೨

ಯಂತ್ರಜಗತ್ತು-೩೦೭-೩೦೮

ರಮಣೀಯತೆ-೧೩೯,೧೫೫

ರಸ-೧೫೪,೧೫೫,೧೫೬,೧೫೭,೧೫೮

ರಸಚಿತ್ರ-೨೪೦

ರಸಾನುಭವ-೨೦-೨೧,೧೫೫,೧೫೮

ರೂಪ-೧೩೨,೧೪೦

ಲಕ್ಷ್ಮೀ-೪೯

ಲಘಿಮಾಕೌಶಲ-೨೮೩

ಲಾಲಿತ್ಯ-೩೮೧

ಲಾವಣ್ಯ-೧೩೨,೧೩೩

ವರ್ಷಾಕಾಲದ ಸೌಂದರ್ಯ-೨೦೦-೨೦೨

ವಸಂತ ಸೌಂದರ್ಯ-೧೯೫-೧೯೯

ವಸ್ತುನಿಷ್ಠಕಲ್ಪನೆ-೩೨

ವಿಕೃತ-೩೬೩

ವಿಕೃತಿಮೀಮಾಂಸೆ-೩೬೪-೩೬೮

ವಿಕೃತಿ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ೩೬೮-೩೭೬

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೆ ತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ-೧೧೭-೧೧೯

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಚೆಲುವು-೨೨೮,೨೨೯

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ-೧೫೨

ಶರತ್ ಸೌಂದರ್ಯ-೨೦೨,೨೦೩

ಶಕ್ತಿ ಶಂಚಯನ, ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಾಲನ-೧೭

ಶಿಲ್ಪ-೧೨೫

ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ-೧೨೮,೧೩೦,೧೩೬

ಶಿಲ್ಪ-ಕಾವ್ಯ-೧೫೧,೧೫೨,೧೫೩;೨೫೩,೨೫೪

ಶಿವ-೪೧೦-೪೧೫

ಶ್ರಾವಣ ಸೌಂದರ್ಯ-೩೨೮-೩೨೯

ಶ್ರೀ:೪೯

ಸತ್ಯಂ,ಶಿವಂ,ಸುಂದರಂ-೪೦೧,೪೦೩,೪೦೭,೪೧೦

ಸಬ್ಲೆ ಮ್-೩೮೧

ಸಮುದಾಯ ಶೋಭೆ-೨೩೮

ಸಂಗೀತ-೨೪೨-೨೪೫

ಸಂಧ್ಯಾಸೌಂದರ್ಯ-೧೮೭-೧೯೦

ಸಂತೋಷತತ್ವ-೬೫-೬೭

ಸಂಸಾರದ ಸೌಂದರ್ಯ-೨೨೭-೨೨೮

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ-೩೦೪-೩೦೭

ಸಾಂಖ್ಯ ಕಲಾ ತತ್ವ-೧೩೫,೧೩೬

ಸುಂದರ-೪೭,೫೦,೫೨,೫೩,೬೦,೬೧

ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ-೩೭೭,೩೭೮

ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೌಂದರ್ಯ-೧೭೪-೧೭೭

ಸೌಂದರ್ಯ – ೧೮,೪೭,೪೮,೫೩,೬೨,೧೧೧,೧೧೨,೧೫೪,೪೦೪

ಸೌಂದರ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ – ೮,೬೦,೨೮೧-೨೮೯,೩೧೮

ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವ-೧೪-೧೭, ೨೨೩,೧೬೨,೧೬೩

ಸ್ತ್ರೀರೂಪ-೨೧೦-೨೨೧, ೩೩೫;೩೩೭-೩೩೯

* * *