ಭದ್ರಂ ಭೂಯಾತ್

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರ ಕೃತಿಗಳು

ನಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಇಸವಿ
೦೧. ಅಕಲಂಕಾಷ್ಟಕ ೧೮೯೩
೦೨. ಅಬ್ದಕಲ್ಪ (ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ) ೧೮೮೮
೦೩. ಅಮರಕೋಶ-ತ್ರಿಕಾಂಡ
೦೪. ಅಷ್ಟಾಂತ ಪಂಚಾಣು ವ್ರತದ ಕಥೆಗಳು
೦೫. ಆತ್ಮ ಬೋಧ
೦೬. ಆತ್ಮ ಬೋಧೆ (ಕನ್ನಡ ಟೀಕಾ ಸಹಿತಾ)
೦೭. ಉದಯರಾಗ ಮತ್ತು ಪದಗಳು
೦೮. ಉದಯಾದಿತ್ಯನ
೦೯. ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ಕಿರೀಟೋತ್ಸವ ೧೯೦೨
೧೦. ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ನಾಟಕ
೧೧. ಕಂತಿಪಂಪನ ಸಮಸ್ಯೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ) ೧೮೯೩
೧೨. ಕಂದ-ಜೀನೇಂದ್ರ ಮಾಲಾ
೧೩. ಕಣಿ ಪ್ರಶ್ನ ಶಿಲ್ಪ ೧೯೩೧
೧೪. ಕನ್ನಡ-ರತ್ನ ಕರಂಡಕ
೧೫. ಕಲಾಸಾಗರ
೧೬. ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಸ್ತುತಿ
೧೭. ಕಾರ್ಕಳ ಚರಿತ್ರೆ ೧೮೯೨
೧೮. ಕ್ಷತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ
೧೯. ಕ್ರಿಯಾ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ದಶಭಕ್ತಿ
೨೦. ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಗ್ರಹ ೧೯೧೫
೨೧. ಗೊಮ್ಮಟಸಾರ
೨೨. ಗೋ-ಲಕ್ಷಣ ೧೯೦೨
೨೩. ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಸ್ತೋತ್ರ
೨೪. ಚತುರ್ದಶ ನೋಂಪಿ ಕಥೆ ೧೮೯೩
೨೫. ಚಿಕಿತ್ಸಾವಸ್ತು ಗುಣ ಸಂಗ್ರಹ
೨೬. ಜಂಬೂ ಮುನಿಗಳ ಕಥೆ
೨೭. ಜಿನ ಪದ ಸಂಗ್ರಹ ೧೯೨೩
೨೮. ಜಿನ ಭಾರತ
೨೯. ಜಿನ ಮತ ಲಕ್ಷಣ
೩೦. ಜಿನ ಮುನಿ ತನಯ ೧೮೯೨
೩೧. ಜಿನ ಸಹಸ್ರನಾಮ
೩೨. ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
೩೩. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತತ್ಪ (ಕನ್ನಡ ಟೀಕಾ ಸಹಿತ)
೩೪. ಜೈನ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವು ೧೮೯೪
೩೫. ಜೈನ-ಲಾ (ಕನ್ನಡ) ಅಲಂಕಾರ
೩೫. ಜೈನ-ಲಾ (ಕನ್ನಡ) ಅಲಂಕಾರ ೧೮೮೭
೩೬. ಜೈ ಮುನಿ ಸೂತ್ರ (ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)
೩೭. ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ೧೯೧೪
೩೮. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಶಲಾಕಾ ಪುರುಷರು ಭವಾವಳಿ
೩೯. ದಶ ಭಕ್ತಿ (ನಂದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ)
೪೦. ದೃಷ್ಟಾಷ್ಟಕ
೪೧. ದೃಷ್ಟಾಷ್ಟಕ-ಸಟೀಕ
೪೨. ದೇವತಾ ವಂದನಾಕ್ರಮ
೪೩. ದ್ರವ್ಯಸಂಗ್ರಹ ೧೮೯೭
೪೪. ದ್ವಾದಶಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷೆ
೪೫. ದ್ವಾದಶಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಭಾವನೆ
೪೬. ಧನಂಜಯ ನಿಘಂಟು
೪೭. ನವನೀತಾರಿಷ್ಟ
೪೮. ನಿರ್ಗ್ರಂಥ ಸಮಯಭೂಷಣ
೪೯. ನೀತಿಸಾರ
೫೦. ನಂದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ
೫೧. ನೋಂಪಿ ಕಥೆ ಭಾಗ-೧ (೪೫ ಕಥೆಗಳ) ೧೯೧೫
೫೨. ಪದ್ಯಸಾರ ಭಾಗ-೧ (೧ ರಿಂದ ೧೦೦) ೧೮೯೧
೫೩. ಪದ್ಯಸಾರ ಭಾಗ-೨ (೧೦೧ ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ) ೧೮೯೪
೫೪. ಪರಮಾಗಮಸಾರ ೧೮೯೧
೫೫. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕ (ಕನ್ನಡ)
೫೬. ಪಂಚನೋಂಪಿ ಕಥೆಗಳು ೧೯೨೮
೫೭. ಪಂಚ ಸ್ತೋತ್ರ ೧೮೯೨
೫೮. ಪಂಚಾಂಗ ಗುಣಾಕಾರ
೫೯. ಪಂಚಾಣು ವ್ರತ ಕಥೆ
೬೦. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಾಣ ೧೮೯೩
೬೧. ಪುಣ್ಯಾಸ್ರವ ಕಥೆಗಳು
೬೨. ಪುಣ್ಯಾಸ್ರವದ ಪೂಜಾ ಕಥೆಗಳು ೧೯೧೬
೬೩. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರತ್ನಮಾಲಾ
೬೪. ಬಾಗಿಲು ತಡೆಯುವ ಹಾಡು ೧೮೯೭
೬೫. ಬುಧಜನ ಮನೋರಂಜಿನಿ
೬೬. ಬೆಳಗೊಳದ ಚರಿತ್ರೆ
೬೭. ಭಕ್ತಾಮರ ಭೂಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರ
೬೮. ಭಕ್ತಾಮರ ಸ್ತೋತ್ರ-ಸಟೀಕಾ
೬೯. ಭರತೇಶ ಚರಿತೆ ೧೯೧೫
೭೦. ಭವ್ಯಾಮೃತ ೧೮೯೨
೭೧. ಭುಜಬಲಿ ಕಥೆ
೭೨. ಭೂಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರ
೭೩. ಮನ್ಮಥ ಕೋರವಂಜೀ ಕಥೆ
೭೪. ಮಹಾಪುರಾಣ (ಭಾಗ-೧) ೧೯೧೩
೭೫. ಮಹಾಪುರಣ (ಭಾಗ-೨) ೧೮೯೬
೭೬. ಮಹಾರಾಜರ ಮದುವೆ ೧೮೯೭
೭೭. ಮುಹೂರ್ತ ದರ್ಪಣ
೭೮. ಮೈಸೂರು ಶಾಂತೀಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ೧೮೯೭
೭೯. ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ೧೮೯೪
೮೦. ರತ್ನಕರಂಡಕ – ಅಯತವರ್ಮನದು
೮೧. ರತ್ನಕರಂಡಕ – ಸಮಂತಭದ್ರರದು, ಕನ್ನಡ
೮೨. ಲಘು ಕ್ರಿಯಾ ಪುಸ್ತಕ
೮೩. ಲಘು ಪುರಾಣ ೧೯೧೦
೮೪. ಲಘು ಸಿದ್ಧಾಂತ
೮೫. ಲೋಕ ಸ್ವರೂಪು
೮೬. ವಚನ ಮೇಘ ಮಾಲಾ ೧೮೯೪
೮೭. ವ್ರತ ಲಕ್ಷಣ ಪುಸ್ತಕ ೧೮೯೩
೮೮. ಶಬ್ದದ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಷರ
೮೯. ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ನಾಟಕ
೯೦. ಷಡ್ಯೌಷಧ ಚಿಂತಾಮಣಿ
೯೧. ಸಜ್ಜನ ಚಿತ್ತ ವಲ್ಲಭ ೧೮೯೧
೯೨. ಸಮಯ ಭೂಷಣ
೯೩. ಸಮಯ ಭೂಷಣ-ಸಟೀಕಾ
೯೪. ಸಮಂತ ಭದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ
೯೫. ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನ ಕಥೆಗಳು
೯೬. ಸಮ್ಮೇದ ಶಿಖರ ಮಹಾತ್ಮೆ
೯೭. ಸಹಸ್ರನಾಮ-ಮೂಲ
೯೮. ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಂತ್ರ
೯೯. ಸಂಸ್ಕೃತ ಜಿನೇಂದ್ರ ಮಾಲ ೧೮೮೯
೧೦೦. ಸಾಮಾಯಿಕ ಪಾಠ ೧೯೧೦
೧೦೧. ಸಾಮಾಯಿಕ- ಸಟೀಕ ೧೯೦೪
೧೦೨. ಸುಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ೧೯೦೫
೧೦೩. ಸುಪ್ರಭಾತ-ಪಂಚ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ೧೯೧೬
೧೦೪. ಸೂಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಾವಳಿ ೧೮೯೨
೧೦೫. ಸೋಬಾನೆ ಅಥವಾ ಹಾಡು (ಭಾಗ-೧)
೧೦೬. ಸೋಬಾನೆ ಅಥವಾ ಹಾಡು (ಭಾಗ-೨)
೧೦೭. ಸ್ವರೂಪ ಸಂಬೋಧನೆ
೧೦೮. ಸ್ವರೂಪ ಸಂಬೋಧನೆ (ಪರಿಷ್ಟತ)
೧೦೯. ಸಟೀಕಾ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಗ್ರಹ ೧೮೮೮
೧೧೦. ಹೊಂಬುಜ ಚರಿತೆ
೧೧೧. ಜೈನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾ ಸಭಾ ರಿಪೋರ್ಟ್
೧೧೨. ಜೈನ ಲಾ ಅಂಡ್ ಯುಸೇಜ್
೧೧೩. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಆಫ್‌ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್‌
೧೧೪. ಏಕತ್ತ್ವ ಸಪ್ತತಿ ೧೮೯೩
೧೧೫. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಸೂರಿಯವರ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರಭಾಕಲ್ಯಾಣ (ಸಂಸ್ಕೃತ)
೧೧೬. ರಸರತ್ನಾಕರ, ಸಾಳ್ವ ೧೮೯೮
೧೧೭. ಮೈಸೂರು ಹೆಸರಿನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ೧೯೦೦
೧೧೮. ಪದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಟೀಕು ೧೮೯೪
೧೧೯. ಮಹಿಸೂರು ಶಾಂತೀಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ೧೮೯೬
೧೨೦. ಶೋಭಾನೆ ಅಥವಾ ಹಾಡು ಭಾಗ-೧ ೧೯೧೩

 

* * *