ಚತ್ತಾರಿದಂಡಕ

ಏಸೋ ಪಂಚ ಣಮೋಂಕಾರೋ ಸವ್ವಪಾಪ ಪ್ಪಣಾಸಣೋ ||
ಮಂಗಳಾಣಂ ಸವ್ವೇಸಂ ಪಢಮಂ ವೋಹಿ ಮಂಗಳಂ ||
ಓಂ ಚತ್ತಾರಿಮಂಗಳಂ | ಅರಹಂತಾಮಂಗಳಂ ಸಿದ್ಧಾಮಂಗಳಂ

ಸಾಹೂ ಮಂಗಳಂ | ಕೇವಳಿ ಪಂಣತ್ತೋ ಧಮ್ಮೋ ಮಂಗಳಂ ಚತ್ತಾರಿ ಳೋಗುತ್ತ ಮಾ | ಅರಹಂತಾ ಳೋಗುತ್ತ ಮಾ | ಸಿದ್ದಾಳೋಗುತ್ತಮಾ | ಸಾಹುಳೋಗುತ್ತಮಾ ಕೇವಳಿ ಪಂಣತ್ತೋಧಮ್ಮೋಳೋಗು ತ್ತಮಾ | ಚತ್ತಾರಿ ಶರಣು ಪವಜಾಮಿ | ಅರಹಂತೇಶರಣಂ ವವಜಾಮಿ | ಸಿದ್ಧೇಶರಣಂಪ ಪಜಾಮಿ | ಸಾಹೂಶರಣಂ ಪವಜಾಮಿ | ಕೇವಳಿ ಪಂಣತ್ತೋ ಧಮ್ಮೋ ಶರಣಂ ಪವಜಾಮಿ | ಜಾವರಹಂತಾಣಂ ಭಯವಂ ತಾಣಂ ಪಜ್ಜವಾಸಂ ಕರೇಮಿ | ತಾವಕಾಯಂ ಪಾವಕಮ್ಮಂ ದುಚ್ಚರಿಯಂ ಭೋಸ್ಸರಾಮಿ || ಓಂಣಮೋ ಇತ್ಯಾದಿ || ಥೋಸ್ಸಾಮಿಹಂ ಜಿಣವಯರೇತಿತ್ಥಯರೇ ಕೇವಳಿ ಅಣಂತ ಜಿಣೇ || ಣರಪವರಳೋಯ ಮಹಿಯೇ ವಿಹುವರಅಮಳೇ ಮಹಪ್ಪಣ್ಣೇ | ಳೋಯಸ್ಸುಜ್ಜೋಯ ಅರೇಧಮ್ಮಂತಿತ್ಥಂ ಕರೇ ಸದಾಜಿಣೇವಂದೇ | ಅರಹಂತೇ ಕಿತ್ತೀಸೇಚವ್ವಿ ಸಂ ಚೇವ ಕೇವಳಿಣೋ || ಚವ್ವೀಸಂ ತಿತ್ಥಯರೇ ಉಸಹಾಯವೀರ ಪಚ್ಛಿ ಮೇವಂದೆ || ಸವ್ವೇಸಂ ಗುಣ ಗಣಹರೇ ಸಿದ್ಧೇಸಿರಸಾ ಣಮಸ್ಸಾಮಿ ||

* * *

ಸಿದ್ಧಾಷ್ಟಕ

ಸಿದ್ಧಾಶ್ಶುದ್ಧಾಃ ಪ್ರವೃದ್ಧಾವ್ಯಪಗತವಿಪದೋ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನಚರ್ಯಾ | ಸಂಯೋಗಾಗ್ನಿ ಪ್ರತಾನಪ್ರಕಟಪಟುಶಿಖಾಪ್ಲುಷ್ಟ ಕರ್ಮೇಂ ಧನಾ ಯೇ || ಸ್ತುತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ಯಾವ್ರತಸಮಿತಿತವೋಧ್ಯಾ ನವದ್ಭಿರ್ಮುನೀಂದ್ರೈ | ರ್ವಂದೇ ತಾನ್ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ರಃ ಪ್ರವಿಮಲ ಮ ನಸಾ ಮಸ್ತಕನ್ಯಸ್ತಹಸ್ತಃ || ೧ ||

* * *

ಆಬಾಧಾನಾಂ ವಿಯೋಗೋ ಗುರುಲಘುವೀರಹಃ ಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯ ಮತ್ಯಂತವೀರ್ಯಂ | ದೃಜ್ಞಾ ನಾನಂತಭಾವಃ ಸುಖಮನಪರತಂಕ್ಷಾ ಯಿಕಂ ದರ್ಶನಂ ಚ || ರೂಪಾತೀತಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಮುನಿಭಿರಭಿಹಿತಾ ಸಮ್ಯಗಷ್ಟಾ ಗುಣಾಸ್ತೇ | ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಪ್ರಾಗುಪಾತ್ತಸ್ವತ ನುಪರಿಮಿ ತೇ ರೀಷದೂನಾಕೃತೀನಾಂ || ೨ ||

* * *

ಆಲೋಕಾಂತಾದ್ವಜಂತಿ ವ್ಯಪಗತಸಮಯಾನನ್ತರಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ತೇ | ಬೀಜಾ ಸ್ಯೇರಂಡಕಾನಾಮಿವ ದಹನಶಿಖೇ ವಾಬ್ಗತಾಲಾಬುವದ್ವಾ || ಊರ್ಧ್ವಸ್ವಾಭಾವ್ಯಗತ್ಯಾ ನಿಲಯಮುಪಗತಾ ಯತ್ರಚೋನ್ಮುಕ್ತ ಏಕ || ಸ್ತತ್ರಾನನ್ತಾಶ್ಚ ತಿಷ್ಠಂತ್ಯವಗಹನಗುಣಾ ನಿಷ್ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವವೃತ್ಯಾ || ೩ ||

* * *

ಭವ್ಯೋಚ್ಛೇದಪುಸಂಗಾನ್ನಿ ಯತಿ ನಿಯಮಿನಾಂ ಸಂಸೃತಿಂಪ್ರಾಹುರನ್ಯೇ | ತೇಷಾಂ ಯುಕ್ತ್ಯಾನ ಯುಂಕ್ತೇ ವಚನಮಿಹಯ ತೋತೀತಕಾಲೋಪ್ಯನಂತಃ || ನ ಪ್ರತ್ಯಾಯಾತಿ ನಾನ್ತಂ ವ್ರಜಿತುಮ ಭಿನುತೋ ಕಾಲಶೂನ್ಯಪ್ರಸಕ್ತೇ ರೇಪ್ಯತ್ಕಾಲಸ್ತತೋಯಂ ನ ಭ ವತಿ ವಿದುಷಾಂ ಭವ್ಯಶೂನ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಃ || ೪ ||

* * *

ಕೇಚಿದ್ದೀಪಾವಸಾನಪ್ರತಿಮನಿರನುಗಾಂ ಮನ್ವತೇ ಮುಕ್ತಿಮೇ ನಾ | ಮಾಚಾರ್ಯಾನೈಷ ಮಾರ್ಗೋನಹಿ ಭವತಿ ಯತೋ ವಿದ್ಯ ಮಾನಸ್ಯ ನಾಶಃ | ಸರ್ವೇಣೈವಾತ್ಮನಾಂತ್ಯಕ್ಷಣ ಇತಿ ಸ ಪರೈ ರಭ್ಯುಚೇತೋ ನರಸ್ಯ | ಸ್ಯಾದುತ್ಪನ್ನೇಧಿಮಿತ್ರಂ ಕ್ಷಣ ಇವ ವಿಗತೋ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಕ್ಷಣತ್ವಾತ್ || ೫ ||

* * *

ಮನ್ಯನ್ತೇನ್ಯೇ ಚ ಮುಕ್ತಿಂ ವ್ಯುಪರತಕರಣಾಂ ಕಾರ್ಯತೋಪಿ ವ್ಯಪೇತಾಂ | ಚೈತನ್ಯಸ್ವಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಯೋರನ್ತರ ಜ್ಞಾನಲಬ್ಧಾಂ || ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಕಿಲತದಭಿಮತಾ ತೇನ ಮೂರ್ಖಸ್ವಭಾವ | ಪ್ರಾಪ್ತೈಸರ್ವಪ್ರಯಾಸೋ ಸಹಿ ಭವತಿ ವೃಥಾವಾದಿನಾಮೇವ ಮೇಷಾಂ || ೬ ||

* * *

ಬುದ್ಧೀಚ್ಛಾದ್ವೇಫಧರ್ಮಾಸುಖ ಸುಖಮಥ ಚಾಧರ್ಮಸಂಸ್ಕಾರಯತ್ನಾ | ಜೀವಸ್ಯೇತೇ ಗುಣಾಸ್ತದ್ವ್ಯಪಗಮಜನಿತಾಂ ಮುಕ್ತಿಮೇಕೇ ವದಂತಿ || ನಾಯಂ ಪಕ್ಷೋಪಿ ಯುಕ್ತೋ ನ ಹಿ ರಹಿತಗುಣಾ ಏನಲೋಕೆ ಪದಾರ್ತ್ಥಾ | ದಷ್ಟಂ ನಾಶ್ಚಸ್ಯ ಶೃಂಗಂ ಸ್ಫುಟನಕುಟಿಲತಾ ಕ್ರೌರ್ಯಧರ್ಮಾದ್ಯಪೇತಂ || ೭ ||

* * *

ದೋಷಾಸ್ತೇಷಾಂ ಮತಾನಾ ಮುಪರಿ ನಿಗದಿತಾ ದೃಗ್ವಿಶುದ್ಧ್ಯರ್ತ್ಥಮೇವ | ನ ಪ್ರಾಗಲ್ಫಾನ್ನ ದೋಷಗ್ರಹಣಖಲತಯಾ ನಾಪಿ ರಾಗಾದಿಹೇತೋಃ || ದಿಙ್ಮಾತ್ರಖ್ಯಾಪನಾರ್ತ್ಥಂ ಕಿಯದಿವ ಭಗವತ್ಪ್ರೋಕ್ತಸಿದ್ಧಾಂತಮಾರ್ಗೇ | ಸಿದ್ಧಾಯೇ ದರ್ಶಿತಾಸ್ತೇ ಶಿವಪದ ಮಚಿರಾದೇವ ಮಹ್ಯಂ ದಿಶಂತು || ೮ ||

* * *

ಸಿದ್ಧ ಭಕ್ತಿಃ

ಅಥಸಿದ್ಧ ಭಕ್ತಿಃ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ ಶಾಂತಾಯ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮನೇನಮಃ | ನಮಸ್ಸ್ಯಾತ್ಮೋತ್ಥಸೌಖ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಬಂಧವೇ || ೧ || ವಿಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಷ್ಟಗುಣೈರಭೀಡ್ಯಂ ವಿನಷ್ಟಕರ್ಮಾಷ್ಟ ಕನಿಷ್ಕಳಂಕಂ | ತ್ರಿಲೋಕಚೂಡಾಮಣಿ ಸಿದ್ಧನಾಥಂ ಮನೋ ವಿಶುದ್ಧ್ಯಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ || ೨ || ಸಿದ್ಧಾನುದ್ಧೂತಕರ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಸಮುದಯಾನ್ಸಾಧಿ ತಾತ್ಮಸ್ವಭಾವಾನ್‌ | ವಂದೇಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಿಧ್ಯೈ ತದನುಪಮಗುಣಪ್ರಗ್ರಹಾಕೃಷ್ಟಿತುಷ್ಟಃ || ಸಿದ್ಧಿಃಸ್ವಾತ್ಮೋವಲಬ್ಧಿಃ ಪ್ರಗುಣಗುಣಗಣೋಚ್ಛೇದಿ ದೋಷಾವಹಾರಾ | ದ್ಯೋಗೋಪಾದಾನಯುಕ್ತ್ಯಾ ದೃಷದ ಇಹ ಯಥಾ ಹೇಮಭಾವೋಪಲಬ್ಧಿಃ || ೩ || ನಾಭಾವಸ್ಸಿದ್ದಿರಿಷ್ಟಾನ ನಿಜಗುಣಹತಿಸ್ತತ್ತವೋಭಿರ್ನಯುಕ್ತೇ | ಶಸ್ತ್ಯಾತ್ಮಾನಾದಿ ಬದ್ಧಃ ಸ್ವಕೃತಜ ಫಲಭುಕ್ತ ತ್ಕ್ಷೆಯಾನ್ಮೋಕ್ಷಭಾಗೀ || ಜ್ಞಾತಾ ದೃಷ್ಟಾ ಸ್ವದೇಹಪ್ರಮಿತಿರು ಪಶಮಾಹಾರವಿಸ್ತಾರಧರ್ಮಾ | ದ್ರವ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ಸ್ವಗುಣಯುತಯತೋ ನಾನ್ಯಥಾ ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ || ೪ || ಸತ್ವಂತರ್ಬಾಹ್ಯಹೇತುಃ ಪ್ರಭವವಿಮಲಸದ್ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನಚರ್ಯಾ | ಸಂಪದ್ಧೇತಿ ಪ್ರಘಾತಕ್ಷತ ದುರಿತತಯಾ ವೃಂಜಿತಾಚಿಂತ್ಯಸಾರೈಃ || ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರವರಸುಖ ಮಹಾವೀರ್ಯ ಸಂಮ್ಯತ್ತ್ವಲಬ್ಧಿ | ರ್ಜ್ಯೋತೀರ್ವಾತಾಯನಾದಿ ಸ್ಥಿರ ಪರಮಗುಣೈರದ್ಭುತೈರ್ಭಾಸಮಾನಃ || ೫ || ಜಾನನ್ಪಶ್ಯನ್ಸಮಸ್ತಂ ಸಮಮನುಪರತಂ ಸಂಪ್ರತೃಪ್ಯನ್ವಿತನ್ವ | ನ್ಧುನ್ವನ್ಧ್ಯಾಂತಂ ನಿತಾಂತಂ ನಿಚಿತಮನುಸಭಂ ಪ್ರೀಣಯನ್ನೀಶ ಭಾವಂ || ಕುರ್ವನ್ಸರ್ವಪ್ರಜಾನಾ ಪರಮಮಭಿಭವನ್ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾನ ಮಾತ್ಮಾ | ಹ್ಯಾತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮ ನಾಸೌ ಕ್ಷಣಮುಪಜನಯನ್ಸನ್ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಪ್ರವೃತ್ತಃ || ೬ || ಛಿಂದನ್ದೋಷಾನಶೇಪಾನ್ನಿ ಗಲ ಬಲಕಲೀಂಸ್ವೆರನಂತ ಸ್ವಭಾವೈ | ಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾಗ್ರ‍್ಯಾವಗಾಹಾಗುರು ಲಘುಕ ಗುಣೈಃ ಕ್ಷಾಯಿಕೈಶ್ಶೋಭಮಾನಃ || ಅನ್ಯೈಶ್ಶಾನ್ಯವ್ಯಪೊಹಪ್ರವಣವಿಷಯಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಭಾವೈ | ರೂರ್ಧ್ವಂ ವ್ರಜ್ಯಾಸ್ಯಭಾವಾ ತ್ಸಮಯ ಮುಪಗತೋಧಾಮ್ನಿಸಂತಿಷ್ಠ ತೇಗ್ರೇ || ೭ || ಅನ್ಯಾಕಾರಾಪ್ತಿಹೇತು ರ್ನ ಚ ಭವತಿ ಪರೋಯೇನತೇನಾಲ್ರಹೀನಃ | ಪ್ರಾಗಾತ್ಮೋ ಪಾತ್ರದೇಹಪ್ರತಿಕೃತಿರುಚಿರಾಕಾರಯೇವಹ್ಯಮೂರ್ತಃ || ಕ್ಷುತ್ತೃಷ್ಣಾಶ್ವಾಸಖಾಸಜ್ವರಮರಣ ಜರಾನಿಷ್ಟಯೋಗಪ್ರಮೋಹ | ವ್ಯಾಪತ್ಯಾದ್ಯುಗ್ರದುಃಖ ಪ್ರಭವಭವಹತೇಃ ಕೋಸ್ಯ ಸೌಖ್ಯಸ್ಯ ಮಾತಾ || ೮ || ಆತ್ಮೋಪಾದಾನ ಸಿದ್ಧಂ ಸ್ವಯಮತಿಶಯವದ್ವೀತಬಾಧಂ ವಿಶಾಲಂ | ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸವ್ಯ ವೇತಂ ವಿಷಯವಿರಹಿತಂ ನಿಷ್ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಭಾವಂ || ಅನ್ಯದ್ರವ್ಯಾನಪೇಕ್ಷಂ ನಿರುಪಮ ಮಮಿತಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಸರ್ವಕಾಲ | ಮುತ್ಕೃಷ್ಟಾ ನಂತಸಾರಂ ಪರಮಸುಖಮತಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಜಾತಂ || ೯ || ನಾರ್ಥಃ ಕ್ಷುತ್ತೃಧ್ವಿನಾಶಾದ್ವಿವಿಧರಸಯುತೈರನ್ನಪಾನೈರಶುಚ್ಯಾ | ನಾಸ್ಪೃಷ್ಟೈರ್ಗಂಧಮಾಲ್ಯೈರ್ನ ಹಿ ಮೃದುಶಯನೈ ರ್ಗ್ಲಾನಿನಿದ್ರಾದ್ಯಭಾವಾತ್ || ಆತಂಕಾರ್ತೇ ರಭಾವೇ ತದುಪಶಮನಸದ್ಭೇಷಜಾನಾರ್ಥ ತಾವ | ದ್ದೀಪಾನರ್ಥಕ್ಯವದ್ವಾ ವ್ಯಪಗತತಿಮಿರೇ ದೃಶ್ಯಮಾನೆ ನಮಸ್ತೇ || ೧೦ || ತಾದೃಕ್ಸಂಪತ್ಸಮೇತಾ ವಿವಿಧನಯತಪಸ್ಸಂಯಮ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ | ಚರ್ಯಾಸಿದ್ಧಾಸ್ಸಮಂತಾತ್ಪ್ರವಿತತಯಶಸೋವಿಶ್ವ ದೇವಾಧಿದೇವಾಃ || ಭೂತಾ ಭವ್ಯಾಭವಂತ ಸ್ಸಕಲ ಜಗತಿ ಯೇ ಸ್ತೂ ಯಮಾನಾವಿಶಿಷ್ಟೈ | ಸ್ತಾನ್ಸರ್ವಾ ನ್ನೌಮ್ಯನಂತಾನ್ನಿ ಜಗಮಿಘು ರ ರಂ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ರಿಸಂಧೃಂ || ೧೧ ||

* * *

ಗಾಥಾ || ಅಠ್ಠಗುಣವಿಪ್ಪಮುಕ್ಕೇ ಅಠ್ಠಗುಣಡ್ಢೇ ಅಣೂವಮೇ ಸಿದ್ಧೇ | ಅಠ್ಠಮಪುಢವಿಣಿವಿಠ್ಠೆಣಿಠ್ಠಿ ಯಕಜ್ಜೇಯವಂದಿಮೋ ಣಿಚ್ಚಂ || ತಿತ್ಥಯಡೇಯರಸಿದ್ಧೇ ಜಳಥಳ ಆಯಾಸ ಣಿಬ್ಬುದೇ ಸಿದ್ಧೆ | ಅಂತಯ ಡೇಯರ ಸಿದ್ಧೇ ಉಕ್ಕಸ್ಸ ಜಹಂ ಣಮುಜ್ಜಿಮೋ ಗಾಹೆ || ೨ || ಉಡ್ಡ ಮಹತಿರಿಯ ಳೋಯೇ ಛವ್ವಿಹ ಕಾಳೇಯ ಣಿಬ್ಬುದೇ ಮಹಾ ಸಿದ್ಧೇ | ಉವ ಸಗ್ಗಣಿರುವಸಗ್ಗೇ ದಿವೋದಹಿ ಣಿಬ್ಬುದೇಯ ವಂದಾಮಿ || ೩ || ಪಚ್ಛಾಡೇಯರಸಿದ್ಧೇ ಮಗ ತಿಗ ಚಉ ಣಾಣ ಪಂಚ ಚದಿರಯಮೇ | ಪರಿವಡಿ ಯಾ ಪರಿವಡಿಯೆ ಸಂಜಮಸಂಮತ್ತ ಣಾಣ ಯಾದೀಹಿಂ || ೪ || ಸಾಹರಣಾ ಸಾದರಣೇ ಅಸಗಾದೇದರೇ ಯಣಿಬ್ಬಾದೆ | ಠಿಯ ಪಳಿಯಕ್ಕಣಿಸಂಣೇ ವಿಗಯಮಳೇ ಪರವ ಣಾಣಗೇ ವಂದೆ || ೫ || ಪುವ್ವಾ ಯಿಂವೇಯತ್ತಾ ಪುರಿಸಾವೇ ಖವಗಸೇಢಿಮಾರೂಢಾ | ಸೇಸೋದಯೇಣ ವಿರಹಾ ಜಾಣೂವಜತ್ತಾಯ ತೇಹು ಸಿಜ್ಜಂತಿ || ೬ || ಪತ್ತೆಯ ಸಯಂಬುದ್ಧಾ ಬೋಹಿಯಬುದ್ಧಾಯ ಹೊಂತಿ ತೇಸಿದ್ಧಾ | ಪತ್ತೇಯಂ ಪತ್ತೇಯಂ ಸವಯೇ ಸಮಯೇಚ ಪಣುವದಾಮಿ ಸಯಾ || ೭ || ಪಣಣವದು ಅಶವೀಸಾ ಚವುತಿಯಣದಿದೀಯ ದೊಂಣಿಪಂಚೇವ | ಬಾವಂಣಹೀಣಬಿಯ ಪಯಪಯ ದಿವಿಹಾಸೇಣ ಹೊಂತಿ ತೇ ಸಿದ್ಧಿ || ೮ || ಅದಿಸಯ ಮವ್ವಾ ಬಾಹಂ ಸೊಖ್ಖ ಮಣಂತಂ ಅಣೂವಮಂ ಪರಮಂ | ಇಂದಿಯವಿಸಯಾತೀದಂ ಅಪ್ಪುಡಂ ಅಚ್ಚವಂಚ ತೇಪತ್ತಾ || ೯ || ಳೋಯಗ್ಗ ಮದ್ಧಯುಧ್ಧಾ ಚರಮಸರೀರೇಣ ತೇಣ ಕಿಂಚೂಣಾ | ಗಯಸಿದ್ಧಮೂಸಗಭ್ಭೇ ಜಾರಿ ಸಮಾಯಾರ ತಾರಿಸಾಯಾರ || ೧೦ || ಜರಮರಣಜಂ ಮರಹಿಯಾತೇ ಸಿದ್ಧಾ ಮಮ ಸುಭತ್ತಿಜತ್ತಸ್ಸ | ದೇತ್ತುವರ ಬೋಹಿಳಾಹಂ ಬಹುಜಣ ಪರಿತಪ್ಪಣಂ ಪರಮಸುದ್ಧಂ || ೧೧ || ಕಿಚ್ಚಾ ಕಾಯೋಸಗ್ಗಂ ಚುರಥ್ಥಯ ದೋಸವಿರಹಿಯಂ ಸುದ್ಧಂ | ಅಇಭತ್ತಿಂ ಪಜ್ಜತ್ತೋ ಜೋವಟ್ಟಣ ಸೊಖು ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸುಹಂ || ೧೨ || ಅಠ್ಠವಿಹ ಕಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಾ ಸೀದೀ ಭೂದಾ ಣಿರಂಜಣಾ ಣಿಚ್ಚಾ | ಅಠ್ಠ ಗುಣಾ ಕಿದ ಕಿಚ್ಚಾ ಳೋಯಗ್ಗಣಿವಾಸಿಣೋಸಿದ್ಧಾ || ೧೩ || ಚಕ್ಕಿಕುರು ಫಣಿ ಸುರಿಂದೆ ಅಹಮಿಂದೆ ಜಂ ಸುಹಂ ತಿಕಾಳ ಭವಂ | ತತ್ತೂ ಅ ಣಂತ ಗುಣಿಯಂ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ಖಣ ಸುಹಂ ಹೋದಿ || ೧೪ || ಅಸರೀರಾಜೀವ ಫಾಣಾದಿವಜತ್ತಾ ದಸ್ಸಣೇಣಣಾಣೇಣ | ಸಾಯಾರ ಮಣಾಯಾರಂ ಲಖ್ಖಣ ಮೇಯಂ ತು ಸಿದ್ಧಾಣಂ || ೧೫ || ಸಂಮತ್ತ ಣಾಣ ದಸ್ಸಣ ಮೀರಿಯ ಸುಹ ಮಂತಹೇವ ಅವಗಹಣಂ | ಅಗುರುಲಘು ಗಮ ಬಾಹಂ ಅಠ್ಠ ಗುಣಾ ಹೊಂತಿ ಸಿದ್ಧಾಣಂ || ೧೬ || ತವ ಸಿದ್ಧೇ ಣಯಸಿದ್ಧೇ ಸಂಯಮ ಸಿದ್ಧೇಚರಿತ್ತ ಸಿದ್ಧೇಯ | ಣಾಣಮಿ ದಂಸಣಮಿಯ ಸಿದ್ಧೇ ಸಿರಸಾ ಣಮಸ್ಸಾಮಿ || ೧೭ ||

* * *

ಇಚ್ಛಾಮಿ ಭತ್ತೇ ಸಿದ್ಧ ಭತ್ತಿ ಕಾಯೋಸಗ್ಗೋ ಕಯೋತಂಸ ಆಳೋಣೇಉಂ ಸಂಮಣಾಣ ಸಂಮದಸ್ಸಣ ಸಂಮಚರಿತ್ತಜತ್ತಾಣಂ ಅ ಠ್ಠ ವಿಹ ಕಂಮವಿಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಾಣಂ ಅಠ್ಠ ಗುಣಸಂಪಂಣಾಣಂ ಉಡ್ಡಳೋ ಯ ಮಧ್ಧಯಂಮಿಪಯಿಠ್ಠಿ ಯಾಣಂ ತಪ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ಣಯ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ಸಂಜಮ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ಚರಿತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ಭತ್ತೀಯೇ ಣಿಚ್ಚ ಕಾಲ ಮಚ್ಚೇಮಿ ಪೂಜೇಮಿ ವಂದಾಮೀನಮಸ್ಸಾಮಿದುಖ್ಖಖ್ಖ ಯೋಕಂಮುಖ್ಖಯೋ ಬೋಹಿಳಾಹೋ ಪಗಇ ಗಮಣಂ ಪಮಾಹಿ ಮರಣಂ ಜಿಣಗುಣ ಸಂಪತ್ತಿ ಹೋ ಉ ಮಜ್ಝಂ ||

* * *

ಪಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಪಃ || ನಮ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯ ಇತ್ಯೇತ ದ್ದಶಾರ್ಧ ಸ್ತವನಾ ಕ್ಷರಂ || ಜಪ್ಯನ್ಜಾಪ್ಯೇಷು ಭವ್ಯಾತ್ಮಾಸ್ವೇಷ್ಟಾನ್ಕಾಮಾನ ವಾಪ್ಸೈತಿ ||

ಓಂ ನಮಸ್ಸಿದ್ದೇಭ್ಯಃ || ೧೦೮ ||

* * *

ಅಥಚೈತ್ಯಭಕ್ತಿಃ

ಮಾನಸ್ತಂಭಾಸ್ಸರಾಂಸಿಪ್ರವಿಮಲ ಜಲತತ್ಖಾತಿಕಾಪುಷ್ಪ ವಾಟೀ | ಪ್ರಾಕಾರೋ ನಾಟ್ಯಶಾಲಾದ್ವಿತಯಮುಪವನಂ ವೇದಿಕಾಂತರ್ಧ್ವ ಜಾಧ್ವಾ || ಸಾಲಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಣಾಂ ಸಪರಿವೃತವನಂ ಸ್ತೂಪಹರ್ಮ್ಯಾವನೀ ಚ | ಪ್ರಾಕಾರಸ್ಫಾಟಕೊಂತ ರ್ನ್ನೃಸುರಮುನಿಸಭಾ ಪೀಠಿಕಾಗ್ರೇ ಸ್ವಯಂಭೋಃ || ೧ || ಯಾವಂತಿ ಜಿನಚೈತ್ಯಾನಿ ವಿದ್ಯಂತೇ ಭುವನತ್ರಯೇ | ತಾವಂತಿ ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ರಃಪರೀತ್ಯ ನಮಾಮ್ಯಹಂ || ೨ || ಜಯತಿ ಭಗವಾನ್‌ ಹೇಮಾಂಭೋಜ ಪ್ರಚಾರ ವಿಜೃಂಭಿತಾ | ವಮರ ಮಕುಟ ಚ್ಛಾಯೋದ್ಗೀರ್ಣ ಪ್ರಭಾ ಪರಿಚುಂಬಿತೌ || ಕಲುಷಹೃದಯಾ ಮನೋದ್ಭ್ರಾಂತಾಃ ಪರಸ್ಪರ ವೈರಿಣೋ | ವಿಗತ ಕಲುಷಾಃ ಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪದ್ಯ ವಿಶಸ್ವಸುಃ || ೩ || ತದನುಜ ಯತಿ ಶ್ರೇಯಾನ್ಧರ್ಮಃ ವ್ರವೃದ್ಧಮಹೋದಯಃ | ಕುಗತಿವಿಪದಕ್ಲೇಶಾದ್ಯೋಸೌ ವಿಪಾಶಯತಿ ಪ್ರಜಾಃ || ಪರಿಣತನಯಸ್ಯಾಂಗೀ ಭಾವಾದ್ವಿವಿಕ್ತ ವಿಕಲ್ಪಿತಂ | ಭವತು ಭವತಸ್ತ್ರಾತುಂತ್ರೇಧಾ ಜಿನೇಂದ್ರವಚೋಮೃತಂ || ೪ || ತದನು ಜಯತಾಜ್ಜೈನೀ ವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಭಂಗತರಂಗಿಣೀ | ಪ್ರಭವವಿಗಮದ್ರ ವ್ಯಾದ್ರವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವಿಭಾವಿನೀ | ನಿರುಪಮಸುಖಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ವಿಘಟ್ಯ ನಿರರ್ಗಳಂ | ವಿಗತರಜಸಂಮೋಕ್ಷಂದೇಯಾನ್ನಿರತ್ಯಯಮವ್ಯಯಂ || ಅರ್ಹತ್ಸಿದ್ಧಾಚಾರ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯೇಭ್ತಸ್ತಥಾ ಚಸಾಧ್ಯುಭ್ಯಃ | ಸರ್ವಜಗದ್ವಂದ್ಯೇ ಭೋನಮೋಸ್ತುಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ||

* * *

ಚೈತ್ಯಭಕ್ತಿಃ

ಮೋಹಾದಿಸರ್ವದೋಷಾರಿಘಾತಿಕೇಭ್ಯ ಸ್ಸದಾಹತ ರಜೋಭ್ಯಂ | ವಿರಹಿತರಹಸ್ಕೃ ತೇಭ್ಯಃ ಪೂಜಾರ್ಹಭ್ಯೋ ನಮೋರ್ಹದ್ಭ್ಯಃ | ಕ್ಷಾಂತ್ಯಾರ್ಜವಾದಿ ಗುಣ ಗಣಸುಸಾಧನಂ ಸಕಲಲೋಕ ಹಿತ ಹೇತುಂ | ಶುಭಧಾಮವಿಧಾತಾರಂ ವಂದೇ ಧರ್ಮಂ ಜಿನೇಂದ್ರೋ ಕ್ತಂ | ೮ | ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ತಮೋವೃತ ಲೋಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿರ ಮಿತಗುಣಯೋಗಂ | ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಮಜೇಯಂ ಜೈನಂ ವಚನಂ ಸದಾ ವಂದೇ | ೯ | ಭವನವಿಮಾನ ಜ್ಯೋತಿರ್ವ್ಯಂತರ ನರಲೋಕವಿಶ್ವಚೈತ್ಯಾನಿ | ತ್ರಿಜಗದಭಿವಂದಿತಾನಾಂ ತ್ರೇಧಾ ವಂದೇ ಜಿನೇಂದ್ರಾ ಣಾಂ | ೧೦ | ಭುವನತ್ರಿತಯೆ ಭವನ ತ್ರಯಾಧಿಪಾಭ್ಯರ್ಚ ತೀರ್ಥಕರ್ತೃಣಾಂ | ವಂದೆ ಭವಾಗ್ನಿ ಶಾಂತ್ಯೈ ವಿಭವಾನಾ ಮಾಲಯಾಲಿಸ್ತಾಃ | ಇತಿ ಪಂಚಮಹಾಪುರಷಾಃ ಪ್ರಣತಾ ಜಿನಧರ್ಮ ವಚನ ಚೈತ್ಯಾನಿ | ಚೈತ್ಯಾನಲಯಶ್ಚ ವಿಮಲಾಂ ದಿಶಂತು ಬೋಧಿಂ ಬುಧಜನೇಷ್ಟಾಂ | ಅಕೃತಾನಿ ಕೃತಾನಿ ಚಾಪ್ರಮೇಯ ದ್ಯುತಿಮಂತಿ ದ್ಯುತಿಮತ್ಸು ಮಂದಿರೇಷು | ಮನುಜಾ ಮರಪೂಜಿತಾನಿ ವಂದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾನಿ ಜಗತ್ರಯೇ ಜಿನಾನಾಂ | ೧೩ | ದ್ಯುತಿಮಂಡಲ ಭಾನುರಾಂಗಯಷ್ಟೀ ರ್ಭುವನೇಷು ತ್ರಿಷು ಭೂತಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ | ವಪುಷಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಿನೋತ್ತಮಾನಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿರ ಸ್ಮಿವಂದ್ಯಮಾನಃ | ೧೪ | ವಿಗತಾಯುಧ ವಿಕ್ರಿಯಾವಿಭೂಷಾಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾಃ ಕೃತಿನಾಂ ಜಿನೇಶ್ವರಾಣಾಂ | ಪ್ರತಿಮಾಗೃಹೇಷು ಶಾಂತ್ಯಾಪ್ರತಿಮಾಃ ಕಲ್ಮಷಶಾಂತಯೇ ಭಿವಂದೆ | ೧೫ | ಕಥಯಂತಿ ಕಷಾಯಮುಕ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪ ರಯಾಶಾಂತತೆಯಾ ಭವಾಂತಕಾನಾಂ | ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಜಿನಾನಾಂ ಪ್ರತಿರೂಪಾಣ್ಯಭಿರೂಪ ಮೂರ್ತಿಮಂತಿ | ೧೬ | ಯದಿದಂ ಮಮ ಚೈತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ನೀತಂ ಸುಕೃತಂ ದುಷ್ಕೃತವರ್ತ್ಮರೋಧಿತೇನ | ಪಟುನಾ ಜಿನಧರ್ಮ್ಮಏವ ಭಕ್ತಿ ರ್ಭವತಾಜ್ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಸ್ಥಿರಾಮೇ | ೧೭ | ಅರ್ಹತಾಂ ಸಾರ್ವ್ವಭಾಮನಾಂ ದರ್ಶನಜ್ಞಾನಸಂಪದಾಂ | ಕೀರ್ತಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಚೈತ್ಯಾನಿ ನಿತ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶುದ್ಧಯೇ || ಶ್ರೀಮದ್ಭವನ ವಾಸಸ್ಥಾಃ | ಸ್ವಯಂ ಭಾಸುರ ಮೂರ್ತಯಃ | ವಂ ದಿತಾನೊ ವಿಧೇಯಾಸುಃ ಪ್ರತಿಮಾಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ | ೧೯ | ಯಾ ವಂತಿಸಂತಿ ಲೋಕೇ ನ ಕೃತಾನಿ ಕೃತಾನಿ ಚ | ತಾನಿಸರ್ವಾಣಿ ಚೈ ತ್ಯಾನಿ ವಂದೇ ಭೂಯಾಂಸಿ ಭೂತಯೇ ೨೦ | ಯೇ ವ್ಯಂರತವಿಮಾ ನೇಘ ಸ್ಥೇಯಾಂಸಃ ಪ್ರತಿಮಾಗೃಹಾಃ | ತೇಚಸಂಖ್ಯಾ ಮತಿಕ್ರಾಂತಾ ಸ್ಸಂತು ನೋ ದೋಷಶಾಂತಯೇ | ೨೧ | ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಮಥಲೋಕಸ್ಯ ಭೂತಯೇ ಧೃತಸಂಪದಃ | ಗೃಹಸ್ಸ್ವಯಂ ಭುವಾಂ ಸಂತಿ ವಿಮಾನೇಷು ನಮಾಮಿ ತಾನ್ | ೨೨ | ವಂದೇ ಸುರ ಕಿರೀಟಾಗ್ರ ಮಣಿಚ್ಛಾಯಾಭಿಷೇಚನಂ | ಯಾಃ ಕ್ರಮೈರೇವ ಸೇವಂತೇ ತ ದರ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಸಿದ್ಧಿಲಬ್ಧಯೇ | ೨೩ | ಇತಿ ಸ್ತುತಿಪಥಾತೀತ ಶ್ರೀಭೃತಾ ಮರ್ಹತಾಂ ಮಮ | ಚೈತ್ಯಾನಾಮಸ್ತು ಸಂಕೀರ್ತಿ ಸ್ಸರ್ವಾಸ್ರವ ನಿರೋಧಿನೀ | ೨೪ | ಅರ್ಹನ್ಮಹಾನದಸ್ಯ ತ್ರಿಭುವನ ಜನಸಂಪ್ರಲಿ ಪ್ತ ಪಾಚಾನಾಂ | ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೈಕ ಕಾರಣಮತಿಲೌಕಿಕ ಕುಹಕತೀರ್ಥ ಮುತ್ತಮತೀರ್ಥಂ | ೨೫ | ಲೋಕಾಲೋಕಪ್ರತ್ಯವ ಬೋಧನ ಸಮರ್ಥದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಂ | ಪ್ರತ್ಯಹ ವಹತ್ಪ್ರವಾಹಂ ವ್ರತಶೀಲಾ ಮಲವಿಶಾಲ ಕೂಲದ್ವಿತಯಂ | ೨೬ | ಶುಕ್ಲಧ್ಯಾನ ಸ್ತಿಮಿತಸ್ಥಿರರಾ ಜದ್ರಾಜ ಹಂಸರಾಜಿಮಸಕೃತ್ | ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಂದ್ರಘೋಷಂ ನಾನಾ ಗುಣಿಸಮಿತಿ ಗುಪ್ತಿಸಿಕತಾಸುಭಗಂ | ೨೬ | ಕ್ಷಾಂತ್ಯಾವರ್ತಸ ಹಸ್ರಂ ಜೀವದಯಾವಿಕಚ ಕುಸುಮವಿಲಸಲ್ಲತಿಕಂ | ದುಸ್ಸಹಪರೀ ಷಹಾಖ್ಯ ದ್ರುತತರರಂಗತ್ತರಂಗಪ ಭಂಗುರನಿಕರಂ | ೨೮ | ವ್ಯಪಗತಕಷಾಯಿಫೇನಂ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿದೋಷ ಶೈವಲರಹಿತಂ | ಅತ್ಯಸ್ತ ಮೋಹಕರ್ದ್ದಮ ಮತಿದೂರಪ್ರಾಸ್ತಮರಣ ಮಕರಪ್ರಕರಂ | ೨೯ | ಋಷಿವೃಷಭಸ್ತುತಿಮಂದ್ರೋ ದ್ರೇಕಿತ ನಿರ್ದೋಷಮುಖರ ವಿಹಗದ್ವಾನಂ | ವಿವಿಧತಪೋನಿಧಿ ಪುಳಿನಂ ಸಾಸ್ರವಸಂವರಹಣ ಇರ್ಜರಾಸ್ರವಣಂ | ೩೦ | ಗಣಧರಚಕ್ರಧರೇಂದ್ರ ಪ್ರಭೃತಿ ಮಹಾಭವ್ಯ ಪುಂಡರೀಕೈಃ ಪುರುಷೈಃ | ಬಹುಭಿಸ್ಸ್ನಾತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾಕಲಿ ಕಲುಷಮಲಾವಕರ್ಷಣಾರ್ಥ ಮಮೇಯಂ | ೩೧ | ಅವತೀರ್ನವತಸ್ನಾತುಂಮ ಮಾಪಿದುಸ್ತರ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಂ ದೂರಂ | ವ್ಯವಹರತು ಪರಮಪಾವನ ಮನನ್ಯೇಜೇಯಂ ಸ್ವಭಾವಭಾವಗಭೀರಂ | ೩೨ | ಅತಾಮ್ರನ ಯನೋತ್ಪಲಂ ಸಕಲಕೋಪವಹ್ನೇರ್ಜಯಾತ್ | ಕಟಾಕ್ಷ ಕರ ಮೋಕ್ಷಹೀನ ಮವಿಕಾರಕೋದ್ರೇಕತಃ | ವಿಷಾದಮದಹಾನಿತಃ ಪ್ರಹಸಿತಾ ಯಮಾನಂ ಸದಾ | ಮುಖಂ ಕಥಯತೀವ ತೇ ಹೃದಯಶುದ್ಧಿ ಮಾತ್ಯಂತಕೀಂ | ೩೩ | ನಿರಾವರಣಭಾಸುರಂ ವಿಗತರಾಗವೇಗೋದಯಾ | ನ್ನಿರಂಬರ ಮನೋಹರಂ ಪ್ರಕೃತಿರೂಪಿ ನಿರ್ದೋಷಿತಃ | ನಿರಾಯುಧ ಸುನಿರ್ಣಯಂ ವಿಗತಹಿಂಸ್ಯಹಿಂಸಾಕ್ರಮಾ | ನ್ನಿ ರಾಮಿಷಸುತೃಪ್ತಿಮ ದ್ವಿವಿಧ ವೇದನಾನಾಂ ಕ್ಷಯಾತ್ | ೩೪ | ಮಿತಸ್ಥಿತನಖಾಂಗಜಂ ಗತರಜೋಮಲಸ್ಪರ್ಶನಂ | ನವಾಂಬುರುಹಚಂದನ ಪ್ರತಿಮದಿವ್ಯ ಗಂಧೋದಯಂ | ರವೀಂದ್ರಕುಲಿಶಾದಿ ಪುಣ್ಯಬಹು ಲಕ್ಷಣಾಲಂಕೃತಂ | ದಿವಾಕರ ಸಹಸ್ರಭನ್ವಿತಮಪೀ ಕ್ಷಣಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ | ೩೫ | ಹಿತಾರ್ಥಪರಿವಂಥಿಭಿಃ ಪ್ರಬಲರಾಗಮೋಹಾದಿಭಿಃ ಕಲಂಕಿತ ಮಾನಜನೋ ಯದಭಿವೀಕ್ಷೃಶೋಶುಧೃತೇ | ಸನಾಭಿಮುಖ ಮೇವ ಯಜ್ಜ ಗತಿ ಪಶ್ಯತಾಂ ಸರ್ವತಃ | ಶರದ್ವಿಮಲ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮಿವೋತ್ಥಿ ತಂದೃಶ್ಯತೇ | ೩೬ | ತದೇತದಮರೇಶ್ವರ ಪ್ರಚಲಮೌಲಿಮಲಾಮಣಿ | ಸ್ಫುರತ್ಕಿರಣ ಚುಂಬಿತಂ ರುಚಿರ ಪಾದಪದ್ಮದ್ವಯಂ | ಪುನಾತು ಭಗವನ್ಜಿನೇಂದ್ರ ತವ ರೂಪ ಮಂಧೀಕೃತಂ | ಜಗತ್ಸಕಲಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಗುರುರೂಪದೋಷೋದಯೈಃ … … | ೩೭ |

* * *

ನಿರ್ವಾಣಂ ೧ ಸಾಗರಃ ೨ ಮಹಾಸಾಧುಃ ೩ ವಿಮಲಪ್ರಭಃ ೪ ಶ್ರೀಧರಃ ೫ ಸುದತ್ತಃ ೬ ಅಮಲಪ್ರಭಃ ೭ ಉದ್ಧರಃ ೮ ಅಂಗೀ ೯ ಸನ್ಮತಿಃ ೧೦ ಸಿಂಧುಃ ೧೧ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿಃ ೧೨ ಶಿವಗಣಃ ೧೩ ಉತ್ಸಾಹ ೧೪ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಃ ೧೫ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ೧೬ ವಿಮಲೇಶ್ವರಃ ೧೭ ಯಶೋಧರಃ ೧೮ ಕೃಷ್ಣಃ ೧೯ ಜ್ಞಾನಮತಿಃ ೨೦ ಶುದ್ಧಮತಿಃ ೨೧ ಶ್ರೀಭಧ್ರಃ ೨೨ ಅತಿಕ್ರಾಂತಃ ೨೩ ಶಾಂತ ೨೪ ಶ್ವೇತಿ ಅತೀತಕಾಲ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತೀರ್ಥಕರ ಪರಮದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮೋನಮಃ |

* * *

೧ ವೃಷಭಃ ೨ ಅಜಿತಃ ೩ ಶಂಭವಃ ೪ ಅಭಿನಂದನಃ ೫ ಸುಮತಿಃ ೬ ಪದ್ಮಪ್ರಭಃ ೭ ಸುಪಾರ್ಶ್ವಃ ೮ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಃ ೯ ಪುಷ್ಪದಂತಃ ೧೦ ಶೀತಲಃ ೧೧ ಶ್ರೇಯಾಸ್ಸ ೧೨ ವಾಸುಪೂಜ್ಯಃ ೧೩ ವಿಮಲಃ ೧೪ ಅನಂತಃ ೧೫ ಧರ್ಮಃ ೧೬ ಶಾಂತಿಃ ೧೭ ಕುಂಥುಃ ೧೮ ಅರಃ ೧೯ ಮಲ್ಲಿಃ ೨೦ ಮುನಿಸುವ್ರತಃ ೨೧ ನಮಿಃ ೨೨ ನೇಮಿ ೨೩ ಪಾರ್ಶ್ವ ೨೪ ವರ್ದ್ಧೆಮಾನ ಶ್ಚೇತಿವರ್ತ್ತಮಾನಕಾಲ ತೀರ್ಥಕರೇಭ್ಯೋನಮೋನಮಃ

* * *

ಮಹಾಪದ್ಮಃ ೧ ಸುರದೇವಃ ೨ ಸುಪಾರ್ಶ್ವಃ ೩ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಃ ೪ ಸರ್ವಾತ್ಮಭೂತಃ ೫ ದೇವಪುತ್ರಃ ೬ ಕುಲಪುತ್ರಃ ೭ ಉದಂಕಃ ೮ ಪ್ರೋಷ್ಠಿಲಃ ೯ ಜಯಕೀರ್ತಿಃ ೧೦ ಮುನಿಸುವ್ರತಃ ೧೧ ಅರಃ ೧೨ ನಿಷ್ಪಾಪ ೧೩ ನಿಷ್ಕಷಾಯಃ ೧೪ ವಿಪುಲಃ ೧೫ ನಿರ್ಮಲಃ ೧೬ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಃ ೧೭ ಸಮಾಧಿಗುಪ್ತಃ ೧೮ ಸ್ವಯಂಭೂಃ ೧೯ ಅನಿವರ್ತಕಃ ೨೦ ಜಯಃ ೨೧ ವಿಮಲಃ ೨೨ ದೇವಪಾಲಃ ೨೩ ಅನಂತವೀರ್ಯ ೨೪ ಶ್ಚೇತಿ ಅನಾಗತಕಾಲ ತೀರ್ಥಕರಪರಮದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮೋನಮಃ

* * *

ದ್ವಾಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಳೌ ದ್ವಾವಿಂದ್ರ ನೀಲಪ್ರಭೌ | ದ್ವೌಬಂಧೂಕ ಸಮಪ್ರಭೌ ಜಿನವರೌ ದ್ವೌಚ ಪ್ರಿಯಂಗುಪ್ರಭೌ | ಶೇಷಾಷ್ಪೋಡಶ ಜನ್ಮಮೃತೃರಹಿತಾ ಸಂತಪ್ತಹೇಮಪ್ರಭಾಃ | ತೇ ಸದ್ಞಾನ ದಿವಾಕರಾಸ್ಸುರನುತಾ ಸ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತು ನಃ | ೧ | ವರಕನಕಶಂಖವಿದ್ರುಮಮರಕತಘನಸನ್ನಿಭಂ ವಿಗತ ಮೋಹಂ | ಸಪ್ತತಿಶತಂ ಜಿನಾನಾಂ ಸರ್ವ್ವಾಮರವಂದಿತಂ ವಂದೇ | ವರ್ಷೇಷು ವರ್ಷಾಂತರ ಪರ್ವತೇಷು ನಂದೀಶ್ವರೇಯಾನಿಚ ಮಂದಿರೇಷು | ಯಾವಂತಿ ಚೈತ್ಯಾಯತನಾನಿ ಲೋಕೇ ಸರ್ವಾಣಿ ವಂದೇ ಜಿನಪುಂಗವಾನಾಂ | ೩ | ಅವನಿತಲಗತಾನಾಂ ಕೃತ್ರಿಮಾ ಕೃತ್ರಿಮಾ ನಾಂ | ವನಭವನಗತಾನಾಂ ದಿವ್ಯ ವೈಮಾನಿಕಾನಾಂ | ಇಹ ಮನುಜ ಕೃತಾನಾಂ ದೇವರಾಜಾರ್ಚಿತಾನಾಂ | ಜಿನವರನಿಲಯಾನಾಂ ಭಾವತೋ ಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ | ೪ | ಜಂಬೂ ಧಾತಕಿ ಪುಷ್ಕರಾರ್ಧವಸುಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರತ್ರಯೇ ಯೇಭವಾಃ | ಚಂದ್ರಾಂ ಭೋಜಶಿಖಂಡಿ ಕಂಠಕನಕ ಪ್ರಾಸೃಢ್ಛನಾಭಾಜಿನಾಃ | ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನಚರಿತ್ರ ರಕ್ಷಣಕರಾ ದಗ್ಧಾಷ್ಟಕರ್ಮೇಂಧನಾ | ಭೂತಾನಾಗತ ವರ್ತ್ತಮಾನಸಮಯೇ ತೇ ಭ್ಯೋ ಜಿನೇಭ್ಯೋ ನಮಃ | ೫ | ಶ್ರೀಮನ್ಮೇರೌ ಕುಲಾದ್ರೌರಜತಗಿರಿವರೇ ಶಾಲ್ಮಲೌ ಜಂಬುವೃಕ್ಷೇ ವೃಕ್ಷಾರೇ ಚೈತೃಪೃಕ್ಷೇ ರತರರುಚಕೇ ಕುಂಡಲೇ ಮಾನುಷಾಂಕೇ | ವಿಷ್ವಾಕಾರೇಂಜನಾದ್ರೌದಧಿ ಮುಖ ಶಿಖರೇ ವ್ಯಂತರೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ | ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕೇಭಿವಂ ದೇ ಕ್ಷಿತಿಭವನ ತಲೆ ಯಾನಿ ಚೈತ್ಯಾನಿತಾನಿ | ೬ | ದೇವಾಸುರೇಂದ್ರ ನರನಾಗಸಮರ್ಚಿತೇಭ್ಯಃ | ಪಾಪಪ್ರಣಾಶಕರಭವ್ಯ ಮನೋಹರೇಭ್ಯಃ | ಘಂಟಾಧ್ವಜಾದಿಪರಿವಾರವಿಭೂಷಿ ತೇಭ್ಯೋ | ನಿತ್ಯಂ ನಮೋ ಜಗತಿ ಸರ್ವಜಿನಾಲಯೇಭ್ಯಃ | ೩ | ಕೋಡೀಲಖ್ಖ ಸಹಪ್ಸಂ ಅಟ್ಠಯಛಪ್ಪಣ್ಣಸತ್ತಣುದೀಯಾ | ಚಉಸದಮೇಗಾಸೀದೀ ೮೫೬೯೭೪೮೧ ಗಣಣಗಏಚೇದಿಯೇವಂದೇ | ೮ | ಅಡತಾಳಾನವ ಯಸಯಾಸತ್ತಾವೀಸಾಸಹ ಸ್ಸಲಖ್ಖತೇವಣ್ಣಾ | ಕೋಡೀ ಪಣವೀಸಸಣವಾ ೮೦೨೫.೫೩,೨೭, ೯೪೮ ಜಿಣಪಡಿಮಾ ಕಟ್ಟಿಮೇ ಪಂದೆ | ೯ | ಕೋಟ್ಯೋರ್ಹತ್ಪ್ರತಿಮಾಶ್ಶ ತಾನಿ ನವತಿಃ ಪಂಚೋತ್ತರಾವಿಂಶತಿಃ | ಪಂಚಾಶತ್ತ್ರಿಯುತಾಜಗತ್ಸುಗಣಿತಾಲಕ್ಷಾಸಹಸ್ರಾಣಿತು | ಸಪ್ತಾಗ್ರಾಪಿ ಚ ವಿಂಶತಿರ್ನವಶತಿ ರ್ದ್ವ್ಯೂನಂ ಶತಾರ್ಧಂಮತಂ | ತಾ ನಿತ್ಯಾಃ ಪುರುತುಂಗ ಪೂರ್ವಮುಖಸತ್ಪೆರ್ಯ್ಯಂಕಬಂಧಾಸ್ತುವೇ | ೧೦ |

* * *

| ವಿದ್ಯಾಭೇಷಜಮಂತ್ರತೋಯಹವನೈರ್ಯ್ಯಾತಿ ಪ್ರಶಾಂತಿಂ | ಸದಾ | ತದ್ವತ್ತೇಚರಣಾರುಣಾಂಬುಜಯುಗಸ್ತೋತ್ರೋನ್ಮುಖಾನಾಂ ನೃಣಾಂ | ವಿಘ್ನಾಃ ಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಾಶ್ಚಸಹಸಾ ಶಾಮ್ಯಂತ್ಯಹೋ ವಿಸ್ಮಯಂ | ೨ | ಸಂತಪ್ತೋ ತ್ತಮಕಾಂಚನಕ್ಷಿತಿಧರಶ್ರೀಸ್ಪರ್ದ್ಧಿಗೌರದ್ಯುತೇ | ಪುಂಸಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಪ್ರಣಾಮ ಕರಣಾ ತ್ಪೀಡಾ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕ್ಷಯಂ | ಉದ್ಯ ದ್ಭಾಸ್ಕರವಿಸ್ಫುರತ್ಕರಶತವ್ಯಾಘಾತನಿಷ್ಕಾಶಿತಾ | ನಾನಾದೇಹಿವಿಲೋ ಚನ ದ್ಯುತಿಹರಾಶೀಘ್ರಂ ಯಥಾಶರ್ವರಿ | ೩ | ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಶ್ವರ ಭಂಗ್ಯ ಲಬ್ಧವಿಜಯಾದತ್ಯಂತರೌದ್ರಾತ್ಮಕಾತ್‌ | ನಾನಾಜನ್ಮಶತಾಂ ತದೇಷು ಸರತಃ ಜೀವಸ್ಯ ಸಂಸಾರಿಣಃ | ಕೋ ವಾ ಪ್ರಸ್ಖಲತೀಹ ಕೇನ ವಿಧಿನಾ ಕಾಲೋಗ್ರದಾವಾನಲಃ | ನ ಸ್ಯಾಚ್ಛೇತ್ತವ ಪಾದಪದ್ಮ ಯುಗಲಸ್ತುತ್ಯಾಪಗಾಪುಷ್ಕರಂ | ೪ | ಲೋಕಾ ಲೋಕನಿರಂತರಕ್ಷಿತಿಧ ರಜ್ಞಾನೈಕಮೂರ್ತೇ ವಿಭೋ | ನಾನಾರತ್ನ ಪಿನದ್ಧದಂಡ ರುಚಿರಶ್ವೇತಾ ತಪತ್ರತ್ರಯಂ | ತ್ವತ್ಪಾದದ್ವಯಪೂತಗೀತರವತಃ ಶೀಘ್ರಂದ್ರವಂ ತ್ಯಾಮಯಾಃ | ದರ್ಪ್ಪಾಧ್ಮಾತಮೃಗೇಂದ್ರ ಭೀಮನಿನದಾ ದ್ವನ್ಯಾಯಧಾ ಕುಂಜರಾಃ | ೫ | ದಿವ್ಯಸ್ತ್ರೀನಯನಾಭಿರಾಮ ವಿಪುಲ ಶ್ರೀಮೇರುಚೂಡಾಮಣೇ | ರ್ಭಾಸ್ವದ್ಭಾಲ ದಿವಾಕರದ್ಯುತಿ ಕರಪ್ರಾಣೇಷ್ಪಭಾ ಮಂಡಲಂ | ಅವ್ಯಾಬಾಧಮಚಿಂತ್ಯ ಸಾರಮತುಲಂ ತ್ಯಕ್ತೋಪಮಂ ಶಾಶ್ವತಂ | ಸೌಖ್ಯಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಯುಗಲಸ್ತತ್ಯೈವ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯತೇ | ೬ | ಯಾವನ್ನೋದಯತೇ ಪ್ರಭಾವರಿಸರಃ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರೋ ಭಾಸಯನ್ | ತಾವದ್ಧಾರಯತೀಹ ಪಂಕಜವನಂ ನಿದ್ರಾತಿ ಭಾರಶ್ರಮಂ | ಯಾವತ್ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ ಯುಗಲಸ್ತುತ್ಯೈವ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇ | ತಾವಜ್ಜೀವನಿಕಾಯ ಏವ ವಹತಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ಪಾಪಂ ಮಹತ್‌ || ಶಾಂತಂ ಶಾಂತಿಜಿನೇಂದ್ರಶಾಂತಿಮನಸ್ತ್ವತ್ಪಾದ ಪದ್ಮಾಶ್ರಯಾ | ಸ್ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪೃಥಿವೀತಲೇಪಿ ಬಹವಃ ಶಾಂತ್ಯರ್ತ್ಥಿನಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ | ಕಾರುಣ್ಯಾನ್ಮಮ ಭಾಕ್ತಿಕಸ್ಯ ಚ ವಿಭೋ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಕುರು | ತ್ವತ್ವಾದ ದ್ವಯದೈವತಸ್ಯ ಪಠತಃ ಶಾಂತ್ಯಷ್ಟಕಂ ಭಕ್ತಿತಃ | ೮ |

* * *

ಶಾಂತಿಭಕ್ತಿಃ

ಶಾಂತಿಜಿನಂ ಶಶಿಸುಂದರವಕ್ತ್ರಂ ಶೀಲಗುಣವ್ರತಸಂಯಮಚಾತ್ರಂ | ಅಷ್ಟಶತೋರ್ಜಿತಲ ಕ್ಷಣಗಾತ್ರಂ ನೌಮಿ ಜಿನೋತ್ತಮಮಂಬುಜನೇತ್ರಂ | ೧ | ಪಂಚಮಮಿಪ್ಸಿತಚ ಕ್ರಧರಣಾಂ ಪೂಜಿತ ಮಿಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ | ಶಾಂತಿಕರಂ ವರಶಾಂತಿಮವಾಪ್ತುಂ ಷೋಡಶತೀರ್ಥಕರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ | ೨ | ಕಂಕೇಲಿ ದ್ರುಸ್ಸುರಸುಮವೃಷ್ಟಿ ರ್ದುಂದುಭಿರಾಸನದಿವ್ಯನಿನಾದೌ | ಆತಪವಾರಣ ಚಾಮರ ಯುಗಳೇ ಯಸ್ಯ ವಿರಾಜತಿ ಮಂಡಲತೇಜಃ | ೩ | ತಂ ಜಗದರ್ಚ್ಚಿತಶಾಂತಿ ಜಿನೇಂದ್ರಂ ಶಾಂತಿಕರಂ ಶಿರಸಾಪ್ರಣಮಾಮಿ | ತಸ್ಯ ಪದಾಬ್ಜಂಯಚ್ಛತು ಶಾಂತಿಂ ಮಹ್ಯಮರಂ ಪಠತೇ ಸ್ತುತಿಪಾಠಂ | ೪ | ಯೇಭ್ಯರ್ಚಿ ತಾ ಮಕುಟಕುಂಡಲ ಹಾರಯುಕ್ತೈ ಶ್ಶಕ್ರಾದಿಭಿಸ್ಸುರ ಗಣೈಸ್ತುತ ಪಾದಪದ್ಮಾಃ | ತೇಮೀ ಜಿನಾ ಚ್ರವರವಂಶಜಗತ್ಪ್ರದೀಪಾಸ್ತೀರ್ಥಂ ಕರಾಸ್ಸತತ ಶಾಂತಿಕರಾ ಭವಂತು | ೫ | ಪ್ರಧ್ವಸ್ತ ಘಾತಿಕರ್ಮಾಣಃ ಕೇವಲಜ್ಞಾನಭಾಸುರಾಃ | ಕುರ್ವಂತು ಜಗತಾಂ ಶಾಂತಿಂ ವೃಷಭಾದ್ಯಾಜಿನೇಶ್ವರಾಃ | ೬ | ಅಶೋಕವೃಕ್ಷಸ್ಸುರ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿರ್ದಿವ್ಯಧ್ವನಿಶ್ಛಾಮರ ಮಾಸನಂ ಚ | ಭಾಮಂಡಲಂ ದುಂದುಭಿರಾತಪತ್ರಂ ಸತ್ಪ್ರಾತಿಹಾರ್ಯ್ಯಾಣಿ ಜಿನೇಶ್ವರಾಣಾಂ | ೭ | ಸಂಪೂಜಕಾನಾಂ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಕಾನಾಂ ಯತೀಂದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪೋಧನಾನಾಂ | ದೇಶ ಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯಪುರಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ ಕರೋತು ಶಾಂತಿಂ ಭಗವಾನ್ಜಿನೇಂದ್ರಃ | ೮ | ಕ್ಷೇಮಂ ಸರ್ವಪ್ರಜಾನಾಂ ಪ್ರಭವತು ಬಲವಾನ್ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಭೂಮಿಪಾಲಃ | ಕಾಲೇಕಾಲೇ ಚ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಸರತು ಮಘವಾನ್ವ್ಯಾಧಯೋ ಯಾಂತು ನಾಶಂ | ದುರ್ಬ್ಭಿಕ್ಷಂ ಚೋರಮಾರೀ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಗತಾಂ ಮಾಸ್ಮಭೂ ಜ್ಜೀವಲೋಕೇ | ಜೈನೇಂದ್ರಂ ಧರ್ಮಚಕ್ರಂ ಜಯತು ನಿರುಪಮಸ್ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ ಪ್ರಧಾತುಂ | ೯ | ಶ್ರೀ ಮತ್ಪಂಚಮಸಾರ್ವಭೌಮ ಪದವೀಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರೂಪಶ್ರಿಯಂ | ಪ್ರಾಪ್ತಷ್ಷೋಡಶ ತೀರ್ಥಕೃತ್ವಮಖಿಲ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಪೂಜಾಸ್ಪದಂ | ಯತ್ತಾಪತ್ರಯಶಾಂತಿ ತಸ್ಸ್ವಯಮಿತಶ್ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ವನಾಂ | ಶಾಂತಿಂ ಯಚ್ಛತು ತಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮಂ ಶಾಂತಿಂ ಜಿನಂ ಶಾಂತಯೇ | ದಂಡಕ | ಓಂ ಇಚ್ಛಾಮಿಭತ್ತೇ ಸಂತಿಭತ್ತಿಕಾಯೋಸಗ್ಗೋ ಕೋತಂಸ ಅಳೋಚೇಉಂ ಅಟ್ಠಮಹಾ ಪಾಡಿಹರ ಸಹಿಯಾಣಂ ಪಂಚಮಹಾಕಲ್ಲಾಣ ಸಂಪಣ್ಣೌಣಂ ಚೋತ್ತೀಸ ಅತಿಶಯವಿಸೇಸ ಸಂಜತ್ತಾಣಂ ಬತ್ತೀಸವೇವಿಂದಮಣಿಮೌಳಿಮತ್ಥಯಮಹಿಯಾಣಂ ಬಳದೇವ ವಾಸುದೇವ ಚಕ್ಕಹರ ರಿಸಿ ಮುಣಿಜಯಿ ಅಣಗಾರಾವಗೂಢಾಣಂ ಥುಇ ಸಯ ಸಹಸ್ಸಣಿಳಯಾಣಂ ಉಸಹಾಯಿ ವೀರಾವಸಾಣಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಪುರಿಸಾಣಂ ಛಿಭಿತ್ತೀಏ ಣಿಚ್ಚ = ಜ್ಝಂ | ಪಂಚ ನಮಸ್ಕಾರಜಛಿಃ

* * *

ದ್ವಾದಶಧೋಕ್ತಂಗಭೀರರವ ಶಾಸ್ತ್ರವದ್ಧತ್ಯಾ | ೬ | ಆಚಾರಂ ಸೂತ್ರಕೃತಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸಮವಾಯನಾಮಧೇಯಂ ಚ | ವ್ಯಾಖ್ಯಾಪ್ರಜ್ಞಪ್ತಿಂಚ ಜ್ಞಾತೃಕಥೋಪಾಸಕಾಧ್ಯಯನೇ | ೭ | ವಂದೇತಕೃದ್ದಶ ಮನುತ್ತರೋಪಪಾದಿಕಂ ದಶಾವಸ್ಥಂ | ಪ್ರಶ್ನವ್ಯಾಕರಣಾಂಗಂ ವಿಪಾಕಸೂತ್ರಂ ಸದಾ ನೌಮಿ | ೮ | ಪರಿಕರ್ಮಚ ಸೂತ್ರಂ ಚ ಸ್ತೌಮಿ ಪ್ರಥಮಾನುಯೋಗಪೂರ್ವಗತೇ | ಸಾರ್ಧಂ ಚೂಳಿ ಕಯಾ ಪಿ ಚ ಪಂಚವಿಧಂ ದೃಷ್ಟಿವಾದಂ ಚ | ೯ | ಪೂರ್ವಗತಂ ತು ಚತುರ್ದ ಶಧೋದಿತಮುತ್ಪಾದ ಪೂರ್ವ ಮಾದ್ಯಮಹಂ | ಅಗ್ರಾಯಣೀಯಮೀ ಡೇ ಪುರುವೀರ್ಯ್ಯಾನುಪ್ರವಾದಂಚ | ೧೦ | ಸಂತತಮಹಮಭಿವಂದೇ ತಥಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರವಾದಪೂರ್ವಂ ಚ | ಜ್ಞಾನಪ್ರವಾದ ಸತ್ಯಪ್ರವಾದ ಮಾತ್ಮಪ್ರವಾದಂ ಚ | ೧೧ | ಕರ್ಮಪ್ರವಾದ ಮಿಡೇಧ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಾಮಧೇಯಂ ಚ | ದಶಮಂ ವಿದ್ಯಾವಾದಂ ಪೃಥುವಿದ್ಯಾನುಪ್ರವಾದಂ ಚ | ೧೨ | ಕಲ್ಯಾಣನಾಮಧೇಯಂ ಪ್ರಾಣಾವಾಯಂ ಕ್ರಿಯಾವಿಶಾಲಂ ಚ | ಅಥ ಲೋಕಬಿಮದುಪಾರಂ ವಂದೇ ಲೋಕಾಗ್ರಪಾರದದಂ | ೧೩ | ದಶ ಚ ಚತುರ್ದಶ ಚಾಷ್ಟಾವಷ್ಟಾದಶ ಚದ್ವಯೋ ರ್ದ್ವಿಷಟ್ಕಂಚ | ಷೋಡಶ ಚ ವಿಂಶತಿಂ ಚ ತ್ರಿಂಶತಮಪಿ ಪಂಚದಶ ಚ ತಥಾ | ೧೪ | ವಸ್ತೂನಿ ದಶದಶಾನ್ಯೇಷ್ವನುಪೂರ್ವ್ವಂಭಾವಿತಾನಿ ಪೂರ್ವಾಣಾಂ | ಪ್ರತಿವಸುಪ್ರಾಭೃತಕಾನಿ ವಿಂಶತಿಂ ವಿಂಶತಿಂ ನೌಮಿ | ಪೂರ್ವ್ವಾಂತಂಹ್ಯಪರಾಂತಂ ಧ್ರುವಾಧ್ರುವಚ್ಯವನಲಬ್ಧಿನಾಮಾನಿ | ಅಧ್ರುವಸಂಪ್ರಣಿಧಿಂ ಚಾಪ್ಯರ್ಥಂ ಭೌಮಾವಯಾಚೃಂ ಚ | ೧೬ | ಸರ್ವ್ವಾರ್ಥ ಕಲ್ಪನೀಯಂ ಜ್ಞಾನಮತೀತಂ ತ್ವನಾಗತಂ ಕಾಲಂ | ಸಿದ್ಧಮುಪಾಧ್ಯಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ ವಸ್ತೂನಿ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯಾಃ | ೧೭ | ಪಂಚಮ ವಸ್ತು ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಾಭೃತಕಸ್ಯಾನುಯೋಗ ನಾಮನಿ | ಕೃತಿವೇದನೇ ತಥೈವ ಸ್ಪರ್ಶನಕರ್ಮಪ್ರಕೃತಿಮೇವ | ೧೮ | ಬಂಧನ ನಿ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಮಾನುಪ ಕ್ರಮ ಮೇಧಾಭ್ಯುದಯಮೋಕ್ಷೌ | ಸಂಕ್ರಮ ಲೇಶ್ಯೇ ಚ ತಥಾ ಲೇಶ್ಯಾಯಾಃ ಕರ್ಮಪರಿಣಾಮಾಃ | ೧೯ | ಸಾತಮಸಾತಂ ದೀರ್ಗ್ಘಂ ಹ್ರಸ್ವ್ಯಂಭಧಾರಣೀಯ ಸಂಜ್ಞಂ ಚ | ಪುರುಪುದ್ಗಲಾತ್ಮನಾಮ ಚ ನಿಧತ್ತಮನಿಧತ್ತಮಭಿನೌಮಿ | ೨೦ | ಸನಿಕಾಚಿತ ಮನಿಕಾಚಿತ ಮಥ ಕರ್ಮ್ಮಸ್ಥಿತಿಕ ಪಂಚಮಸ್ಕಾಂಧೌ | ಅಲ್ಪಬಹುತ್ವಂ ಚಯಜೇ ತದ್ವಾರಾಣಾಂ ಚತುರ್ವ್ವಿಂಶಂ | ೨೧ | ಕೋಟೀ ನಾಂ ದ್ವಾದಶ ಶತಮಷ್ಟಾಪಂಚಾಶತಂ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ | ಲಕ್ಷತ್ರ‍್ಯ ಶೀತಿಮೇವ ಚ ಪಂಚ ಚವಂದೇ ಶ್ರುತಪದಾನಿ | ೧೨೦೦೮೩೫೮೦೦೫ | ಷೋಡಶ ಶತಂ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟೀನಾಂ ತ್ರ‍್ಯಶೀತಿಲಕ್ಷಾಣಾಂ | ಶತಸಂಖ್ಯಾಷ್ಟಾಸಪ್ತತಿ ಮಷ್ಟಾಶೀತಿಂ ಚ ಪದವರ್ಣಾನ್‌ | ೨೩ | ೧೬೩೪೮೩೭೮೮ ಸಾಮಾಯಿಕಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಸ್ತವಂ ವಂದನಾಪ್ರತಿ ಕ್ರಮಣಂ | ವೈನಯಿಕಂ ಕೃತಿಕರ್ಮ ಚ ಪೃಥುದಶ ವೈಕಾಲಿಕಂ ಚ ತಥಾ | ೨೪ | ವರ ಮುತ್ತರಾಧ್ಯಯನಮಪಿ ಕಲ್ಪ್ಯವ್ಯವಹಾರಮೇವ ಮಭಿವಂದೇ | ಕಲ್ಪ್ಯಾಕಲ್ಪ್ಯಂ ಸ್ತೌಮಿ ಮಹಾಕಲ್ಪ್ಯಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ಚ | ೨೫ | ಪರಿಪಾಟ್ಯಾಪ್ರಣಿಪತಿತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಹಾಪುಂಡರೀಕನಾ ಮೈವ | ನಿಪುಣಾನ್ಯಶೀತಿಕಾನಿ ಚ ಪ್ರಕೀರ್ಣಕಾನ್ಯಂಗಬಾಹೃನಿ | ೨೬ | ಪುದ್ಗಲಮರ್ಯಾದೋಕ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಸಪ್ರಭೇದಮವಧಿಂ ಚ | ದೇಶಾವಧಿ ಪರಮಾವಧಿ ಸರ್ವಾವಧಿ ಭೇದಮಭಿವಂದೆ | ೨೭ | ಪರ ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಮರ್ಥಂ ಮನಸಾ ಪರಿವಿದ್ಯಮಂತ್ರಮಹಿತಗುಣಂ | ಋಜವಿಪುಲಮತಿವಿಕಲ್ಪಂ ಸ್ತೌಮಿಮನಃಪ ರ್ಯ್ಯಯಜ್ಞಾನಂ | ೨೮ | ಕ್ಷಾಯಿಕಮೇಕಮನಂತಂ ತ್ರಿಕಾಲಸರ್ವಾರ್ಥಯುಗ ಪದವಭಾಸಂ | ಸಕಲಸು ಖಧಾಮಸತತಂ ವಂದೇಹಂ ಕೇವಲಜ್ಞಾನಂ | ೨೯ | ಏವಮಭೀಷ್ಟುವ ತೋ ಮೇ ಜ್ಞಾನಾನಿ ಸಮಸ್ತಲೋಕಲಕ್ಷೂಂಷಿ | ಲಘುಭವತಾ ದ್ಜ್ಞಾನರ್ವ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಫಲಂ ಸೌಖ್ಯಮಚ್ಯವನಂ | ೩೦ |

* * *

ಸಿದ್ಧವರ ಸಾಸಣಾಣಂ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ಕಮ್ಮೆಚಕ್ಕಮುಕ್ಕಾಣಂ | ಕಾಊಣ ಣಮೋಂಕಾರಂ ಭತ್ತೀಏ ಣಮಾಮಿ ಅಂಗಾಣಿ | ೩೧ | ಆಯಾರಂ ಸೂದಯದಂ ಠಾಣಂ ಸಮವಾಯ ವಾಹವಣ್ಣತ್ತಿ | ಣಾಣಾದಮ್ಮ ಕಹಾಓ ಉವಾಸಯಾಣಂ ಚ ಅಜ್ಝಯಣಂ | ೩೨ | ವಂದೇ ಅಂತಯದದಸಮಣುತ್ತ ರದಸಂಚ ಪಣ್ಣ ವಾಯಿರಣಂ | ಏಯಾ ರಸಂ ಚ ತಹಾ ವಿಯಾಯಸುತ್ತಂಣಮಸ್ಸಾಮಿ | ೩೩ | ಪರಿಯಮ್ಮಸುತ್ತ ಪಢಮಾಣುಯೋಯ ಪುವ್ವಗಯಚೂಳಿಯಾಚೇದಿ | ಸಾ ಹಂ ಚೂಳೀಯಾವಿಯ ಪಂಚವಿಹಂ ದಿಟ್ಠಿವಾದಂ ಚ | ೩೪ | ಉಪ್ಪಾಯ ಪೂವ್ವ ಮಗ್ಗಾಯಣೀಯ ವಿರಿಯಟ್ಠಿನಟ್ಠಿಯ ಪವಾಹಂ ಚ | ಣಾಣಂ ಸಚ್ಚಪವಾದಂ ಆದಂ ಕಮ್ಮಪ್ಪವಾದಂಚ | ೩೫ | ಪಚ್ಚಖ್ಖಾಣಂ ವಿಜ್ಝಾಣುವಾದ ಕಾಲ್ಲಾಣಣಾಮ ವರಪೂವ್ವಂ | ಪಾಣಾವಾಯಂ ಕಿರಿಯಾವಿಸಾಳ ಮಥಳೋಯ ಬಿಂದುಸಾರಸುದಂ | ೩೬ | ದಸಚೊದ್ಧ ಸ ಅಠ್ಠ ಠ್ಠಾ ರಸ ಬಾರಸಯಂಚ ದೋಸುಪುವ್ವೇ ಸು | ಸೋಳಸವೀಸಂತೀಸಂದಸಮಮ್ಮಿಯ ಪಂಣರಸವಥ್ಠೂ | ೩೭ | ಏದೇಸಿಂಪುವ್ವಾಣಂ ಏವದಿಯೋವಥ್ಥು ಸಂಗಹೋ ಭಣಿಯೊ | ಸಾ ಣಂ ಪುವ್ವಾಸೇಣಂ ದಸದಸವಥ್ಥೂ ಪಣಿವದಾಮಿ | ೩೮ | ಎಕ್ಕೆಕ್ಕಮ್ಮಿಯವಥ್ಥೂ ವೀಸಂ ವೀಸಂಚ ಪಾಹುಡಾ ಭಣಿಯಾ | ವಿಸಮನಮಾಹಿಯವಥ್ಥೂ ಸುವ್ವೇಪುಣಪಾಹುಡೇ ಹಿ ಸಮಾ | ೩೯ | ಪು ವ್ವಾಣಂ ವಥ್ಥುಸಯಂ ಪಂಚಾಣವುದಿ ಹವಂತಿ ವದ್ಥೂಥ್ಥೂಣಿ |

ಮನಪ್ರಾಜ್ಯಪ್ರಕಾಶೋಜ್ವಲಂ | ೯ | ಆಜ್ಞಾನಾದ್ಯದವೀವೃತಂನಿಯಮಿನೋ ವರ್ತಿಷ್ಯಹಂ ಚಾನ್ಯಥಾ | ತಸ್ಮಿನ್ನಾರ್ಜಿತ ಮಸ್ಯತಿ ಪ್ರತಿನವಂ ಚೈನೋನಿರಾಕುರ್ವತಿ | ವೃತ್ತಿಪ್ಸಪ್ತತಯಂ ನಿಧಿಂ ಸುತಪಸಾ ಮೃದ್ಧಿಂ ನಯತ್ಯದ್ಭುತಂ | ತನ್ಮಿಥ್ಯಾಗುರುದುಃಕೃತಂ ಭವತು ಮೇಸ್ವಂ ನಿಂದತೋ ನಿಂದಿತಂ | ೧೦ | ಸಂಸಾರವೃಸನಾಹತಿ ಪ್ರಚಲಿತಾ ನಿತ್ಯೋದಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನವಿಮುಕ್ತಯಸ್ಸುಮತಯ ಶ್ಶಾಂತೈನಪಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ | ಮೋಕ್ಷಸ್ಯೈ ವಕೃತಂ ವಿಶಾಲಮತುಲಂ ಸೋಪಾನಮುಚ್ಚೈಸ್ತರಾ | ಮಾರೋಹಂತು ಚರಿತ್ರಮುತ್ತಮಮಿದಂ ಜೈನೇಂದ್ರಮೋಜಸ್ವಿನಃ | ೧೧ | ತಿಳೋಯಸಬ್ಬ ಜೀವಾಣಂ ಹಿದಂಧಮ್ಮೋವದೇಸಿಣಂ | ವಡ್ಢಮಾಣವಾಹಾವೀರಾ ವಂದಿತ್ತಾ ಸಬ್ಬವೇರ್ದಿಂ | ೧೨ | ಘಾಇಕಮ್ಮ ವಿಘಾಯ ತ್ಥಂ ಘಾಇಕಮ್ಮ ವಿಣಾಸಿಣಾ | ಭಾಸಿಯಂ ಭಬ್ಬ ಜೀವಾಣಂ ಚಾರಿತ್ತಂ ಪಂಚಭೇಯದೋ | ೧೩ | ಸಾಮಾಯಿಯಂತುಚಾರಿತ್ತಂ ಛೇದೋವತ್ಥಾವಣಂತಹಾ | ಪರಿಹಾರವಿಶುದ್ಧಿಂಚ ಸಂಜಮಂಸುಹುಮಂಪುಣೋ | ೧೪ | ಜಹಾಖಾಯಂತುಚಾರಿತ್ತಂತ ಹಾಖಾಯಂತುತಂಪುಣೋ | ಕಿಂ ಚಾಹಂಪಂಚೆಹಾಯಾರಂಮಂಗಳಂಮಣಸೋಹಣಂ | ಅಹಿಂಸಾದೀಣಿ ಉಕ್ಕಾಣಿಮಹಂವಯಾಣಿಯಪಂಚಯ | ಸಮಿದಿಜತಹಾಪಂಚಪಂಚ ಇಂದಿಯಣಿಗ್ಗಹೋ | ೧೬ | ಛಖ್ಖೇಯಾವಾಸಭೂಸೆಜ್ಜಾಅಹಾಣಂತಮ ಜೇದಳಾ | ಲೋಯಂತಿಠ್ಠಿಯಭುಂತಿಂಚಲರಂ ತಮಳಮೇವಯ | ೧೭ | ಏಯಭತ್ತೇಣ ಸಂಜುತ್ತಾಋಸಿಮೂಳಗುಹಾತಹಾ | ದಸಧಮ್ಮಾತಿಗುತ್ತೀಓಸಿಯಾಣಿಸಯಳಾಣಿಯಾ | ಉತುಂತರಗುಣಾಸವ್ವೇಜೋ ಗಾವಿಯಪರೀಸಹಾ | ಅಣ್ನೆವಿಭಾಸಿಯಾಸತ್ತಾ ತೇಸಿಂಹಾಣಿಮೇಕ ಯಾ | ಜ ಇರಾಗೇಣದೋಸೇಣದೋಹೋಣಂ ಣಧರೇಣವಾ | ಮ ದಿತ್ತಾಸವ್ವಸಿದ್ಧಾಣಂ ಸಂಜದಾಸಾಮುಮುಖ್ಖುಣಾ | ಸಂಜದೇಣಮ ಯೇಸಂ ಮಂಸಂಮಸಜ್ಜಮಭಾವಿಣಾ | ಸವ್ವಸಂಜಮಸಿಂವೀದೊ ಲಂಭದೆಮುತ್ತಿ ಜಸ್ಸುಹು | ೨೧ | ವ್ರತ ಸಮುದಯಮೂಲಸ್ಸಂಯ ಮಸ್ಕಂಧಬಂಧೋ | ಯಮನಿಯಮ ಪಯೋಭಿವ್ವರ್ದ್ಧಿತಃ ಶೀಲಶಾ ಖಃ | ಸಮಿತಿಕಲಿತ ಭಾರೋಗುಪ್ತಿ ಗುಪ್ತಪ್ರವಾಲೋ | ಗುಣ ಕುಸುಮ ಸುಗಂಧಿಸ್ತತ್ತಪಶ್ಚಿತ್ರಪತ್ರಃ | ೨೨ | ಶಿವಸುಖ ಫಲದಾಯೀ ಯೋದಯಾ ಚ್ಛಾಯೆಯೋದ್ಘಃ | ಶುಭಜನ ಪಥಿಕಾನಾಂ ಖೇದನೋ ದೇ ಸಮರ್ತ್ಥಃ | ದುರಿತರವಿಜತಾಪಂ ಪ್ರಾಪಯನ್ನಂತ್ಯಭಾವಂ ಸಭವತಿ ಭವಹಾನ್ಯೈನೋ ಸ್ತುಚಾರಿತ್ರವೃಕ್ಷಃ | ೨೩ | ಚಾರಿತ್ರಂ ಸರ್ವ್ವಜನೈಶ್ಚರಿತಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚ ಸರ್ವ್ವಶಿ ಷ್ಯೇಭ್ಯಃ | ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪಂಚಭೇದಂ ಪಂಚಮಚಾರಿತ್ರಲಾಭಾಯ | ೨೪ | ಧರ್ಮ್ಮಸ್ಸರ್ವ್ವಸುಖಾಕರೋ ಹಿತಕರೋ ಧರ್ಮ್ಮಂ ಬುಧಾಶ್ಚಿನ್ವತೇ ಧರ್ಮೇಣೈವ ಸಮಾಪೃತೇ ಶಿವಸುಖಂ ಧರ್ಮ್ಮಾಯ ತಸ್ಮೈನಮಃ | ಧರ್ಮ್ಮಾನ್ನಾಸ್ತ್ಯಪರಂ ಸುಹೃದ್ಭವಭೃತಾಂ ಧರ್ಮ್ಮಸ್ಯ ಮೂಲಂ ದಯಾ | ಧರ್ಮ್ಮೇ ಚಿತ್ತಮಹಂ ದಧೇ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಹೇ ಧರ್ಮ್ಮಸ್ಯ ಮೂಲಂ ದಯಾ | ಧರ್ಮ್ಮೇ ಚಿತ್ತಮಹಂ ದಧೇ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಹೇ ಧರ್ಮ್ಮಮಾಂ – ಪಾಲಯಾ |

* * *

ಧಮ್ಮೋಮಂಗಳಮುದ್ದಿಠ್ಠಂ ಅಹಿಂಸಾಸಂಜಮೋತ |
ದೇವಾವಿತಲಸಂಪಂಣಂಜಂ ಸಧಮ್ಮೇಸಯಾಮಣೋ |

* * *

ದಂಡಕ | ಓಂ ಇಚ್ಛಾಮಿಭತ್ತೇಚರಿತ್ತ ಭತ್ತಿ ಕಾಓಸಗ್ಗೋಕವೋತಸ್ಸ ಆಳೋಚೇಉಂಣಾಣಾಯಾರೋ ದಂಸಣಾಯಾರೋ ತವಾಯಾರೋ ಮೀರಿಯಾಯಾರೋ ಚರಿತ್ತಾಯಾರೋ ಚೇಇ | ಏವಂಪಂಚವಿಹಾಯಾ ರಂ ಭತ್ತೀಯೇ ಣಿಚ್ಚಕಾಳಮ ಚ್ಚೇಮಿ ಪೂಜೇಮಿ ವಂದಾಮಿ ಣ ಮಂಸಾಮಿ ದುಖ್ಖಖ್ಖಯೋ ಕಮ್ಮಖ್ಖಯೋ ಬೋಹಿಳಾಹೋ ಸುಗಇ ಗಮಣಂ ಸಮಾಹಿಮರಣಂ ಜಿಣಗುಣಸಂಪತ್ತಿ ಹೋಉ ಮಝ್ಝಂ | ಪಂಚನಮಸ್ಕಾರಃ ||

* * *

ಪಾನೀಯೈರ್ಘನರಸಾತಂಡುಲಸುಮೈರ್ಹವ್ಯೈರ್ವ್ವರೈರ್ದ್ದೀಪ ಕೈ | ರ್ದ್ಧೊಪೈರ್ದ್ದಿ ವೃಫಲೈಸ್ಸದರ್ಗ್ಘ್ಯನಿಚಯೈಃ ಶ್ರೀಮಂಗಲೈ ರುತ್ತಮೈಃ | ವಾರ್ದ್ಧಾರಾಂ ವರಶಾಂತಿ ಕೃತ್ಯುಭಸುಮೈರ್ಹಸ್ತದ್ವಯೇನಾಂಜಲಿಂ | ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹಂಪ್ರಕರೋಮಿ ಪಂಚಚರಣಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಶ್ರಿಪದಂ | ೧ | ಇತಿ ಚಾರಿತ್ರಸುಭಕ್ತಿದಿವ್ಯಮಮಲಂಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಮೂಲಂ ಲಸ | ದ್ಜ್ಞಾನಾಧಾರದಯಾಮಯಂ ನಿರುಪಮಂ ಸ್ವಮುಕ್ತಿಸಂಪಾದಕಂ | ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭವ್ಯಜನಪ್ರಿಯಂ ಜಿನವಿಭೋರ್ವ ಕ್ತ್ರಾಬ್ಜವಾಣ್ಯೋದಿತಂ | ಯೋವಾಹೃ ದ್ಯಗುಣೈಕರತ್ನರಚಿತಂ ಧನ್ಯಃ ಸದಾಥ್ರೀಯತೆ | ೨ | ಸಮ್ಯಕ್ಚಾರಿತ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮೋ ದಿವ್ಯಯೋಗಿವರಭ್ಯೈಃ | ಸಮ್ಯಗಾರಾಧಿತೇಭ್ಯೋಣುಮಹದುತ್ತಮ ಚಾರಿತ್ರವರ್ಯ್ಯೇಭ್ಯೈಃ | ೩ | ಹಿಂಸಾಮಂಗಿಷು ಮಾಕೃಢಾವದ ಗಿರಂ

* * *