ಯೋಗಭಕ್ತಿಃ

ಜಾತಿಜರೋರುರೋಗಮರಣಾತುರಶೋಕಸಹಸ್ರದೀಪಿತಾ ದುಃಸಹನರಕಪತನ – ಸಂತ್ರಸ್ತಧಿಯಃ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಚೇತಸಃ | ಜೀವಿತ ಮಂಬುಬಿಂದುಚಪಲಂ ತದಿದಭ್ರಸ ಮಾವಿಭೂತಯ | ಜ್ಞಾತ್ವಾಸಕಲಮಿದಂ ವಿಚಿಂತ್ಯಮುನಯಃ ಪ್ರಶಮಾಯವ ನಾಂತಮಾಶ್ರಿತಾಃ | ೧ | ವುತಸಮಿತಿಗುಪ್ತಿಸಂಯುತಾಃ ಶಿವಸುಖಮಾದಾಯ ಮನಸಿ ವೀತಮೋಹಾಃ | ಧ್ಯಾನಾಧ್ಯಯನವಶಂಗತಾ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಕರ್ಮಣಾ ಂತಪಶ್ಚರಂತಿ | ೨ | ದಿನಕರಕಿರಣನಿಕರ ಸಂತಪ್ತಶಿಲಾನಿಚಯೇಷು ನಿಷ್ಪೃಹಾ | ಮಲವಟಲಾಲಿಪ್ತತನವಃ ಶಿಥಿಲೀಕೃತಕರ್ಮಬಂಧನಾಃ | ವ್ಯಪಗತಮದನದರ್ಪ್ಪ ರತಿದೋಷಕಷಾಯ ವಿರಕ್ತಮತ್ಸರಾಃ | ಗಿರಿಶಿಖರೇಷು ಚಂಡಕಿರಣಾಭಿ ಮುಖಸ್ಥಿತಯೋದಿಗಂಬರಾಃ | ೩ | ಸದ್ಜ್ಞಾನಾಮೃತಷಾಯಿಭಿಃ ಕ್ಷಾಂತಿವಪಯಃ ಶಿಚ್ಯಮಾನ ಪುಣ್ಯಕಾಯೈಃ | ಧ್ರುತಸಂತೋಷಚ್ಛತ್ರಕೈಸ್ತಾವಸ್ತೀವ್ರೋಪಿ ಸಹ್ಯತೇ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ | ೪ | ಶಿಖಿಗಲಮಜ್ಜಲಾಲಿಮಲಿನೈರ್ವಿಬುಧಾಧಿಪಚಾಪಚಿತ್ರಿತೈ ರ್ಭೀಮರ ವೈರ್ವ್ವಿಸೃಷ್ಟಚಂಡಾಶನಿಶೀತಲವಾಯುವೃಷ್ಟಿಭಿಃ ಗಗನತಲಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಜಲದೈಃ ಸ್ಥಗಿತಂ ಸಹಸಾ ತಪೋಧನಾಃ | ಪುನರಪಿತರುತಲೇಷು ವಿಷಮೇಷು ನಿಶಾಸುಮೆ ವಿಶಂಕಮಾಸತೇ | ೫ | ಜಲಧಾರಾ ಶರತಾ ಡಿತಾನಚಲಂಚರಿತ್ರತಃ ಸದಾನೃಸಿಂಹಾಃ | ಸಂಸಾರದುಃಖಭೀರವಃ ಪರಿಷಹಾರಾತಿ ಘಾತಿನಃ ಪ್ರವೀರಾಃ | ೬ | ಅವಿರಳಬಹಲತುಹಿನಕ ಣ ವಾರಿಭಿರಂಘ್ರಿಪವಿತ್ರಸಾ ತನೈ | ರನವರತಪ್ರಮುಕ್ತ ಸಾತ್ಕಾರರವೈಃ ಪರುಷೈರಥಾನಿಲೈಃ | ಶೋಷಿತಗಾತ್ರಯಷ್ಟಯ ಇಹಶ್ರಮ ಣಾಧೃತಿಕಂಬಲಾವೃತಾ | ಶಿಶಿರ ನಿಶಾಂತುಷಾರ ವಿಷಮಾಂಗಮಯಂ ತಿಚತುಷ್ಪತೇಸ್ಥಿತಾಃ | ೭ | ಇತಿಯೋಗತ್ರ ಯಧಾರಿಣಃ ಸಕಲತಪಃಶಾಲಿನಃ ಪ್ರವೃದ್ಧಪುಣ್ಯಕಾಯಾಃ | ಪರಮಾನನ್ದಸುಖೈಷಿಣಃ ಸಮಾಧಿಮಗ್ರ್ಯಂ ದಿಶಂತುನೋಭ ದಂತಾಃ | ೮ | ಯೋಗೀಶ್ವರಾನ್ ಜಿನಾನ್ ಸರ್ವ್ಯಾನ್ಯೋಗ ನಿರ್ಧೂತಕಲ್ಮಷಾನ್ ಯೋಗೈಸ್ತ್ರಿಭಿರಹರಿವಂದೇ ಯೋಗಸ್ಕಂಧಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾನ್ | ೯ | ಪ್ರಾವೃಟ್ಕಾಲೇ ಸವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಪತಿತಸಲಿಲೇವೃಕ್ಷಮೂಲೇಥಿವಾಸಾಃ | ಹೇಮಂತೇರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರತಿನಿಗತಭಯಾಃ ಕಾಷ್ಥವತ್ತ್ಯಕ್ತದೇಹಾಃ | ಗ್ರೀಷ್ಮೇಸೂರ್ಯಾಂಶುತಪ್ತಾಗಿರಿಶಿಖರಗತಸ್ಠಾನಕೂಟಾಂತರಸ್ಥಾ | ಸ್ತೇಮೇ ಧರ್ಮ್ಮಂ ಪ್ರದದ್ಯೋಮುನಿಗಣವೃಷಭಾ ಮೋಕ್ಷನಿಶ್ರೇಣಿಭೂತಾಃ | ೧೦ | ಥೋಸ್ಸಾ ಮಿಗುಣಹರಾಣಂ ಅಣಯಾರಾಣಂ ಗುಣೇಹಿತಚ್ಚೇಹಿ | ಅಂಜಳಿಮ ಉಳಿಯಹಂ ದೋಅಹಿವಂದಥ್ಥೋಸವಿಹರೇಣ | ೧೧ | ಸಂಮಚ್ಚೇವ ಯಭಾವೇ ಮಿಛ್ಛಾಭಾವೇ ತಹೇವ ಬೋಧವ್ವಾ | ಚ ಇಊಣಮಿಛ್ಛಭಾವೇ ಸಂಮಹ್ಮಿ ಉವಛ್ಛಿ ದೇವಂದೇ | ೧೨ | ದೊದ್ದೋಸವಿಪ್ಪಮುಕ್ಕೆ ತಿದಂಡವಿರದೇತಿಸಲ್ಲವರಿಸುದ್ದೇ | ತಿಣ್ಣಿ ಯಗಾರವರಹಿಏ ತಿಯರಣಸುದ್ಧೇ ಣಮಸ್ಸಾಮಿ | ೧೩ | ಚಲುವಿಹಕಸಾ ಯಮಹಣೀಚ ಉಗುಳಿಸಂಸಾರಗಮಕಾಭಯಯಭೀಏ ಪಂಚಾಸಪದಡಿವಿರದೇಸಂಚಿನಿ ದೇಯಣಿಂಜೀವೇದದ್ದೇ | ೧೪ | ಛಂಜೇವದಯಾವಂಣೇಛಡಾಯದಣ ವಜ್ಜೀಯೇಸಮಯ ಭಾವೇ ಸತ್ತಭಯವಿಪ್ಪಮುಕ್ಕೆಸತ್ತಾಣಭಯಂಕರೇ ವಂದೆ | ೧೫ | ಣಠ್ಠ ಥಮಯಠ್ಠಾಣೇಪಣಠ್ಠ ಕಮ್ಮಠ್ಠಣಠ್ಠಸಂಸಾರೇ | ಪರಮಠ್ಠಣಿಛ್ಛಿ ದಠ್ಠೇ ಅಠ್ಠಗುಣಸರೇವಂದೆ | ೧೬ | ಣರಬಹ್ಮಚೇರಗುತ್ತೆಣವಣಮಸರಿಭಾವಜಾ ಣಗೇವಂದೇ | ದಸವಿಹಧಮ್ಮಠ್ಠಾ ಈ ಡಸಸಂಜ ಸಂಜದೇ ವಂದೆ | ೧೭ | ಏಯಾರಸಗ್ಗಸುದಸಾಯರಪಾರಗೇ ಬಾರಸಂಗಸುರಣಿ ಉಣೆ | ಬಾರಸವಿಹತವಣಿರ ದೇ ತೇರಸಕಿರಿಯಾಯರೇವಂದೇ | ೧೮ | ಭೂದೇಸುದ ಯಾವಂಣೇಚೋದ್ದಸ ಸಂಗಥ್ಥಪರಿಸುದ್ಧೇ | ಚೊದ್ದಸಪುಬ್ಬಪಗಚ್ಛೇಚೊದ್ದಸಮಳವಜ್ಜಿ ದೇವಂದೇ | ೧೯ | ವಂದೇಚ ಉಠ್ಠಭಂತಾದಿಜಾವತ್ತಂಮಾಸಪಣಪಡಿಪುಂಣೇ | ವಂದೇ ಆದಾವಂತೇಸೂರಂ ಸೂಯ ಅಹಿಮುಠ್ಠಿದೇಸೂರೇ | ೨೦ | ಬಹುವಿಹಪಡಿಮಠ್ಠಾ ಈಣಿಸೆಜ್ಜವೀರಾಸಣೆಕ್ಕವಾಸೀಯ | ಅಂಣಿದಿವಕಂಡುವದಿಯೇಚತ್ತಾ ದೇಹೇಯವಂದಾಮಿ | ೨೧ | ಠಾಣಿಯಮೋಣವದೀಏ ಅಂಭೋವಾಸಿಯ ರುಂಖಮೂಳೀಯ | ದುವಕೆಸಮಸ್ಸುಳೋಮೇಣಿಪ್ಪಡಿಕಂಮೇಯಮದಾಮಿ | ೨೨ | ಜಲ್ಲಮಲವಿಂತಗತ್ತೇವಂದೇ ಕಮ್ಮ ಮಲಕಲುಷ ಸಪರಿಸುದ್ಧೇ | ದಿಹ್ಣಹಮಸ್ಸುಳೋಮೇತವಸರಿಭರಿಯೇಣಮಂಸಾಮಿ | ೨೩ | ಣಾಣೋದಯಾಹಿ ಸಿತ್ತೇಸೀಳಗುಣವಿಭೂಸಿಏ ತವಸುಗಂಧೇ | ವವಗಯರಾಯಸುದಡ್ಢೇ ಸಿವಗಹಗಾಯ ಗೇ ವಂದೇ | ೨೪ | ಉಗ್ಗತ ವೇದಿತ್ತತವೇತತ್ತತವೇಮಹಾತವೇಯಘೋರತವೇ | ವಂದಾಮಿ ತವ ಮಹತ್ತೇತವಸಂಜಮಿಡ್ಢಿ ಸಂಪತ್ತೇ | ೨೫ | ಆಮೋಸಹಿ ಯಖೇಳೋ ಸಹೀಯ ಝಲ್ಲೋಸಹೀಯತವಸಿದ್ದೇ | ವಿಪ್ಪೋಸಹೀಯ ಸಬ್ಬೋ ಸಹೀಯ ವಂದಾಯಿ ತಿವಿಹೇಣ | ೨೬ | ಆವಯಮಹುಖೀರಸಪ್ಪೀಸ ವಿಯಅಖ್ಭೀಣಮಹಾಣಸೇವಂದೇ | ಮಣಬಳಿವಚಿಬಳಿಕಾಯಬಳಿ ಣೋಯವಂ ದಾಮಿ ತಿವಿಹೇಣ | ೨೭ | ವರಕೋಠ್ಠಬೀಜಬುದ್ಧಿಪದಾನು ಸಾರಿಯಸಂಭಿಂಣಸೋ ಯಾರೇ | ಒಗ್ಗಹ ಈ ಹಸದುಥ್ಥೇ ಸುತ್ತಥ್ಥವಿವಿ ಸಾರದೇವಂದೇ | ೨೮ | ಆಭಿಣಿಬೋಹಿಯಸುದೋಹಿಣಾಣಿಣಣಾಣಿಸವ್ಯಣಾಣೀಯ | ವಂದೇ ಜಗಪ್ಪದೀ ವೇಪಚ್ಚಖ್ಖಸಮರೊಖ್ಖಣಾಣೀ ಯ | ೨೯ | ಆಯಾಸತಂತುಜಳ ಸೇಢಿಚಾರಣೇಜಂ ಘಚಾರಣೇ ವಂದೇ | ವಿಉವ್ವಣಿಡ್ಡಿಪಹಾಣೇವಿಜ್ಜಾಹರಪಣ್ಣ ಸಮಣೇಯ | ೩೦ | ಗ ಇಚ್ ಉರಂಗುಳಗಮಣೇತಹೇವಫಲಪುಷ್ಪಚಾರಣೇ ವಂದೇ | ಅಣೋವರು ತವಮಹತ್ತೇದೇವಾಸುರವಂದಿಯೇವಂದೇ | ೩೧ | ಜಯಭಯಜಯ ಉವಸಗ್ಗೆ ಜಯ ಇದ್ದಿಯ ಪಠೀಸಹಜಯಕಸಾಯೇ | ಜಯರಾಯದೋಸ ಮೋಹೇಜಯ ಸುಹದುಖ್ಭೇಣಮಸ್ಸಾಮಿ | ೩೨ | ಏವಂ ಮ ಏಅಹಿಥ್ಥಂ ದಾಅಣಯಾರಾಯ ದೋಸಪರಿಸುದ್ಧಾ | ಸಂಘಂಸವರಸ ಮಾಹಿಂ ಮಝ್ಝಯದುಖ್ಭಯಂ ದೆತ್ತು | ೩೩ |

* * *

ಓಂ ಇಚ್ಛಾಮಿಭತ್ತೆ ಜೋಗುಭುತಿ ಕಾಓಸಗ್ಗೋ ಕ ಓತಸ್ಸ ಆ ಳೋಚೇಉಂ ಅಥ್ಥಾಇಜ್ಜೇಸು ದಿವ್ವೇಸು ದೋಸುಸಮುದ್ಧೇಸು ಪಣ್ಣಾರಸಕಮ್ಮಭೂಮಿಸು ಆದಾವಣರುಖ್ಭಮೂಳ ಅಂಭೋವಾಸಿ ಠಾಣ ಮೋಣವೀರಾಸ ಟೆಕ್ಕವಾಸು ಕುಕ್ಕುಟಾಸಣ ಚ ಉಠ್ಠ ಪಖ್ಭಖ್ಭ ಉ ಣಾದಿಜೋಗಜತ್ತಾಣಂ ಸವ್ವಸಾಹೂಣಂ ಭತ್ತೀಯೇ ಣಿಚ್ಚಕಾಲಮ ಚ್ಛೇಮಿ ಪೂಜೇಮಿ ವಂದಾಮಿ ಣಮಸ್ಸಾಮಿ ದುಖ್ಖಖ್ಭಓ ಕಮ್ಮಖ್ಖೋ ಬೋಹಿಳಾಹೋ ಸುಗಿ ಗಮಣಂ ಸಮಾಹಿಮರಣಂ ಜಿಣಗುಣ ಸಂಪತ್ತಿಹೋಉಮಝ್ಝಂ | ಪಂಚನಮಸ್ಕಾರಃ |

* * *

ನಿರ್ವಾಣ ಭಕ್ತಿಃ

ವಿಬುಧಪತಿ ಖಗಪನರಪತಿ ಧನದೋರಗ ಭೂತ ಯಕ್ಷಪತಿ ಮಹಿತಂ | ಅತುಲಸುಖ ವಿಮಲ ನಿರುಪಮ ಶಿವಮಚಲಮನಾಮಯಂಪ್ರಾಪ್ತಂ | ೧ | ಕಲ್ಯಾಣೈಸ್ಸಂಸ್ತೋಷ್ಯೇ ಪಂಚಭಿರನಘಂ ತ್ರಿಲೋಕ ಪರಮಗುರುಂ | ಭವ್ಯ ಜನತುಷ್ಟಿ ಜನನೈ ರ್ದುರವಾ ಪೈಸ್ಸನ್ಮತಿಂಭಕ್ತ್ಯಾ | ೨ | ಆಷಾಢಸು ಸಿತಷ್ಠ್ಯಾಂ ಹಸ್ತೋತ್ತ ಮಧ್ಯಮಾಶ್ರಿತೇ ಶಶಿನಿ | ಆಯಾತಃಸ್ವರ್ಗ್ಗಸುಖಂ ಭುಕ್ತ್ವಾಪುಫ್ಪೋತ್ತರಾಧೀಶಃ | ೩ | ಸಿದ್ಧಾರ್ತ್ಹನೃಪತಿ ತನಯೋ ಭಾರತವಾಸ್ಯೇ ವಿದೇಹಕುಂಡಪರೇ | ದೇವ್ಯಾಂ ಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯಾಂ ಸುಸ್ವಪ್ನಾನ್ಸಂಪ್ರದರ್ಶ್ಯವಿಭುಃ | ೪ | ಚೈತ್ರಸಿತಪಕ್ಷಘಾಲ್ಲುನಿಶಶಾಂಕಯೋಗೇ ದಿನೇತ್ರ ಯೋದಶ್ಯಾಂ | ಜಜ್ಞೇಸ್ವೋಚ್ಚಸ್ಥೇಷು ಗ್ರಹೇಷು ಸೌವ್ಯೇಷು ಶುಭಲಗ್ನೇ | ೫ | ಹಸ್ತಾಶ್ರಿತೇಶಶಾಂಕೇ ಚೈತ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇ ಚತುರ್ದ್ಧಶೀದಿವಸೇ | ಪೂವ್ಯಾಹ್ಣೇರತ್ನ ಘಟೈರ್ವ್ವಿಬುಧೇಂದ್ರಾಶ್ಚ ಕ್ರುರಭಿಷೇಕಂ | ೬ | ಭುಕ್ತ್ವ ಕುಮಾರಕಾಲೇ ತ್ರಿಂತದ್ವರ್ಷಾಣ್ಯನಂತಗುಣರಾಶಿಃ | ಅಮರೋಪನೀತಭೋಗಾನ್ ಸಹಸಾ ಭಿನಿಬೋಧಿತೋನ್ಯೇದ್ಯಃ | ೭ | ನಾನಾವಿಧರೂಪಚಿತಾಂ ವಿಚಿತ್ರಕೂಟೋ ಚ್ಭ್ರಿತಾಂಮಣಿವಿಭೂಷಾಂ | ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಖ್ಯ ಶಿಬಿಕಾಮಾರುಹ್ಯ ಪುರಾದ್ವಿನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಃ | ೮ | ಮಾರ್ಗ್ಗಶಿರಕೃಷ್ಣ ದಶಮ್ಯಾಂ ಹಸ್ತೋತ್ತರಮಥ್ಯಮಾಶ್ರಿತೇಸೋಮೇ | ಷಷ್ಠೇನತ್ವಪ ರಾಹ್ಣೇ ಭಕ್ತೇನಜಿನಃಪ್ರವವ್ರಾಜ | ೯ | ಗ್ರಾಮಪುರ ಖೇಡಖರ್ವ್ವಡಮಡಂಬಘೋಷಾಕರಾನ್‌ಪ್ರವಿಜಹಾರ | ಉಗ್ರೈಸ್ತ ಪೋವಿಧಾನೈರ್ದ್ವಾ ದಶವರ್ಷಾಣ್ಯಮರಪೂಜ್ಯಃ | ೧೦ | ಋಜಕೂಲಾಯಸ್ತೀರೇ ಸಾಲದ್ರುಮಸಂ ಸ್ಥಿತೇಶಿಲಾಪಟ್ಟೇ | ಅವರಾಹ್ಣೇಷಷ್ಠೇನ ಸ್ಥಿತಸ್ಯಖಲು ಜೃಂಭಿತಗ್ರಾಮೇ | ೧೧ | ವೈಶಾಖಸಿತದಶಮ್ಯಾಂ ಹಸ್ತೋತ್ತರಮಧ್ಯಮಾಶ್ರಿತೇ ಚಂದ್ರೇ | ಕ್ಷಪಕ ಶ್ರೇಣ್ಯಾರೂಢಸ್ಯೋತ್ಪನ್ನಂಕೇವಲಜ್ಞಾನಂ | ೧೨ | ಅಥ ಭಗವಾನ್ಸಂಪ್ರಾಪದ್ಧಿವ್ಯಂ ವೈಭಾರಪರ್ವ ತಂ ರಮ್ಯಂ | ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ನ ಸುಸಂಘಸ್ತ ತ್ರಾಭೂದ್ಗೌತಮಪ್ರಭೃತಿಃ | ೧೩ | ಛತ್ರಾಶೋಕೌಘೋಷಂ ಸಿಂಹಾಸನಸುರದುಂದುಭಿಕುಸುಮವೃ‌ಷ್ಟಿಂ | ವರಚಾಮರಭಾಮಂಡಲ ದಿವ್ಯಾನ್ಯನ್ಯಾನಿಚಾವಾಪತ್‌ | ೧೪ | ದ ಶವಿಧಮನಗಾರಾಣಾಮೇಕಾದಶಧಾತಥೇತರಂಧರ್ಮ್ಮಂ | ದೇಶಯಮಾನೋ ವ್ಯವಹರಿತ್ತ್ರೀಂಶದ್ವರ್ಷಾಣ್ಯಥ ಜಿನೇಂದ್ರ | ೧೫ | ಪದ್ಮವನದೀರ್ಘಿಕಾ ಕುಲವಿವಿಧದ್ರುಮಷಂಡಮಂಡಿತೇ ರಮ್ಯೇ | ಪಾವಾನಗರೋದ್ಯಾನೇ ವ್ಯುತ್ಸರ್ಗ್ಗೇಣ ಸ್ಥಿತಸ್ಸಮುನಿಃ | ೧೬ | ಕಾರ್ತ್ತಿಕಕೃಷ್ಣ ಸ್ಯಾಂತೇಸ್ವಾತಾವೃಕ್ಷೇನಿಹತ್ಯ ಕರ್ಮರಜಃ | ಅವಶೇಷಂಸಂಪ್ರಾಪದ್ವ್ಯಜರಾಮರ ಮಕ್ಷಯಂಸೌಖ್ಯಂ | ೧೭ | ಪರಿನಿರ್ವೃತೇ ಜಿನೇಂದ್ರೇಜ್ಞಾತ್ವಾವಿಬುಧಾಹ್ಯ ಥಾಶುಚಾಗಮ್ಯಾ | ದೇವತರುರಕ್ಕ ಚಂ ದನಕಾಳಾಗರು ಸುರಭಿಗೋಶಿರ್ಷೈಃ | ೧೮ | ಅಗ್ನೀಂದ್ರಾಜಿನದೇ ಹಂ ಮಕುಟಾನಲಸುರಭಿಧೂಪ ವರಮಾಲ್ಯೈಃ | ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯಗಣಧರಾನಪಿ ಗತಾದಿವಂಖಂಚವನಭವನೇ | ೧೯ | ಇತ್ಯೇವಂಭಗವತಿವರ್ದ್ಧ ಮಾನಜಿನಚಂದ್ರೇಯಃಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತುಸಂಧ್ಯಯೋರ್ದ್ವ ಯೋರ್ಹಿ | ಸೋನಂತಂ ಪರಮಸುಖಂ ನೃದೇವಲೋಕೇಭುಕ್ತ್ವಾಂತೇಶಿವಪದ ಮಕ್ಷಯಂಪ್ರಯಾತಿ | ೨೦ | ಯತ್ರಾರ್ಹತಾಂ ಗಣಭೃತಾಂ ಶ್ರುತಪಾರಗಾಣಾಂ | ನಿರ್ವಾಣಭೂಮಿರಿಹಭಾರತವರ್ಷಜಾನಾಂ | ತಾ ಮಧ್ಯ ಶುದ್ಧಮನಸಾ ಕ್ರಿಯಯಾವಚೋಭಿಃ | ಸಂಸ್ತೋತುಮುದ್ಯತ ಮತಿಃ ಪರಿಣೌಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ | ೨೧ | ಕೈಲಾಸಶೈಲಶಿಖರೇಪರಿನಿರ್ವೃತೋಸೌ | ಶೈಲೇಶಿ ಭಾವಮುಪಪದ್ಯವೃಷೋ ಮಹಾತ್ಮಾ | ಚಂಪಾಪು ರೇಚವಸುಪೂಜ್ಯಸುತಸ್ಸುಧೀಮಾನ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಾಮುಪಗತೋಗತರಾಗ ಬಂಧಃ | ೨೨ | ಯತ್ಪ್ರಾರ್ತ್ಥ್ಯತೇ ಶಿವಮಯಂ ವಿಭುಧೇಶ್ವರಾಧ್ಯೈಃ | ಪಾಷಂಡಿಭಿಶ್ಚಪರಮಾರ್ತ್ಥಗವೇಷಿಶೀಲೈಃ | ನಷ್ಟಾಷ್ಟಕರ್ಮ್ಮ ಸಮಯೇತದರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ | ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾನನ್ ಕ್ಷಿತಿಧರೇ ಬೃಹದೂರ್ಜ್ಜಯಂತೆ | ೨೩ | ಪಾವಾಪುರಸ್ಯಬಹಿರುನ್ನತಭೂಮಿದೇಶೇ | ಪದ್ಮೋತ್ಪಲಾಂ ಕುಲವತಾಂ ಸರಸಾಂಹಿ ಮಧ್ಯೇ | ಶ್ರೀವರ್ದ್ಧಮಾನಜಿನ ದೇವ ಇತಿಪ್ರತೀತೋ | ನಿರ್ವ್ವಾಣಮಾಪ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರವಿಧೂತಪಾಪ್ಮಾ | ೨೪ | ಶೇಷಾಸ್ತುತೇಜಿನವರಾಜ್ಜಿ ತಮೋಹಮಲ್ಲಾಃ ಜ್ಞಾನಾನಾರ್ಕ್ಕಭೂರಿಕಿರಣೈ ರವಭಾಸ್ಯಲೋಕಾನ್ | ಸ್ಥಾನಂಪರಂ ನಿರವಧಾರಿತ ಸೌಖ್ಯನಿಷ್ಟಂ | ಸಂಮೇಧಪರ್ವತತಲೇಸಮವಾಪುರೀಶಃ | ೨೫ | ಆದ್ಯಶ್ಚತುರ್ದ್ದಶ ದಿನೈರ್ವಿನಿವೃತ್ತಯೋಗಃ | ಷಷ್ಠೇನನಿಷ್ಠಿತಕೃತಿರ್ಜಿ ನವರ್ದ್ಧಮಾನಃ | ಶೇಷಾವಿಧೂತಘ ನಕರ್ಮ ನಿಬದ್ಧಪಾಶಾ | ಮಾಸೇನ ತೇಯತಿವರಾಸ್ತ್ಯಭವನ್ನಿ ಯೋಗಾಃ | ೨೬ | ಮಾಲ್ಯಾನಿವಾಕ್ ಸ್ತುತಿಮಯೈಃ ಕುಸುಮೈಃಸುದೃಬ್ಧಾ | ನ್ಯಾದಾಯ ಮಾನಸಕರೈರಭಿತಃ ಕಿರಂತಃ | ಪರ್ಯ್ಯೇಮಯಾಧೃತಿಯುತಾಭಗವನ್ನಿಷಧ್ಯಾಃ | ಸಂಪ್ರಾರ್ತ್ಥಿತಾವಯ ಮಿಮಾಂ ಪರಮಾಂಗತಿಂತಾಂ | ೨೭ | ಶತ್ತ್ರುಂಜಯೇ ಗಿರಿವರೇದಮಿತಾರಿಪಕ್ಷಾಃ | ಪಾಂಡೋಸ್ಸುತಾಃ ಪರಮನಿರ್ವೃತಿಮಭ್ಯು ಪೇತಾಃ | ತುಂಗ್ಯಾಂತುಸಂಗರಹಿತೋ ಬಲಭದ್ರನಾಮಾ | ನದ್ಯಾಸ್ತ ಟೀಜಿತರಿಪುಶ್ಚಸುವರ್ಣ್ನಭದ್ರಃ | ೨೮ | ದ್ರೋಣೀಮತಿ ಪ್ರವರಕುಮಡಲಮೇಢ್ರಕೇಚ ವೈಭಾರ ಪರ್ವ್ವತತಲೇವರಸಿದ್ಧಕೂಟೇ | ಋಷ್ಯದ್ರಿ ಕೇಚ ವಿಪುಲಾದ್ರಿವಲಾಹಕೇಚ ವಿಂಧ್ಯೇಚ ಪಾದನ ಪುರೇ ವೃಷದೀ ಪಕೇ ಚ | ೨೯ | ಸಹ್ಯಾಚಲೇಚಹಿಮವತ್ಯಪಿ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠೇ ದಂಡಾತ್ಮಕೇ ಗಜವಥೇ ಪೃಥುಸಾರ ಯಷ್ಟೌ | ಯೇಸಾಧವೋಹತಮಲಾಃ ಸುಗತಿಂ ಪ್ರಯಾತಾಃ | ಸ್ಥಾನಾನಿತಾನಿಜಗತೀ ಪ್ರಥಿತಾನ್ಯಭೂವನ್ | ೩೦ | ಇಕ್ಷೋರ್ವ್ವಿಕಾರರಸಪೃಕ್ತ ಗುಣೇನಲೋಕೇ | ಪಿಷ್ಟೋಧಿಕಂ ಮಧುರತಾಮುಪಯಾತಿಯದ್ವತ್ | ತದ್ವಚ್ಚಪುಣ್ಯಪುರಷೈಯುಷಿತಾನಿನಿತ್ಯಂ ಜಾತಾನಿತಾನಿಜಗತಾಮಿಹಪಾವನಾನಿ | ೩೧ | ಇತ್ಯರ್ಹರ್ತಾಂಶಮವತಾಂ ಚಮಹಾಮುನೀನಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತಾಮಯಾತ ಪರಿನಿರ್ವೃತಿ ಭೂ ಮಿದೇಶಾಃ | ತೇಮೀಜಿನಾಜಿತಭಯಾಮುನಯಶ್ಚ ಶಾಂತಾ ದಿಶ್ಯಾಸುರಾಶು ಸುಗತಿಂ ನಿರವದ್ಯ ಸೌಖ್ಯಂ | ಕೈಲಾಸಾದ್ರೌಸಾದ್ರೌಮುನೀಂದ್ರ ಪುರುರವದುರಿತೋಮುಕ್ತಿ ಮಾಪಃ ಪ್ರಣೂತ | ಶ್ಚಂಪಾಯಾಂ ವಾಸು ಪೂಜ್ಯ ದಶಪತಿನುತೋನೆಂಮಿರಪೂರ್ಜ್ಜಯಂತೇ | ಪಾವಾಯಾಂ ಪರ್ಧಮಾನ ಸ್ತ್ರಿಭುವನಗುರವೋವಿಂ ಶತಿಸ್ತೀರ್ತ್ಥನಾಥಾಃ | ಸಂಮೇಧಾದ್ರೌಪ್ರಜಗ್ಮುರ್ದ ಧತುವಿನಮತಾಂ ನಿರ್ವೃತಿಂ ನೋಜಿನೇಂದ್ರಾಃ |

* * *

ಅಠ್ಠಾವಯಮ್ಹಿ ಉಸ್ಸಹೋಚಂವಾಯೇಪಾಸುಪೂಜ್ಜಜಣಣಾಹೋ | ಉಜ್ಜಂತೆಣೇ ಮಿಜಿಣೋ ಪಾವಾಯೇಣಿಬ್ಬು ದೋಮಹಾವೀರೋ | ವೀಸಸಂತುಜಿಣವರಿಂದಾ ಅಮರಾಸುರವಂದಿಯಾದುದಕಿಲೆಸ್ಸಾ | ಸಂಮೇಧೇಗಿರಿಶಿಹರೇಣಿಬ್ಬಾಣಗಯಾಣ ಮೋತೇಸಿಂ | ೨ | ರಾಮಸುದಾದೊಂಣಿಜಿಣಾಲಾಳಣರಿಂದಾಣ ಪಂಚಕೋಡೀಓ | ಪಾವಾಯೇಣ ಯರೀಏ ಣಿಬ್ಭಾಣಗಯಾಣಮೋತೇಸಿಂ | ೩ | ಣಮಿಣೇಮಿ ಪಜ್ಜಣ್ಣೋಸಂಭುಕ್ಷುಮಾರೋ ತಹೇವ ಅಣಿರುದ್ಧೋ | ಬಾಹತ್ತರಿಕೋಡಿಓ ಉಜ್ಜಂತೇಸತ್ತಸಯಾಜದಾಸಿದ್ಧಾ | ೪ | ವರದತ್ತೋಯವರಾಂ ಗೋ ಸಾಯರದತ್ತೋಯತಾರವರಣಯರೇ | ಆಉಠ್ಠೇಕೋಡೀಓ ಣಿಬ್ಬಾಣಗಯಾಣ ಮಾತೇಸಿಂ | ೬ | ರಾಮೋಸುಗ್ಗೀವಹಣುಮೋಗ ವಯಗವಗ್ಗೋಯಣೇಳ ಮಹಣೀಳೋ | ತುಂಗೀಯೇ ಗಿರಿಸಿಹರೇಣಿಬ್ಬಾ ಣಗಯಾ ಣಮೋತೇಸಿಂ | ೭ |

* * *

ದಂಡಕ | ಓಂ ಇಚ್ಛಾಮಿತ್ತೇಪರಿಣಿವ್ವಾಣಭತ್ತಿಕಾಓಸಗ್ಗೋ ಕಓ ತಸ್ಸ ಆಳೋಚೇಉಂ ಇಂಮೀಸೆ ಅವಸಪ್ಪಿಣೀಯೇ ಚ ಉಠ್ಠಸಮಯೇ ಸವಚ್ಛಿಮೇ ಭಾಗೆ ಆಉಠ್ಠಮಾ ಸಹೀಣೆ ಮಾನಸ ಉಖ್ಖಾವಸೇಸಕಾಳವ್ಹಿ ಪಾವಾಯೇಣಯರೀಯೇ ಕತ್ತಿಯಮಾಸಸ್ಸಕಿಣ್ಣಚೊದ್ದಸೀ ಏ ರತ್ತೀಏ ಸಾದೀಏ ಣ್ಛುತ್ತೆ ಪಜ್ಜಾಸೊಭಯವದೋವಢ್ಢ ಮಾಣೋ ಸಿದ್ಧಿಂಗಯೋತಿಸುವಳೋಏಸು ಭವಣವಾಸೀಯ ವಾಣವ್ಯಂತರ ಜೊಇಸೀಯ ಕಪ್ಪವಾಸೀಯಾಂತಿಹ ಚ ಉವಿಹದೇವಾಃ ಸವರಿವಾರಾದಿವ್ವೇ ಣ ಗಂಧೇಣ ದಿವ್ವೇಣ ಅಖ್ಖೇಣ ದಿವ್ವೇಣಪುಪ್ಪೇಣ ದಿವ್ವೇಣ ದೀವೇಣ ದಿವ್ವೇಣಧೂವೇಣ ದಿವ್ವೇಣ ಚುಣ್ಣೇಣ ದಿವ್ವೇಣವಾಸೇಣ ದಿವ್ವೇಣ ಣಾಣೇಣ ಣಿಚ್ಚಕಾಳಮಚ್ಚಂತಿ ಪೂಜಂತಿ ವಂದಂತಿ ಣಮಸ್ಸಂತಿ ಪರಿಣಿಲ್ಲಾಣ ಮಹಾಕಲ್ಲಾಣಂ ಕರಂತಿ ಅಹಮವಿ ಸಂಥೋತಥ್ಥ ಭತ್ತೀಏ ಣಿಚ್ಚಕಾಳ ಮಚ್ಚೇಮಿ ಪೂಜೇಮಿ ವಂದಾಮಿ ಣಮಸ್ಸಾಮಿ ದುಖ್ಖಖ್ಖಯೋ ಕಮ್ಮಖ್ಖಯೋ ಬೋಹಿಳಾಹೋ ಸುಗ ಇಗಮಣಂ ಸಮಾಹಿ ಮರಣಂ ಜಿಣಗುಣ ಸಂಪತ್ತಿ ಹೋ ಉ ಮಜ್ಝಂ | ಪಂಚನಮಸ್ಕಾರಃ | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ

* * *

ನಂದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಃ

ತ್ರಿದಶ ಪತಿ ಮಕುಟ ತಟ ಗತ ಮಣಿಗಣ ಕರ ನಿಕರ ಸಲಿಲ ಧಾರಾಧೌತ | ಕ್ರಮ ಕಮಲ ಯುಗಲ ಜಿನ ಪತಿ ರುಚಿರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವಿಲಯ ವಿರಹಿತ ನಿಲಯಾನ್ | ೧ | ನಿಲಯಾನಹ ಮಿಹ ಮಹಸಾಂ ಸಹಸಾ ಪ್ರಣಿಪತನ ಪೂರ್ವಮನನೌಮ್ಯವನೌ | ತ್ರೈಯ್ಯಾಂತ್ರೈಯ್ಯಾ ಶುಧ್ಯಾನಿಸರ್ಗ ಶುದ್ಧಾನ್ವಿಶುದ್ಧಯೆ ಘನರಜಸಾಂ | ೨ | ಭವನ ಸುರಭವನೇಷು ದ್ವಾಸಪ್ತತಿ ಶತ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾಭ್ಯಧಿಕಾಃ | ಕೋಟ್ಯಸ್ಸಪ್ತಪ್ರೋಕ್ತಾ ಭವನಾನಾಂ ಭೂರಿ ತೇಜಸಾಂ ಭವನಾನಾಂ | ೩ | ತ್ರಿಭುವನ ಭೂತ ವಿಭೂನಾಂ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯ ಗುಣ ಯು ಕ್ತಾನಿ | ತ್ರಿಭುವನ ಜನ ನಯನ ಮನಃ ಪ್ರಿಯಾಣಿ ಭವನಾನಿ ಭೌಮವಿಬುಧನುತಾನಿ | ೪ | ತಾವಂತಿ ಸಂತಿಕಾಂತ ಜ್ಯೋತಿ ರ್ಲೋಕಾಧಿ ದೇವತಾಭಿನುತಾನಿ | ಕಲ್ಪೇನೇಕ ವಿಕಲ್ಪೇಕಲ್ಪಾತೀತಾ ಹಮಿಂದ್ರಕಲ್ಪೇನಲ್ಪೇ | ೫ | ವಿಂಶತಿ ರಥತ್ರಿಸಹಿತಾ ಸಹಸ್ರ ಗುಣಿತಾಚ ಸಪ್ತನವತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ | ಚತುರಧಿಕಾಶೀತಿರತಃ ಪಂಚಕಶೂನ್ಯೇನ ವಿನಿಹಿತಾನ್ಯನ ಘಾನಿ | ೬ | ಅಷ್ಟಾಸಂಚಾಶದತಃ ಚತುಶ್ಶತಾನೀಹ ಮಾನುಷೇಕ್ಷೇತ್ರೇ | ಲೋಕಾ ಲೋಕವಿಭಾಗ ಪ್ರಲೋಕನಾ ಲೋಕಸಂಯುಜಾಂ ಜಯಭಾಜಾಂ | ೭ | ನವನವಚತುಶ್ಶತಾನಿ ಚ ಸಪ್ತಚನವತಿಃ ಸಹಸ್ರಗುಣಿತಾಷ್ಟಟ್ಷ | ಪಂಚಾಶತ್ಪಂಚವಿಯತ್ಪ್ರಹಿತಾಃ ಪುನರತ್ರಕೋಟಯೋ ಷ್ಟೌಪ್ರೋಕ್ತಾಃ | ೮ | ಏತಾವಂತ್ಯೇವ ಸತಾಮಕೃತ್ರಿಮಾಣ್ಯಥ ಜಿನೇಶಿನಾಂ ಭವನಾನಿ | ಭುವನ ತ್ರಿತಯೇ ತ್ರಿಭುವನ ಸುರಸಮಿತಿ ಸಮರ್ಚ್ಯಮಾನಸತ್ಪ್ರತಿಮಾನಿ | ೯ | ವಕ್ಷಾರರುಚಕ ಕುಂಡಲ ರೂಪ್ಯನಗೋತ್ತರ ಕುಲೇಷು ಕಾರನಗೇಷು | ಕುರುಷುಚ ಜಿನಭವನಾನಿ ತ್ರಿಶತಾನ್ಯಧಿಕಾನಿ ತಾನಿ ಷಡ್ವಿಂಶತ್ಯಾ | ೧೦ | ನಂದೀಶ್ವರ ಸದ್ವೀಪೇ ನಂದೀಶ್ವರ ಜಲಧಿ ಪರಿವೃತ್ತೇ ಧೃತಶೋಭೇ | ಚಂದ್ರಕರ ನಿಕರ ಸನ್ನಿಭ ರುಂದ್ರಯಶೋವಿತತ ದಿಗ್ಮಹೀಮಂಡಲಕೇ | ೧೧ | ತತ್ರತ್ಯಾಂಜನ ದಧಿಮುಖ ರತಿಕರ ಪುರುನಗವರಾಖ್ಯ ಪರ್ವತ ಮುಖ್ಯಾಃ | ಪ್ರತಿದಿಶ ಮೇಷಾಮುಪರಿ ತ್ರಯೋದಶೇಂದ್ರಾರ್ಚಿತಾನಿ ಜಿನ ಭವನಾನಿ | ೧೨ | ಆಷಾಢೇ ಕಾರ್ತಿಕಕೇ ಫಾಲ್ಗುನಮಾಸೇ ಚ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೇಷ್ಟ ಮ್ಯಾಃ | ಆರಭ್ಯಾಷ್ಟದಿನೇಷು ಚ ಸೌಧರ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭುಧಪತಯೋಭಕ್ತ್ಯಾ | ೧೩ | ತೇಷು ಮಹಾಮಹ ಮುಚಿತಂ ಪ್ರಚುರಾಕ್ಷತ ಗಂಧಪುಷ್ಪದೀಪೈರ್ಧೂಪೈಃ | ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರತಿಮಾನಾ ಮಪ್ರತಿಮಾನಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವತೇ ಸಾರ್ವಹಿತಂ | ೧೪ | ಭೇದೇನವರ್ಣನಾಕಾ ಸೌಧರ್ಮಸ್ಸ್ನಪ ನಕರ್ತೃತಾಂ ಪ್ರತಿಪನ್ನಃ | ಪರಿಚಾರಕ ಭಾವಮಿತಾ ಶ್ಶೇಷೇಂದ್ರಾರುಂ ದ್ರಚಂದ್ರ ವಿರ್ಮಲಯಶಸಃ | ೧೫ | ಮಂಗಲಪಾತ್ರಾಣಿ ಪುನಸ್ತದ್ದೇವ್ಯೋ ಬಿಭ್ರತಿಸ್ಮ ಶುಭ್ರಗುಣಾಢ್ಯಾಃ | ಅಪ್ಸರಸೋನರ್ತಕ್ಯಃ ಶೇಷಸುರಾಸ್ತತ್ರಲೋಕ ನವ್ಯಗ್ರಧಿಯಃ | ೧೬ | ವಾಚಸ್ಪತಿ ವಾಚಾಮಪಿ ಗೋಚರತಾಂ ಸಂವ್ಯತೀತ್ಯ ಯತ್ಕ್ರಮಮಾಣಂ | ವಿಬುಧಪತಿ ವಿಹಿತವಿಭವಂ ಮಾನುಷಮಾತ್ರಸ್ಯಕಸ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸ್ರೋತುಂ | ೧೭ | ನಿಷ್ಠಾಪಿತ ಜಿನ ಪೂಜಾಃ ಚೂರ್ಣಸ್ನಪನೇನ ದೃಷ್ಟಿವಿಕೃತ ವಿಶೇಷಾಃ | ಸುರಪತಯೋ ನಂದೀಶ್ವರ ಜಿಣಿಭವನಾನಿ ಪ್ರದಕ್ಷಣೀಕೃತ್ಯ ಪುನಃ | ೧೮ | ಪಂಚಸು ಮಂದರಗಿರಿಷು ಶ್ರೀಭದ್ರ ಸಾಲನಂದನೇಸೌಮನಸಂ | ಪಾಂಡುಕವನಮತಿತೇಷು ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಜಿನಗೃಹಾಣಿ ಚತ್ವಾರ್ಯೇವ | ೧೯ | ತಾನ್ಯಥವರೀತ್ಯತಾನಿಚ ನಮಸಿತ್ವಾಕೃತ ಸುಪೂಜನಾಸ್ತತ್ರಾಪಿ | ಪ್ವಾಸ್ಪದಮೀಯುಸ್ಸರ್ವೇ ಸ್ವಾಸ್ಪದಮೌಲ್ಯಂ ಸ್ವಚೇಷ್ಟಯಾಸಂಗೃಹ್ಯ | ೨೦ | ಸಮತೋರಣಸದ್ವೇದೀ ಪರೀತವನಯಾಗವೃಕ್ಷಮಾನಸ್ತಂಭೈಃ | ಧ್ವಜವಙ್ತದಶಕಗೋ ಪುರ ಚತುಷ್ಟಯ ತ್ರಿತಯ ಸಾಲಮಂಡಪವರ್ಯೈಃ | ೨೧ | ಅಭಿಷೇಕಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಕಾ ಕ್ರಿಡನಸಂಗೀತ ನಾಟಕಾ ಲೋಕಗೃಹೈಃ | ಶಿಲ್ಪಿವಿಕಲ್ಪಿತ ಕಲ್ಪನಸಂಕಲ್ಪಾತೀತ ಕಲ್ಪನೈಸ್ಸ ಮುಪೇತೈಃ | ೨೨ | ವಾಪೀಸತ್ಪುಷ್ಕರೀಣೀಸುದೀರ್ಘಿಕಾದ್ಯಂಬುಮಿ ಶ್ರಿತೈಸ್ಸಮುಪೇತೈಃ | ವಿಕಸಿತ ಜಲರುಹ ಕುಸುಮೈ ರ್ನಭಸ್ಸಮಾನೈಶ್ಶಶಿಗ್ರಹರ್ಕ್ಷೈಶ್ಶರದಿ | ೨೩ | ಭೃಂಗಾರಾಬ್ಧಕಕಲಶಾದ್ಯುಪಕರಣೈರಷ್ಪಶತಕಪೆರಿಸಂಖ್ಯಾನೈಃ | ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಚಿತ್ರಗುಣೈಃ ಕೃತಝಣಝಣ ನಿನದವಿತತಘಂಟಾಜಾಲೈಃ | ೨೪ | ಪ್ರಭ್ರಾಜಂತೇ ನಿತ್ಯಂ ಹಿರಣ್ಮಯಾ ನೀಶ್ವರೇಶಿನಾಂ ಭವನಾನಿ | ಗಂಧಕುಟೀಗತ ಮೃಗಪತಿವಿಷ್ಟರ ರುಚಿರಾಣಿ ವಿವಿಧಭವಯುತಾನಿ | ೨೫ | ಏಷುಜಿನೇಶಾಂಪ್ರತಿ ಮಾಃ ಪಂಚಶತಶರಾಸ ನೋಚ್ಛ್ರಿತಾಯತ್ಪ್ರತಿಮಾಃ | ಮಣಿಕನಕರಜ ತ ವಿಕೃತಾ ದಿನಕರಕೋಟಿಪ್ರಭಾಧಿ ಕಪ್ರಭದೇಹಾಃ | ೨೬ | ತಾನಿ ಸದಾ ವಂದೇಹಂ ಭಾನುಪ್ರತಿಮಾನಿ ಯಾನಿಕಾನಿಚ ತಾನಿ | ಯಶಸಾಮಹಸಾಪ್ರತಿದಿಶಮತಿಶಯಶೋಭಾ ವಿಭಂಜಿ ಪಾಪವಿಭಂಜಿ | ೨೭ | ಸ ಪ್ತತ್ಯಧಿಕ ಶತಪ್ರಿಯ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗತತೀರ್ತ್ಥಕರವರವೃಷಭಾನ್ | ಭೂತಭವಿಷ್ಯತ್ಸಂಪ್ರತಿಕಾಲಭವಾನ್ ಭವ ವಿಹಾನಯೆ ವಿನತೋಸ್ಮಿ | ೨೮ | ಅಸ್ಯಾಮ ರಸರ್ಪಿಣ್ಯಾಂ ವೃಷಭಜಿನಃ ಪ್ರಥಮತೀರ್ಥಕರ್ತಾಭರ್ತಾ | ಅಷ್ಟಾಪದ ಗಿರಿಪುಸ್ತಕ ಗತಸ್ಥಿತೋಮುಕ್ತಿ ಮಾಪಪಾಪಾನ್ಮುಕ್ತಃ | ೨೯ | ಶ್ರೀವಾಸುಪೂಜ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಶಿವಾಸುಪೂಜಾಸುಪೂಜಿತ ಸ್ತ್ರೀದಶೇಂದ್ರೈಃ | ಚಂಪಾಯಾಂ ದುರಿತಹರಃ ಪರಮಪದಂ ಪ್ರಾಪದಾಪದಾಮಂತಗತಃ | ೩೦ | ಮುದಿತಮತಿಬಲಮುರಾರಿ ಪ್ರಪೂಜಿತೋಜಿತಕಷಾಯರಿ ಪುರಥಜಾತಃ | ಬೃಹದೂರ್ಜಯಂತ ಶಿಖರಿಣಿ ಶಿಖಾಮಣಿ ಸ್ತ್ರೀಭುವನಸ್ಯ ನೇಮಿರ್ಭಗವಾನ್ | ೩೧ | ಪಾವಾಪುರವರಸರಸಾಂ ಮಧ್ಯಗತಸ್ಸಿದ್ಧಿವೃದ್ಧಿತಪಸಾಂ ಮಹಸಾಂ | ವೀರೋನೀರದನಾದೋ ಭೂರಿಗುಣಶ್ಚಾರು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಸ್ಪದಮಗಮತ್‌ | ೩೨ | ಸಂಮದಕರವನಪರಿವೃತ ಸಂಮೇಧಗಿರೀಂ ದ್ರಮಸ್ತಕೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೇ | ಶೇಷಾಯೇ ತೀರ್ತ್ಥಕರಾಃ ಕೀರ್ತಿಭೃತಃ ಪ್ರಾರ್ತ್ಥಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ ಮಪಾವನ್ | ೩೩ | ಶೇಷಾಣಾಂ ಕೇವಲಿನಾ ಮಶೇಷಮತವೇದಿ ಗಣಭೃತಾಂ ಸಾಧೂನಾಂ | ಗಿರಿತಲವಿವರದರೀ ಸರಿದುರು ವನ ತರು ವಿಟಪಿ ಜಲಧಿ ದಹನಶಿ ಖಾಸು | ೩೪ | ಮೋಕ್ಷಗತಿಹೇತುಭೂತಸ್ಹಾನಾನಿಸುರೇಂದ್ರರುಂದ್ರಭಕ್ತಿ ನುತಾನಿ | ಮಂಗಲ ಭೂತಾನ್ಯೇತಾನ್ಯಂಗೀಕೃತ ಧರ್ಮಕರ್ಮಣಾ ಮಸ್ಮಾಕಂ | ೩೫ | ಜಿನಪ ತಯಸ್ತತ್ಸ್ರೀತಿ ಮಾಸ್ತದಾಲಯಾ ಸ್ತನ್ನಿಷದ್ಯಕಾಸ್ಧಾನಾನಿ | ತೇತಾಶ್ಚತೇಚತಾನಿ ಚಭವಂತಿ ಭವಘಾತಹೇತ ವೋಭವ್ಯಾನಾಂ | ೩೬ | ಸಂಧ್ಯಾಸು ತಿಸೃಷು ಪಠೇದ್ಯದಿಸ್ತೋತ್ರಮೇತ ದುತ್ತಮಯಶಸಾಂ | ಸರ್ವಜ್ಞಾನಾಂ ಸಾರ್ವಂ ಲಘಲಭತೇ ಶ್ರುತಧರೇಡಿತಂ ಪದಮಮಿತಂ | ೩೭ | ನಿತ್ಯಂನಿಸ್ವೇದತ್ವಂ ನಿರ್ಮ್ಮಲತಾಕ್ಷೀರಗೌರ ರುಧಿರತ್ವಂಚ | ಸ್ವಾದ್ವಾಕೃತಿ ಸಂಹನನೆ ಸೌರೂಪ್ಯಂ ಸೌರುಭಂಚ ಸೌಲಕ್ಷಣ್ಯಂ | ೩೮ | ಅಪ್ರಮಿತ ವೀರ್ಯ್ಯತಾಚಪ್ರಿಯಹಿತವಾದಿತ್ವಮನ್ಯದಮಿತಗುಣಸ್ಯ | ಪ್ರಥಿತಾ ದಶಸಂಖ್ಯಾತಾ ಸ್ಸ್ಯತಿಶಯ ಧರ್ಮ್ಮಾಸ್ಸ್ವಯಂಭುವೋದೇಹಸ್ಯ | ೩೯ | ಗವ್ಯೂತಿಕಚತುಷ್ಟಯ ಸುಭಿಕ್ಷತಾ ಗಗನ ಗಮನಮ ಪ್ರಾಣಿವಧಃ | ಭುಕ್ತ್ಯಪಸರ್ಗಾಭಾವಶ್ಚತುರಾಸ್ಯತ್ವಂ ಚಸರ್ವ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರತಾ | ೪೦ | ಅಚ್ಛಾಯತ್ವಮ ಪಕ್ಷ್ಮಸ್ಪಂದಶ್ಚ ಸಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಖರೇರತ್ವಂ ಸ್ವತಿಶಯಗುಣಾಭಗವತೋ ಘಾತಿಕ್ಷಯಜಾಭವಂತಿತೆಪಿದಶೈವ | ೪೧ | ಸರ್ವಾರ್ಧ ಮಾಗಧೀಯಾ ಭಾಷಾಮೈತ್ರೀಚಸರ್ವಶಾನತಾವಿಷಯಾ | ಸರ್ವರ್ತು ಫಲ ಸ್ತಬಕ ಪ್ರವಾಳ ಕುಸುಮೋಪ ಶೋಭಿತರುಪರಿಣಾಮಃ | ೪೨ | ಆದರ್ಶತಲ ಪ್ರತಿಮಾ ರತ್ನಮಯಿ ಜಾಯತೇ ಮಹೀಚ ಮನೋಜ್ಞಾ | ವಿಹರಣಮುನ್ಯೇತ್ಯನಿಲಃ ಪರಮಾನಂದಶ್ಚಭವತಿ ಸರ್ವಜನಸ್ಯ | ೪೩ | ಮರುತೋಪಿ ಸುರಭಿ ಗಂಧಿವ್ಯಾಮಿಶ್ರಾ ಯೋಜನಾಂತರಂ ಭೂಭಾಗಂ | ವ್ಯುಪಶಮಿತಧೂಳಿ ಕಂಟತೃಣ ಕೀಟಕ ಶರ್ಕರೋ ಪಲಂ ಕುರ್ವಂತಿ | ೪೪ | ತದನುಸ್ತನಿತ ಕುಮಾರಾ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾ ವಿಲಾಸ ಹಾಸ ವಿಭೂಷಾಃ | ಪ್ರಕಿರಂತಿಸುರಭಿಗಂಧಿಂ ಗಂ ಧೋದಕವೃಷ್ಟಿಮಾಜ್ಞಯಾ ತ್ರಿದಶಪತೇಃ | ೪೫ | ವರಪದ್ಮರಾಗಕೇಸರ ಮತುಲಸುಖಸ್ಪರ್ಶ ಹೇಮಮಯ ದಳ ನಿಚಯಂ | ಪಾದನ್ಯಾಸೇಪ ದ್ಮಂಸಪ್ತಪುರಃಪೃಷ್ಟತಶ್ಚ ಸಪ್ತ ಭವಂತಿ | ೪೬ | ಫಲಭಾರನಮ್ರಶಾಲಿ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಸಸ್ಯ ಧೃತರೋಮಾಂಚಾ | ಪರಿಹೃಷಿತೇವಚ ಭೂಮಿ ಸ್ತ್ರೀಭುವನ ನಾಥಸ್ಯ ವೈಭವಂ ಪಶ್ಯಂತೀ | ೪೭ | ಶರದು ದಯವಿಮಲಸಲಿಲಂ ಸರ ಇವಗ ಗನಂ ವಿರಾಜತೇವಿಗತಮಲಂ | ಜಹತಿಚದಿಶಸ್ತಿಮಿರಿಕಾಂ ವಿಗತರಜಃಪ್ರಭೃತಿ ಜಹ್ಮಭಾವಂ ಸದ್ಯಃ | ೪೮ | ಏತೈತೇತಿ ತ್ವರಿತಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ವ್ಯಂತರದಿವೌಕಸಾ ಮಮೃತಭುಜಃ | ಕುಲಿಶಭೃದಾಜ್ಞಾಪನಯಾಕುರ್ವಂ ತ್ಯನ್ಯೇ ಸಮಂತತೋವ್ಯಾಹ್ವಾನಂ | ೪೯ | ಸ್ಫುರದರು ಸಹಸ್ರರುಚಿರಂವಿಮಲಮಹಾರತ್ನ ಕಿರಣನಿಕರ ಪರೀತಂ | ಪ್ರಹಸಿತ ಸಹಸ್ರಕಿರಣ ದ್ಯುತಿಮಂಡಲ ಮಗ್ರಗಾಮಿ ಧರ್ಮಸು ಚಕ್ರಂ | ೫೦ | ಇತ್ಯಷ್ಟಮಂಗಲಂಚಸ್ವಾದರ್ಶಪ್ರಭೃತಿ ಭಕ್ತಿರಾಗ ಪರೀತೈಃ | ಉಪಕಲ್ಪ್ವಂತೆ ತ್ರಿದಶೈತುರ್ದ ಶೈತಪಿ ನಿರುಪಮಾತಿ ವಿಶೇಷಾಃ | ೫೧ | ವೈಢೂರ್ಯರುಚಿರವಿಟಪ ಪ್ರವಾಳಮೃದು ಪಲ್ಲವೋಪ ಶೋಭಿತ ಶಾಖಃ | ಶ್ರೀಮಾನಶೋಕವೃಕ್ಷೋ ವರಮರಕತ ಪತ್ರ ಗಹನ ಬಹಲಚ್ಛಾಯಃ | ೫೨ | ಮಂದಾರ ಕುಂದಕುವಲಯ ನೀ ಲೋತ್ಪಲ ಕಮಲ ಮಾಲತೀವಕುಲಾದ್ಯೈಃ | ಸಮದಭ್ರಮರಪರೀತೈ ರ್ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಾಪತತಿ ಕುಸುಮ ವೃಷ್ಟಿರ್ನಭಸಃ | ೫೩ | ಕಟಕ ಕ ಟಿಸೂತ್ರ ಕುಂಡಲಕೇಯೂರಪ್ರಭೃತಿ ಭೂಷಿತಾಂ ಗೌಸ್ವಾಂಗೌ | ಯ ಕ್ಷೌಕಮಲದಳಾಕ್ಷೌ ಪರಿನಿಕ್ಷಪತೆ ಸ್ಸಲೀಲ ಚಾಮರ ಯುಗಳಂ | ೫೪ | ಆಕಸ್ಮಿಕಮಿವ ಯುಗಪದ್ದಿವಸಕರ ಸಹಸ್ರಮಪಗತ ವ್ಯವಧಾನಂ | ಭಾಮಂಡಲಮವಿಭಾವಿತರಾತ್ರಿಂ ದಿವಭೇದಮತಿತರಾಮಾಭಾತಿ | ೫೫ | ಪ್ರಬಲ ಪವನಾಭಿಘಾತಪ್ರಕ್ಷುಭಿತ ಸಮುದ್ರಘೋಷ ಮಂದ್ರಧ್ವಾನಂ | ಧ್ವಂದ್ವನ್ಯತೆ ಸುವೀಣಾ ವಂಶಾದಿ ಸುವಾದ್ಯ ದುಂದುಭಿಸ್ತಾಳಸಮಂ | ೫೬ | ತ್ರಿಭುವನ ಪತಿತಾ ಲಾಂಛನ ಮಿಂದುತ್ರಯಸದೃಶ ಮತುಲಮುಕ್ತಾಜಾಲಂ | ಛತ್ರತ್ರೆಯಂಚಸುಬೃಹದ್ವೈಢೂರ್ಯ ವಿಕ್ಲಪ್ತದಂಡಮಧಿಕಮನೋಜ್ಞಂ | ೫೭ | ಧ್ವನಿರಪಿ ಯೋಜನಮೇಕಂ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಶ್ರೋತ್ರಹೃದಯಹಾರಿಗಭೀರಂ | ಸಸಲಿಲಜಲಧರಪಟಲ ಧ್ವನಿತಮಿವ ಪ್ರವಿತತಾಂತರಾ ಶಾವಲಯಂ | ೫೮ | ಸ್ಫುರಿತಾಂಶುರತ್ನದೀಧಿತಿ ಪರಿವಿಚ್ಛುರಿತಾಮರೇಂದ್ರಚಾ ಪಚ್ಛಾಯಂ | ಧ್ರೀಯತೇಮೃಗೇಂದ್ರವರ್ಯ್ಯೈಃ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲಾಘಟಿತ ಸಿಂಹವಿಷ್ಟರಮ ತುಲಂ | ೫೯ | ಯ ಸ್ಯೇಹಚತುಸ್ತ್ರೀಂಶತ್ಪ್ರವರಗುಣಾಃ ಪ್ರಾತಿಹಾರ್ಯ್ಯಲಕ್ಷ್ಯಶ್ಚಾಷ್ಟೌ | ತಸ್ಮೈನಮೋ ಭಗವತೇ ತ್ರಿಭುವನ ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಹತೆಗುಣಮಹತೆ | ೬೦ |

* * *

ಓಮ್ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಭತ್ತೆ ಣಂದೀಸರವರ ಚೇದಿಯ ಭತ್ತಿ ಕಾಯೋ ಸಗ್ಗೊ ಕಯೋತ್ತಂಸ ಆಳೋಚೇಉಂ ಣಂದೀಸರವರ ದೀವಂಮಿಉದಿಸು ವಿದಿಸಾಸು ಅಂಜಣದಹಿಮುಹ ರ ಇಅರ ಪುರಣಗವರೆಸು ಬಾಮಣ ಜಿಣ ಚೌದಿಯಾಣಿ ತಾಣಿ ಸವ್ವಾಣಿ ತಿಸುವಿಳೋಏಸು ಭವಣ ವಾಸೀಯಾ ವಾಣಬ್ಬಂತರಜೊಅಸಿಯಾ ಕಪ್ಪವಾಸಿಅಂತಿ ಚೆಉವಿಹಾದೇವಾಸಪರಿವಾರಾ ದಿವೈಹೀ ಗಂಧೇಹಿ ಅಖ್ಖೇಹಿ ದಿವ್ವೇಹಿ ಪುಪ್ಪೇಹಿ ದಿವ್ವೇಹಿ ದೀವೇಹಿ ದಿವ್ವೇಹಿಧೂವೇಹಿ ದಿವ್ವೇಹಿ ಚುಣ್ಣೇಹಿ ದಿವ್ವೇಹಿ ವಾಸೇಹಿ ದಿವ್ವೇಹಿ ಣಾಣೇಹಿ ಆಸಾಢ ಕತ್ತೀಯ ಪಗ್ಗುಣ ಮಾಸಾಣಂ ಅಠ್ಠಮಿಯಾಮಿ ಜಾವಪಂಣ ಮಾಸತ್ತಿ ಭತ್ತೀಏ ಣಿಚ್ಚಕಾಲ ಮಚ್ಚಂತಿ ಪೂಜಂತಿ ವಂದಂತಿ ಣಮಸ್ಸಂತಿ ಣಂದೀಸರವರಚೇದಿಯ ಮಹಾಕಲ್ಯಾಣ ಪೂಜಾಂ ಕರಂತಿ ಅಹಮವಿಭತ್ತೀಯೇ ಣಿಚ್ಚಕಾಲ ಮಚ್ಚೇಮಿ ಪೂಜೇಮಿ ವಂದಾಮಿ ಣಮಸ್ಸಾಮಿ ದುಖ್ಖಖ್ಖಯೊ ಕಮ್ಮಖ್ಖಯೊ ಬೋಹಿಳಾಹೊ ಸುಗ ಇಗಮಣಂ ಸಮಾಹಿಮರಣಂ ಜಿಣಗುಣ ಸಂಪತ್ತಿಹೋಉ ಮಝ್ಝಃ ||

ಇತಿ ನಂದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಃ

* * *

ಏಕತ್ಯಸಪ್ರತಿಃ

ಚಿದಾನಂದೈಕಸದ್ಭಾವಂ ಪರಮಾತ್ಮಾವಮವ್ಯಯಂ | ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಾಂತಂ ಶಾಂತಯೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ | ೧ | ಖಾದಿಪಂಚಕ ನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಕರ್ಮಾಷ್ಟಕ ವಿನಿರ್ಜಿತಂ | ಚಿದಾತ್ಮಕಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ರ್ವಂದೇ ದೇವೇಂದ್ರ ವಂದಿತಂ | ೨ | ಯದವ್ಯಕ್ತಮಬೋಧಾನಾಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ಸದ್ಭೋಧಚಕ್ಷುಷಾಂ | ಸಾರಂಯತ್ಸರ್ವ ವಸ್ತೂನಾಂ ಸಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಚಿದಾತ್ಮನೆ | ೩ | ಚಿತ್ತತ್ವಂ ತತ್ಪ್ರತಿಪ್ರಾಣಿ ದೇಹ ಏವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ | ತಮಶ್ಛಂನಾನ ಜಾನಂತಿ ಭ್ರಮಂತಿ ಚ ಬಹಿರ್ಬಹಿಃ | ೪ | ಭ್ರಮಂ ತೋಪಿ ಸದಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜಾಲೆ ಮಹತಿಕೇಚನ | ನ ವಿದಂತಿ ಪರಂ ತತ್ವಂ ದಾರುಣೀವ ಹುತಾಶನಂ | ೫ | ಕೇಚಿತ್ಕೇನಾ ಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ಕಥ್ಯಮಾನಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ | ನಮನ್ಯಂತೇ ನಶೃಣ್ವಂತಿ ಮಹಾಮೋಹಮಲೀಮಸಾಃ | ೬ | ಭೂರಿಧರ್ಮಾತ್ಮಕಂ ತತ್ವಂ ದುಶ್ಖೆತೇರ್ಮಂದಬುದ್ಧಯಃ | ಜಾತ್ಯಂಧಾಹಸ್ತಿರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾತ್ವಾನಶ್ಯಂತಿ ಕೇಚನ | ೬ | ಕೇಚಿತ್ಕಿಂಚಿತ್ಪರಿಜ್ಞಾಯಕುತಶ್ಚಿದ್ಗರ್ವಿತಾ ಶಯಾಃ | ಜಗನ್ಮಂದಂಪ್ರಪಶ್ಯಂತೋ ನಾಶ್ರಯಂತಿ ಮನೀಷಿಣಃ | ೭ | ಸರ್ವವಿದ್ವೀತರಾಗೋಕ್ತೋ ಧರ್ಮಸ್ಸೂನೃತತಾಂ ವ್ರಜೀತ್ | ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯತೋ ಯತಃ ಪುಂಸಾಂ ವಚಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಷ್ಯತೇ | ೯ | ಬಹಿರ್ವಿಷಯಸಂಬಂಧ ಸ್ಸರ್ವಸ್ಸರ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಧಾ | ಅನ್ತಸ್ತದ್ಭಿನ್ನಚೈತನ್ಯ ಬೋಧಯೋಗೌತುದುರ್ಲ್ಲಭೌ | ೧೦ | ಲಬ್ಧಿಪಂಚಕಸಾಮಗ್ರೀ ವಿಶೇಷಾತ್ಪಾತ್ರತಾಂ ಗತಃ | ಭವ್ಯಸ್ಸಮ್ಯಗ್ಧೃಗಾದೀನಾಂ ಯಸ್ಸಮುಕ್ತಿಪಥಸ್ಥಿತಃ | ೧೧ | ಸಮ್ಯಗ್ದೃಗ್ಬೋಧಚಾರಿತ್ರತ್ರಿತಯಂಮುಕ್ತಿಕಾರಣಂ | ಮುಕ್ತಾವೇವ ಸುಖಂ ತೇನ ತತ್ರ ಯತ್ನೋ ವಿಧೀಯತಾಂ | ೧೨ | ದರ್ಶನಂನಿಶ್ಚಯಃ ಪುಂಸ್ಕಿಬೋಧಸ್ತದ್ಬೋಧ ಇಷ್ಯತೆ | ಸ್ಥಿತಿಸ್ತತ್ರೈವಚಾರಿ ತ್ರಮಿತಿಯೋಗಶ್ಶಿವಾಶ್ರಯಃ | ೧೩ | ಏಕಮೇವಹಿ ಚೈತನ್ಯಂ ಶುದ್ಧ ನಿಶ್ಚಯ ತೋಥವಾ | ಕೋವಕಾಶೋವಿ ಕಲ್ಪಾನಾಂ ತತ್ರಾಖಂಡೈಕ ವಸ್ತುನಿ | ೧೪ | ಪ್ರಮಾಣನಯನಿಕ್ಷೇಪಾ ಅರ್ವಾಚೀನ ಪದೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ಕೇವಲೇಚ ಪುನಸ್ತಸ್ಮಿಂಸ್ತದೇಕಂಪ್ರತಿಭಾಸತೇ | ೧೫ | ನಿಶ್ಚಯೈಕದೃಶಾನಿತ್ಯಂ ತದೇವೈಕಂಚಿದಾತ್ಮಕಂ | ಪ್ರವಶ್ಯಾಮಿಗತಭ್ರಾಂತಿ ವ್ಯವಹಾರದೃಶಾಪರಂ | ೧೬ | ಅಜಮೇಕಂ ಪರಂ ಶಾನ್ತಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿವರ್ಜಿತಂ | ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಿಷ್ಠೆ ದಾತ್ಮನಿ ಯಸ್ಥಿರಃ | ೧೭ | ಸೇವಾಮೃತಮಾರ್ಗಸ್ಥಸ್ಸೇವಾಮೃತಮಶ್ನುತೇ | ಸೇವಾರ್ಹನ್ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ಸೇವ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ | ೧೮ | ಕೇವಲಜ್ಞಾನದೃಕ್ಸೌಖ್ಯ ಸ್ವಭಾವಂ ತತ್ಪರಂಮಹಃ | ತತ್ರಜ್ಞಾತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತಂ ದೃಷ್ಟೆದೃಷ್ಟಂ ಶ್ರೀತೇಶ್ರಿತಂ | ೧೯ | ಇತಿಜ್ಞೇಯಂ ತದೇ ವೈಕಂ ಶ್ರಯಣೀಯಂತದೇವಹಿ | ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಚ ತದೇವೈಕಂ ನಾನ್ಯನ್ನಿಶ್ಚಯತೋ ಬುಧೈಃ | ೨೦ | ಗುರೂಪದೇಶಾದ ಭ್ಯಾಸಾದ್ವೈರಾಗ್ಯಾದುಪಲಭ್ಯಯತ್‌ | ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಭವೇದ್ಯೋಗೀ ತದೇವೈಕಂ ನ ಚಾಪರಂ | ೨೧ | ತತ್ಪ್ರತಿಪ್ರೀತಚಿತ್ತೇನ ಯೇನವಾ ರ್ತ್ತಾಪಿಹಿಸ್ಮೃತಾ | ನಿರ್ಶಚಿತಸ್ಸಭವೇದ್ಭವ್ಯೋ ಭಾವಿನಿರ್ವ್ವಾಣ ಭಾಜನಂ | ೨೨ | ಜಾನೀತೆಯಃ ಪುನರ್ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಣಂ ವೃಥಗೇಕ ತಾಂ | ಗತಂ ತದ್ಗತಬೋಧಾತ್ಮಾ ತತ್ಸ್ಯರೂಪಂ ಸಗಚ್ಛತಿ | ೨೩ | ಕೆ ನಾಪಿ ಹಿವರೇಣಸ್ಯಾ ತ್ಸಂಬಂಧೋ ಬಂಧಕಾರಣಂ | ಪರೈಕತ್ವಪದೇಶಾಂತೇ ಮುಕ್ತಯೇಸ್ಥಿತಿರಾತ್ಮನಃ | ೨೪ | ವಿಕಲ್ಪೋರ್ಮ್ಮಿಭಿರುತ್ಯಕ್ತ ಶ್ಯಾಂತಃ ಕೈವಲ್ಯಮಾಶ್ರಿತಃ | ಕರ್ಮಾಭಾವೇಭವೇದಾತ್ಮಾ ವಾತಾಭಾವೆ ಸಮುದ್ರವತ್ | ೨೫ | ಸಂಯೋಗೇನ ಯದಾಯಾತಂ ಮತ್ತಸ್ತತ್ಸಕಲಂ ಪರಂ | ತತ್ಪರಿತ್ಯಾಗಯೋಗೇ ವ ಮುಕ್ತೋಹಮಿತಿ ಮೇಮತಿಃ | ೨೬ | ಕಿಂಮೇಕರಿಷ್ಯತಃ ಕ್ರೂರೌ ಶುಭಾಶುಭ ನಿಶಾರೌರಾ | ರಾಗದ್ವೇಷ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಹಾಮಂತ್ರತ್ರೇಣಕೀಲಿತೌ | ೨೭ | ಸಂಬಂಧೇಪಿ ಸತಿತ್ಯಾಜ್ಯೌ ರಾಗದ್ವೇಷ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ | ವಿನಾತೆನಾ ಪಿಯೇಕುರ್ಯ್ಯುಸ್ತೇಕುರ್ಯುಃ ಕಿಂನವಾತಲಾಃ | ೨೮ | ಮನೋವಾಕ್ಕಾ ಯಚೇಷ್ಟಾಭಿಸ್ತದ್ವಿಧಂ ಕರ್ಮಜೃಂಭತೇ | ಉಪಾಸ್ಯತೇ ತದೇವೈಕಂ ತಾಭೋಭಿನ್ನಂ ಮುಮುಕ್ಷಬಿಃ | ೨೯ | ದ್ವೈತತೋದ್ವೈತ ಮದ್ವೈತಾದ್ವೈತಂ ಖಲುಜಾಯತೇ | ಲೋಹಾಲ್ಲೋಹಮಯಂಪಾತ್ರಂ ಹೇಮ್ನೋಹೇಮಮಯಂ ಯಥಾ | ೩೦ | ನಿಶ್ಚಯೇನತದೇಕತ್ವ ಮದ್ವೈತ ಮಮೃತಂಪದಂ | ದ್ವಿತೀಯೇನ ಕೃತಂದ್ವೈತಂ ಸಂಸೃತಿ ರ್ವೈವಹಾರತಃ | ೩೧ | ಬಂಧಮೋಕ್ಷೌ ರತಿದ್ವೇಷೌ ಕರ್ಮಾತ್ಮಾನೌ ಶುಭಾಶುಭೌ | ಇತಿದ್ವೈತಾಶ್ರಿತಾಬುದ್ಧಿರಸಿದ್ಧಿ ರಭಿಧೀಯತೇ | ೩೨ | ಉದಯೋದೀರಣಾಸತ್ವ ಪ್ರಬಂಧಃ ಖಲುಕರ್ಮಣಃ | ಬೋಧಾತ್ಮಧಾಮಸರ್ವ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತದೇವೈಕಂ ಪರಂಪರಂ | ೩೩ | ಕ್ರೋಧಾದಿಕರ್ಮ ಯೋಗೇಪಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ ಪರಂಮಹಃ | ವಿಕಾರಕಾರಿಭಿರ್ಮೇಘೈರ್ನ್ನವಿಕಾರಿ ನಭೋಭವೇತ್ | ೩೪ | ನಾಮಾಪಿ ಹಿ ಪರಂ ತಸ್ಮಾನ್ನಿಶ್ಚಯಾತ್ತೆದನಾಮಕಂ | ಜಾತಿಮೃತ್ಯಾದಿವಾಶೇಷಂ ವಪುರ್ಧರ್ಮಂ ವಿದುರ್ಬುಧಾಃ | ೩೫ | ಬೋಧೇನಾಪಿ ಯುತಿಸ್ತಸ್ಯ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯತು ಕಲ್ಪನಾ | ಸಚತಚ್ಚತಯೋರೈಕ್ಯಂ ನಿಶ್ಚಯೇನ ವಿಭಾವ್ಯತೆ | ೩೬ | ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಸಂಬಂಧಪ್ರಬಂಧೋ ಜ್ಝೆತಮೂರ್ತ್ತಿತತ್‌ | ತದೇವೈಕಂಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶರಣ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಿಣಾಂ | ೩೭ | ತದೇಕಂಪರಮಂಜ್ಞಾನಂ ತದೇಕಂ ಶುಚಿದರ್ಶನಂ | ಚಾರಿತ್ರಂಚತದೇಕಂಸ್ಯಾತ್ತದೇಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ತಪಃ | ೩೮ | ನಮಸ್ಯಂಚ ತದೇವೈಕಂ ತದೇವೈ ಕಂಚ ಮಂಗಲಂ | ಉತ್ತಮಂಚ ತದೇವೈಕಂ ತದೇಕಂ ಶರಣಂ ಸತಾಂ | ೩೯ | ತದೇವೈಕಂ ಪರಂ ತತ್ವಂ ತದೇವಾವಶ್ಯಕಕ್ರಿಯಾ | ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಶ್ಚ ತದೇವೈಕಂ ತತ್ರಸ್ಥಸ್ಯತು ಯೋಗಿನಃ | ೪೦ | ಗುಣಾಸ್ಸರ್ವಾಣಿಶೀಲಾನಿ ಧರ್ಮ್ಮಶ್ಚಾತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮ್ಮಲಃ | ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ತದೇಕ ಮನುತಿಷ್ಠತಃ | ೪೧ | ತದೇವೈಕಂ ಪರಂರತ್ನಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹೋದಧೇಃ | ರಮಣೀಯೇಷು ಸರ್ವೈಷು ತದೇಕಂ ಪುರತಸ್ಥಿತಂ | ೪೨ | ತದೇವೈಕಮ ಪರಂತತ್ವಂ ತದೇವೈಕಂ ಪರಂಪದಂ | ಭವ್ಯಾರಾಧ್ಯಂ ತದೇವೈಕಂ ತದೇವೈಕಂ ಪರಂಮಹಃ | ೪೩ | ಶಸ್ತ್ರಂ ಜನ್ಮತರುಚ್ಛೇದೀ ತದೇವೈಕಂ ಸತಾಂ ಮತಂ | ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗನಿಷ್ಠಾನಾಂ ತದೇವೈಕಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ | ೪೪ | ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ತದೇವೈಕಂ ಮುಕ್ತೇಃ ಪಂಥಾ ನ ಚಾಪರಂ | ಅನಂದೋ ಪಿ ನ ಚಾನ್ಯತ್ರ ತದ್ವಿಹಾಯ ವಿಭಾವ್ಯತೇ | ೪೫ | ಸಂಸಾರಘೋರಘರ್ಮ್ಮೇಣಸದಾ ತಪ್ತಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ | ಯಂತ್ರಧಾರಾ ಗೃಹಂಶಾಂತಂ ತದೇವ ಹಿಮಶೀತಲಂ | ೪೬ | ತದೇವೈಕಂ ಪರಂದುರ್ಗ ಮಗಮ್ಯಂಕರ್ಮ್ಮವಿದ್ವಿಷಾಂ | ತದೇವ ತತ್ತಿರಸ್ಕಾರಕಾರಿಸಾರಂ ನಿಜಂ ಬಲಂ | ೪೬ | ತದೇವ ಮಹತೀ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಫುರನ್ಮಂತ್ರಸ್ತ ದೇವ ಹಿ | ಔಷಧಂ ತದಪಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಜನ್ಮವ್ಯಾಧಿ ವಿನಾಶನಂ | ೪೭ | ಅಕ್ಷಯಸ್ಯಾಕ್ಷಯಾನಂದ ಮಹಾಫಲ ಭರಶ್ರಿಯಃ | ತದೇವೈಕಂ ಪರಂಬೀಜಂ ನಿಶ್ರೇಯ ಸಫಲತ್ತರೋಃ | ೪೯ | ತದೇವೈಕಂಪುರಂ ವಿದ್ಧಿತ್ರೈಲೋಕ್ಯಗೃಹನಾಯಕಂ | ಏನೈಕೇನ ವಿನಾಶಂಕೇವಸದಖ್ಯೇತ ದುದ್ವಸಂ | ೫೦ | ಶುದ್ಧಂಯದೇವ ಚೈತನ್ಯಂ ತದೇವಾಹಂ ನಸಂಶಯಃ | ಏತತ್ಕಲ್ಪನಯಾ ಪ್ಯೇತ ದ್ಧೀನಮಾನಂದ ಮಂದಿರಂ | ೫೧ | ಅಹಂ ಚೈತನ್ಯ ಮೇವೈಕಂ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಮಪಿ ಜಾತುಚಿತ್‌ | ಸಂಬಂಧೋಪಿ ನ ಕೇನಾಪಿ ದೃಢಪಕ್ಷೋಮಮೇದೃಶಃ | ೫೨ | ಏವಂ ಸತಿ ಯುದೇವಾಸ್ತಿ ತದಸ್ತು ಕಿ ಮಿಹಾಪರೈಃ | ಅಸಾಧ್ಯಾತ್ಮನ್ನಿದಂ ತತ್ವಂ ಶಾಂತೋಭವ ಸುಖೀಭವ | ೫೩ | ಅಪಾರ ಜನ್ಮಸಂತಾನ ಪಥಭ್ರಾಂತಿ ಕೃತಶ್ರಮಂ | ತತ್ವಾಮೃತ ಮಿದಂಪೀತ್ವಾನಾಶಯಂತು ಮನೀಷಿಣಃ | ೫೪ | ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಸ್ಥೂಲಮೇಕಂಚಾ ನೇಕಮೇವಯತ್‌ | ಸ್ವಸಂವೇಧ್ಯಮವೇದ್ಯಂಚ ಯದಕ್ಷರ ಮನ ಕ್ಷರಂ | ೫೫ | ಅನೌಫಮ್ಯಮನಿರ್ದ್ಧೇಶ್ಯ ಮಪ್ರಮೇಯ ಮನಾಕುಲಂ ಶೂನ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಚಯನ್ನಿತ್ಯಮನಿತ್ಯಂಚ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ | ೫೬ | ನಿಶ್ಶರೀರಂನಿರಾಲಂಬಂ ನಿಶ್ಶಬ್ದಂ ನಿರುಪಾಧಿಯತ್ | ಚಿದಾತ್ಮಕಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರವಾಙ್ಮಾನಸಗೋಚರಂ | ೫೭ | ಇತ್ಯತ್ರಗಹನೇತ್ಯಂತ ದುರ್ಲ್ಲಕ್ಷ್ಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿ | ಉಚ್ಯತೇಯತ್ತದಾಕಾಶಂ ಪ್ರತ್ಯಾಲೇಖ್ಖಂ ವಿಲಿಖ್ಯತೇ | ೫೮ | ಆಸ್ತಾಂತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋಯಸ್ತು ಚಿಂತಾಮಾತ್ರಪರಿಗ್ರಹಃ | ತಸ್ಯಾತ್ರಜೀವಿತಂ ಶ್ಲಾಘ್ಯಂ ದೇವೈರಪಿ ಸಪೂಜ್ಯತೇ | ೫೯ | ಸರ್ವ್ವವಿದ್ಭಿರಸಂಸಾರೈ ಸ್ಸರ್ವ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಲೋಚನೈಃ | ಏತಸ್ಯೋಪಾಸ ನೋಪಾಯಸ್ಸಾಮ್ಯಮೇಕ ಮುದಾಹೃತಂ | ೬೦ | ಸಾಮ್ಯಂಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ಸಮಾಧಿಶ್ಚಯೋಗಶ್ಚೇತೋ ನಿರೋಧನಂ | ಶುದ್ಧೋಪ ಯೋಗ ಇತೈತೇ ಭವಂತ್ಯೇಕಾರ್ಥ ವಾಚಕಾಃ | ೬೧ | ನಾಕೃತಿರ್ನ್ನಾಕ್ಷರಂವ ರ್ಣ್ನೋವೋ ಏಕಲ್ಪಶ್ಚ ಕಶ್ಚನ | ಶುದ್ಧಂ ಚೈತನ್ಯಮೇವೈಕಂ ಯತ್ರ ತತ್ಸಾಮ್ಯಮುಚ್ಚತೇ | ೬೨ | ಸಾಮ್ಯಮೇಕಂ ಪರಂಕಾರ್ಯ್ಯಂ ಸಾಮ್ಯಂತತ್ವಂ ಪರಂಸ್ಮೃತಂ | ಸಾಮ್ಯಂ ಸರ್ವ್ವೋವದೇಶಾನಾ ಮುಪದೇ ಶೋ ವಿಮುಕ್ತಯೇ | ೬೩ | ಸಾಮ್ಯಂ ಸದ್ಭೋಧನಿರ್ವ್ವಾಣಂ ಶಶ್ವದಾ ನಂದ ಮಂದಿರಂ ಸಾಮ್ಯಂಶುದ್ಧಾತ್ಮನೋ ರೂಪಂ ದ್ವಾರಂಮೋಕ್ಷೈ ಕಸದ್ಮನಃ | ೬೪ | ಸಾಮ್ಯಂನಿಶ್ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಸಾರಮಾಹುರ್ವ್ಪಿ ಪಶ್ಚಿತಃ | ಸಾಮ್ಯಂಕರ್ಮ್ಮಮಹಾಕಕ್ಷದಾಹೇ ದಾವಾನಲಾಯತೇ | ೬೫ | ಸಾಮ್ಯಂ ಶರಣಮಿತ್ಯಾಹು ರ್ಯ್ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗಗೋಚರಂ | ಉಪಾಧಿರಚಿತಾಶೇಷ ದೋಷಕ್ಷಪಣ ಕಾರಿಣಂ | ೬೬ | ನಿಸ್ಪೃಹಾಯಾಣಿಮಾದ್ಯಬ್ಜ ಷಂಡಸಾಮ್ಯಸರೋಜಷೇ | ಹಂಸಾಯಶುಚಯೇಮುಕ್ತಿ ಹಂಸೀದತ್ತದೃಶೇನಮಃ | ೬೭ | ಜ್ಞಾನಿನೋ ಮೃತಸಂಗಾಯ ಮೃತ್ಯುಸ್ತಾಪಕರೋಪಿಸನ್ | ಆಮಕುಂಭಸ್ಯಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ಭವೇತ್ವಾಕ ವಿಧಿರ್ಯ್ಯಥಾ | ೬೮ | ಮಾನುಷ್ಯಂ ಸತ್ಕುಲೇಜನ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಬ್ಬುದ್ಧಿಶ್ಶ್ರು ತಜ್ಞತಾ | ವಿವೇತೇನ ವಿನಾಸರ್ವ್ವಂ ಸದವ್ಯೇತನ್ನ ಕಿಂಚನ | ೬೯ | ಚಿದಚಿದ್ವೇಪರೇತತ್ವೇ ವಿವೇಕಸ್ತದ್ವಿವೇಚನಂ | ಉಪಾದೇಯ ಮುಪಾದೇಯಂ ಹೇಯಂಹೇಯಂಚ ಕುರ್ವ್ವತಃ | ೭೦ | ಹೆಯ ಹಿ ಕರ್ಮ್ಮ ರಾಗಾದಿ ತತ್ಕಾರ್ಯ್ಯಂ ಚ ವಿವೇಕಿನಃ | ಉಪಾದೇಯಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರುಪ ಯೋಗೈಕಲಕ್ಷಣಂ | ೭೧ | ಯದೇವ ಚೈತನ್ಯಮಹಂ ತದೇವ | ತ ದೇವ ಜಾನಾತಿ ತದೇವ ಪಶ್ಯತಿ | ತದೇವಚೈಕಂ ಪರಮಸಿ ನಿಶ್ಚಯಾದ್ಗ ತೋಸ್ಮಿಭಾವೇನ ತದೇಕತಾಂಪರಂ | ೭೨ | ಆತ್ಮಾಭಿನ್ನಸ್ತದನುಗತ ವತ್ಕರ್ಮ್ಮಭಿನ್ನಂತಯೋರ್ಯ್ಯಾ | ಪ್ರತ್ಯಾಸತ್ತೇರ್ಭವತಿ ವಿಕೃತಿಸ್ಸಾಪಿಭಿನ್ನಾ ತಥೈವ | ಕಾಲಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಮುಖಮಪಿ ಯತ್ತಚ್ಚಭಿನ್ನಂ ಮತಂ ಮೇ | ಭಿನ್ನಂಭಿನ್ಮಂ ನಿಜಗುಣಕಲಾಲಂ ಕೃತಂ ಸರ್ವ್ವಮೇತತ್ | ೭೩ | ಏಕತ್ವಸಪ್ತತಿರಿಯಂ ಸುರಸಿಂಧುರುಚ್ಚೈ | ಶ್ಶ್ರೀಪದ್ಮಣಂದಿ ಹಿಮಭೂಧರತಃ ಪ್ರಸೂತಾ | ಯೋಗಾಹತೇ ಶಿವಪದಾಂಬುನಿಧಿಂಪ್ರವಿಷ್ಟಾ | ಮೇತಾಂ ಲಭೇತ ಸ ನರಃ ಪರಮಾಂ ವಿಶುದ್ಧಿಂ | ೭೪ | ಸಂಸಾರಸಾಗರಸ ಮುತ್ತರಣೈಕಸೇತು | ಮೇತಂ ಸತಾಂ ಸದುಪದೇಶ ಮುಪಾಶ್ರಿತಾನಾಂ | ಕುರ್ಯ್ಯಾ ತ್ಪದಂ ಮಲಲವೋಪಿ ಕಿಮಂತರಂಗೇ | ಸಮ್ಯಕ್ಸಮಾಧಿವಿಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಸ್ತರಂಗೇ | ೭೫ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಣಂದಿ ವಿರಚಿತ ಏಕತ್ವಸಪ್ತತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

* * *