01_342_PPV_KUH

02_342_PPV_KUH

 

03_342_PPV_KUH

04_342_PPV_KUH

ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತ (೧೮೬೧-೧೯೪೫)

ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತ (೧೮೬೧-೧೯೪೫)

ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರ ೧೨೦ ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌

ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರ ೧೨೦ ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌

07_342_PPV_KUH

08_342_PPV_KUH

09_342_PPV_KUH

10_342_PPV_KUH

11_342_PPV_KUH

12_342_PPV_KUH

13_342_PPV_KUH

14_342_PPV_KUH

15_342_PPV_KUH

16_342_PPV_KUH

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಭಾರತಿ ಭವನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಭಾರತಿ ಭವನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್

ಈಗಿನ ಭಾರತಿ ಭವನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್

ಈಗಿನ ಭಾರತಿ ಭವನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್