|| ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಶಲಾಕಾ ಪುರುಷರ ಭವಾವಳಿ ||

ದ್ವಾದಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ

ಅಸ್ಯೈವತೀರ್ಥಸಂಥಾನೆ | ಬ್ರಹ್ಮಣೊಧರಣಿಃಶತುಃ | ಚೂಡಾದೆವ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂ ಜಜ್ಞೆ | ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತೋ ನಿಧೀಶಿತುಃ || ೧ || ದ್ಯಾದಶೊನಾಮತಸ್ಸಪ್ತ | ಚಾಪಸ್ಸಪ್ತಶ ತಾಬ್ದಕೈಃ | ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಪ್ರಮಾಣೌಯು | ಸ್ತದಂತಶ್ಚ ಕ್ರವರ್ತಿನಃ || ೧೨ ||

* * *

ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಃ

ಜಾತಃಪ್ರಾಗ್ಮರುಭೂತಿರನ್ವಿ ಭಪತಿರ್ದ್ದೆವಸ್ಸಹಸ್ರಾರಜೊ | ವಿದ್ಯೇಶೋ ಚ್ಯುತಕಲ್ಪಜಃ ಕ್ಷಿತಿಭೃತಾಂಶ್ರೀವಜ್ರವಾಭಿಃಪತಿಃ | ದೇವೋಮಧ್ಯಮಮಧ್ಯಮೇನೃಪ ಗುಣೈರಾನಂದ ನಾಮಾತತೊ | ದೇವೆಂದ್ರೊಹತಘಾತಿಸಂಹತಿರವತ್ವಸ್ಮಾನ್ಸಪಾರ್ಶ್ವೆಶ್ವರಃ || ೨೩ ||

* * *

ಸರ್ಪೊಂಕೊಜನಕಸ್ಸುಸೇನನೃಪತಿ ರ್ಮಾತಾಸತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಲಾ | ಪದ್ಮವಾ ತ್ಯಥಯಕ್ಷಿಣೀ ಧವತರುಸ್ಸಂಮೆಧಜಾನಿರ್ವೃತಿಃ ಜನ್ಮೃಕ್ಷಂತುವಿಶಾಖಿಕಾನವಕ ರಾಮಾನಂತುಕಾಶೀ ಪೂರೀ | ಯಸ್ಯಾಸೌಧರಣೆಶ್ಯರೊಹರಿತಭಃ ಪಾರ್ಶ್ಚೊಜಿನಃ | ೨೩ |

* * *

ಶ್ರೀ ವರ್ಧಮಾನಾಯನಮಃ

ಪುರೂರವಾಸ್ಸುರಃಪ್ರಾಚ್ಯ | ಕಲ್ಪೆಭೂದ್ಬ ರತಾತ್ಮಜಃ | ಮರಿಚಿರ್ಬ್ರಹ್ಮತ್ಥ ಲ್ಪೊತ್ಣ | ಸ್ತತೊಭೂಜ್ಜಟಲದ್ವಿಜಃ | ೧ | ಸುರಸ್ಸೌಧರ್ಮಕಲ್ಪೆನು | ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ದ್ಯಿಜಸ್ತತಃ | ಸೌಧರ್ಮಜೊಮರಸ್ತಸ್ಮಾ | ದ್ಯಿಜನ್ಮಾಗ್ನಿ ಸಮಾಹ್ಯಯಃ | ೨ | ಸನ ತ್ಕುಮಾರ

ದೇವೊಸ್ಮಾ | ದಗ್ನಿಮಿತ್ರಾಭಿದೊದ್ವಿಜಃ | ಮರುನ್ಮಾ ಹೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪಭೊ ದ್ಬಾರದ್ವಾಜೋದ್ವಿ ಜಾನ್ಯಯೆ | ೩ | ಜಾತೊಮಾಹೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪೆನು | ಮಾನುಷ್ಯೊನುತ ತಶ್ಚ್ಯುತಃ | ನರಕೆಷುತ್ರ ಸಸ್ಥಾವ | ರೆಷ್ಟಸಂಖ್ಯಾತವತ್ಸರಾನ್ | ೪ | ಭ್ರಾಂತ್ವಾತತೊವಿನಿರ್ಗ್ಗತ್ಯ | ಸ್ಥಾವರಾಖ್ಯೊದ್ವಿಜೋಂಜಭವತ್ | ತತಶ್ಚತುಥೃಕಲ್ಪಭೊ | ದ್ವಿಶ್ವ ನಂದೀತತಶ್ಚುತಃ | ೫ | ಮಹಾಶುಕ್ರೆತತೊದೇವ | ಸ್ತ್ರಿಖಂಡೆಶಸ್ತ್ರಿಪೃಷ್ಠಿ ವಾಕ್ | ಸಪ್ತಮೆನರಕೆತಸ್ಮಾ | ತ್ತಸ್ಮಾಚ್ಚಗಜ ವಿದ್ವಿಷಃ | ೬ | ಆದಿಮೆನರಕೆತಸ್ಮಾತ್ಸಿಂ ಹಕೆತುಸುರೊತ್ತಮಃ | ೭ | ಕನಕೊಜ್ವಲನಾಮಾಭೂ | ತ್ತತೊವಿದ್ಯಾಧರಾಧಿಪಃ ದೇವಸ್ಸಪ್ತಮಕಲ್ಟೆನು | ಹರಿಷೇಣಸ್ತತೊನೃಪಃ | ೮ | ಮಹಾಶುಕ್ರೆತತೊದೆವಃ | ಪ್ರಿಯಮಿತ್ರೊನುಚಕ್ರಭೃತ್ | ಸಸಹಸ್ರಾರಕಲ್ಪೊಭೂದ್ದೇವಸ್ಸೂರ್ಯಯಃಭಾಹ್ಯ ರಾಜಾನಂದಾಭಿದಸ್ರನ್ಮಾ | ೯ | ತ್ಪುಷ್ಪೊತ್ತರ ವಿಮಾನಜಃ | ಅಚ್ಯುತಂದ್ರಸ್ತತಃ ಪಾಯದ್ವರ್ದ್ದಮಾ ನ ಜಿನೇಶ್ವರಃ | ೧೦ | ಖ್ಯಾತ ಕುಂಡಪುರಂ ವರಂಜನನಭಂ ಸ್ವಾತೀತು ಸಿಂಹಧ್ವಜ | ಸಾಲೊದ್ರುಃ ಪ್ರಿಯಾಕಾರಿಣೀಚ ಜನನೀ ಪಾವಾಪುರುಂ ನಿರ್ವ್ವತಿಃ | ಉತ್ಸೆಧಃ ಕರ ಸಪ್ತ ಕಂಕನಕ ಭಾಕ್ಸಿದ್ಧಾಯಿನೀ ಸೆವಿಕಾ |

ಇತಿ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಶಲಾಕಾಪುರುಷರ ಭವಾವಳಿ ಸಮಾಪಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ

* * *

ಶ್ರೀ ಮುನಿಸುವ್ರತಾಯ ನಮಃ

ಪ್ರಾಗಾಸೀದ್ಧರಿವರ್ಮ್ಮ ನಾಮನೃಪತಿರ್ಲಬ್ಧ್ಯಾತಪೊಬದ್ಧವಾ | ನ್ನಾಮಾಂ ತ್ಯಂಬಹು ಭಾವತಶ್ಶುಚಿಮೃತಿರ್ಯ್ಯಃಪ್ರಾಣತೇಂದ್ರೋಭವತ್ | ಚೃತ್ವಾ ಸ್ಮಾನ್ನು ನಿಸುವ್ರತೋಹರಿ ಕುಲವ್ಯೊಮಾಮಲೆಂದುರ್ಜ್ಜಿನೊ | ಭೊತ್ವಾಭವ್ಯಕುಮುದ್ವತೀಂ ವ್ಯಕಸಯಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪ್ರದಿಶ್ಯಾತ್ಸವಃ | ೧ |

ಯಕ್ಷೌತೌಬಹುರೂಪಿಣೀಚವರುಣೋ ಗಶ್ಚಂಪಕೊಮಿಕ್ತಿಭೂ | ಸ್ಸಂಮೇಧಃಶ್ರವ ಣೊಭಮುನ್ನತಿರಥೊಕೋದಂಡಕಾವಿಂಶತಿಃ | ಪದ್ಮಾವತ್ಯಭಿದಾಂಬಿಕಾಸರ ಸಿಜಂಚಿಹ್ನಂಸುಮಿತ್ರೆಟ್ಟಿತಾ | ಯಸ್ಯಾಸಾಪಸಿತೋಸ್ತು ರಾಜಗೃಹರಾಣ್ನಸ್ಸುವ್ರ ತೇಶಶ್ಶ್ರಿಯೈಃ | ೨೦ |

* * *

ದಶಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹರಿಷೆಣ

ಭೂಪಃಕೊಪಿಪುರಾಶ್ರಿಯಾಶ್ರಿತವಪುಃಪಾಪೊಪಲೆಪಾದ್ಭೃಶಂ | ಬಿಭ್ಯತ್ಪ್ರಾ ಪ್ಯತಪೊ ಭಯಸ್ಯಶರಣಂ ಮತ್ವಾತೃತೀಯೆಭವತ್ | ಕಲ್ಪೆಂತ್ಯೆಭುವಮೇತ್ಯಚಕ್ರಿಪದ ವೀಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯಭುಕ್ತ್ವಾಸುಖಂ | ಸಶ್ರೀಮಾನ್ಹ ರಿಷೇಣರಾಜವೃಷಭಸ್ಸರ್ವ್ವಾತ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಂಯಯೌ | ೧೦ |

* * *

ಅಷ್ಟಮ ಬಲದೇವ ರಾಮ

ಇಹಸಚಿವತನೂಜಶ್ಚಂದ್ರ ಚೂಳಸ್ಯಮಿತ್ರಂ | ವಿಜಯವಿದಿತವಾಮಾಜಾಯ ತಸ್ಪಸ್ತೃ ತೀಯೆ || ಕಥಿತ ಕನಕಚೂಳೊ ಲಾಲಿತೋದಿವ್ಯಭೋಗ್ಯೆ | ರಭವದಮಿತ ವೀರ್ಯ್ಯಸ್ಸೂರ್ಯವಂಶೆಸರಾಮಃ | ೮ |

* * *

ಅಷ್ಟಮ, ವಾಸುದೇವ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಆಸೀದಿಹೈವಮಲಯೆ ವಿಷಯೆಮಹೇಶ | ತುಕ್ಚಂದ್ರಚೂಳಿತಿದುಶ್ಚರಿತಸ್ವಮಾಪ್ಯ | ಪಶ್ಚಾತ್ತಪೂಜನಿಸುರಸ್ಸಸನತ್ಕುಮಾರೆ | ತಸ್ಮಾದಿಹೈತ್ಯಸಮಭೂದ್ವಿಭು ರರ್ದ್ಧಚಕ್ರೀ | ೮ |

* * *

ಅಷ್ಟಮ, ಪ್ರತಿವಾಸುದೇವ, ರಾವಣ

ದೆಶೆಸಾರಮುಚ್ಚಯೆ ನರಪತಿರ್ದೆವೊನರಾದಿಸ್ತತ | ಸ್ಸೌಧರ್ಮೆನಿಮಿಷೊಭ ವತ್ಸುಖನಿ ಧಿಸ್ತ ಸ್ಮಾಚ್ಯುತೊಸ್ಮಿನ್ನಭೂತ್ | ಆಕ್ರಾಂತಾಖಿಲಖೆಚರೋಜ್ವಲಶಿರೊಮಾ ಲೊವಿನಮೃವ್ವಯೆ ಸ್ತ್ರೀಲೊಲೊನಿಜವಂಶಕೆತುರಹಿತಾಚಾರಾಗ್ರಣೀರಾವಣಃ | ೮ |

* * *

ಶ್ರೀ ನಮಿನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಕೌಶಾಂಬ್ಯಾಂ ಪ್ರಥಿತಸ್ತೃತೀಯ ಜನೆಸಿದ್ಧಾರ್ತ್ಥ ನಾಮಾನೃಪಃ | ಕೃತ್ವಾತ ಪ್ರತ ಪೊತಿ ಘೋರಮಭವತ್ತು ರ್ಯೆಧಿಕೊನುತ್ತರೆ | ತಸ್ಮಾದೆತೃಪುರೆಬಭೂವಮಿಥಿಲಾನಾಮ್ಮಿಂದ್ರ ವಂದೃನಮಿ | ಸ್ತೀರ್ತ್ಥೆಶಸ್ತ್ರಿಜಗದ್ಧಿತಾರ್ತ್ಥವಚನೊವೃಕ್ತೈಕಮಿಶೊಜಿನಃ | ೧ |

* * *

ಅಶ್ಯೆನ್ಯರ್ಕ್ಷಂಚಪಂಚಾ ದಶಧನುರುದಯೊಂಬಾಸುಭದ್ರಾ ಹರಿದ್ರಾ | ಜಿದ್ಭಾಂ ಕಃಕ್ರೆರವಂದ್ರುರ್ವ ಕುಲ ಇತಿಪಿತಾವಮೃವವ ಯಾದ್ಯಃ | ಮುಕ್ತಿಸ್ಸಂಮೇಧಶೈಲೆ ವಿಲಸತಿ ಮಿಥಿಲಾಪೂರ್ಭೃ ಕಟ್ಯಾಖ್ಯಯಕ್ಷೊ | ಯಸ್ಯುಚ್ಚೈರಸ್ತುತಸ್ಮೈನಮ ಇಹನಮ ಯೆಚಾರು ಚಾಮುಂಡಿಕೇಶೆ | ೨ |

* * *

ಎಕಾದಶ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಯಸೇನ

ವಸುಂಧರಮಹೀಪತಿಃ ಪ್ರಥಮಜನ್ಮನಿವಾಪ್ತನ ತ್ತಪಾಸ್ಯಮಜನಿಷ್ಟಷೊ ಡಶಸಮುದ್ರ ಮಿತ್ಯಾಯುಷಾ | ಸುತೊಜನಿಜನೆಶ್ಯರೊತ್ರಜಯಸೆಮಾಮಾತತೋ | ಬಭೂವಲ ವಸತ್ತಮಃ ಸುಖನಿಧಿರ್ಜ್ಜಯಂತೆವಿಭೂಃ || ೧೧ ||

* * *

ಶ್ರೀ ನೇಮಿನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಬ್ರಾಕ್ಚಿಂತಾಗತಿರಾಬಭಾವನುತತಃ ಕಲ್ಪೆಚತು ರ್ಥೆಮರೊ | ಜಿಜ್ಞೆಸ್ಮಾದ ಪರಾಜಿತಃಕ್ಷಿತಿ ಪತಿರ್ಜಾ ತೊಚ್ಯುತೆಂದ್ರಸ್ತತಃ || ತಸ್ಮಾತ್ಸೋಜನಿ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠನೃಪತಿರ್ದ್ದೆವೊ ಜಯಂತೆ ನ್ಯಭೂ ದಾಸೀದತ್ರಮಹೋದಯೊಹರಿ ಕುಲವ್ಯೊಮಾಮಲೆಂದುರ್ಜಿನಃ | ೨೨ |

* * *

ಚಂಶೊದ್ರಃಕಂಬುರಂಕೊವಿಲಸತಿಶಿವದೆವ್ಯಂಬಿಕಾರ್ಕ್ಷಂಚಚಿತ್ರಾ | ಮುಕ್ತೆಭೂರೂ ಜೃಯಂತೊ ದಶಧನುರುಧಯೊ ಭಾತಿಸರ್ವಾಹ್ಣ ಯಕ್ಷಃ | ಯಕ್ಷೀಕೂ ಷ್ಮಾಂಡಿ ನೀರುದ್ಝನಜಿದಥಪುರಂಶೌರಿಪೂರ್ವಂಪುರಂವೈ ಯಸ್ಯಾಸೌನೇಮಿನಾಥೊ ಜಲಧಿಪಿಜಯಜಃಪಾತುನೊನಾಥಬಂದುಃ | ೨೨ |

* * *

ನವಮ, ಬಲದೇವ, ಬಲಭದ್ರ

ಸುಭಾನುರಭವತ್ತತುಃ ಪ್ರಥಮಕಲ್ಪಜೊಸ್ಮಾಚ್ಯುತಃ | ಖಗಾಧಿಪತಿರನ್ವತೊ ಜನಿಚತುರ್ಥ ಕಲ್ಪೆಮರಃ ವಣೀಡಜನಿಶಂಖವಾಗನುಸುರೊಮಹಾಶುಕ್ರಜ | ಸ್ತತೊ ಪಿನವಮೊಬಲೊ ನುದಿ ವಿಜಸ್ತತಸ್ತೀಥಕೃತ್ | ೨೨ |

* * *

ನವಮ, ವಾಸುದೇವ, ಕೃಷ್ಣ

ಪ್ರಾಗಾಸೀದಮೃತರಸಾಯನ ಸ್ತೃತೀಯೆ ಶ್ವಭ್ರೆಭೂದನುಭವವಾರಿಧೌಭ್ರ ಮಿತ್ಯಾ | ಭೂಯೊಭೂದ್ಗೃಹಪತಿರತ್ರಯಕ್ಷನಾಮಾ | ನಿರ್ನ್ನಾಮಾನೃಪತಿಸುತ ಸ್ತತೋಮೃತಾಶೀ | ೧ | ತಸ್ಮಾದಭೂನ್ಮು ಗರಿಪ್ರುಃ ಕೃತಸಂನಿಧಾನ | ಚ್ಚಕ್ರೆತ್ವ ರೊಹತವಿರುದ್ಧ ಜರಾದಿ ಸಂಧಃ | ಘರ್ಮ್ಮೊದ್ಭವಾದನುಭವನ್ ಬಹುದುಃಖಮಸ್ಮಾನ್ನಿರ್ಗತ್ಯ ತೀರ್ಥಕೃದನರ್ಥ ವಿಘೂತದಕ್ಷಃ | ೯ |

ನವಮ ಪ್ರತಿವಾಸುದೇವ, ಜರಾಸಂಧ
ದ್ರೊಹಾನ್ಮುನೆಃ ಫಲಪಚಸ್ಸಕುಧೀರಧೊಗಾ | ತ್ತದ್ಬೀಜೆವತಪಸಾಪ್ಯಥಚ
ಕ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಂ | ಧ್ವಂಸಂತಮಾಪ್ತ ತದಪಾಸ್ತ ವಾಸ ಪರಿಗ್ರಹಾಣಾಂ |
ಮಾಕೃಧ್ವಮಲ್ಪಮಷಿ ಪಾಪಧಿಯಾಪಕಾರಂ | ೯ |

ಶ್ರೀಜಿನಾಯ ನಮಃ
ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಕಲಾಕಾಪುರುಷರ ಭವಾವಳಿ
ಚತುರ್ದಶ ಮನು ನಾಮಾನಿ

ಅದ್ಯಃಪ್ರತಿಶ್ರುತಿಸ್ತಸ್ಮಾ | ದ್ಯಿತೀಯಸ್ಸನ್ಮತಿರ್ಮನುಃ | ತೃತೀಯಃಕ್ಷೇಮಕೃನ್ನಾಮ್ನಾ | ಚತುರ್ತ್ಥಃ ಕ್ಷೇಮಧೃತ್ಯರಃ | ೧ | ಪಂಚಮಸ್ಸೀಮಕೃತ್ಷಷ್ಠ | ಸ್ಸೀಮಂಧರಸಮಾಹ್ಯಯಃ || ಪರೊವಿಮಲವಾಹಃಸ್ಯಾ | ಚ್ಚಕ್ಷುಷ್ಮಾನಷ್ಟಮೊಮ ನುಃ | ೨ | ಯಶಶ್ಯಾನಮಸ್ತಸ್ಮಾ | ದಭಿಚಂದ್ರೋಪ್ಯನಂತರಃ | ಚಂದ್ರಾ ಭೋಸ್ಮಾತ್ಪರೋಜ್ಞೆಯೊ | ಮರುದ್ದೇವಸ್ತತಃಪರಃ | ೩ | ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ಪರಸ್ತ ಸ್ಮಾನ್ನಾಭಿರಾಜಶ್ಚತುರ್ದಶ | ಇತಿ ಮನುವಾಮಾನಿ |

* * *

ಶ್ರೀ ವೃಷಭಾಯ ನಮಃ

ಜಯವರ್ಮ್ಮಾಭವೆಪೂರ್ವೆ | ದ್ಯಿತೀಯೆಭೂನ್ಮಹಾಬಲಃ | ತೃತೀಯೆಲಲಿತಾಂ ಗಾಖ್ಯೊ | ವಜ್ರಜಂಘಶ್ಚತುರ್ಥಕೆ | ೧ | ಪಂಚಮೆಭೋಗಭೂಜೊಭೂ | ತ್ಷಷ್ಠೇ ಯಂಶ್ರೀಧರಾಹ್ಯಯಃ | ಸಪ್ತಮೆಸುವಿಧಿಕ್ಷ್ಮಾಭೃ | ದಷ್ಟಮೇಚ್ಯುತನಾಯಕಃ || ೨ || ನವಮೇವಜ್ರನಾಭೀಶೊ | ದಶಮೆನುತ್ತರಾಂತ್ಯಜಃ | ತತೋವತೀರ್ಯ ಸರ್ವೇಂದ್ರ | ವಂದಿತೋವೃಷಭೇಶ್ಯರಃ | ೩ |

* * *

ನಾಭಿಸ್ತಾತೊಥಮಾತಾವಿಲಸತಿಮರು ದೆವ್ಯುತ್ತ ರಾದ್ಯಾಚಷಾಢಾ | ತಾರಾಕೈ ಲಾಕಶೈಲಃ ಪರಮಪದಪದಂಪೂರ್ವಿನೀತಾವೃಷೊಂಕಃ | ಚಾಪಾನಾಂಪಂಚಶತ್ಯುನ್ನತಿ ರಪಿಕನಕಾಭಾಂಗದೀಪ್ತಿರ್ವಟೊಗೊ | ಯಸ್ಯಾಸೌಗೊಮುಖೆಶಃ ಪುರುರವತುಜೀ ನೊನಸ್ಸಚಕ್ರೇಶ್ಯರೀಶಃ | ೧ |

* * *

ಪ್ರಥಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭರತ

ಅತಿಗೃದ್ನಃಪುರಾಪಶ್ಚಾ | ನ್ನಾರಕೋನುಚಮೂರಕಃ | ದಿವಾಕರಸ್ತತೊದೇ ಮಸ್ತಥಾಮತಿ ವರಾಹ್ಯಃ | ೧ | ತತೋಹಮಿಂದ್ರಸ್ತಸ್ಮಾಚ್ಚ | ಸುಭಾಹುರ ಹಮಿಂದ್ರತಾಂ | ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ಯಂಭರತೋಜಾತಃ | ಷಟ್ಖಂಡಾಖಂಡಪಾಲಕಃ | ೨ |

* * *

ಶ್ರೀ ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ

ವಿಮಲವಾಹನಮಾಹವದುರ್ಧರಂ | ದುರಿತದೂರತಪಶ್ಚರಣೊದ್ಯತಂ | ಸುಖವಿನಿಂ ವಿಜಯೆ ಸುರಸತೃಮಂ | ನಮತಿಭಕ್ತಿಭರಾದತಂಜಿನಂ | ೧ | ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ವಿಜಿ ಯಾ ಪಿತಾಚಜಿತ ಕತ್ರೋರೋಹಿಣೀಭಂಪುರಂ | ಸಾಕೇತಂಕನಕಾಂಗ ಭಾದೃಜಿ ಭಸ್ಸ್ಯಾ | ತ್ಸಪ್ರಪರ್ಣ್ನೋದೃವಃ | ಸಮಮೇಧ ಶಿವಭೂಶ್ಶತಾನಿಧನು ಪಾಂಚತ್ಯಾರಿಪಂ ಚಾಶತಾ | ಮಾನಂಯಸೃಸರೋಹಿಣೀಯುತಮಹಾಯಕ್ಷೆಟ್ಟು ನೀತಾಜ್ಜಿತಃ | ೨ |

* * *

ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಶಲಾಕಾ ಪುರುಷರ ಭವಾವಳಿ

ದ್ವಿತೀಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸಗರ

ಸಜಯತಿಜಯಸೇನೋಯೋಜಿತಾರಾತಿಸೇನಃ | ಶ್ರುತಯತಿಮಹದಾದಿ ರ್ಯ್ಯೋಬಲಃ ಪ್ರಾಂತಕಲ್ಪೆ | ಸಗರಸಕಲ ಚಕ್ರೀಯೊಜಿನೊಯಶ್ಚಯಶ್ಚ | ಪ್ರಹತಚರಮದೆಹೊದಹ ಮಾತ್ರಾತ್ಮದೆಹಃ | ೧ |

* * *

ಶ್ರೀ ಶಂಭವಾಯಿ ನಮಃ

ವಿಫುಲವಿಮಲಲಕ್ಷ್ಮೀ ರ್ವೀಕ್ಷಿತಾನಂಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಿಹಭುವಿವಿಮಲಾದಿರ್ವಾಹ ನೊದೆಹದೀಪ್ತ್ಯಾ | ಹತರವಿರಹಮಿಂದ್ರೊ ರುಂದ್ರಕಲ್ಯಾಣಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ | ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಿರಂಭಶ್ಶಂಭವಶ್ಶಂಕ್ರಿಯಾದ್ಯಃ | ೧ |

* * *

ಸೇನಾಂಬಾಜನಕೋದೃಢಾಖ್ಯ ನೃಪತಿಶ್ಶೀರ್ಷ್ಷಂಮೃಗಾದ್ಯಂತುಭಂ | ಶ್ರಾವಂತೀನಗರೀ ಧ್ಯಜಶ್ಚತುರಗಸ್ಸಾಲಶ್ಚಚೈತ್ಯದ್ರುಮಃ | ಸಂಮೆಧಶ್ಶಿವಭೂಶ್ಶತನಿಧನುಪಾಂಚತ್ಯಾರಿ ಮಾ ನಂತನು | ರ್ಗ್ಗೌರಾಯಸ್ಯಸಶಂಭವಸ್ತ್ರಿಮುಖಯುಕ್ಪ್ರಜ್ಞಪ್ತಿನಾಥೋವತಾತ್‌ | ೩ |

* * *

ಶ್ರೀ ಅಭಿನಂದನಾಯ ನಮಃ

ಯೋರತ್ನ ಸಂಚಯಪುರೇಶಮಹಾಬಲಾಖ್ಯೊ | ಯೋಮತ್ತರೇಷುವಿಜಯೀವಿ ಜಯೆಹವೀಂದ್ರಃ | ಯಶ್ಚಾಭಿನಂದನೃಪೊವೃಷಭೇಶವಂಶೆ | ಸಾಕೇತಪತ್ತನಪತಿ ಸ್ಸಜಿನೋವತಾದ್ಯಃ | ೧ |

* * *

ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾಂಬಾಸುವರ್ಣಾಭರುಗಪಿಜನಕಶ್ಶಂಬರೊಂಕಃಕಪೀವೂ | ಸ್ಸಾಕೆತಾಖ್ಯತ್ರಿ ತಾಗಸ್ಸರಲ ಇತಿಪುನರ್ವಸ್ಯಭಿಖ್ಯಂಭಮುರ್ವ್ಯೀ | ಮುಕ್ತೆಸ್ಸಂಮೇಧಶೈಲಸ್ತ್ರಿಶತದನುರ ಥೋರ್ಧ್ಯಂ ಚಪಂಚಾಶತಾಯೊ | ಯಸ್ಯಾಸೌಶೃಂಖಲೆಶೊವತುಜ ಗದಪಿಯಕ್ಷೆಶ್ಯರೀ ಶೋಭಿನಂದಃ | ೮ |

* * *

ಶ್ರೀ ಸುಮತಿನಾಥಾಯ ನಮಃ

ರಿಪುನೃಪಯಮದಂಡಃ ಪುಂಡರೀಕಿಣ್ಯಧೀಶೊ | ಹರಿರಿವರತಿಷೇಣೊವೈಜಯಂತೇ ಹಮ್ಮಿಂದ್ರಃ | ಸುಮತಿರಮಿತಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೀರ್ತ್ಥಕೃದ್ಯಃಕೃತಾರ್ತ್ಥಃ | ಸಕಲಗುಣ ಸಮೃದ್ಧೋ ವಸ್ಸಸಿದ್ಧಿಂವಿಧೆಯಾತ್ | ೧ |

* * *

ಕೋಕೋಂಕಃಫಲಿನೀ ತರುಃಪುರಮಥಾಯೋಧ್ಯಾಮಭಾಜನ್ಮಭಂ | ಚಾಪಾ ನಾಂಚ ಶತತ್ರಯಃ ಪರಿಮಿತಿಃಕಾಂತಿಸ್ಸುವರ್ಣ್ನೊತ್ತಮಾ | ಸ್ಸಂಮೆಧಶ್ಶಿವಭೂಮಿರ್ವ ಭಾತಿಜನಕೊ ಮೇಘಪ್ರಭೊಮಂಗಲಾ | ಮಾತಾಯಸ್ಯ ಸಖಾತುನಸ್ಸುಮತಿರೀಡ್ಯಂ ಜ್ರಾಂಕುಶಾತುಂಬುರೊಃ | ೫ |

* * *

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ

ರಾಜಾ ಪ್ರಾಗಪರಾಜಿತೊಜಿತರಿಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯುಸೀಮೇಶ್ಯರಃ | ಪಶ್ಚಾದಾಪೃ ತಪೊಂತೃನಾಮಸಹಿತೊಗ್ರೈವೆಯಕೆಂತ್ಯೆ ಮರಃ | ಕೌಶಾಂಬ್ಯಾಂಭ್ಯಾಂಕಲಿತೊಗುಣೈರಗು

* * *

ಸಮಂತಭದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಉಪಜಾತಿ || ಸ್ಯಾಸ್ಥ್ಯಂಯಥತ್ಯಂತಿಕಮೆವಪುಂಸಾಂ | ಸ್ಯಾರ್ಥೊನಭೊಗಃಪರಿ ಭಂಗುರಾತ್ಮಾ | ತೃಪಾನುವಂಗಾನ್ನಚತಾಪಶಾಂತಿ | ರಿತೀದಮಾಖ್ಯದ್ಭಗವಾನ್ಸುಪಾರ್ಶ್ವಃ | ೩೧ | ಅಜಂಗಮಂಜಗಮನೆಯಯಂ ತ್ರಂ | ಯಧಾ ತಥಾಜೀವಧೃತಂಶರೀರಂ | ಬೀಭತ್ಸುಪೂತಿಕ್ಷಯಿತಾಪಕಂಚ | ಸ್ನೆಹೊವೃಥಾತ್ರೆತಿಹಿತಂತ್ವಮಾಖ್ಯಃ | ೩೨ | ಅಲಂಘ್ಯಶಕ್ತಿರ್ಭವಿತವ್ಯತೆಯಂ | ಹೆತುದ್ವಯಾವಿಷ್ಕೃತಕಾರ್ಯಲಿಂಗಾ | ಅನೀಶ್ವರೊ ಜಂತುರಹಂ ಕ್ರಿಯಾರ್ತಃ | ಸಂಹತ್ಯಕಾರ್ಯೆಪ್ಯಿತಿಸಾಧ್ಯವಾದೀಃ | ೩೩ | ಬಿಭೆತಿಮೃ ತ್ಯೊರ್ನತತೊಸ್ತಿಮೊಕ್ಷೊ | ನಿತ್ಯಂಶಿವಂವಾಂಛತಿನಾಸ್ತಲಾಭಃ | ತಥಾಪಿ ಬಾಲೊಭ ಯಕಾಮವತ್ಯೊ | ವೃಥಾಸ್ಯಯಂತಪ್ಯತ ಇತ್ಯವಾದೀಃ | ೩೪ | ಸರ್ವ ಸ್ಯತತ್ಯಸ್ಯಭ ವಾಸ್ಪ್ರಮಾತಾ | ಮಾತೆವಬಾಲಸ್ಯಹಿತಾನುಶಾಸ್ತಾ | ಗುಣಾವಲೊಕಸ್ಯ ಜನಸ್ಯನೆತಾ | ಮಯಾಪಿಭಕ್ತ್ಯಾಪರಿಣೂಯಸೆದ್ಯ | ೩೫ |

* * *

ಚಂದ್ರಪ್ರಭ

ಉಪಜಾತಿ | ಚಂದ್ರಪ್ರಭಂಚಂದ್ರಮರೀಚಿಗೌರಂ | ಚಂದ್ರದ್ಯಿತೀಯಂಜಗತೀವಕಾಂತಂ | ವಂದೆಭಿವಂದ್ಯಂಮಹತಾಮೃಪೀಂಡ್ರಂ | ಜಿನಂ ಜಿತಸ್ಯಾಂತಕಷಾಯಬಂಧಂ | ೩೬ | ಯಸ್ಯಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿವೆಷಭಿಂನಂ | ತಮಸ್ತಮೊರೆರಿವರಶ್ಮಿಭಿನ್ನಂ | ನನಾಶಬಾ ಹ್ಯಂಬಹುಮಾನಸಂಚ | ಧ್ಯಾನ ಪ್ರದೀಪಾತಿಶಯೆನಭಿನ್ನಂ | ೩೭ | ಸ್ಯಪಕ್ಷಸೌಸ್ಥಿತ್ಯಮ ದಾವಲಪ್ತಾ | ವಾ ಕ್ಸಿಂಹನಾದೈರ್ವಿಮದಾಬಭೂವುಃ | ಪ್ರವಾದಿನೊಯಸ್ಯಮದಾರ್ದ್ರಗಂಡಾ | ಗಜಾಯಥಾಕೆಸರಿಣೊನಿನಾದೈಃ | ೩೮ | ಯಸ್ಸರ್ವಲೊಕೆಪರಮೆಷ್ಠಿತಾಯಾಃ | ಪದಂಬಭೂವಾದ್ಭು ತಕರ್ಮತೆಜಾಃ | ಅನಂತಧಾಮಾಕ್ಷರವಿಶ್ಯಚಕ್ಷುಃ | ಸಮಂತದುಃಖಕ್ಷಯಕಾಸನಶ್ಚ | ೩೯ | ಸಚಂದ್ರಮಾಭವ್ಯಕುಮುದ್ಯತೀನಾಂ | ವಿಪನ್ನದೊಷಾಭ್ರಕಲಂಕಲೆಪಃ | ವ್ಯಾಕೊಶವಾಜ್ನ್ಯಾಯಮ ಯೂಖಮಾಲಃ | ಪೂಯೊತ್ಪವಿತ್ರೊಭಗವಾನ್ಮನೊಮೆ | ೪೦ |

* * *

ಪುಷ್ಪದಂತ

ಉಪಜಾತಿ | ಏಕಾಂತದೃಷ್ಟಪ್ರತಿಷಧಿತತ್ಯಂ | ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಂತ ದತತ್ಸೃಭಾವಂ || ತ್ಯಯಾಪ್ರಣೀತಂಸುವಿಧೆಸುನಾಮ್ನಾ | ನೈತತ್ಸಮಾಲೀಢ ಪದಂತ್ಯದನ್ಯೈಃ | ೪೧ | ತದೆವಚಸ್ಯಾನ್ನತದೆವಚಸ್ಯಾ | ತ್ತಧಾಪ್ರತೀತೆಸ್ತ ವೆತತ್ಕಥಂಚಿತ್ | ನಾತ್ಯಂತಮನ್ಯ ತ್ಯಮನನ್ಯತಾಚ | ವಿಧೆರ್ನಿವೆಧಸ್ಯಚಕೂನ್ಯದೋಷಾತ್ | ೪೨ | ನಿತ್ಯಂತದೆವೆದಮಿತಿ ಪ್ರತೀತೆ | ರ್ನನಿತೃಮನೃತ್ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಸಿದ್ಧೆಃ | ನತದೃರಾದ್ಧಂಬಹಿರಾತರಂಗ | ನಿಮಿತ್ತನೈಮಿತ್ತಿಕಯೊಗತಸ್ತೆ | ೪೩ | ಅನೆಕಮೆಕಂಚಪದಸ್ಯಪಾಚ್ಯಂ ವೃಕ್ಷಾಇತಿಡ್ರತ್ಯ ಯವತ್ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ | ಅಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ ಸ್ಯಾದಿತಿವೈನಿಪಾತೊ | ಗುಣಾನಪೆಕ್ಷೆನಿಯಮೆಪವಾದಃ | ೪೪ | ಗುಣಪ್ರಧಾನಾರ್ಥಮಿದಂಹಿವಾಕ್ಯಂ | ಜಿನಸ್ಯತೆತ್ಯದ್ಯಿಪತಾಮಪಥ್ಯಂ | ತತೊಭಿವಂದ್ಯಂಜಗದೀಶ್ಯರಾಣಾಂ | ಮಮಾಪಿಸಾಧೊಸ್ತವಪಾದಪದ್ಮಂ | ೪೫ |

* * *

ಶೀತಲ

ವಂಶಸ್ಥವೃತ್ತ | ನಶೀತಲಾಶ್ಚಂದನಚಂದ್ರರಶ್ಮಯೊ | ನಗಾಂಗಮಂ ಭೊನಚಹಾ ಗಯಷ್ಟಯಃ | ಯಥಾಮುನೆಸ್ತೆನಘವಾಕ್ಯರಶ್ಮಯಃ | ಕಮಾಂ ಬುಗರ್ಭಾಶ್ಶಿಶಿರಾವಿಪಶ್ಚಿತಾಂ | ೪೭ | ಸುಖಾಭಿಲಾಷಾನಲದಾಹಮೂರ್ಚ್ಛಿ ತಂ | ಮನೊನಿಜಂಜ್ಞಾನ ಮಯಾಮೃತಾಂಬುಭಿಃ | ವ್ಯದಿದ್ಯಪಸ್ತ್ಯಂವಿವದಾಹಮೊಹಿತಂ | ಯಥಾಭಿಷಙ್ಮಂತ್ರ ಗುಣೈಃಸ್ಯವಿಗ್ರಹಂ | ೪೭ | ಸ್ಯಜೀವಿತೆಕಾಮಸುಖೆಚತೃಷ್ಣ ಯಾ | ದಿವಾಶ್ರಮಾರ್ತಾ ನಿಶಿಶೌರತೆಪ್ರಜಾಃ ತ್ಯ ಮಾರ್ಯನಕ್ತಂದಿವಮವ್ರಮತ್ತವಾ | ನಜಾಗರೆವಾತ್ಮವಿಶುದ್ಧಿವರ್ತ್ಮ ನಿ | ೪೮ | ಅಪತ್ಯವಿತ್ತೊತ್ತರಲೊಕತೃಷ್ಣಯಾ | ತಪಶ್ಯಿನಃಕೆಚನಕರ್ಮಕುರ್ವತೆ | ಭವಾನ್ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಜರಾಜಿಹಾಸಯಾ | ತ್ರಯೀಂಪ್ರವೃತ್ತಿಂಸಮಧೀರ ವಾರುಣತ್‌ | ೪೯ | ತ್ಯಮುತ್ತಮಜ್ಯೊತಿರಜಃಕ್ಯನಿರ್ವೃತಃ | ಕ್ಯತೆಪರೆಬುದ್ಧಿಲವೊದ್ಧತಕ್ಷತಾಃ | ತತಸ್ಯನಿಶ್ರೆಯಸಭಾವನಾಪರೈ | ರ್ಬುಧಪ್ರವೆಕೈ ಜೀನಶೀತಲೆಡ್ಯಸೆ | ೫೦ |

* * *

ಶ್ರೆಯಾಂಸ ಮತ್ತು ಅಜಿತ

ಉಪಜಾತಿ | ಶ್ರೆರ್ಯಾಜಿನಃತ್ರೆಯೆಸಿವರ್ತನೀಮಾಃ | ಶ್ರೆಯಃ ಪ್ರಜಾಶ್ಯಾಸದಜೆಯವಾಕ್ಯಃ | ಭವಾಂಶ್ಚಕಾಶೆಭುವನತ್ರಯೆಸ್ಮಿ | ನ್ನೆಕೊ ಯಥಾವೀತಘನೊವಿವರ್ಸ್ಯಾ | ೫೨ | ವಿಧಿರ್ನಿಫಕ್ತಪ್ರತಿಫೆಧರೂಪಃ | ಪ್ರಮಾಣಮತ್ರಾನ್ಯತರಪ್ರಧಾನಂ || ಗುಣೊಪರೊ ಮುಖ್ಯಯಾಮಹೆತು | ರ್ನಯಸ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತಸಮರ್ಥನಸ್ತೆ | ೫೨ | ವಿವಕ್ಷಿತೊಮುಖ್ಯ ಇತೀ ಪೃತೆನ್ಯೊ | ಗುಣೊವಿವಕ್ಷೊನನಿರಾತ್ಮಕಸ್ತೆ | ತಥಾರಿಮಿಶ್ರಾನುಭಯಾದಿಶಕ್ತಿ | ದ್ಯಯಾವಧೆಃಕಾರ್ಯಕರಂಹಿವಸ್ತು | ೫೨ | ದೃಷ್ಟಾಂತಸಿದ್ಧಾವುಭ ಪ್ರಣೀತಂಪೃ ಥುಧಮೃತೀರ್ಥಂ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಂಜನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಜಯಂತಿದುಃ ಖಂ || ಗಾಂಗಂಹ್ರದಂ ಚಂದನಪಂಕಶೀತಂ | ಗಜಪ್ರವೆಕಾಇವಘರ್ಮತ ಪ್ತಾಃ | ೯ | ಸಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಃಸಮಮಿತ್ರ ಶತ್ರು | ರ್ವಿದ್ಯಾವಿನಿರ್ವಾಂತಕಷಾಯದೋಷಃ | ಲಬ್ಧಾತ್ಮಲಕ್ಷ್ಮೀರಜಿತೊಜಿತಾತ್ಮಾ | ಜಿನಶ್ರಿಯಂಮೆಭ ಗರ್ವಾನ್ ವಿಧತ್ತಾಂ | ೧೦ |

* * *

ಶಂಭವ

ಇಂದ್ರವಜ್ರ | ತ್ಯಂಶಂಭವಂಸಂಭವತರ್ಷರೊಗೈಃ | ಸಂತಪ್ಯ ಮಾನಸೃ ಜನಸೃಲೋಕೆ | ಆಸೀರಿಹಾಕಸ್ಮಿ ಕಏವೈದ್ಯೊ | ವೈದ್ಯೊಯ ಥಾನಾಥರುಜಾಂಪ್ರಶಾಂತ್ಯೈ | ೧೧ | ಅನಿತ್ಯಮತ್ರಾಣಮಹಂಕ್ರಿಯಾಭಿಃ | ಪ್ರಸಕ್ತಮಿಥ್ಯಾಧ್ಯವಸಾಯದೋಷಂ | ಇದಂಜಗಜ್ಜ ನ್ಮಜರಾಂತಕಾರ್ತಂ | ನಿ ರಂಜನಾಂಶಾಂತಿಮಜೀಗಮಸ್ತ್ಯಂ | ೧೨ | ಶತಹ್ರದೊನ್ಮೆಷ ಚಲಂಹಿಸಾಖ್ಯಂ | ತೃಷ್ಣಾ ಮಯಾಪ್ಯಾಯನಮಾತ್ರಹೇತುಃ | ತೃಷ್ಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚತಪ ತ್ಯಜಸ್ರಂ | ತಾಪಸ್ತದಾಯಾಸಯತೀತ್ಯವಾದೀಃ | ೧೩ | ಬಂಧಶ್ಚಮೋಕ್ಷಶ್ಚತಯೋ ಶ್ಚಹತೂ | ಶಂಭಪಃ ಬದ್ಧಶ್ಚ ಫಲಂಚಮುಕ್ತೆಃ | ಸ್ಯಾದ್ಯಾದಿನೊನಾಢತವೈವಯುಕ್ತಂ | ನೈಕಾಂತದೃಷ್ಟೆಸ್ತ್ಯಮತೊಸಿಶಾಸ್ತಾ | ೧೪ | ಶಕ್ರೊಪ್ಯಶಕ್ತಸ್ತವಪುಣ್ಯಕೀರ್ತೆ | ಸ್ತುತ್ಯಾಂಪ್ರವೃತಃಕಿಮುಮಾದೃಶೊಜ್ಯಃ | ತಥಾಪಿಭಕ್ತ್ಯಾಸ್ತುತಪಾದಪದ್ಮೊ | ಮಮಾ ರ್ಯದೆಯಾಶ್ಶಿವತಾತಿ ಮುಚ್ಚೈಃ | ೧೫ |

* * *

ಅಭಿನಂದನ

ವಂಶಸ್ಥವೃತ್ತ | ಗುಣಾಭಿನಂದಾದಭಿನಂದನೊಭವಾನ್ | ದಯಾವಧೂಂ ಕ್ಷಾಂತಿಸಖೀಮಶಿಶ್ರಯತ್ | ಸಮಾಧಿತಂತ್ರಸ್ತದುಪೊಪಪತ್ತಯೆ | ದ್ಯಯೆನನೈ ರ್ಗ್ರಂಥ್ಯಗುಣೆನಚಾಯುಜತ್ | ೧೬ | ಅಚೆತನೆತತ್ಕೃತ ಬಂಧಜೆ ಪಿಚ | ಮಮೆದಮಿ ತ್ಯಾಭಿನಿವೆಶಿಕಗ್ರಹಾತ್ | ಪ್ರಭಂಗುರೆಸ್ಥಾವರನಿಶ್ಚಯೆನಚ | ಕ್ಷತಂಜಗತ್ತತ್ಯಮ ಜಿಗ್ರಹದ್ಭವಾನ್ | ೧೭ | ಕ್ಷುಧಾದಿದುಃಖವ್ರತಿಕಾರತಸ್ಥಿತಿ | ರ್ನಚೆಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಪ್ರಭವಾಲ್ಯಸಾಖ್ಯತಃ | ತತೊಗುಣೊನಾಸ್ತಿಚದೆಹದೆಹಿನೊ | ರಿತೀದಮಿತ್ಥಂಭಗವಾ ನಜಿಜ್ಞಪತ್ | ೧೮ | ಜ ನೊತಿಲೊಲೊಪ್ಯನುಬಂಧದೊಪತೊ | ಭಯಾದಕಾ ರ್ಯೆಪೃಹನಪ್ರವರ್ತ ತೇ ಇಹಾಪ್ಯಮುತ್ರಾಪ್ಯನುಬಂಧ ದೊಪವಿತ್ | ಕಥಂ ಸುಖೆ ಸಂಸಜತೀ ತಿಚಾಬ್ರವೀತ್‌ | ೧೯ | ಸಚಾನುಬಂಧೊಸ್ಯಜನಸ್ಯತಾಪಕ | ಸ್ತೃಷಾಭಿವೃದ್ಧಿಃ ಸುಖತೊನಚಸ್ಥಿತಿಃ | ಇತಿಪ್ರಭೊಲೊಕಹಿತಂಯತೊಮತಂ | ತತೊ ಭವಾನೆವಗ ತಿಃಸತಾಂಮತಃ | ೨೦ |

* * *

ಸುಮತಿ

ಉಪಜಾತಿ | ಅನ್ಯರ್ಥಸಂಜ್ಞಸ್ಸುಮತಿರ್ಮುನಿಸ್ತ್ಯಂ | ಸ್ವಯಂ ಮತಂಯೆನಸು ಯುಕ್ತಿನೀತಂ | ಯತಶ್ಚಶೆಥೆಷುಮಾತೆಮನಾಸ್ತಿ | ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಕಾರಕತತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ | ೨೧ | ಅನೆಕಮೆಕಂಚತದೆವತತ್ವಂ | ಭೆದಾನ್ವಯ ಜ್ಞಾನಮಿದಂಹಿಸತ್ಯಂ | ಮೃಘೊಪಚಾ ರೊನ್ಯತರಸ್ಯಲೊಪೆ | ತಚ್ಛೆಪಲೊಪಿತತೊನುಪಾಖ್ಯಂ | ೨೨ | ಸತಃಕಥಂ ಚಿತ್ತದಸ್ಯಶಕ್ತಿಃ | ಖೆನಾಸ್ತಿ ಪುಷ್ಪಂತರುಮಪ್ರಶಿದ್ಧಂ | ಸರ್ವಸ್ವಭಾವಚ್ಯುತ ಮಪ್ರಮಾಣಂ | ಸ್ವವಾಗ್ವಿರುದ್ಧಂತವದೃಷ್ಟಿತೊನ್ಯತ್ | ೨೩ | ನಸರ್ವಥಾ ನಿತ್ಯಮು ದೆತ್ಯಪೈತಿನಚ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಮತ್ರಯುಕ್ತಂ ನೈವಾಸತೊಜನ್ಮಸತೊನನಾತೊ | ದೀಪಸ್ತಮಃ ಪುದ್ಗಲಭಾವತೊಸ್ತಿ | ೨೪ | ವಿಧಿರ್ನಿವೆಧಶ್ಚ ಕಥಂಚಿದಿಷ್ಟಾ | ವಿವಕ್ಷಯಾ ಮುಖ್ಯ ಗುಣವ್ಯವಸ್ಥಾ | ಇತಿಪ್ರಣೀತಿಃಸುಮತೆಸ್ತವೆಯಂ | ಮತಿ ಪ್ರವೆಕಸ್ತುವತೊಸ್ತುನಾಥ | ೨೫ |

* * *

ಪದ್ಮಪ್ರಭ

ಉಪಜಾತಿ | ಇಂದ್ರಮಾಲೆ | ಪದ್ಮಪ್ರಭಃಪದ್ಮಪಲಾಶಲೆಶ್ಯಃ | ಪ ದ್ಮಾಲಯಾಲಿಂ ಗಿತಚಾರುಮೂರ್ತಿಃ | ಬಭೌಭರ್ವಾಭವ್ಯಪಯೊರುಹಾಣಾಂ | ಪದ್ಮಾಕರಾಣಾಮಿವಪದ್ಮ ಬಂಧುಃ | ೨೬ | ಬಭಾರಪದ್ಮಾಂಚಸರಸ್ಯತೀಂಚ | ಭವಾನ್ಪುರಸ್ತಾತ್ಪ್ರತಿ ಮುಕ್ತಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ | ಸರಸ್ವತೀಮೆವಸಮಗ್ರಶೊಭಾಂ | ಸರ್ವಜ್ಞಲಕ್ಷ್ಮೀಂಜ್ಯಲಿತಾಂವಿಮುಕ್ತಃ | ೨೭ | ಶರೀರರ ಶ್ಮಿಪ್ರಸರಃಪ್ರಭೊಸ್ತೆ | ಬಾಲಾರ್ಕರಶ್ಚಿಚ್ಛವಿರಾಲಿಲೆಪ | ನರಾಮರಾ ಕೀರ್ಣಸಭಾಂಪ್ರಭಾವ | ಚ್ಛೈಲಸ್ಯಪದ್ಮಾಭಮಣೀಃಸ್ವಸಾನುಂ | ೨೮ | ನಭಸ್ಥಲಂ ಪಲ್ಲವಯನ್ನಿವತ್ವಂ | ಸಹಸ್ರಪತ್ರಾಂಬುಜಗರ್ಭಚಾರೈಃ | ಪಾದಾಂಬುಜೈಃ ಪಾತಿತಮಾರದರ್ವೊ | ಭೂಮೌಪ್ರಜಾನಾಂ ವಿಜಹರ್ತ್ಥಭೂತ್ಯೈ | ೨೯ | ಗುಣಾಂಬುಧೇರ್ವಿಪೃಷಮಪ್ಯಜಸ್ರಂ | ನಾಖಂಡಲಸ್ತೊತುಮಲಂತವರ್ಷೆಃ | ಪ್ರಾಗೆವಮಾದೃಕ್ಕಿ ಮುತಾತಿಭಕ್ತಿ | ರ್ಮಾಂಬಾಲಮಾಲಾಪಯತೀದಮಿ ತ್ಥಂ | ೩೦ |

* * *

ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದಿನಗಳು

ತೀರ್ಥಕರ ಗರ್ಭವತರಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕ ಪರಿನಿಷ್ಕ್ರಮಕೇವಲಜ್ಞಾ ಮೋಕ್ಷಕ
ಹಸಿರುಗಳು ಣಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಣಕಲ್ಯಾಣ ನಕಲ್ಯಾಣ ಲ್ಯಾಣ

ವೃಷಭ ಜೇ೧೭ ಉತ್ತ ಘಾ೨೪ಉತ್ತ ಘಾ೨೪ಉತ್ತಮಾ೨೬ಉತ್ತ ಮಾಘ೨೯ಅಭಿ ಅಜಿ ವೈ೩೦ರೋ ಮಾ೨೫ರೋ ಮಾ೯ರೋ ಪು೧೧ರೋ ಚೈ೫ರೋ ಶುಭವ ಘಾ೮ಮೃ ಮಾರ್ ೧೫ಮೃಅಶ್ವಿ೧೯ಮೃಚೈ೬ಮೃಅಭಿನಂದನ ವೈ ೬ ಪ್ನುಮಾ೧೨ಘ್ನವಾ ೧೬ ಪ್ನು ಪುಷ್ಯ೧೪ಪ್ನುವೈ ೬ ಪ್ನುಸುಮತಿ ಶ್ರಾ ವಿ ವೈ ೧೧ ರ್ವೈ ಚೈ ೧೧ ಚೈ ೧೧ ಪದ್ಮಪ್ರಭ ಪುಷ್ಯ ೨೧ ಚೆ ಅಶ್ವೀ ೨೮ ಅಶ್ವಿ೨೮ ಚೈ ೧೫ ಮಾಘ೧೯ ಸುರಾಶ್ಪ ೯ ಭಾ ೬ ವಇಶಾ ಜೇಷ್ಠ ೧೨ ಜ಼ೇಠ ೧೨ ಮಾಘ ೨೧ ಮಾ ೨೨ ಅನುಚಂದ್ರಪ್ರಭಫಾ ೨ ಜೇ ಮಾರ್ ೨೭ಅ ಮಾರ್ ೨೬ ಮಾಅನೂ ಫಾ ೭ ಜೇ ಪುಷ್ಯಹಂತ ಮಾ ೨೪ ಮಾರ್ ೧ ಮಾರ್ ೧ ಕಾರ್ತೀ ೨ ಭಾದ್ರ ೮ಫಾ ೨೩ ಪುಷ್ಯ ೨೭ ಪುಷ್ಯ ೨೭ ಮಾರ್‌೨೯ ಆಶ್ವೀಜ೮ ಶ್ರೇಯಾನ್ ವೆ ೩೦ಶ್ರ ಮಾ ೨೬ ಮಾಘ೨೬ ಪುಷ್ಯ೩೦ ಶ್ರಾ೧೫ಧ ವಾಸುಪುಬ್ಬ ಜೇ೨೧ಶತ ಮಾ೨೯ ಮಾ ೨೯ ಮಾಘ೨ ಭಾ೧೪ ವಿಮಲ ಜೇ೨೮ಉಭ ಮಾ೪ ಮಾ೪ ಮಾ೬ ಜೇ೮ ಅನಂತ ಅಶ್ವೀಜ೧೬ ವೈಶಾ೨೭ ವೈಶಾ೨೭ ಫಾ೩೦ ಫಾ ೩೦ ಧರ್ಮ ಜೇಷ್ಠ ೨೧ರೇ ಮಾ೧೩ ಪುಷ್ಯ ಮಾ ೧೩ ಪುಯ ಮಾ ೧೫ ಪುಷ್ಯ ಆಷಾ೪ಪುಯ ಶಾಂತಿ ಶ್ರಾವ೨೨ಭಂ ವೈಶಾಖ ೨೯ ವೈಶಾಖ ೨೯ ಪುಷ್ಯ ೧೦ ವೈಶಾ ೨೯ ಕಂಥು ಆಷಾ೨೫ಕೃತ್ತಿ ವೈಶಾಖ ೧ ವೈಶಾಖ ೧ ಚೈತ್ರ ೩ ವೈಶಾಖ ೧ ಅರ ಫಾ೩ರೇವ ಮಾಗೃ೧೪ ರೊಮಾರ್ಗ೧೦ ಕಾರ್ತೀ೧೨ ಫಾ ೩೦ ಮಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ೧ಅಶ್ವಿ ಮಾರ್ಗ ೧೧ ಮಾರ್ಗ೧೧ ಮಾರ್ಗ೧೧ ಫಾ ೫ಮುನಿಸುವ್ರತಿ ಆಷಾ೧೭ಶ್ರ ಫಾ ೨೦ ಚೈತ್ರ ೨೫ ಫಾ ೨೪ ಮಾಘ ೨೭ ನಮಿ ಭಾವ ೨ಅಶ್ವಿ ಜೇಷ್ಠ ೨೫ ಜೇಷ್ಠ ೨೫ ಮಾರ್ಗ೧೧ ಚೈತ್ರ ೨೯ ನೇಮಿ ಕಾತಿ೬ಉತ್ತ ಶ್ರಾವ೬ಚಿ ಶ್ರಾವ೬ಚಿ ಆಶ್ವೀಜ೨ಚಿ ಆಷಾ೬ಚಿಪಾರ್ಶ್ವ ಚೈತ್ರ೧೭ವಿಶಾ ಮಾರ್ಗ ೨೬ ಮಾರ್ಗ ೨೬ ಭಾ೨೯ ಭಾ೨೯ ಶ್ರಾವಣ ೭ ವೀರ ಆಷಾ೬ಉತ್ತ ಚೈ ೧೩ ಉತ್ತ ಕಾ೨೫ ಉತ್ತ ವೈ೧೦ ಹಸ್ತ ಅಶ್ವಿ೧೪ಸ್ಯಾನಮಶ್ಶಿವಾಯತ್ರಿವಶಾರ್ಚ್ಚೆತಾಯ | ವಿನಷ್ಟ ದೊಷಾಯಗುಣಾರ್ಣ್ನವಾಯ | ವಿಮುಕ್ತಿವಾಗ್ಪ್ರತಿಬೋಧನಾಯ | ದೈವಾಧಿ ದೇವಾಯಮೊಜಿನಾಯ |

* * *

ಸಮಂತಭದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪಾಂತುಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮಾನಿಪಂಚಾನಾಂ | ಪರಮೇಷ್ಠಿನಾಂ | ಲಾಲಿತಾ ನಿಸುರಾಧೀಶ ಚೂಡಾಮಣಿ ಮರೀಚಿಭಿಃ | ೧ | ನತಾಖಂಡಲಮೌಲೀನಾಂ ಯತ್ಪಾದನಖಮಂಡಲಂ | ಖಂಡೇಂದುಶೇಖರೀಭೂತಂನಮಸ್ತಸೈಸ್ವ ಯಂಭುವೇ | ೨ |

* * *

ವೃಷಭ

ವಂಶಸ್ಥವೃತ್ತ | ಸ್ವಯಂಭುವಾಭೂತಹಿತೇನಭೂತಲೇ | ಸಮಂ ಜನಜ್ಞಾನವಿಭೂ ತಿಚಕ್ಷುಷಾ | ವಿರಾಜಿತಂಯೇನ ವಿಧುನ್ವತಾತಮಃ ಕ್ಷ ಪಾಕರೇಣೇವಗುಣೋತ್ಕರೈಃಕರೈಃ | ೧ | ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಯಃ ಪ್ರಥಮಂಜಿಜೀವಿಪೂಃ | ಶಶಾಸಕೃ‌ಷ್ಯಾದಿಷುಕರ್ಮಸುಪ್ರಜಾಃ | ಪ್ರಬುದ್ಧ ತತ್ವಃ ಉನರದ್ಭುತೊದಯೊ | ಮಮತ್ವತೊನಿರ್ವಿವಿದೆವಿದಾಂವರಃ | ೨ | ವಿಹಾಯಯಃಸಾಗರವಾರಿವಾಸಸಂ | ವಧೂಮಿವೆಮಾಂ ವಸುಧಾವಧೂಂಸತೀಂ | ಮುಮುಕ್ಷುರಿಕ್ಷ್ಯಾಕುಕುಲಾದಿರಾತ್ಮ ವಾನ್ | ಪ್ರಭುಃಪ್ರವವ್ರಾಜ ಸಹಿಥ್ಣುರಚ್ಯುತಃ | ೩ | ಸ್ವದೋಷಮೂಲಂಸ್ವಸಮಾದಿತೆಜಸಾ | ನಿನ್ನ ಯಯೊನಿರ್ದಯಭಸ್ಮಸಾತ್ಕ್ರಿಯಾಂ | ಜಗಾದತತ್ವಂಜಗತೆರ್ಥಿನೆಂಜಸಾ | ಬಭೂವಚಬ್ರಹ್ಮಪದಾಮೃತೇಶ್ವರಃ | ೪ | ಸವಿಶ್ಚಚಕ್ಷುರ್ವೈಷಭೊರ್ಚಿತಃಸತಾಂ | ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯಾತ್ಮ ವಪುರ್ನಿರಂಜನಃ | ಪುನಾತುಚೆತೊಮಮನಾ ಭಿನಂದನೊ | ಜಿನಜಿತಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದಿಶಾಸನಃ | ೫ |

* * *

ಅಜಿತ

ಉಪಜಾತಿವೃತ್ತ | ಯನ್ಯಪ್ರಭಾವಾತ್ತ್ರಿ, ದಿವಚ್ಯುತಸ್ಯ | ಕ್ರೀ ಡಾಸ್ಯಪೆಕ್ಷೀಬಮುಖಾರವಿಂದಃ | ಅಜೇಯಶಕ್ತಿರ್ಭುವಿಬಂಧುವರ್ಗ | ಶ್ಚಕಾರನಾಮಾಜಿತಇತ್ಯವಂಧ್ಯಂ | ೬ | ಅದ್ಯಾಪಿಯಸ್ಯಾಜಿತಶಾಸನಸ್ಯ ಸತಾಂಪ್ರಣೆತುಃಪ್ರತಿ ಮಂಗಲಾರ್ಥಂ | ಪ್ರಗೃಹ್ಯತೇನಾ ಮಪರಂಪವಿ ತ್ರಂ | ಸ್ವಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮೆನಜನೇನಲೊಕೆ | ೭ | ಯೆಃಪ್ರಾದುರಾಸೀ ತ್ವಭುಶಕ್ತಿಭೂಮ್ನಾ | ಭವ್ಯಾಶಯಾಲೀನಕಲಂಕ ಶಾಂತ್ಯೈಮಹಾಮವಿರ್ಮು ಕ್ಷಫಾನೊಪದೆಹೋ | ಯಾಥಾರವಿಂದಾಭ್ಯುದಾಮಾಯಭಾರ್ಸ್ವಾ | ೮ | ಯೆನ ಪ್ರಣೀತಂಪೃಥುಧರ್ಮತೀರ್ಥಂ | ಜ್ಯೆಷ್ಠಂಜನಾಃ ಪ್ರಾಪೃಜಯಂತಿದುಃ ಖಂ | ಗಾಂ ಗಂಹುದಂಚಂದನ ಪಂತಕೀತಂ | ಗಜಪುವೆತಾ ಇವಘುರ್ಮತ ಪ್ರಾಃ | ೯ | ನಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಃ ಸಮಮಿತ್ರ ಶತ್ರು | ರ್ವಿದ್ಯಾವಿನಿರ್ವಾರಿತಕಥಾಯದೋಷಾಃ | ಲಬ್ಧಾತ್ಮಲಕ್ಷ್ಮೀರಜಿತೊಖೆತಾತ್ಮಾ | ಜಿನಶ್ರಿಯಂಮೆಭಗರ್ವಾವಿಧತ್ತಾಂ | ೧೦ |

* * *