ಪದ್ಯಗಳ ಸೂಚಿ

ಪದ್ಯಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ

 

*ಸೂಚನೆ: ಪರಿಚ್ಛೇದ, ಪದ್ಯ, ಪುಟ- ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.*

 

ಅಜೇಯಂ ಪೋಲ್ಕುಮಾ II ೧೩೬ ೮೫ ಅರಮರಸಂ I ೯೯ ೨೫

ಅತಿಧವಳಮಾಯ್ತು III  ೧೫೬ ೧೪೨ ಅರವಿಂದೋತ್ಪಲ- II  ೬೫ ೬೭

ಅತಿವಿಶದಯಶೋ- II   ೪೪ ೬೦ ಅರಸರೊಳೆಲೆ III  ೨೩೩ ೧೬೭

ಅತಿಶಯಧವಳ III  ೧೧ ೯೩ ಅರಸಿಯ ದಿವ್ಯ II  ೧೪೧ ೮೬

ಅತಿಶಯಧವಳೋ- I ೧೪೮ ೪೫ ಅರಸುಕುಮಾರನ- I  ೫೯ ೧೪

ಅತಿಶಯಧವಳೋ- II  ೧೫೩ ೮೮ ಅರಿಗೆ ದುರಾಹವ III  ೧೬೦ ೧೪೩

ಅತಿಶಯಪ್ರತಿಭಾ- III  ೨೨೦ ೧೬೨ ಅರಿಗೋತ್ರಭೇದಿ III  ೧೧೩ ೧೨೯

ಅತಿಶಯಯಾಗಿರೆ III  ೧೬೧ ೧೪೩ ಅರಿದಾದಂ I  ೪೨ ೧೧

ಅತಿಶಯಮಿತಿಹಾಸೋ- III  ೨೧೦ ೧೫೯ ಅರಿನೃಪಬಲಮಂ I  ೮೨ ೨೦

ಅತಿಶಯಿತವಸ್ತು III   ೧೮೩ ೧೫೦ ಅರೆಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಗಳಂ III  ೮ ೯೨

ಅದಱಂದಲಸದೆ I ೪೪ ೧೧ ಅಱದು ಪೀನಂ II  ೪೬ ೬೦

ಅದಱಂಪರಮಾಗಮ I   ೯ ೩ ಅಱವುಳ್ಳವಱೊಳ್ III   ೧೬೬ ೧೪೫

ಅದೞೊಳಗಂ I ೩೭ ೯ ಅಲಘುಭುಜನಾಗಿಯುಂ III  ೪೩ ೧೦೫

ಅಧಿಕೃತಸತ್ಪುರುಷಾರ್ಥ I  ೨೦ ೫ ಅಲರಂಬು ಕರ್ಬುವಿಲ್ III  ೧೨೨ ೧೩೧

ಅನಲನಿನದಾಹ್ಯ- III   ೪೮ ೧೦೭ ಅವನಾಮಕತ್ವ- II  ೧೪೮ ೮೭

ಅನುಗತಂ ಪೂರ್ವಕವಿಗಳ್ II  ೧೪೩ ೮೬ ಅವಱೊಳ್ ಶರೀರ- I ೨೪ ೬

ಅನುಪಮನಂ II  ೧೦೬ ೮೦ ಅವರ ವಿಪರ್ಯಯ- II  ೫೫ ೬೩

ಅನ್ನೆಗಮದೞೊಳಗೆ II  ೩ ೪೮ ಅಸಹಾಯಸಾಹಸ- III  ೨೩೦ ೧೬೬

ಅಪರಾಗಂ ಮುನಿ- III  ೧೫೮ ೧೪೨ ಅೞದೞಪಿ III  ೧೭೬ ೧೪೮

ಅಪರಿಮೇಯಮೆ I ೧೪೩ ೪೩ ಅೞಪಿದವರುಂ II  ೨೫ ೫೫

ಅಮದಾಲಸ III  ೪೭ ೧೦೭ ಆಳಕಾನನ- II  ೮೮ ೨೨

ಅಮರಾಧಿರಾಜ- III  ೯೭ ೧೨೪ ಅಳಕಾನನ- III  ೫೦ ೧೦೮

ಅಮಳಿನಗುಣವೃತ್ತ III  ೧೪೩ ೧೩೭ ಅಳಿಗಳಿವು III  ೭೬ ೧೧೭

ಅಮೃತಭವಂ III  ೭೪ ೧೧೬ ಅಳಿನಳಿನೋತ್ಪಳ I ೮೯ ೨೨

ಅಮೃತಮಯಕಿರಣ- III  ೧೮೪ ೧೫೦ ಅಹರಹರುಚ್ಚೈ  I  ೫೨ ೧೩

 

 

ಅಂತಧಿಕವಿಶೇಷಣ- I  ೨೯ ೫೬ ಇಂತಿದು ಸಮಬಂಧ- II  ೫೯ ೬೫

ಅಂತು ಪೇೞ  ತೆರದಿಂ III  ೨೨೫ ೧೬೪ ಇಂತಿರೆ ಮಾರ್ಗದ್ವಿತಯ- II  ೯೭ ೭೬

ಅಂತು ಪುರಾಣಕವಿಗಳ I ೪೭ ೧೨ ಇಂತು ಕಾರಕಂಗಳೊಳ್ I   ೧೨೫ ೩೫

ಅಂತುಂ ಭೇದಮ- II  ೫೧ ೬೨ ಇಂತುದಿತಭೇದಮಂ III  ೧೫೪ ೧೪೧

ಅಂತುಂ ಯತಿಯಂ I  ೭೭ ೧೯ ಇಂತುಪಮಾಕ್ರಮ- III  ೯೧ ೧೨೨

ಇಂತು ಪೇೞ್ವೊಡಿದು I  ೧೨೯ ೩೭

 

ಇಂತು ಮಿಕ್ಕ III  ೨೧೮ ೧೬೧

ಆಕಪಿಲಸುಗತ-  I   ೧೦೫ ೨೭ ಇಂತು ವಿಶೇಷ್ಯಂ II  ೯೪ ೭೫

ಆಗಮಸಮಯ- I  ೭೦ ೧೭ ಇಂದುಕಿರಣಂಗಳಿಂದಂ II  ೧೬೫ ೧೪೫

ಆಗಳುಂ ಗುರು- I  ೧೨೭ ೩೬ ಇಂನಂತೆ ಮತ್ತೆ II  ೧೩ ೫೧

ಆದಿಪ್ರತೀತಿಯಿಂ III  ೩೯ ೧೦೪

ಆದಿಸ್ವರಪದ- II  ೧೬ ೫೨ ಈ

ಆಮೀಳನಮಂ III  ೯ ೯೩ ಈ ಕುಱಪುಗಳಿಂ II  ೭೭ ೭೦

ಆಯುಂ ಶ್ರೀಯುಂ III  ೨೦೭ ೧೫೭ ಈಕೆಯ ವದನಾ- III  ೬೭ ೧೧೪

ಆರುಮೀ ಗುರು- I  ೧೨೬ ೩೬

ಆರೂಢನಿಜಮನೋ- III  ೧೯೯ ೧೫೫

ಆವ ಗುಣಮಿನಿತಾದೊಡ- I  ೪೩ ೧೧ ಉತ್ಸವದಿಂದೆ ಹಾಸ್ಯ- II ೧೦೦ ೭೮

ಆವುದು ಬಾಗಿದುದು II  ೧೫೦ ೮೮ ಉದಯಾರೂಢಂ III   ೧೧೦ ೧೨೮

ಆಶಾವಳಯಿತ- III  ೯೫ ೧೨೩ ಉಪಮಿತಾಕ್ಷರ- I  ೧೪೬ ೪೪

ಇ ಎ

ಇದರ ವಿಪರ್ಯಯ- II  ೭೨ ೬೯ ಎಂದಿಂತು ಪೇೞ   II  ೧೯ ೫೩

ಇದು ದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗ- II  ೬೨ ೬೬ ಇಂದಿಂತು ಪೇೞ   II ೯೦ ೭೪

ಇದು ದಲ್ ವರ್ಗ- II   ೩೯ ೫೯ ಎಂದಿಂತು ಸಮಾಸೋಕ್ತಿ I  ೬೧ ೧೫

ಇದು ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ- II  ೮೧ ೭೨ ಎಂದಿಂತು ಸಮೀಪ- II  ೪೧ ೫೯

ಇದು ನಿಬಿಡಶಿಥಿಲ- II  ೬೬ ೬೭ ಎಂದಿಂತೀ ಗ್ರಾಮ್ಯೋಕ್ತಿ- II  ೮೪ ೭೩

ಇದು ವಿದಿತ- I  ೮೩ ೨೧ ಎಂಬುದು ವಿನುತ- II  ೩೪ ೫೭

ಇಲ್ಲಿಗಿದು ತಕ್ಕುದು II  ೪ ೪೮

ಇವು ದುಷ್ಕರ- II  ೧೧೩ ೮೩

ಇಂತಿಂತೆ ಪೇೞ್ವೊಡೆ I  ೧೧೧ ೨೮ ಒಸೆಗೆ ಮೇಣ್ ಮುನಿಗೆ I  ೧೩೪ ೪೦

ಇಂತಿದನುಪ್ರಾಸಂ II  ೪೩ ೬೦ ಒಳಗಿರ್ದ ವೈರಿಗಳ್ III  ೧೫೦ ೧೪೦

ಇಂತಿದು ದಕ್ಷಿಣ- II  ೬೮ ೬೮ ಒಂದಱ ಮಾತುಗಳಂ II  ೭೩ ೬೯

 

 

ಒಂದಂ ಕ್ರಿಯಾ ಕುಱತಂತೆ ಪೇೞ  I  ೬೭ ೧೭

ವಿಶೇಷಣಮಂ II  ೯ ೫೦ ಕುಱತಂತೆ ಪೇೞ  I  ೧೦೧ ೨೬

ಒಂದೊಂದಱೊಳ್ III  ೧೩೫ ೧೩೫ ಕುಱತವರಲ್ಲದೆ I   ೩೯ ೧೦

ಕುಱತು ಸಮುಚ್ಚಯದಾ I  ೧೩೭ ೪೧

ಕುಲಗಿರಿಯಯ್ III  ೧೯ ೯೭

ಕುಲಜನೀತನೆ I  ೧೩೯ ೪೨

ಕಮಲಾಕರದೊಳ್ III  ೧೯ ೯೭ ಕುಲಜನುಮಲ್ಲಂ III  ೧೭೩ ೧೪೭

ಕಮಳಮಿದನ್ನೆಗ- III  ೬೫ ೧೧೩ ಕುಲಜಾತಿದೇಶ- III  ೨೨೭ ೧೬೫

ಕಮಳಂ ಲಲಿತ- III  ೬೮ ೧೧೪ ಕುಸುಮಗಳೆಂಬ III  ೧೮೫ ೧೫೧

ಕಮಳಮಿದು ೬೩ ೧೧೩ ಕುಸುಮಂ ಸ್ಮಿತಮಳಿ III  ೧೪ ೯೪

ಕಮಳವಿಮೋಹದಿನೀ III  ೬೯ ೧೧೪ ಕೂಡೆ ಪೇೞ ನುರು- III  ೨೨೪ ೧೬೩

ಕರಚರಣಶರೀರ II  ೮೨ ೬೧ ಕೃತಕೃತ್ಯಮಲ್ಲ- I ೨ ೧

ಕರೆಕರೆದು ಮನೋ- III   ೧೯೨ ೧೫೩ ಕೆಳದಿಯನಭಿಮತ III  ೧೩೪ ೧೩೫

ಕವಿಗಳುಮನಾದಿ- II  ೪೯ ೬೧ ಕೇಡಡಸಿದಂದು I  ೭೨ ೧೮

ಕವಿಭಾವಕೃತಾನೇಕ- I  ೨೨ ೬ ಕೇಡಡಸಿದೊಡಂ I  ೭೪ ೧೮

ಕಸವರಮೆಂಬುದು III  ೧೭೭ ೧೪೮ ಕೊಲ್ಲೆಂ ಬಿಸುಡಾಯುಧ- III  ೨೦೦ ೧೫೫

ಕೞಪಂ ತಂದು II  ೧೩೧ ೮೫ ಕೊಳದಂತಂಬರ- III  ೮೯ ೧೨೨

ಕಂದಮುಮಳಿನ I  ೩೪ ೯ ಕೊಂದು ಜಟಾಯುವ III  ೧೯೫ ೧೫೪

ಕಂದಂಗಳ್ ಪಲವಾಗಿರೆ I  ೩೫ ೯ ಕ್ಷಿತಿಪತಿಯಂ ಬರಿಸಿ II  ೮ ೫೦

ಕಾಣನೇಗೆಯ್ದುಂ I   ೧೪೫ ೧೧

ಕಾರಕದೋಷಮುಂ I  ೧೧೩ ೨೯

ಕಾರಕಮಂ ಕ್ರಿಯೆ- II  ೮೭ ೭೪

ಕಾರಕಮಾಱು I  ೧೧೪ ೨೯ ಗಣಿತದೊಳೊಂದಿ I  ೧೨೨ ೩೪

ಕಾರಣಮನಱಪಿ III  ೧೬೯ ೧೪೬ ಗತಪ್ರತ್ಯಾಗತೋ- II  ೧೧೯ ೮೪

ಕಾರಣಮಾಗಿರ್ಪುದ- III  ೧೬೪ ೧೪೪ ಗೞಯಿಸಿದರ್ಥಂ II  ೫ ೪೯

ಕಾಲಮಹೋರಾತ್ರಾ- I  ೧೦೮ ೨೭ ಗುಣಜಾತ್ಯಾದಿ II  ೧೨೧ ೧೩೧

ಕಾವೇರಿಯಿಂದಮಾ- I  ೩೬ ೯ ಗುಣಜಾತ್ಯಾದಿಗಳಿಂ III  ೧೫೫ ೧೪೧

ಕಿಡಿಪಂ ಬಾರಗೇ II  ೧೨೩ ೮೪ ಗುಣದೊಳಮಱಪು III  ೧೭೧ ೧೪೬

ಕಿಱದೆಂದೇಳಿಸಿ III  ೧೪೯ ೧೩೯ ಗುಣದೋಷಾದಿ I ೧೪೨ ೧೩೭

ಕುದುರೆ ತಗುಳ್ದುವಾ I  ೧೨೦ ೩೨ ಗುಣಮಿದು ದೋಷ- I  ೮ ೩

ಕುಮುದಾನಂದನ- III  ೨೧ ೯೭ ಗುಣಯುತನಪ್ಪನಂ I  ೧೨೩ ೩೪

ಕುಱಗೊಂಡು ನೆಗೞ   III  ೧೫೨ ೧೪೦ ಗುರುಜನಪರಕೆಯಂ III  ೨೦೫ ೧೫೭

ಕುಱತಂತು ಪೆಱರ I  ೧೫ ೪ ಗುರುಲಘುವಿನ್ಯಾಸ- I  ೯೨ ೨೩

ಗೋಪಾಳಬಾಳ II  ೮೨ ೭೨ ತಱಸಂದಾ ಸಕ್ಕದ- I  ೫೮ ೧೪

ಗೋಮೂತ್ರಿಕಂ II  ೧೧೨ ೮೨ ತಱಸಂದು ಪಲವು III  ೧೧೫ ೧೨೯

ಗೈರಿಕರಸಾರ್ದ್ರಮಂ III  ೯೩ ೧೨೩ ತಱಸಂದು ಮನದೊಳ್ III  ೧೨೭ ೧೩೩

ತರಳತರಲೋಚನಂ III  ೧೬ ೯೫

ಘ ತಲೆಸೂಡಿಮುನ್ನೆ III   ೧೪೫ ೧೩೮

ಘನಮೆರಡನೆಯ II  ೧೫ ೫೨ ತಳಮಳಗುತ್ತುಂ II  ೧೫೧ ೮೮

ಘನಸ್ತನಿತಮುಂ II  ೧೨೦ ೮೪ ತಳಮಿತಮಧ್ಯೆಯ- III  ೧೦ ೯೩

ತಳಿರ್ಗಳವೋಲ್ III ೬೧ ೧೩೨

 

ಚಲದೆಡೆಗೆ ಪಿರಿದು III  ೧೭೫ ೧೪೭ ತಾಮರೆಯರಲೊಳ್ III  ೧೨೮ ೧೩೩

ಚಾರುಶ್ರಿನೃಪತುಂಗ II   ೨ ೪೭ ತಾರಾ ಜಾನಕಿಯಂ II  ೧೩೦ ೮೫

ಚ್ಯುತಯಾಥಾಸಂಖ್ಯಂ I  ೮೭ ೨೧ ತಾರಾಪತಿವತ್ III  ೧೩೬ ೧೬೮

ತಾಳತರುವಿತತಿಯೊಳ್ III  ೧೯೪ ೧೫೩

ತಿರಿತರ್ಕುಮಮಳ- III  ೫೫ ೧೧೦

ಛಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದೆಂದು I  ೯೫ ೨೪ ತಿರಿವುದದೊಂದು II  ೧೪೬ ೮೭

ತಿಳಿಗೊಳಗಳುಂ III   ೧೬೮ ೧೪೫

ತಿಳಿಗೊಳನಂ II   ೧೩೮ ೮೬

ಜಡಜನಮುಮೆಲ್ಲ I  ೧೦ ೩

ಜನಪತಿಗೆ ಒಸಗೆಯಂ I  ೯೬ ೨೪ ತಿಳಿಸಲಡಿಗೆಱಗಿದ III  ೧೧೯ ೧೩೧

ಜನಮಱಯದನ್ನೆಗಂ III  ೧೪೪ ೧೩೮ ತೊಳಪೆಳವೆಱೆಯುಂ   II  ೭೧ ೬೮

ಜನವಿನುತನ- II    ೪೨ ೫೯ ತ್ಯಾಗಾದಿಗುಣ- III  ೧೩೧ ೧೩೪

ಜನಿತಪ್ರಗಲ್ಭನೊಳ್ III  ೮೧ ೧೧೯ ತ್ರಿದಶಗಣೇಶ II  ೧೦೯ ೮೧

ಜನಿತವಿಭಾಗಂಗಳ್ II  ೫೦ ೬೧ ತ್ರಿದಶಸುರಲೋಕ- I  ೮೫ ೨೧

ಜಲದದ ನೆೞಲುಂ III  ೯೮ ೧೨೪

ಜಲದಾಗಮದಿಂ II  ೧೨೮ ೮೫

ಜಲನಿಧಿಯಂ III  ೧೯೧ ೧೫೨ ದಾನಪರನಂ III  ೧೩೦ ೧೩೪

ಜಲರಾಶಿಪ್ರಭವೆ III  ೧೬೨ ೧೪೩ ದಾರುದಾರುಣನಂ II  ೧೩೨ ೮೫

ಜಾಣರ್ಕಳಲ್ಲದವರುಂ I ೪೦ ೧೦ ದಿನಕರಕರ- II  ೬೭ ೬೭

ಜಾತಿಕ್ರಿಯಾಗುಣ- III  ೫೩ ೧೦೯ ದಿನನಾಯಕನಪರ I ೩೪ ೧೦೨

ಜಾತಿವಿಭಾಗಂ I   ೧೧೯ ೩೨ ದಿವಸಕರನುದಯ- III ೫೭ ೧೧೧

ಜಿನಚರಣನಖಾದರ್ಶಂ III  ೧೮ ೯೬ ದಿವಿಜನೋ ಫಣಿ- I  ೧೪೧ ೪೩

ದೀನಾದಿನಾ ನಾದಿ- II   ೧೨೬ ೮೫

ತಡತಡಿಸಿ ಯತಿಯ- I  ೭೩ ೧೮ ದೀಪಕಮಾ III  ೫೮ ೧೧೧

ತಡತಡೆದು ಕಾಂತ- III  ೨೨೬ ೧೩೨ ದೆಸೆಗಳ್ ವಿಶಾಲ II  ೬೧ ೬೫

ದೇವರುಂ ಗೊರವರುಂ I  ೧೩೨ ೩೯ ನಳಿನೋತ್ಪಳಾಳಿ  III  ೫೧ ೧೦೮

ದೇಶಂ ವರರಾಷ್ಟ್ರಾದಿ I  ೧೧೦ ೨೮ ನಾದಭೇದನ II  ೧೧೭ ೮೪

ದೊರೆಕೊಳೆ ನೋಡಿದ- II  ೫೮ ೬೪ ನಾನಮಾನಮ- II  ೧೧೮ ೮೪

ದೊರೆಕೊಳೆ ಪೇೞ  III   ೨೮ ೯೯ ನಾನಾರ್ಥಮೇಕ- ೧೦೯ ೧೨೭

ದೊರೆಕೊಳ್ವಂತಿರೆ III  ೧೩೮ ೧೩೬ ನಾನಾವಸ್ತುವಿಭೇದ III  ೫೯ ೧೧೧

ದೊರೆಕೊಂಡು ಮನದ III   ೨೦೬ ೧೫೭ ನಿಕ್ಕುವಮಿಂತು II  ೧೧೧ ೮೨

ದೊರೆಕೊಂಡಿರೆ I  ೫೦ ೧೩ ನಿಕ್ಕುವಮಿಂತು I  ೧೧೭ ೩೧

ದೋಷಂಗಳಿಂತು ಮಿಗೆ I   ೧೦೦ ೨೫ ನಿಗದಿತ ಕಾವ್ಯೋಕ್ತಿ- II  ೫೨ ೬೨

ದೋಸಮನೆ ಗುಣದವೋಲ್ I  ೭೫ ೧೯ ನಿಗದಿತಯಾಥಾ- III  ೫೨ ೧೦೯

ದೋಸಮಿನಿತೆಂದು I  ೪೬ ೧೨ ನಿನ್ನಂತೆ ಸುರೇಶ್ವರ III  ೮೮ ೧೨೧

ದೋಸಮೇನಾನುಂ I  ೧೧೨ ೨೮ ನಿನ್ನ ಮುಖದಂತೆ III  ೬೨ ೧೧೨

ದ್ವಿಪ್ರಾಸಂ ಸುಭಗಂ III  ೨೩೨ ೧೬೬ ನಿಯತೋದ್ದೇಶಿಯಂ I  ೮೬ ೨೧

ನಿಯಮಿತಾಕ್ಷರದಿಂ I   ೧೪೫ ೪೪

ನಿಯಮಿತಾನ್ವಯ I  ೧೩೮ ೪೨

ಧನಮಂ ನೆರಪದೆ III  ೧೦೨ ೧೨೫ ನಿರತಿಶಯಮಕ್ಕು- I  ೭೬ ೧೯

ಧವಳಜಳಧರ II  ೬೩ ೬೬ ನಿರವದ್ಯಾನ್ವಯ III  ೨೩೭ ೧೬೯

ಧವಳಾಪಾಂಗಂ III  ೭ ೯೨ ನಿರುಪಮಗಂಧರ್ವ I  ೧೦೭ ೨೭

ಧ್ವನಿಯೆಂಬುದಳಂಕಾರಂ III  ೨೦೯ ೧೫೮ ನಿಲಿಸಿ ಲಘುಪದ- II  ೬ ೪೯

ನಿಲ್ತೋಳಂ ಬರ್ಪುದು I  ೬೩ ೧೫

ನಿಂನಿಂ ನಿಂನನೆ II  ೧೨೧ ೮೪

ನಗೆಯೆಂಬ ನೆವದೆ III  ೨೬ ೯೯ ನೀಮಿರ್ವರುಮನ್ನೆಗ III  ೧೩೩ ೧೩೩

ನಡುವಗಲ ಬಿಸಿಲ್ III   ೧೧೬ ೧೩೦ ನುತಪರಿವೃತ್ತಿ- III  ೪ ೯೧

ನರಲೋಕಚಂದ್ರ- I  ೨೩ ೬ ನುತಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ- II  ೩೦ ೫೬

ನಯವಿದುದಿತ III  ೨೧೬ ೧೬೧ ನುತಶಶಿಕಿರಣ III  ೭೮ ೧೧೮

ನಯವಿನಿಮನ- III  ೨೧೪ ೧೬೦ ನುಡಿಗಳೊಡಂಬಡಲ್ I  ೧೪೯ ೪೬

ನರನಾಯಕನಂ II  ೧೨೫ ೮೫ ನುಡಿಗೆಲ್ಲಂ ಸಲ್ಲದ I   ೩೩ ೮

ನರದಾರಪರಾ- II  ೧೩೯ ೮೬ ನುಡಿದಂ ತಗುಳ್ಚೆ III  ೨೦೩ ೧೫೬

ನರಪತಿತನಯನ- I  ೬೦ ೧೫ ನುಡಿಯಂ ಛಂದದೊಳ್ I  ೧೬  ೫

ನರಪತಿ ಬಂದನಾ I  ೧೧೫ ೩೦ ನುಡಿಸಿದನೆನ್ನಂ III  ೨೩೫ ೧೬೮

ನರಪತಿಯಂ ಕಪಿ- II  ೯೧ ೭೪ ನೃಪಕನ್ಯಕಾ- II  ೧ ೫೨

ನವವಿಧರಸಂಗಳಂ III  ೧೮೮ ೧೫೧ ನೃಪತೀ ಪರೋಪಕಾರೀ II  ೨೪ ೫೫

ನವವಿವರಾಮೃತ III   ೧೯೬ ೧೫೪ ನೃಪನನಭಿಮಾನ II  ೧೭ ೫೩

ನೃಪನನರಪಾಲ II  ೨೨ ೫೪ ಪರಮಶ್ರೀನಿಳಯಂ III  ೭೨ ೧೧೫

ನೃಪನಾನಭಿನುತ II  ೧೮ ೫೩ ಪರಮಶ್ರೀವಿಜಯ- I  ೩೨ ೮

ನೃಪನಾ ನೃಪನಂದನನಾ II  ೨೧ ೫೪ ಪರಮಸುಖಪದ- III  ೨೧೧ ೧೫೯

ನೃಪನುಮಂ ಪ್ರಜೆ- I  ೧೩೩ ೩೯ ಪರಮಾನುಭಾವ- II  ೮೯ ೭೪

ನೆಗೞ ರ್ದ ಕನ್ನಡಂ I  ೫೭ ೧೪ ಪರಮಾನುಭಾವ- III   ೨೨೯ ೧೬೫

ನೆಗೆದ ಮುಗಿಲ್ಗಳುಂ I  ೧೨೪ ೩೫ ಪರಮಾಲಂಕಾರೋಚಿತ- I ೪ ೨

ನೆಟ್ಟನೆ ತಾಂ ಸವಿ II  ೧೯೭ ೮೭ ಪರಮೋದಯರಿರ್ III  ೪೧ ೧೦೫

ನೆನೆದಿರುಳುಂ ಪಗಲುಂ II  ೮೩ ೭೩ ಪರವಸದ III  ೧೨೪ ೧೩೨

ನೆನೆನೆನೆದು ಪೆಱರ I  ೧೪ ೪ ಪರಸುವೆನೆನ್ನದಾಂ II  ೧೦೭ ೮೦

ನೆರೆದತಿವಿದಗ್ಧ- III    ೧೨೯ ೧೩೩ ಪರಿಗೀತಾರ್ಥಂ I  ೮೧ ೨೦

ನೆರೆದು ಬಂದಪರವರ್ I  ೧೨೮ ೩೭ ಪರಿಚಿತಸನಾಭಿ- III  ೨೨ ೯೮

ನೆರೆದ ವಿಸಂವಾದಂ III  ೧೧೨ ೧೨೯ ಪರಿಣತಗುಣರಿರ್ III  ೪೨ ೧೦೫

ನೆರೆದೊರ್ಧ್ವರೇತ- I  ೬೪ ೧೬ ಪರಿಣಾಮಪಥ್ಯಮಂ III  ೧೫೩ ೧೪೦

ನೆಲಸಿ ಕಿವಿಯೊಳ್ II  ೧೧೭ ೧೩೦ ಪರಿತಾಪಮನೆನಗೆ III  ೩೬ ೧೦೩

ನೆಲಸಿದ ಕಾವ್ಯಂ I   ೮೮ ೧೨ ಪರಿದೆಯ್ದಿ ತಾಗಿದಂ II   ೯೩ ೭೫

ನೋಡುವೆನಾ II  ೧೦೨ ೭೮ ಪರಿದೆಯ್ದಿ ತಾಗಿದಂ II   ೯೬ ೭೬

ಪರಿವಾರವಾರವನಿತಾ- II ೧೦ ೫೧

ಪರಿವಾರವಾರದನಿತಾ- II   ೧೨ ೫೧

ಪರಿವೃತನೃಪತುಂಗ- III  ೧೩೧ ೧೬೬

ಪರಿವೃತ್ತಿಯೆಂಬುದಕ್ಕುಂ III  ೧೫೯ ೧೪೩

ಪಡೆಯಱಯಲ್ III  ೧೪೮ ೧೩೯ ಪರುಷಾಳಾಪ- III  ೧೨೦  ೧೩೧

ಪತ್ತೀ ಪ್ರಮಾದಫಲಕ- II  ೩೬ ೫೮ ಪರಿದಿರೆ ರಾಗಂ I  ೧೦೨ ೨೬

ಪದನಱದು ನುಡಿಯಲುಂ I    ೩೮ ೧೦ ಪರೆದಿರೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಂ I  ೧೦೩ ೨೬

ಪದನಱದೊಂದಂ II  ೧೧ ೫೧  ಪಲವುಮನೊಡಗೂಡಿರೆ II ೨೦ ೫೪

ಪದಪಾದವಿಯುತ  I  ೨೫ ೬ ಪಸರಿಸಿದಾ ಬಗೆ I  ೧೨ ೪

ಪದಪಾದಸಮಸ್ತಾರ್ಥ- II    ೧೧೪ ೮೩ ಪೞಗೆ ಮೇಣ್ I  ೧೩೬ ೪೧

ಪದೆದುಯಿಸಲೆಂದುಂ III  ೧೪೭ ೧೩೯ ಪಾರ್ಥಿವಗುಣಯುತ III  ೪೪ ೧೦೬

ಪದ್ಯಂ ಸಮಸ್ತ- I  ೩೦ ೮ ಪಾರ್ಥಿವಲೋಕ- III   ೨೨೬ ೧೬೪

ಪರಚಕ್ರಭೂಪ- III  ೧೮೨ ೧೫೦ ಪಾದದೊಳೆರಡನೆ II ೩೨ ೫೭

ಪರದರ್ಗಾ ಪಾರ್ವರ್ಗಾ I ೬೫ ೧೬ ಪಾಪಮಿದು ಪುಣ್ಯ- I  ೧೮ ೫

ಪರಪಕ್ಷಮುಳ್ಳಿನಂ III  ೧೫೧ ೧೪೦ ಪಾೞ ನಿಲೆ ನೆಗೞ III  ೧೭೮ ೧೪೮

ಪರಪುರುಷಸೇವನಾ III  ೧೯೨ ೧೫೪ ಪೀನಂ ಕಾಡುಮ- II ೧೧೬ ೮೪

ಪರಮಕಾರುಣಿಕ III  ೨೨೨ ೧೬೩

ಪರಮಶ್ರೀಕೃತಿ II ೧ ೪೭\

ಪುನರುಕ್ತಮೆಂಬುದಕ್ಕುಂ I ೮೪ ೨೧

ಪುರುಷಂಬೊಲೀಕೆ III    ೯೦ ೧೨೨

ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾರ್ II  ೮೦ ೭೧

ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಪರಿ ಪರಿ II ೨೬ ೫೫

ಪುಳಕಿತಕಪೋಳ III  ೧೯೩ ೧೫೩

ಪೆರನಾವಂ ಧರಾ- II ೧೨೭ ೮೫

ಪೊಡವಿಪತಿ ಗೊರವ I  ೪೯ ೧೨

ಪೊಲ್ಲಮೆಯುಂ III  ೧೭೯ ೧೪೯

ಪೊಳೆವ ಮಿಂಚು- I  ೧೪೪ ೪೪

ಪ್ರಣತಾರಿನಿಟಿಲ- III  ೧೮೧ ೧೪೯

ಪ್ರಣುತಗುಣಸೂರಿ- I  ೩೧ ೮

ಪ್ರತಿಕೂಲನಾಗಿ III  ೧೪೬ ೧೩೮

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ- III  ೧೦೮ ೧೨೭

ಪ್ರತಿಭಾವತ್ವ- I  ೧೧ ೩

ಪ್ರತಿವಸ್ತೂಪಮಿತಾ- III  ೮೫ ೧೨೦

ಪ್ರಸ್ತುತಮಲ್ಲದುದನೆ III  ೧೩೯ ೧೩೬

ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸಾಂತ II ೪೫ ೬೦

ಪ್ರಿಯಕುಶಲ- III  ೨೦೪ ೧೫೬

 

ಬಗೆದರ್ಥಮನಱಪದೆ III  ೧೩೨ ೧೩೪

ಬಗೆದಿಂಗಿಂತ- III   ೧೧೮ ೧೩೦

ಬಗೆದು ಮಾರ್ಗದ್ವಿತಯ II  ೯೮ ೭೭

ಬಗೆದು ಮೇಣ್ ಪರಮ- III  ೨೨೩ ೧೬೩

ಬಗೆಬಗೆದು ಕೇಳು I  ೧೩ ೪

ಬರಿಪೆನಮೋಘ- II ೧೦೫ ೭೯

ಬರಿಸಿ ಕ್ಷಿತಿಪತಿಯಂ II ೭ ೫೦

ಬರಿಸುವೆನಿಂದು II ೧೦೪ ೭೯

ಬಹಿರಂತರುಪವನಂ I  ೫೪ ೧೩

ಬಹಿರುದ್ಯಾನಾಂತರದೊಳ್ I  ೫೬ ೧೪

ಬಂದುವು ಪಾವುಡಂ I  ೧೧೮ ೩೧

ಬುಧಗುಣಗಣನಾ- II ೧೫೪ ೮೯

ಬೆರಸಿರೆ ಕನ್ನಡದೊಳ್ I  ೫೩ ೧೩

ಬೆರಸಿರೆ ಮುಂ ಸಂಯೋಗಾ II ೩೫ ೫೭

ಬೆರಸಿರೆ ಮುಂ ಸಮು- I  ೧೨೧ ೩೩

ಬೆರಸಿರೆ ಸಮಾಸದೊಳ್ II ೯೨ ೭೫

ಬೆಳೆದೊರಗಿದ III  ೧೬೭ ೧೪೫

ಬೇಱೆವೇಱರೆ I  ೧೩೧ ೩೮

ಬೇಱೆವೇಱೆ ನಿಲೆ I   ೧೩೪ ೪೦

 

ಭವದೀಯವದನ III  ೮೩ ೧೨೦

ಭಾವಮೆಂಬುದಕ್ಕುಂ III  ೨೦೮ ೧೫೭

ಭಾವಿಸಲ್ ಬಗೆದವಂ III  ೨೨೧ ೧೬೨

ಭಾವಿಸಿ ಶಬ್ಧತತ್ವ- II ೧೫೫ ೮೯

ಭಾವಿಸಿ ಸಮಸ್ತ- III  ೬ ೯೨

ಭಾವೆಯುಂ ನುಸುಳು- II ೧೪೪ ೮೭

ಮಗುೞು ಂ ಮಗುೞು ಂ III  ೨೦೧ ೧೫೬

ಮದಕರಿಯೋ III  ೧೦೫ ೧೨೬

ಮಕಮಾನಮಾಯ- III  ೨೨೮ ೧೬೫

ಮದಮುದಿತಾಳಿ- III  ೪೫ ೧೦೬

ಮನದೆ ನೆನೆದವರ I  ೯೧ ೨೩

ಮನದೊಳಗಾಗಳುಂ II ೧೦೮ ೮೧

ಮನೆಗಿಂದು ಬರ್ಕು II ೧೩೩ ೫೭

ಮಲಯಜ- III  ೯೪ ೧೨೩

ಮಲಯರುಹ- III  ೮೦ ೧೧೮

ಮಲಯಾನಿಲನೊಯ್ಯನೆ III  ೫೪ ೧೦೯

ಮಲಯಾನಿಳನೆಸಕ III  ೧೩೭ ೧೩೬

ಮಸಗಿ ಬೆಸೆದಿರ್ದು I  ೬೬ ೧೬

ಮಾತಱವರ್ ಕೆಲಬರ್ I  ೧೭ ೫

ಮಾತುಗಳಾವುವಾನ್ II ೧೦೧ ೭೦

ಮಾನಧನಾ III  ೧೦೬ ೧೨೭

ಮಾನಿನೀಮುನ್ನಮಾಂ II ೧೨೨ ೮೪

ಮಾನಿಯುಮುದಾರ- III  ೧೭೨ ೧೪೭

ಮಾರುತೀ ಪರಮೋದಾರ-II   ೧೨೪ ೮೫

ಮಿಗೆ ಕನ್ನಡಗಬ್ಬಂ- I  ೨೭ ೭

ಮಿಗೆ ಗುಣದೊಳ್ III  ೧೯೮ ೧೫೫

ಮಿಗೆ ದುಷ್ಕರಕಾವ್ಯಂ- I  ೬೮ ೧೭

ಮಿಗೆ ನಿಬಿಡಬಂಧ- II ೬೪ ೬೬

ಮಿಗೆ ಪದ್ಯದೊಳಂ II   ೮೬ ೭೩

ಮಿಗೆ ಪೞವರೆನ್ನ- III   ೧೮೦ ೧೪೯

ಮಿಗೆ ಮನದ ಪೆಂಪುಮಂ III   ೧೭೪ ೧೪೭

ಮಿಗೆ ವಸ್ತುಗತಸ್ಥಿತಿಯಂ II ೭೯ ೭೧

ಮುನಿ ವೀತರಾಗನೆಂದುಂ I     ೭೯ ೭೦

ಮುನ್ನಂ ತನ್ನಂ ತಾನೆ II  ೧೧೫ ೮೩

ಮುನ್ನಂ ಪೇೞ ರ್ದರ್ಧಂ I  ೯೨ ೨೫

ಮುಳಿದಿರ್ದ ನಲ್ಲ- III  ೧೨೫ ೧೩೨

ಮೃಗಗಣಮೆ ಸುಖಂ III  ೧೪೦ ೧೩೬

ಮೃಗಪಶುಶಕುನಿ- I  ೭ ೨

ಮೃದುತರ ಕಪೋಳ III  ೧೭ ೯೫

ಮೃದುತರಮಾರ್ಗದೆ III  ೧೦೧ ೧೨೫

ಮೃದುತರವರ್ಣಾ- II   ೫೭ ೬೪

ಮೇರೆಗಳೆದಿರೆ III  ೯೨ ೧೨೨

ಮೊಗಮೆಂಬಂಬುಜ- III  ೨೫ ೯೯

ಮೊದಲ ಪದಂ I  ೯೪ ೨೪

ಮೊದಲೊಳ್ ಸಮಾಸ- II ೮೮ ೭೪

 

ಯತಿಭಂಗಮರ್ಥಶೂನ್ಯಂ I    ೬೯ ೧೭

ಯತಿಯೆಂಬುದುಸಿರ್ವ I  ೭೧ ೧೭

ಯಮಕಂ ಪಾದ- II ೧೨೯ ೮೫

 

ರಾಗಾದಿದೋಷವಿರಹಿತ- I  ೧೦೪ ೨೬

ರಾವಣನಂ ಕೊಂದು III  ೧೯೦ ೧೫೨

ರೂಪಕದೊಳಂ II ೨೭ ೫೬

ರೂಪಕಮೆಂಬುದು III  ೧೨ ೯೪