ಕಕ್ಷೆ ಕರಸ್ಥಲ ಕಂಠ ಉತ್ತಮಾಂಗ ೩೬೦ ೫೩೭
ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಧರಿಸಿ ೨೨೮ ೩೦೧
ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಧಿರಿಸಿ ೩೨೬ ೪೫೧
ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತ ೩೭೦ ೫೩೬
ಕಂಗಳ ಬೆಳಗ ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು ೩೧೧ ೪೧೮
ಕಂಗಳ ಬೆಳಗ ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು ೧೮೯ ೨೫೮
ಕಂಚು ಮುಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಗುಂಡು ೩೨೨ ೪೪೩
ಕಟ್ಟಿಹೆ ಬಿಟ್ಟಿಹೆನೆಂಬ ದಂದುಗ ೩೨೨ ೪೪೪
ಕಡಲನುಂಗಿದ ಕಪ್ಪಿನ ೧೩೩ ೧೮೫
ಕಡಲ ಮೇಲಣ ಕಲ್ಲು ೧೮೦ ೧೪೩
ಕಡಲುಗಳನೀರ ಕಂಗಳೊಳಗೆ ೧೯೧ ೧೫೯
ಕಂಬ ಒಂದೆ ದೇಗುಲ ಒಂದೆ ೭೬ ೧೦೫
ಕರಗಿಸಿ ನೋಡಿರಣ್ಣಾ ೧೮೦ ೨೪೧
ಕರಿಯ ತಲೆಯ ಅರಮನೆಯ ೫೯ ೬೬
ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದಬಳಿಕ ೩೨೬ ೪೫೨
ಕರುಣಜಲ ವಿನಯಜಲ ೩೦೮ ೪೧೪
ಕಲ್ಲ ಕಣಿಗಳ ತಂದು ೩೮೯ ೫೫೮
ಕಲ್ಲ ಹೋರಿನೊಳಗೊಂದು ೧೩೩ ೧೮೩
ಕಲ್ಯಾಣವರಿಯ ಕಟಕವರಿಯ ೧೫೮ ೩೪೪
ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಬಿಂದ್ವಾಕಾಶ ೨೯೦ ೩೯೨
ಕಲ್ಪಿತದಿಂದ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತ ೩೩೬ ೪೭೯
ಕವಿತ್ವ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ೩೯೨ ೫೬೯
ಕಷ್ಟನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ೪೦೮ ೫೯೮
ಕಸವುಳ್ಳ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ೮೯ ೧೧೬
ಕಳಾಬಿಂದು ವಟಾಮುಖಿ ೧೪೯ ೨೦೮
ಕಳೆ ನಾದದೊಳಡಗಿ ೩೦೬ ೪೦೮
ಕಾಗಿಯರೆಂದವನಲ್ಲದ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ೩೯೭ ೫೭೮
ಕಾಣದುದನರಸುವರಲ್ಲದೆ ೧೫ ೧೨
ಕಾಣಬಾರದ ಲಿಂಗವು ೩೦೭ ೪೧೨
ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಲುಪ್ತ ೧೪೪ ೧೯೯
ಕಾಮವ ಸುಟ್ಟು ಹೋಮವನುರುಪಿ ೧೭೬ ೨೩೫
ಕಾಮಿಸುವ ಕಲ್ಪಿಸುವ ೨೩೧ ೩೦೩
ಕಾಯದ ಕಳವಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ೨೩೦ ೩೦೨
ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಗೊಂಡಡೆ ೩೫೦ ೫೧೩
ಕಾಯವೆಂಬ ಕದಳಿಯ ೧೨೪ ೧೬೩
ಕಾಯಾನುಭಾವಿಗಳು ೨೯ ೨೪
ಕಾಲೇ ಕಂಬಗಳಾದವೆನ್ನ ೮೯ ೧೧೭
ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ಈಶನ ೨೫೯ ೩೪೬
ಕಾಳಂಧರ ಧರೆ ಅಂಬರ ೧೨೨ ೧೬೧
ಕಾಳಮೇಘಮಂದಿರ ೩೬೧ ೫೩೯
ಕಾಳ ರಕ್ಕಸಗೊಬ್ಬ ಮಗ ೧೧೮ ೧೫೧
ಕಾಳಿಯಕಣ್ ಕಾಣದಿಂದ ಮುನ್ನ ೨೬೫ ೩೫೪
ಕಿಚ್ಚಿನದೇವನು ಕೆಂಡದ ದೇವನು ೨೬೫ ೩೫೩
ಕುಂಭದ ಮಳೆ ಹೊಯ್ದಲ್ಲಿ ೧೦೪ ೧೩೧
ಕುರುಹ ಮುಟ್ಟಲು ಕೂದಲು ೩೩೫ ೪೭೫
ಕುಲಮದ ಛಲಮದು ೩೧೭ ೪೩೩
ಕುಲಹೀನ ಶಿಷ್ಯಂಗನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟು ೩೧೫ ೪೨೯
ಕೆಂಡದಗಿರಿಯ ಅರಗಿನ ೧೯೧ ೨೬೦
ಕೆಂಡದಗಿರಿಯ ಮೇಲೊಂದು ೧೯೨ ೨೬೨
ಕೆರೆಯಲುಂಡು ತೆರೆಯ ೩೪೪ ೫೦೦
ಕೇಶಕಾಶಾಂಬರವನಿಕ್ಕಿ ೩೧೪ ೪೨೬
ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ೧೬೦ ೨೨೧
ಕೊಂಕಣದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ೨೩೩ ೩೦೯
ಕೋಣನನೂ ಕುದುರೆಯನೂ ೩೧೨ ೪೨೦
ಕೋಣನ ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ ೧೩೨ ೧೮೦
ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಜರನೆಂಬ ೨೨೮ ೨೯೯
ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿ ೨೭೮ ೩೭೫
ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ೩೧೧ ೪೧೯
ಕೃತಯುಗದೊಳು ಸುವರ್ಣದ ೨೭೭ ೩೭೩
ಕೃತಯುಗ ಮೂವತ್ತೆರಡುಲಕ್ಷ ೨೭೬ ೩೭೧
   
ಖಂಡಮಂಡಿಗೆ ೨೦೭ ೨೮೫
ಖೇಚರ ಪವನದಂತೆ ೪೦೫ ೬೦೦
ಖೇಚರಗಾಗಲಿ ಭೂಚರರಾಗಲಿ ೨೦೪ ೨೮೨
ಖೇಚರರಾಗಲಿ ಭೂಚರ ೨೪೮ ೩೨೯
,    
ಗಗನದ ಮೇಲೊಂದು ೧೧೬ ೧೪೫
ಗಗನದ ಮೇಲೊಂದು ಸರೋವರ ೧೪೩ ೧೯೮
ಗಗನ ಮಂಡಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ೭೧ ೯೨
ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಹುಳಿಯಕಾಸಿ ೧೪೮ ೨೦೬
ಗಣಂಗಳು ನಿತ್ಯಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ೨೯೦ ೩೯೧
ಗಿಡುವಿನ ಮೇಲಣ ತುಂಬಿ ೮೩ ೧೦೮
ಗಿರಿಯ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ೧೯೯ ೨೭೦
ಗುದಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಚಕ್ರ ೩೬೩ ೫೪೧
ಗುರುಕರುಣಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ೩೧೭ ೪೩೫
ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯದ ಮಹಾ ೩೨೬ ೪೫೩
ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ ೩೧೦ ೪೧೫
ಗುರುಭಕ್ತಿ ಗುರುಭಜನೆಯಿಲ್ಲದ ೩೪೩ ೪೯೯
ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ೬೩ ೭೯
ಗುರವ ನರನೆಂದನಾದಡೆ ೩೯೨ ೫೭೦
ಗುರುವಾದಡೆಯೂ ತನ್ನ ೩೫೩ ೫೨೨
ಗುರುವಿನಗುರು ಪರಮಗುರು ೩೧೩ ೪೨೪
ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಕೂಟ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ೩೨೨ ೪೪೨
ಗುರುಸ್ಥಲ ಭಕ್ತರ ೬೫ ೮೨
ಗುರುಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬುವ ೩೪೨ ೪೯೭
ಗೋಳಕ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತರ ೩೦೮ ೪೧೩
ಗ್ರಾಮಮಧ್ಯದ ಮೇಲಣ ೧೯೩ ೨೬೩
ಘನವಪ್ಪ ಬೋನವನು ೬೧ ೭೩
,    
ಚಂದ್ರಕಾಂತದಗಿರಿಗೆ ಉದಕದ ೪೫೨ ೫೨೦
ಚನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸಿ ೪೧೦ ೬೦೬
ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ವ್ಯವಹಾರಿ ೧೩೧ ೧೭೮
ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟನವಹ ಅಜನ ೧೮೫ ೨೪೯
ಜಗದಗಲದ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ೫೩ ೬೧
ಜಗದಗಲದಾನೆ ೭೫ ೧೦೧
ಜನನಕ್ಕೆ ತಾಯಾಗಿ ೧೧೯ ೧೫೪
ಜಲದೈವವೆಂದಡೆ ಶೌಚವ ೨೭೪ ೩೬೯
ಜಲನಿಧಿ ಶಿಖರದ ನಡುವೆ ೧೬೦ ೨೧೯
ಜೀವರು ಜೀವಿಸಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ೩೦೦ ೩೯೭
ಜ್ಯೋತಿಯಕಂಡಿರಲು ೨೪೩ ೩೨೧
ಜ್ಞಾನಚಕ್ರ ಪರಮತತ್ವ ೮೬ ೧೧೪
   
ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊಗದ ಗುರು ೩೧೬ ೪೩೧
ತನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೀಡಿದುದೆ ೬೦ ೭೦
ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನನ್ಯರಿಗೆ ೩೮೮ ೫೫೭
ತನ್ನ ಸಮಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ೩೧೮ ೪೩೦
ತನುಒಂದು ದ್ವೀಪ ೬೪ ೮೦
ತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸುವ ೪೦೮ ೫೯೯
ತನು ಬತ್ತಲೆ ಇದ್ದಡೇನು ೩೩೪ ೪೭೪
ತನುಮನ ಧನವ ಬಳಲದೆ ೩೮೯ ೫೬೦
ತನುಮನಧನವ ನಿವೇದಿಸಿದಲ್ಲಿ ೩೬೪ ೫೪೨
ತನುವ ತಾಗದಮುನ್ನ ೬೧ ೭೧
ತನುವ್ಯಸನ ಮನವ್ಯಸನ ೩೨೧ ೪೪೦
ತನುವಿಂಗೆ ತನುವಾಗಿ ೪೦೯ ೬೦೧
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ೧೨೭ ೧೬೬
ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಂಗದಮೇಲೆ ೩೧೦ ೪೧೬
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆ ೬೪ ೮೧
ತಲೆಯಲಿ ಅಟ್ಟುಂಬುದ ೧೩೯ ೧೮೯
ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ತಲೆ ೧೧೨ ೧೪೧
ತಾನಿರಿಸಿದ ಕಡವರವೆಂದಡೆ ೧೬೧ ೨೨೨
ತಾರಾಧಾರಬಾಹೆವ ೪೦೦ ೫೮೫
ತಾಳುಬೋಳು ಕರ್ಪರ ೩೩೪ ೪೭೩
ತುಪ್ಪುಳುಬಾರದ ಮುನ್ನ ೬೬ ೮೬
ತುಂಬಿ ಪರಿಮಳವನು ೭೬ ೧೦೪
ತೋಂಟವ ಬಿತ್ತಿದರೆ ೧೪೧ ೧೯೨
ತೋಂಟವ ಬಿತ್ತಿದರೆಮ್ಮವರು ೧೫೫ ೨೧೫
ತ್ರಿವಿಧದ ನಿತ್ಯವ ೩೫೧ ೫೧೭
ತ್ರಿವಿಧ ಮಧ್ಯದೇಶ ೨೯೦ ೨೯೦
   
ದಕ್ಷಯಾಗವ ನಡೆಸಲೆಂದು ೨೪೬ ೩೨೪
ದಾರಿಗೊಂಡು ಹೋಗುವರೆಲ್ಲಾ ೩೪೧ ೪೯೪
ದಾಸೋಹವೇ ಭೃತ್ಯತ್ವವು ೩೯೯ ೫೮೪
ದುಃಸ್ವಪ್ನವ ಕಾಣದಿರಿ ೨೧೧ ೨೮೬
ದೂರದ ತುದಿಗೊಂಬನಾರಯ್ಯ ೭೪ ೯೯
ದೇವರೆಲ್ಲರ ಹೊಡತಂದು ೧೪೨ ೧೯೭
ದೇವಲೋಕದವರಿಗೆ ೪೧೦ ೬೦೪
ದೇವಲೋಕದವರೆಲ್ಲಯೆನ್ನ ೪೧೪ ೬೧೬
ದೇವಲೋಕದವರೆಲ್ಲಾ ೩೪೮ ೫೦೭
ದೇಶ ಗುರಿಯಾಗಿ ಲಯವಾಗಿ ೨೫೬ ೩೪೨
ದೇಹದೊಳಗಣ ದೇಹಿಯೆನ್ನಬಹುದೆ ೩೯೯ ೫೮೩
   
ಧರೆಯಮೇಲಣ ಜನಿತಕ್ಕೆ ೧೦೭ ೧೩೮
ಧರೆಯಮೇಲೊಂದರಿದಪ್ಪ ೧೮೦ ೨೪೦
ಧರೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಡವು ೪೧೪ ೬೧೫
   
ಎಂಬುದೆ ನಂದಿ ೩೧ ೪೦
ನಕಾರವೇ ಬಸವಣ್ಣ ೧೬ ೧೫
ನಮಃಶಿವಾಯ ಲಿಂಗವು ೩೦ ೩೭
ನರರು ಸುರರು ನವಕೋಟಿ ೨೮೮ ೩೮೯
ನವಸೂತ್ರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ೧೫ ೧೩
ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು ೨೬೦ ೩೪೭
ನಾದಬಿಂದುಗಳಿಲ್ಲದಂದು
ನಾ ದೇವನಲ್ಲದೆ ೬೨ ೭೬
ನಾನು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ೧೦೪ ೧೩೨
ನಾನು ಸಜ್ಜೀವವೋ ೬೨ ೭೫
ನಾಭಿಮಂಡಲದುದಯವೇ ೭೧ ೯೩
ನಾಭಿಮಂಡಲದೊಳಗೀರೈದು ೬೦ ೬೭
ನಿಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಒಲ್ಲೆವೆಂದೆಂಬರಿ ೨೫೪ ೩೩೮
ನಿರಾಲಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಜಲಿಂಗ ೨೩೭ ೩೧೪
ನಿರಾಳ ನಿತ್ಯವು ೩೮೩ ೫೫೩
ನಿರಾಳವೆಂಬ ಕೂಸಿಂಗೆ ೨೩೪ ೩೧೦
ನಿರಾಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೨೫೬ ೩೪೧
ನೀರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗಿಡ ೧೨೭ ೧೬೮
ನೀರ ನೆಳಲ ಕಡಿದು ೩೬೯ ೫೪೫
ನೀರ ಸುಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚನ ಬೂದಿಯ ೧೮೦ ೨೪೨
ನೀರಿಲ್ಲದ ಒರಳಿಂಗೆ ೫೭ ೬೪
ನೀರೂ ನೆಳಲೂ ಇಲ್ಲದಂದು ೨೩ ೨೫
ನೀರೊಳಗಣ ಜ್ಯೋತಿ ೨೫೫ ೩೪೦
ನುಲಿವಡೆಯರೆ ನಿಮ್ಮಾಳ್ದರ ೩೯೮ ೫೮೧
ನೆನೆ ನೆನೆಯೆಂದಡೆ ೭೧ ೯೪
ನೆಲನಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ೭೧ ೯೫
ನೆಲ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನ ೩೦ ೩೮
ನೆಳಲ ಹೂಳಿಹೆನೆಂದು ೧೪೧ ೧೯೩
ನೇತ್ರ ಶ್ರೋತ್ರ ತ್ವಕ್ಕು ೩೨೦ ೪೩೯
ನೇಮಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ೩೪೯ ೫೧೧
ನೋಡಿರೇ ನೋಡಿರೇ ಪೂರ್ವದತ್ತ ೨೪೬ ೩೨೫