ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ
   
ಅಂಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಮುಂತಲ್ಲದೆ ೩೯೫ ೫೭೪
ಅಂಗದೊಳಗಣ ಸಂಗ ೭೪ ೯೮
ಅಂಗುಲ ಹನ್ನೆರಡು ಕೂಡಲು ೧೯೫ ೨೬೭
ಅಂಗೈ ತಿಂದೂದೆನ್ನ ಕಂಗಳು ೨೦೩ ೨೭೭
ಅಂಗೈಯೊಳಗಳ ನಾರಿವಾಳದ ಸಸಿ ೩೬೪ ೫೪೩
ಅಂಡಜವ ಮೇಲುಮಾಡಿದ ೫೩ ೬೦
ಅಂಡಜವೆಂಬ ತತ್ತಿ ೧೧೩ ೧೪೪
ಅಂಡಜ ಶ್ವೇತಜ ಉದ್ಬಿಜ ೧೫೦ ೨೧೨
ಅಂಧಕಾಸುರನ ಕೊಲುವಲ್ಲಿ ೨೭೦ ೩೬೩
ಅಂಬರದೊಳಗೊಂದಡವಿ ೧೨೫ ೧೬೪
ಅಂಬರವಿಲ್ಲದ ಮೇರು ೭೨ ೯೬
ಅಕ್ಕಟಾ ಜೀವನ ತ್ರಿವಧವೆ ೩೫೧ ೫೧೮
ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಂಗಳು ೧೧೯ ೧೫೫
ಅಗ್ಘವಣಿಯು ಪತ್ರೆ ೩೪೯ ೫೧೦
ಅಗ್ನಿಯ ಒಡಲೊಳಗೊಬ್ಬ ೧೭೫ ೨೩೪
ಅಚಲ ಸಿಂಹಾಸನ ೮೯ ೧೪೫
ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿ ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿಗಳೆಂದು ೩೫೪ ೫೨೩
ಅಜಾಂಡ ಮೊದಲಾದ ೪೦೬ ೫೯೫
ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳು ೨೨೬ ೨೯೬
ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಕಳ್ಳರು ೧೭೧ ೨೨೮
ಅಣೋರಣಿಯಾನ್ ೧೧
ಅತ್ತಲಿತ್ತಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ೨೬೯ ೩೬೧
ಅತಿರಥ ಸಮರಥರೆನಿಪ ೧೪೮ ೨೦೭
ಅದುಕಾರಣ ಜಂಗಮದ ೪೦೮ ೫೯೭
ಅನಂತಕಾಲ ತರುಗಿರಿಗಳ ೨೬೩ ೩೫೦
ಅನ್ಯದೈವವುಳ್ಳ ಭಕ್ತನ ಮನೆಯ ೩೩೧ ೪೬೫
ಅನ್ಯರ ಜೀವ ಸೋಂಕದೆ ೩೫೧ ೫೧೬
ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ೩೯೦ ೫೬೩
ಅನಾದಿಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣ ೨೪೧ ೩೧೮
ಅನಾದಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶರಣ ೧೮೧ ೨೪೫
ಅನಾದಿಯ ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲೈದು ೩೫೨ ೫೨೧
ಅನಾದಿಯೆಂಬ ಮನ, ಆದಿಯೆಂಬ ೩೬೧ ೫೩೮
ಅನುಭಾವ ಅನುಭಾವವೆಂದೆಂಬಿರಿ ೩೯೧ ೫೬೫
ಅನುಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ೬೦ ೬೯
ಅಪರಿಮಿತ ಕತ್ತಲೆ ೧೪೧ ೧೯೫
ಅಪಾರ ಮಹಿಮನೆಂಬುದು ೧೪೬ ೨೦೫
ಅಮಳೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ೩೨೭ ೪೫೬
ಅಮೃತ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಅಜ ಹರಿ ೨೫೭ ೩೪೩
ಅಮೃತ ಸಾಗರದೊಳಗಿರ್ದು ೧೯೯ ೨೬೯
ಅಮೃತ ಸೇವನೆಮಾಡಿ ೧೦೫ ೧೩೪
ಅಯ್ಯಾ ಜಲ ಕೂರ್ಮ ೧೦
ಅಯ್ಯಾ ತತ್ವ ವಿತತ್ವ ೧೩
ಅಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮಾದ್ಯರ ವಚನ ೨೦೧ ೨೭೧
ಅಯ್ಯಾ ನೀನು ನಿರಾಳ ೧೦
ಅರ್ಥವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ೧೨೮ ೧೭೨
ಅರಿದು ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ೨೭ ೩೦
ಅರಿಯದವಾದ ಬಂದ ಪರಿಯ ೩೦೪ ೪೦೩
ಅರಿವರತು ಬೆಱಗುಹತ್ತಿ ೭೦ ೯೧
ಅರಿವಿನಾಪ್ಯಾಯನವೆ ಅಪೂರ್ವ ೩೦೪ ೪೦೨
ಅರುವಿನ ಕುರುವಿದೇನೋ? ೪೦೯ ೬೦೨
ಅರೆಭಕ್ತರಾದವರ ನೆರಮನೆಯಲ್ಲಿ ೨೫೩ ೩೩೭
ಅಱಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣವೀ ಜೀವರು ೩೯೩ ೫೭೧
ಅಱಿಯಮೇಲಣ ಹುಲ್ಲೆಗೆ ೨೭೦ ೩೬೨
ಅವಿರಳ ದಿಟನ ಮದುವೆ ೫೮ ೬೫
ಅಷ್ಟತನುವನು ಮುಟ್ಟಿದ ೨೫೦ ೩೩೨
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಲಿಂಗವೆಂಬ ೨೭೩ ೩೬೮
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗದಲ್ಲಿ ೨೮೦ ೩೭೭
ಅಸುರಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ೨೬೩ ೩೪೯
ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ೨೮೧ ೩೮೦
ಅಹಂಕಾರವ ಮರದು ೩೫೦ ೫೧೪
   
ಆಕಾಶದ ಬೀಜ ೬೫ ೮೪
ಆಕಾಶವ ಕಪ್ಪೆ ನುಂಗಿದಡಾಗಲೆ ೩೫೫ ೫೨೭
ಆಕಾಶವ ನುಮಗಿದ ಸರ್ಪನ ೩೫೫ ೫೨೬
ಆಗಮಪುರುಷಗಳಿರಾ ನಿಮ್ಮ ೨೨೦ ೨೯೫
ಆಗಮಾಚಾರವಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತ ೪೦೪ ೫೯೧
ಆಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಸಾವ ೨೫೧ ೩೩೪
ಅಚಾರ ಕರ್ಪರ ಒಂದು ೩೩೫ ೪೭೭
ಆಚಾರದರಿವು ಆಗಮವ ೩೪೩ ೪೯೮
ಆಚಾರಲಿಂಗ ಗುರುಲಿಂಗ ೧೫ ೧೪
ಅಡಂಬರದೊಳಗಾಡಂಬರವಿದೇನೊ? ೨೬೮ ೩೫೯
ಆಣವಮಲ ಮಾಯಾಮಲ ೩೦೪ ೪೦೪
ಆದಿ ಅನಾದಿ ೬೮ ೮೯
ಆದಿ ಅನಾದಿ ಅಧಿದೇವತೆ ೧೧೩ ೧೪೩
ಆದಿ ಅನಾದಿಯೆನ್ನದೆ ಬಸವಣ್ಣ ೧೮೩ ೨೪೬
ಆದಿ ಅನಾದಿಗಳಿಗೊಬ್ಬ ೧೧೯ ೧೫೩
ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತಣ ನಿತ್ಯ ೩೭೨ ೫೪೭
ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತಣ ಶರಣ ೧೯ ೨೦
ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಲ್ಲದಂದತ್ತ ೧೬೮ ೨೨೫
ಆದಿ ಅನಾದಿ ಇಲ್ಲದಂದು ೨೬೫ ೩೫೫
ಆದಿ ಅನಾದಿಯೆಂಬ ಅಂತರಾತ್ಮ ೧೩೬ ೧೮೮
ಆದಿ ಅನಾದಿ ಷಡುದೇವತೆಗಳಿಂದ ೨೨ ೨೪
ಆದಿ ಅನಾದಿ ಸಂಗ ೧೧೨ ೧೪೦
ಆದಿ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಂದು
ಆದಿ ತ್ರೈಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿದೇವತೆ ೨೩೧ ೩೦೪
ಆದಿಪುರ ವೇದಪುರ ೨೦ ೨೧
ಆದಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅನಾದಿಲಿಂಗ ೧೪
ಆದಿಯನರಿಯರು ೨೦ ೨೩
ಆದಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ೨೩೮ ೩೧೬
ಆದಿಯಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ೧೨೮ ೧೭೧
ಆಧಾರಕಾಲದಲ್ಲಿಅನಾದಿಯ ೩೮೦ ೫೪೮
ಆಧಾರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಕಾರವೆಂಬ ೩೬೨ ೫೪೦
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಭವನು ೩೦೭ ೪೧೦
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಯತ ೩೦೩ ೩೯೮
ಆಧಾರಲಿಂಗ ಕುಂಡಲಿವಿಡಿದು ೩೦೩ ೪೦೦
ಆನೆಯ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿರ್ದ ೧೩೨ ೧೮೧
ಆನೊಮ್ಮೆ ಬೇಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ೧೨೦ ೧೫೬
ಭಸ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ೧೪೯ ೨೧೦
ಆಯತವಾಯಿತ್ತು ಅನುಭಾವ ೯೭ ೧೨೫
ಆಯತಸ್ವಾಯತ ಸಂಭಾವಿತ ೬೩ ೭೮
ಆಯತ ಸ್ವಾಯತ ಸಂಭಾವಿತವ ೩೨೪ ೪೪೮
ಆಯಿತ್ತೆ ಉದಯಮಾನ ೧೫೫ ೨೧೬
ಆರಕ್ಕೆಯ ಸಿರಿಗೆ ೧೪೦ ೧೯೧
ಆಱು ಅಂಕಣದೊಳಗಾಱುದರುಶನ ೨೮೩ ೩೮೬
ಆಱು ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಆರುಭೂತಂಗಳೇರಿಪ್ಪ ೩೦೩ ೩೯೯
ಆಸನಬಂಧನರು ಸುಮ್ಮನೆ ೨೮೦ ೩೭೯
ಆಸೆಯೆಂಬ ಶೂಲದಮೇಲೆ ೩೩೬ ೪೭೮
,    
ಇಂತಪ್ಪ ಶರಣನು ೫೨ ೫೮
ಇಂದು ಸಾವಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾಳೆ ೩೦೫ ೪೦೫
ಇದರ ಒಲೆಯಡಿಯ ೧೪೯ ೨೦೯
ಇದ್ದುದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದುದ ತೋರಲಿಲ್ಲ ೨೦೩ ೨೮೦
ಇನ್ನೇವೆಯಿನ್ನೇವೆ ಇದು ಮುನ್ನ ೧೯೩ ೨೬೪
ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ೨೩೭ ೩೧೩
ಈರೇಳು ರತ್ನಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ೨೭೦ ೩೬೫
,    
ಉಚ್ಚೆಯ ಬಚ್ಚಲ ಜವುಗಿನ ೨೪೨ ೩೦೯
ಉಂಡಡೇನೋ ಉಣದಿರ್ದಡೇನೋ ೩೫೬ ೫೨೮
ಉತ್ತಮಾಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ೩೨೬ ೪೫೫
ಉದಕದ ಕೈಕಾಲ ಮುರಿದು ೨೪೭ ೩೨೭
ಉದಕದೊಳು ಕಿಚ್ಚು ಹುಟ್ಟಿ ೨೦೨ ೨೭೫
ಉದಕಮೂರುತಿಯಾಗಿ ೯೦ ೧೧೯
ಉಪಚಾರದ ಗುರುವಿಂಗೆ ೩೧೪ ೪೨೭
ಉಪಮೆ ಉಪಮಿಸಲರಿಯದೆ ೫೫ ೬೨
ಉಪಮೆಗುಪಮಾನ ೨೬೭ ೩೫೭
ಉಮಾನಾಥರೊಂದು ಕೋಟಿ ೧೨೧ ೧೫೯
ಉರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದ ೩೨೭ ೪೫೪
ಉರಿವ ಕಿಚ್ಚನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದಡೆ ೧೭೯ ೨೩೯
ಊರ ಮಧ್ಯದ ಕಣ್ಣ ೧೩೧ ೧೭೯
ಊರಿಂದ ಹೊರಗೊಂದು ೬೮ ೮೮
ಊರೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ೧೮೬ ೨೫೨
   
ಎಂಜಲು ಮಾತ ನುಡಿವ ೩೯೧ ೫೬೭
ಎಂಟುಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಐನೂರು ೨೭೭ ೩೭೨
ಎತ್ತಣ ಮಾಮರನೆತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ೩೦೭ ೪೧೧
ಎನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ೩೫ ೪೩
ಎನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಕಾರವಾಗಿ ೩೨ ೪೧
ಎನ್ನ ಮನೆಯೆಂಬವಂಗೆ ೩೨೩ ೪೪೬
ಎನ್ನ ಹೊತ್ತಿಪ್ಪವಳ ೧೪ ೧೧
ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು ಒಂಟೆ ೧೨೨ ೧೬೨
ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲವನರಿಯಬಹುದು ೨೬೦ ೩೪೮
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಂಗಳು ಸ್ಥಾಪ್ಯದೊಳಗು ೨೫೪ ೩೩೯
ಎಲೆ ಮನವೆ ಕೇಳಾ ಶಿವನು ನಿನಗೆ ೩೮೧ ೫೫೦
ಎಸೆಯದಿರು ಎಸೆಯದಿರು ೨೬೮ ೩೫೮
,    
ಏಕಂ ಏಕಾದ ವಸ್ತುವ ೪೦೧ ೫೮೭
ಏನೆಂದರಿಯರು ಎಂತೆಂದರಿಯರು ೧೭೬ ೨೩೬
ಏಳು ತಾಳಮೇಲೆ ೮೫ ೧೧೨
ಐದುಬಣ್ಣದ ಗಿಡವಿಂಗೆ ೧೨೯ ೧೭೪
ಐದುಮುಖದಂಗನೆಗೆ ೧೧೮ ೧೫೨
,    
ಒಂದರ ಮೋರೆಯನೊಂದು ೩೧೩ ೪೨೨
ಒಂದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲದಂದು ೧೧
ಒಂದು ಕೈಯ ಬಯಲ ಎನಗೆ ೪೦೬ ೫೯೪
ಒಂದು ಶಿಲೆಯೊಡೆದು ಮೂಱು ೧೧೭ ೧೪೯
ಒಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಬಿಂದುವ ೧೧೨ ೧೪೨
ಒಂದೆತ್ತಿಗೆ ಐವರು ೧೭೨ ೨೨೯
ಒಂದೇ ಹೂವು ೭೭ ೧೦೬
ಒಳಗೆ ತೊಳೆಯಲಱಿಯದೆ ೧೯೪ ೨೬೬
ಒಳಗೆ ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ೬೫ ೮೫
ಓಡಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆ ೧೩೫ ೧೮೭
ಓದಿ ಓದಿ ವೇದ ೧೩೩ ೧೮೪