ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಂಗಳನೆ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು ೨೩೬ ೩೧೧
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರುತಿ ೧೯೨ ೨೬೧
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ೧೩೦ ೧೭೭
ಪಂಚಭೌತಿಕದ ಸಂಗ ೪೩ ೫೦
ಪಂಚೀಕೃತವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣ ೧೬೧ ೨೨೭
ಪತಿವ್ರತೆಯಾದೊಡೆ ಅನ್ಯ ೩೩೧ ೪೬೬
ಪದವನರ್ಪಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ ೬೧ ೭೨
ಪದ್ಮದೊಳಗಣ ಪತ್ರದೊಳಗಣ ೩೮೦ ೫೪೯
ಪರಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಶಶಿಗೆ ೧೯೪ ೨೬೫
ಪರವೇ ಹಮ್ಮಿಂದ ಜೀವ
ಪರಿಣಾಮ ಅಪರಿಮಿತ ೩೦೫ ೪೦೬
ಪರಿಮಳವಿದ್ದು ಹೃದಯ ೮೫ ೧೧೧
ಪರುಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ೩೧೧ ೪೧೭
ಪಾತಾಳದಗ್ಘವಣಿಯ ೮೩ ೧೦೭
ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತತ್ತ ೫೩ ೫೯
ಪಾದವಿಲ್ಲದ ಗುರುವಿಂಗೆ ೨೬ ೨೯
ಪಾರ್ವತಿಯ ಪರಶಿವನ ೨೪೭ ೩೨೬
ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ೨೦೨ ೨೭೪
ಪ್ರಣತೆಯಿಂದ ಬತ್ತಿಯಿದೆ ೨೮೫ ೩೮೮
ಪ್ರಣಮ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಯಿತ್ತು ೩೦೭ ೪೦೯
ಪ್ರಣಮ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ೨೯ ೩೩
ಪ್ರಣಮದ ಚಿದ್ಘನ ನಾದವೆ ೩೩ ೪೨
ಪ್ರನಮದ ಪ್ರಣಮವೆ ನಕಾರ ೩೧ ೪೧
ಪ್ರಥಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಗಣ ೨೪೧ ೪೧೭
ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪರುಷವೆಂಬ ೩೨೩ ೪೪೭
ಪ್ರಥಮವೇದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ೩೪೮ ೫೦೮
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ೩೮೩ ೫೫೨
ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ವಾಯು ೧೫೧ ೨೧೩
ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ೪೧೩ ೬೧೨
ಪೃಥ್ವಿಯ ಕುಳ ಮಂಟಪದ ೩೫೦ ೫೧೨
ಪೃಥ್ವಿಯನತಿಗಳಿದ ಸ್ಥಾವರ ೨೦೨ ೨೭೩
ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ೩೧೯ ೪೩೭
ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ೩೧೯ ೪೩೮
ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೊಂದು ೧೮೮ ೧೫೬
ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ೧೫೦ ೨೧೧
ಪೃಥ್ವಿಲಿಂಗವೆಂದು ೨೭೩ ೩೬೭
ಪೃಥ್ವಿ ಸಲಿಲ ಪಾವಕ ೨೭೨ ೩೬೬
   
ಬಂದುದೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ೨೨೦ ೨೯೩
ಬನ್ನಿ ಕರಣಿಕರು ನೀವು ೩೯೯ ೫೮೨
ಬರಿಯ ಬೋಳುಗಳೆಲ್ಲ ೩೩೭ ೪೯೦
ಬಯಲುಬಯಲನೆ ಮಾಡಿ ೧೦೫ ೧೩೫
ಬಯಲ ಲೀಲೆಯಿಂದ ೪೦೩ ೫೮೮
ಬಸವಣ್ಣ ಓಂಕಾರದಿಂದ ತ್ತತ್ತ ೩೦ ೩೬
ಬಸವಣ್ಣನ ಅಂಗುಷ್ಠ ೬೭ ೮೭
ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನವುದೆ ೩೪೬ ೫೦೪
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಗುರು ೩೫೮ ೫೩೪
ಬಾಯಿ ಭಗವಾಗಿ ೨೩೮ ೩೧೫
ಬಿತ್ತದೆ ಬೆಳೆಯದೆ ೭೩ ೯೭
ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜದ ಫಲವು ೮೫ ೧೧೩
ಬಿಸಿಲೆಂಬ ಗುರುವಿಂಗೆ ೨೬ ೨೮
ಬಿಸುಜಂತೆ ಜವಳಿಗಂಬ ೩೫೨ ೫೧೯
ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ೩೩೬ ೪೮೦
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕಂದಲ ೭೬ ೧೦೩
ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ರೂಪು ೧೦೫ ೧೩೩
ಬೇರಿಲ್ಲದ ಗಿಡುವಿಂಗೆ ೨೦೨ ೨೭೬
ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆಂಡರ ೨೪೯ ೩೩೦
ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾಶ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ ೧೪೨ ೧೯೬
ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುಗಳ ಮಾಯೆ ೧೨೧ ೧೬೦
   
ಭಕ್ತಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ಯವಿಲ್ಲಾಗಿ ೪೧೧ ೬೦೭
ಭಕ್ತನೆ ದೇವನೆಂದರಿದು ೩೨೯ ೪೬೧
ಭಕ್ತರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ೩೩೩ ೪೭೦
ಭಕ್ತರ ಕುಲಜರೆಂಬರು ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೩೯೬ ೫೭೬
ಭಕ್ತವತ್ಲ ಕಲ್ಲಿದೇವ ೨೬೭ ೩೫೬
ಭಕ್ತಿಗನುಭಾವವೆ ಬೀಜ ಕಾಣಿರೊ ೩೨೫ ೪೫೦
ಭವಿತನಕ್ಕೆ ಹೇಸಿ ಭಕ್ತನಾದ ೩೩೦ ೪೬೨
ಭವಿಯತಂದು ಭಕ್ತನ ಮಾಡಿ ೩೧೭ ೪೩೨
ಭವಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ೩೨೯ ೪೬೦
ಭಸ್ಮವಹೂಸಿ ಬತ್ತಲೆ ಇದ್ದಡೇನು ೩೩೫ ೪೭೬
ಭುವನ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಕೀಲನೆ ೨೦೩ ೨೭೮
ಭೂತ ಭೂತವ ಕೂಡಿ ೧೫೫ ೨೧೭
ಭೂತಳದ ಮತಿವಂತರು ೪೦೪ ೫೮೯
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಚಲ ೨೬೮ ೩೬೦
ಭೂಮಿಯಾಕಾಶವೊಂದು ೧೩೩ ೧೮೨
   
ಮಂತ್ರಯೋಗ ಲಯಯೋಗ ೨೮೦ ೩೭೧
ಮಂದರವೆಂಬ ಅಷ್ಟ   ೧೬೦
ಮುಂದೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ೧೬೮ ೨೨೪
ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರದಡೆ ಭೂತ ೨೨೧ ೧೫೮
ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರವುದ ಮಾದಬಳಿಕ ೩೨೧ ೪೪೧
ಮಜ್ಜನಕೆರವಡೆ ೧೯ ೧೮
ಮಡಿಯಹೇರಿದ ಕತ್ತೆ ೪೧೧ ೬೦೮
ಮಡಿಲು ಸುತ್ತಿದ ಹಾವಿನಂತೆ ೩೩೧ ೪೬೪
ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಹಾಳ ಮೇಲೆ ೩೧ ೩೯
ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ ಮಹಾಮನೆ ೨೦೭ ೨೮೪
ಮದ್ಯಮಾಂಸಾದಿಗಳ ೧೭೫ ೨೩೧
ಮಧುರವಾಣಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ೪೦೫ ೫೯೨
ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲೆ ೪೧೭ ೬೨೧
ಮನ ಬಸುರಾದಡೆ ಕೈ ೧೬೯ ೨೨೬
ಮರುಳ ಕಂಡ ಕನಸಿನ ೧೩೬ ೧೮೬
ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ೧೦೧ ೧೨೭
ಮಹಾಘನಲಿಂಗದ ನಿಜ ೧೨೦ ೧೫೭
ಮಹಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಂ ೨೭ ೩೧
ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ೩೮೯ ೫೬೧
ಮಹಾಮೇರುವಿನ ಮಱೆಯಲ್ಲಿ ೭೫ ೧೦೨
ಮಹಾಲಿಂಗದ ರೂಪುಗಳು ೧೪೫ ೨೦೧
ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಮಂಟಪ ೮೪ ೧೦೯
ಮಾತಿನ ಮಾತಿಂಗೆ ೨೨೮ ೩೦೦
ಮಾನದ ತೋರಿಹ ಆವಿಂಗೆ ೧೨೯ ೧೭೬
ಮಾವುಮರದೊಳಗೊಂದು ಮಾಯೆ ೧೨೬ ೧೬೫
ಮಾಯಾಮಂಜಿನ ಜಲವುಕ್ಕಿ ೨೮೨ ೩೮೪
ಮಾಯಾಮಂಜಿನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ೨೮೨ ೩೮೩
ಮಾರಿಮಸಣೆ ಜಕ್ಕಿ ೩೨೯ ೪೫೯
ಮುಗಿಲಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿ ೧೮೬ ೨೫೧
ಮುನ್ನಗುರುವಿಂಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ೩೧೨ ೪೨೧
ಮುನ್ನಿನಾದ್ಯರ ವಚನ ೩೯೧ ೫೬೬
ಮೂರುಪುರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ೩೪೬ ೫೦೫
ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ೩೫೬ ೫೨೯
ಮೊಲೆಯಿಲ್ಲದಾವಿಂಗಡ ೬೦ ೬೮
ಮೋಟರ ಮದುವಿಗೆ ಭಂಡರು ೨೪೩ ೩೨೩
   
ಯತಿಗೆ ಲಾಂಛನವೇಕೆ ೪೦೭ ೫೯೬
ಯುಗದದುತ್ಸವವ ನೋಡಿರೆ ೪೦೯ ೬೦೩
ಯೋಗದಾಗೆಂಬುದನಾರು ಬಲ್ಲರೊ ೨೮೧
ಯೋಗದಾಗೆಂಬುದ ಮುನ್ನವೆ ೨೮೧ ೩೮೨
   
ರಕ್ಕಸಿಗಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ೧೧೮ ೧೫೦
ರಂಗದಕ್ಕಿಯ ಹೊಯಿಯೆಂದು ೩೧೩ ೪೨೩
ರಸದಬಾವಿಯ ತುಡುಕ ೧೮೧ ೨೨೪
ರಾಜಸಭೆ ದೇವಸಭೆ ೧೭೫ ೨೩೨
ರುದ್ರನೆಂಬಾತನೊಬ್ಬ ೨೪ ೨೬
ರೂಢಿಯ ಧರಿಸಿದಾತ ೧೮೭ ೨೫೫
ರೂಪಾಗಿ ಬಂದುದ ಕಾಯದ ೩೨೫ ೪೪೯
ರೇಚಕ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕ ೨೪೩ ೩೨೨
   
ಲಿಂಗ ಒಳಗೊ ಹೊರಗೊ ೪೧೧ ೬೧೦
ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಸಂಬಂಧವ ೩೧೫ ೪೨೮
ಲಿಂಗದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳದು ೨೦೩ ೨೭೯
ಲಿಂಗಲಿಂಗವೆಂದಲ್ಲಿ ೪೧೩ ೬೧೩
ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿ ಸುಳಿವಾತ ೩೧೪ ೪೨೫
ಲಿಂಗವನಱೆದಡೆ ಮನವೆ ೨೧೮ ೨೯೧
ಲಿಂಗವಾದಡೆಯೂ ಬಸವಣ್ಣನಿಲ್ಲದೆ ೩೪೭ ೫೦೬
ಲಿಂಗವೇದಿಬಂದೆನ್ನಂಗಣವ ೩೯೦ ೫೬೨
ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಿಲ್ಲದ ೭೦ ೯೦
ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಲಿಂಗವಂತ ೩೪೫ ೫೦೩
ಲೋಕದವರನೊಂದು ಭೂತ ೧೪೧ ೧೯೪
ಲೋಕವಳುತಿದೆ ಲೋಕ ೧೮೬ ೨೫೩
ಲೋಕವಿರಹಿತ ಶರಣ ೪೧೪ ೬೧೪
ವಚನದ ರಚನೆಯನುಭಾವವ ೨೩೬ ೩೦೨
ವಸುಧೆಯಿಲ್ಲದ ಬೆಳಸು ೧೭೯ ೨೩೭
ವಸ್ತುಕ ವರ್ಣಕ ಭೂತಿಕವೆಂಬ ೩೦೪ ೪೦೧
ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಶು ೯೦ ೧೧೮
ವಾಯದ ಪಿಂಡಿಗೆ ಮಾಯದ ೩೫೦ ೫೧೫
ವಿಷ್ಣು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಲ್ಲಿ ೨೭೧ ೩೬೪
ವಿಷ್ಣು ವರಾಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ ೨೨೭ ೨೯೮
ವೇದಂಗಳು ದೈವವಾದಡೆ ೨೭೫ ೩೭೦
ವೇದಂಗಳು ನಿಜವಬಲ್ಲಡೆ ೧೪೫ ೨೦೩
ವೇದಂಗಳೆಂಬವು ಬ್ರಹ್ಮರ ಭೂತಾಟ ೨೩೩ ೩೦೬
ವೇದಂಗಳೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮ ೫೨ ೫೬
ವೇದ ಘನವೆಂಬೆನೆ ೫೨ ೫೭
ವೇದದ ಮೂಗಕೊಯ್ದು ೨೨೦ ೨೯೪
ವೇದವರನೊಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ೧೪೫ ೨೦೨
ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ೨೩೩ ೩೦೮
ವೇದವನೋದಿದವರೆಲ್ಲ ೭೪ ೧೦೦
ವೇದವನೋದಿ ಹೊನಲಲಿ ೨೭೮ ೩೭೪
ವೇದವೆಂಬುದು ಓದಿನಮಾತು ೩೪೨ ೪೯೬
ವೇದವೆಂಬುದು ಮಾಯಿಕದಕೈ ೧೨೭ ೧೬೯
ವೇದವೆಂಬುದು ಯೋನಿ ೫೧ ೫೫
ವೇದವೇದಿಸಲರಿಯದೆ ೨೫೪ ೩೫೨
ವೇದ ವೇದಿಸಲರಿಯದೆ ಅಭೇಧ್ಯ ೩೪೪ ೫೦೧
ವೇದ ವೇದಿಸಲರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟವು ೨೩೩ ೩೦೭
ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮ ೪೧೧ ೬೦೯
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಂಗಳೆಂಬ ೧೨೮ ೧೭೦
ವೇದ ಸಾಕುಸಾಕು ೩೫೭ ೫೩೧
ವೇಷವಹೊತ್ತವರ ಬಿಟ್ಟಿಯ ೩೮೯ ೫೫೯
ವೃಕ್ಷಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ದು ೩೯೦ ೫೬೪
   
ಶತಕೋಟ ಲೋಕಂಗಳೆಲ್ಲಾ ೨೫೦ ೩೩೩
ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪು ೩೫೬ ೫೩೦
ಶರಣಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದಿರ ಕರ್ಪುರ ೩೬೯ ೫೪೬
ಶರಣ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ೧೮ ೧೭
ಶರೀರ ತಾ ಮುನ್ನ ಮರಹು ೨೯೬ ೩೯೩
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಪುಟ ೧೧೨ ೧೩೯
ಶಿವ ಶಿವಾ ಉಪಪಾತಕ ೧೯೯ ೨೬೮
ಶಿಲೆಯೊಳಗಣ ಪಾವಕನಂತೆ ೨೧೨ ೨೮೮
ಶಿವಮಂತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ೩೩೦ ೪೬೩
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಮಹಾ ೩೦೫ ೪೦೭
ಶಿವ ಶಿವಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರೆ ೨೫೮ ೩೪೪
ಶಿವಶಿವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ೨೬೪ ೩೧೫
ಶಿಷ್ಯನ ಮುಖದಿಂದಾದ ೬೧ ೭೪
ಶೀಲ ಶೀಲವೆಂದು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿ ೩೩೨ ೪೬೯
ಶೀಲಶೀಲವೆಂದೇನೊ ೩೩೨ ೪೬೮
ಶ್ರೀಶೈಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ೨೦೧ ೨೭೨
ಶ್ರೀಶೈಲದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ೧೮೭ ೨೫೪
ಷಡುಸ್ಥಲ ಷಡುಸ್ಥಲ ೯೦ ೧೨೦
   
ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸಾಗದೆ ೩೩೮ ೪೯೩
ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಗಳ ಮುಂದಿರ್ದವರ ೨೪೮ ೩೨೮
ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ೧೧೭ ೧೪೭
ಸಚರಾಚರ ಚತುರ್ವಳಯ ೩೩೭ ೪೯೧
ಸಟೆ ದಿಟಮಾಡಿದಡೆ ಸ್ವಭಾವ ೨೧೭ ೨೯೦
ಸತ್ತ ಕೋಳಿ ಎದ್ದು ಕೂಗಿತ್ತ ೧೦೭ ೧೩೭
ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದವರೊಡನೆ ಸಹಸ್ರ ೨೪೨ ೩೨೦
ಸತ್ತಾತನೊಬ್ಬ ೬೫ ೮೩
ಸತಿ ಭಕ್ತೆಯಾದಡೆ ೩೧೭ ೪೩೪
ಸದ್ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯವುಳ್ಳ ಭಕ್ತ ೩೨೮ ೪೫೭
ಸದಾಚಾರಿಯಾದೊಡೆ ಉಪ್ಪರ ೧೪೬ ೨೦೪
ಸನಕ ಸನಂದಾದಿಗಳೆಲ್ಲರು ೨೦೪ ೨೮೩
ಸಮತೆ ಸಯವಾದ ಶರಣಂಗೆ ೩೯೭ ೫೭೯
ಸರ್ಪಸಂಸಾರಿಯೊಡನಾಡಿ ೧೭೫ ೨೩೩
ಸರ್ವವೂ ಶಿವನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ೨೭೮ ೩೭೬
ಸರೋವರದ ಕಮಲದೊಳಗೆ ೧೯ ೧೯
ಸಾಸಿರದೆಂಟನೆಯ ದಳ ೧೮೫ ೨೫೦
ಸುಖವೊಂದು ಕೋಟಾನುಕೋಟಿ ೩೫೮ ೫೩೩
ಸುಖವಿಲ್ಲ ಸೂಳಿಗೆ ೩೩೩ ೪೭೨
ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿಯೊಳಗೊಂದು ೧೭೯ ೨೩೮
ಸುಶೀಲವೇ ಲಿಂಗಧ್ಯಾನ ೩೩೩ ೪೭೧
ಸುಳಿವ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ೩೩೭ ೪೮೯
ಸೂಳೆ ಸುರೆ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ೩೨೯ ೪೫೮
ಸ್ವರವೆಂಬ ಕುದುರೆಗೆ ೧೧೩ ೨೪೭
ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಸ್ಥಿರ ೧೮೩ ೨೪೮
ಸ್ಥಲ ಹೋಯಿತ್ತೆನಗೆ ೪೧೦ ೬೦೫
ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೆಂಬುದ ೩೯೪ ೫೭೩
ಸ್ಥೂಲವ ಬ್ರಹ್ಮನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡನು ೩೫೯ ೫೩೫
ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ೯೭ ೧೨೪
ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ೩೦ ೩೫
   
ಹಜ್ಜೆಯಿಲ್ಲದ ಪುರುಷ ೨೮ ೩೨
ಹಣವಿನಾಶೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ೩೮೮ ೫೫೫
ಹತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಗಿಡುವಿಂಗೆ ೧೨೯ ೧೭೩
ಹದಿನೆಂಟು ಯುಗದವರೆಲ್ಲ ೬೨ ೭೭
ಹನ್ನೆರಡು ಯುಗ ಪ್ರಳಯ ೨೦೪ ೨೮೧
ಹರಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ೨೩೨ ೩೦೫
ಹರಿದು ಹತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ೧೧೭ ೧೪೬
ಹರಿ ಹೊಲವನರಿಯ ೨೫೩ ೩೩೫
ಹಲಬರ ನಡುವೆ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು ೩೮೮ ೫೫೬
ಹಲವು ಕಾಲ ಮೂಸೆಯ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ೨೫೩ ೩೩೬
ಹಸಿಯಸೊಪ್ಪು ಮುರಿದು ೩೨೨ ೪೪೫
ಹಳೆಗಾಲದೊಬ್ಬ ೨೧ ೨೩
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವದಾರವ ಕಂಡೆ ೩೫೪ ೫೨೪
ಹಾಲನೇಮವ ಹಿಡಿದಾತನು ೩೪೮ ೫೦೯
ಹಿಂದಣ ಕವಿಗಳೆನ್ನ ೩೯೨ ೫೬೮
ಹಿಂದಣ ನಾಕವನು ೧೩೯ ೧೩೯
ಹಿಂದನರಿಯದುದು ೧೫೬ ೨೧೮
ಹಿಂದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ೨೨೭ ೨೯೭
ಹಿರಿದಪ್ಪ ಜಲಧಿಯ ೧೪೪ ೨೦೦
ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಂಗೆ ೧೬ ೧೦
ಹುಲಿಯ ತಲೆಯ ಹುಲ್ಲೆ ೩೪೨ ೪೯೫
ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಲದೈವ ೩೩೨ ೪೬೭
ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರಣ್ಣಾ ೨೯೯ ೩೯೬
ಹೊಗಬಾರದು ಕಲ್ಯಾಣವ ೪೧೨ ೬೧೧
ಹೊನ್ನುಳ್ಳಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ೩೯೭ ೫೭೭
ಹೊರವೇಷದ ವಿಭೂತಿ ೩೩೮ ೪೯೨
ಹೊಸಮುತ್ತಿನ ಸುಪ್ಪಾಣಿ ೪೩ ೪೯
ಹೋಮವ ಮಾಡುವರ ಕಂಡೆ ೨೫೦ ೩೩೧
ಹೋಹ ಬಟ್ಟೆಯಲೊಂದು ೧೨೭ ೧೬೮
ಹೋಹಾ ವೇದವೇ ತತ್ವವಾದಡೆ ೪೦೪ ೫೯೦
ಹೃದಯ ಕಮಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ೧೧೭ ೧೪೮
ಹೃದಯದ ಬಾವಿಯ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೨೯ ೧೭೫