(ಸೂಚನೆ: ಸೂಚಿತ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಪುಟದ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ವಚನದ ಕ್ರಮಾಂಕ)

. ಅಂಗಿ ಚೌಡಯ್ಯಅಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ  ವಚನ
೧೯ – ೨೦;  ೫೨ – ೫೬;  ೭೪ – ೧೦೦;  ೧೨೦ – ೧೫೭;  ೨೬೩ – ೩೪೯;  ೨೨ – ೪೪೪, ೪೪೫;  ೪೦೮ – ೫೯೮.

. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ವಚನ
೧೨೮ – ೧೭೦;  ೧೩೩ – ೧೮೪;  ೧೭೯ – ೨೩೮;  ೧೮೩ – ೨೪೬;  ೩೫೮ – ೫೩೪;  ೪೦೩ – ೫೮೮;  ೪೧೦ – ೬೦೪.

. ಅರಿವಿನ ಮಾರಿತಂದೆ:  ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿಲಿಂಗ  ವಚನ ೧
೩೦೧ – ೨೭೨.

. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು:  ಗುಹೇಶ್ವರ  ವಚನ ೩೦೧
೯ – ೨, ೩; ೧೦ – ೪, ೫; ೧೧ – ೭; ೧೩ – ೮; ೧೪ – ೧೦; ೧೫ – ೧೨; ೧೮ – ೧೭, ೧೮, ೧೯; ೨೦ – ೨೧, ೨೨; ೨೧ – ೨೩; ೨೨ – ೨೪; ೨೩ – ೨೫; ೨೪ – ೨೬; ೨೬ – ೨೮, ೨೯; ೨೭ – ೩೦; ೩೦ – ೩೮; ೩೧ – ೩೯, ೪೦;  ೪೩ – ೪೯, ೫೦; ೫೩ – ೫೯, ೬೦, ೬೧; ೫೫ – ೬೨; ೫೭ – ೬೪; ೫೮ – ೬೫; ೫೯ – ೬೬; ೬೦ – ೬೭, ೬೮, ೬೯, ೭೦; ೬೧ – ೭೧, ೭೨, ೭೩, ೭೪; ೬೨ – ೭೫,೭೬; ೬೪ – ೮೦, ೮೧; ೬೫ – ೮೨, ೮೩, ೮೪, ೮೫; ೬೬ – ೮೬; ೬೭ – ೮೭; ೬೮ – ೮೮, ೮೯; ೭೦ – ೯೦, ೯೧; ೭೧ – ೯೨, ೯೩, ೯೪, ೯೫; ೭೨ – ೯೬;  ೭೩ – ೯೭;  ೭೪ – ೯೮, ೯೯; ೭೫ – ೧೦೧, ೧೦೨; ೭೬ – ೧೦೩, ೧೦೪, ೧೦೫; ೭೭ – ೧೦೬; ೮೩ – ೧೦೮;  ೮೫ – ೧೧೧, ೧೧೨;  ೮೬ – ೧೧೪;  ೮೯ – ೧೧೫, ೧೧೬, ೧೧೭;  ೯೦ – ೧೧೮, ೧೧೯;  ೯೭ – ೧೨೪, ೧೨೫;  ೧೦೪ – ೧೩೨;  ೧೦೫ – ೧೩೩, ೧೩೪, ೧೩೫;  ೧೦೭ – ೧೩೭, ೧೩೮;  ೧೧೨ – ೧೩೯, ೧೪೦, ೧೪೧, ೧೪೨; ೧೧೩ – ೧೪೪;  ೧೧೬ – ೧೪೫;  ೧೧೭ – ೧೪೭;  ೧೪೮;  ೧೧೮ – ೧೫೦, ೧೫೧, ೧೫೨;  ೧೨೧ – ೧೫೮, ೧೬೦;  ೧೨೨ – ೧೬೨;  ೧೨೪ – ೧೬೩;  ೧೨೫ – ೧೬೪;  ೧೨೬ – ೧೬೫;  ೧೨೭ – ೧೬೬, ೧೬೭, ೧೬೮;  ೧೨೮ – ೧೭೧;  ೧೨೯ – ೧೭೩, ೧೭೪, ೧೭೫, ೧೭೬;  ೧೩೧ – ೧೭೮, ೧೭೯;  ೧೩೨ – ೧೮೦, ೧೮೧;  ೧೩೩ – ೧೮೨, ೧೮೫;  ೧೩೬ – ೧೮೭, ೧೮೮;  ೧೩೯ – ೧೮೯, ೧೯೦;  ೧೪೦ – ೧೯೧;  ೧೪೧ – ೧೯೨, ೧೯೩, ೧೯೪, ೧೯೫;  ೧೪೨ – ೧೯೬, ೧೯೭;  ೧೪೩ – ೧೯೮;  ೧೪೪ – ೨೦೦;  ೧೪೮ – ೨೦೬, ೨೦೭;  ೧೪೯ – ೨೦೯;  ೧೫೦ – ೨೧೧;  ೧೫೧ – ೨೧೩;  ೧೫೫ – ೨೧೫, ೨೧೬, ೨೧೭;  ೧೫೬ – ೨೧೮;  ೧೬೦ – ೨೨೧;  ೧೬೮ – ೨೨೪, ೨೨೫;  ೧೬೯ – ೨೨೬;  ೧೭೧ – ೨೨೭, ೨೨೮;  ೧೭೫ – ೨೩೧, ೨೩೨, ೨೩೩, ೨೩೪;  ೧೭೬ – ೨೩೫, ೨೩೬; ೧೭೯ – ೨೩೭, ೨೩೯;  ೧೮೦ – ೨೪೦, ೨೪೧, ೨೪೩;  ೧೦೧ – ೨೪೪, ೨೪೫;  ೧೮೩ – ೨೪೭, ೨೪೮;  ೧೮೫ – ೨೪೯, ೨೫೦;  ೧೮೬ – ೨೫೧, ೨೫೨, ೨೫೩;  ೧೮೮ – ೨೫೬;  ೧೮೯ – ೨೫೮;  ೧೯೧ – ೨೬೦;  ೧೯೨ – ೨೬೧, ೨೬೨;  ೧೯೩ – ೨೬೩, ೨೬೪;  ೧೯೪ – ೨೬೫, ೨೬೬;  ೧೯೯ – ೨೬೮, ೨೬೯;  ೨೦೨ – ೨೭೩, ೨೭೪, ೨೭೫, ೨೭೬;  ೨೦೩ – ೨೭೮, ೨೮೦;  ೨೦೪ – ೨೮೧, ೨೮೨, ೨೮೩;  ೨೦೭ – ೨೮೪;  ೨೧೧ – ೨೮೬;  ೧೧೨ – ೨೮೮;  ೨೨೦ – ೨೯೩, ೨೯೫;  ೨೨೬ – ೨೯೬;  ೨೩೧ – ೩೦೩, ೩೦೪;  ೨೩೩ – ೩೦೬, ೩೦೭, ೩೦೮, ೩೦೯;  ೨೩೪ – ೩೧೦;  ೨೩೮ – ೩೧೫;  ೨೪೧ – ೩೧೮, ೩೧೯, ೩೨೦;  ೨೪೩ – ೩೨೧, ೩೨೩;  ೨೪೭ – ೩೨೬, ೩೨೭;  ೨೫೦ – ೩೩೧, ೩೩೩;  ೨೫೧ – ೩೩೪;  ೨೫೩ – ೩೩೫;  ೨೫೫ – ೩೪೦;  ೨೫೬ – ೩೪೧, ೩೪೨;  ೨೫೮ – ೩೪೫;  ೨೬೦ – ೩೪೮;  ೨೬೫ – ೩೪೩;  ೨೬೭ – ೩೫೭;  ೨೬೮ – ೩೫೮, ೩೫೯;  ೨೬೯ – ೨೫೧;  ೨೭೦ – ೩೬೨;  ೨೮೦ – ೩೭೯;  ೨೮೧ – ೨೮೦, ೩೮೧, ೩೮೨;  ೨೮೨ – ೩೮೩, ೩೮೪;  ೨೮೩ – ೩೮೬;  ೨೮೫ – ೩೮೮;  ೨೯೯ – ೩೯೬;  ೩೦೩ – ೩೯೮, ೩೯೯, ೪೦೦;  ೩೦೪ – ೪೦೧;  ೩೦೫ – ೪೦೫, ೪೦೬;  ೩೦೭ – ೪೧೦, ೪೧೧, ೪೧೨;  ೩೧೧ – ೪೧೭, ೪೧೮, ೪೧೯;  ೩೧೨ – ೪೨೦;  ೩೧೩ – ೪೪೨;  ೩೧೪ – ೪೨೭;  ೩೧೫ – ೪೨೮;  ೩೧೭ – ೪೩೨, ೪೩೩, ೪೩೪;  ೩೧೯ – ೪೩೭;  ೩೩೩ – ೪೭೨;  ೩೩೪ – ೪೭೪;  ೩೩೫ – ೪೭೫, ೪೭೬;  ೩೩೬ – ೪೭೮, ೪೮೦;  ೩೪೧ – ೪೯೪;  ೩೪೨ – ೪೯೫, ೪೯೬;  ೩೪೪ – ೫೦೦;  ೩೪೬ – ೫೦೫;  ೩೪೮ – ೫೦೭, ೫೦೯;  ೩೪೯ – ೫೧೦;  ೩೫೦ – ೫೧೨, ೫೧೩, ೫೧೪;  ೩೫೧ – ೫೧೫, ೫೧೬, ೫೧೭, ೫೧೮;  ೩೫೨ – ೫೧೯, ೫೨೦, ೫೨೧;  ೩೫೪ – ೫೨೩, ೫೨೪;  ೩೫೫ – ೫೨೬, ೫೨೭;  ೩೫೬ – ೫೨೮, ೫೨೯;  ೩೫೯ – ೫೩೫;  ೩೬೦ – ೫೩೬, ೫೩೭;  ೩೬೩ – ೫೪೧;  ೩೬೪ – ೫೪೩;  ೩೬೯ – ೫೪೫;  ೩೯೨ – ೫೬೮;  ೩೯೭ – ೫೭೮;  ೪೦೧ – ೫೮೭;  ೪೦೪ – ೫೮೯;  ೪೦೮ – ೫೯೯, ೬೦೦;  ೪೦೯ – ೬೦೧, ೬೦೨, ೬೦೩, ೪೧೧ – ೬೦೭, ೬೧೦;  ೪೧೪ – ೬೧೪, ೬೧೫, ೬೧೬;  ೪೧೮ – ೬೨೧.

. ಉರಿಲಿಂಗದೇವಉರಿಲಿಂಗದೇವ  ವಚನ  
೨೪೮ – ೩೨೮.

. ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ವಚನ 
೭ – ೧;  ೧೧೯ – ೧೫೫.

. ಒಕ್ಕಲು ಮುದ್ದಯ್ಯ: ಕಾಮಭೀಮಜೀವದೊಡೆಯ ವಚನ
೧೦೪ – ೧೩೧.

. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಮದೇವ  ವಚನ  ೧೧೩
೧೧ – ೬;  ೧೪ – ೯;  ೧೫ – ೧೩;  ೧೬ – ೧೫;  ೨೭ – ೩೧;  ೨೯ – ೩೩, ೩೪;  ೩೦ – ೩೫, ೩೬, ೩೭;  ೫೨ – ೫೭;  ೬೨ – ೭೭;  ೬೩ – ೭೮, ೭೯;  ೮೩ – ೧೦೭;  ೮೪ – ೧೦೯;  ೮೫ – ೧೧೩;  ೧೦೧ – ೧೨೭;  ೧೧೩ – ೧೪೩;  ೧೧೯ – ೧೫೩;  ೧೨೨ – ೧೬೧;  ೧೪೬ – ೨೦೪;  ೧೫೦ – ೨೧೨;  ೧೬೦ – ೨೧೯, ೨೨೦;  ೧೮೭ – ೨೫೪, ೨೫೫;  ೨೦೩ – ೨೭೯;  ೨೧೮ – ೨೯೧;  ೨೨೮ – ೩೦೧;  ೨೩೬ – ೩೦೨;  ೨೩೭ – ೩೧೪;  ೨೪೩ – ೩೨೨;  ೨೫೩ – ೩೩೬;  ೨೫೪ – ೨೩೮;  ೨೬೮ – ೩೬೦;  ೨೭೦ – ೩೬೩;  ೨೭೨ – ೩೬೬;  ೨೭೪ – ೩೬೮;  ೨೭೬ – ೩೧;  ೨೭೭ – ೩೭೨ಮ ೩೭೩;  ೨೮೪ – ೩೭೫, ೩೭೬;  ೨೮೮ – ೩೮೯;  ೩೦೪ – ೪೦೪;  ೩೦೮ – ೪೧೪;  ೩೧೩ – ೪೨೪;  ೩೦೪ – ೪೨೫, ೪೨೬;  ೩೧೫ – ೪೨೯;  ೩೧೬ – ೪೩೦, ೪೩೧;  ೩೧೯ – ೪೩೮;  ೩೨೦ – ೪೩೯;  ೩೨೧ – ೪೪೦, ೪೪೧;  ೩೨೨ – ೪೪೨;  ೩೨೩ – ೪೪೬, ೪೪೭;  ೩೨೪ – ೪೪೮;  ೩೨೫ – ೪೪೯, ೪೫೦;  ೩೨೬ – ೪೫೧, ೪೫೨, ೪೫೩;  ೩೨೭ – ೪೫೪, ೪೫೫, ೪೫೬,೪೬೬;೩೩೨ – ೪೬೭, ೪೬೮, ೪೬೯;  ೩೩೩ – ೪೭೦, ೪೭೧;  ೩೩೪ – ೪೭೩;  ೩೩೫ – ೪೭೭;  ೩೩೬ – ೪೭೯;  ೬೩೭ – ೪೮೯, ೪೯೦, ೪೯೧;  ೩೩೮ – ೪೯೨, ೪೯೩;  ೩೪೩ – ೪೯೮, ೪೯೯;  ೩೪೮ – ೫೦೮;  ೩೫೩ – ೫೨೨;  ೩೬೪ – ೫೪೨, ೫೪೪;  ೩೮೩ – ೫೫೨;  ೩೮೯ – ೫೪೧;  ೩೯೦ – ೫೬೩, ೫೬೪;  ೩೯೧ – ೫೬೫, ೫೬೬, ೫೬೭;  ೩೯೨ – ೫೬೯, ೫೭೦;  ೩೯೩ – ೫೭೧;  ೩೯೫ – ೫೭೪;  ೩೯೭ – ೫೭೯;  ೩೯೯ – ೫೮೩;  ೪೦೬ – ೫೯೫;  ೪೦೮ – ೫೯೭;  ೪೧೦ – ೬೦೫;  ೪೧೩ – ೬೧೨, ೬೧೩.

. ದಾಸೋಹದ ಸಂಗಣ್ಣಮಾತುಳಂಗಮಧುಕೇಶ್ವರ  ವಚನ 
೧೬೧ – ೨೨೨.

೧೦. ನಗೆಯಮಾರಿತಂದೆಆತುರವೈರಿ ಮಾರೇಶ್ವರ ವಚನ 
೫೧ – ೫೫;  ೫೨ – ೫೮.

೧೧ಬಸವಣ್ಣಕೂಡಲಸಂಗದೇವ  ವಚನ ೩೮
೧೧೯ – ೧೫೪;  ೧೨೦ – ೧೫೬;  ೧೨೧ – ೧೫೯;  ೧೨೮ – ೧೭೨;  ೧೩೦ – ೧೭೭;  ೧೩೬ – ೧೮೬;  ೧೪೫ – ೨೦೧;  ೧೪೯ – ೨೦೮, ೨೧೦;  ೧೭೧ – ೨೨೯;  ೧೯೫ – ೨೬೭;  ೧೯೯ – ೨೭೦;  ೨೦೩ – ೨೭೭;  ೨೦೭ – ೭೮೫;  ೨೧೭ – ೨೯೦;  ೨೨೦ – ೨೯೪;  ೨೨೭ – ೨೯೮;  ೨೨೮ – ೩೦೦;  ೨೩೦ – ೩೦೨;  ೨೩೨ – ೩೦೫;  ೨೩೬ – ೩೧೧;  ೨೩೭ – ೩೧೩;  ೨೩೮ – ೩೧೬;  ೨೪೬ – ೩೨೪, ೩೨೫;  ೨೬೦ – ೩೪೮; ೨೬೩ – ೩೫೦;  ೨೬೪ – *೩೫೧, ೩೫೨;  ೨೬೫ – ೩೫೪;  ೨೭೧ – ೩೬೫;  ೨೭೮ – ೩೭೪;  ೩೨೯ – ೪೬೧;  ೩೪೪ – ೫೦೧;  ೩೫೭ – ೫೩೧;  ೩೬೧ – ೫೬೮;  ೪೧೦ – ೬೦೬;  ೪೧೧ – ೬೦೯.

೧೨. ಬಹುರೂಪಿಚೌಡಯ್ಯರೇಕಣ್ಣಪ್ರಿಯ ನಾಗಿನಾಥ  ವಚನ 
೯೦ – ೧೨೦;  ೧೫೪ – ೨೧೪.

೧೩. ಬಳ್ಳೇಶಮಲ್ಲಯ್ಯಬಳ್ಳೇಶ್ವರ  ವಚನ೧
೧೪೬ – ೨೦೫.

೧೪. ಮಧುವಯ್ಯಅರ್ಕೇಶ್ವರ  ವಚನ೧
೪೦೫ – ೫೯೨.

೧೫. ಮಡಿವಳ ಮಾಚಿದೇವ: ಕಲಿದೇವ  ವಚನ೫೬
೧೫ – ೧೪;  ೧೯೧ – ೨೫೯;  ೨೨೭ – ೨೯೭;  ೨೪೧ – ೩೧೭;  ೨೪೮ – ೩೨೯;  ೨೪೯ – ೩೩೦;  ೨೫೦ – ೩೩೨;  ೨೫೪ – ೩೩೯;  ೨೫೭ – ೩೪೩;  ೨೬೫ – ೩೫೫;  ೨೬೭ – ೩೫೬;  ೨೭೩ – ೩೬೭;  ೨೭೪ – ೩೬೯;  ೨೯೦ – ೩೯೦, ೩೯೧, ೩೯೨;  ೨೯೫ – ೩೯೩;  ೩೦೦ – ೩೯೭;  ೩೦೪ – ೪೦೨, ೪೦೩;  ೩೦೫ – ೪೦೭;  ೩೦೬ – ೪೦೭;  ೩೦೭ – ೪೦೯;  ೩೦೮ – ೪೧೩;  ೩೧೦ – ೪೧೫;  ೩೧೧ – ೪೨೧;  ೩೧೩ – ೪೨೩;  ೩೨೯ – ೪೫೮, ೪೫೯;  ೩೪೨ – ೪೯೭;  ೩೪೫ – ೫೦೩;  ೩೪೬ – ೫೦೪;  ೩೪೭ – ೫೦೬;  ೩೫೬ – ೫೩೦;  ೩೫೮ – ೫೩೩;  ೩೬೯ – ೫೪೬;  ೩೭೨ – ೫೪೭;  ೩೮೦ – ೫೪೮, ೫೪೯;  ೩೮೧ – ೫೫೦;  ೩೮೩ – ೫೫೩;  ೩೮೮ – ೫೫೫, ೫೫೬, ೫೫೭;  ೩೮೯ – ೫೫೮, ೫೫೯, ೫೯೦;  ೩೯೦ – ೫೬೨;  ೩೯೪ – ೫೭೩;  ೩೯೬ – ೫೭೬;  ೩೯೭ – ೫೭೭;  ೩೯೯ – ೫೮೪;  ೪೦೦ – ೫೮೫;  ೪೦೬ – ೫೯೪;  ೪೧೧ – ೬೦೮;  ೪೧೨ – ೬೧೧.

೧೬. ಮೇದರ ಕೇತಯ್ಯಗವರೇಶ್ವರ  ವಚನ೧
೩೫ – ೪೩.

೧೭. ಮೋಳಿಗೆಯಮಾರಯ್ಯನಿಃಕಳಂಕಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಚನ 
೩೨ – ೪೧;  ೧೧೭ – ೧೪೯;  ೨೨೮ – ೨೯೯;  ೩೪೯ – ೫೧೧.

೧೮. ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಹಾದೇವಿ: ಎನ್ನಯ್ಯಪ್ರಿಯ ನಿಃಕಳಂಕಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ವಚನ
೨೦೧ – ೨೭೧.

೧೯. ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸಸಕಳೇಶ್ವರ  ವಚನ ೧
೪೦೭ – ೫೯೬

೨೦. ಸಿದ್ಧರಾಮಕಪಿಲಸಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ವಚನ ೧
೧೪ – ೧೧; ೨೭೫ – ೩೭೦

೨೧. ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸಸೊಡ್ಡಳದೇವಾ ವಚನ
೩೨ – ೪೦;  ೧೪೪ – ೧೯೯;  ೧೪೫ – ೨೦೨, ೨೦೩;  ೨೫೮ – ೩೪೪;  ೨೫೯ – ೩೪೬;  ೨೭೧ – ೩೬೪;  ೩೧೦ – ೪೧೬;  ೩೯೯ – ೫೨೮.

೨೨. ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣಬಸವಪ್ರಿಯ  ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ವಚನ
೨೮ – ೩೨;  ೩೧೭ – ೪೩೫;  ೩೬೨ – ೫೪೦.

೨೩. ಹಾವಿನಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯಮಹಾಲಿಂಗಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಚನ
೧೨೭ – ೧೬೯; ೪೦೪ – ೫೯೦, ೫೯೧.

೨೪. ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ: ಧಮೇಶ್ವರಾ ವಚನ ೧
೩೯೮ – ೫೮೧

೨೫. ?  ಕಲ್ಲಿನಾಥ ವಚನ ೧
೩೬೧ – ೫೩೯.

೨೬. ?  ಗುರುರಾಯನಾಥ  ವಚನ
೩೨೨ – ೪೪೩.

೨೭.  ?  ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಲಿಂಗ  ವಚನ
೩೩ – ೪೨.