ಅಂಕುರ – ಮೊಳಕೆ  ೨೮೫ – ೩೮೮
ಅಂಗುಷ್ಠ – ಕಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳು  ೬೭ – ೮೭
ಅಂಧಕ – ಕುರುಡ  ೩೧೪ – ೪೨೭
ಅಂಬರ – ಆಕಾಶ  ೩೬೪ – ೫೪೩
ಅಂಬು – ಬಾಣ  ೪೫ – ೫೨
ಅಂಬುಧಿ – ಸಮುದ್ರ  ೭೨ – ೯೬
ಅಗ್ಘವಣಿ – ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಶುದ್ಧಜಲ  ೭೭ – ೧೦೬
ಅಚಳಿತ – ಸ್ಥಿರವಾದದು  ೮೪ – ೧೧೪
ಅತಿಗಳೆ – ಅಲ್ಲಗಳೆ,
ತಿರಸ್ಕರಿಸು  ೨೭೩ – ೩೬೭
ಅಧರ – ತುಟಿ  ೧೦೭ – ೧೩೮
ಅನಲ – ಗಾಳಿ  ೩೫೫ – ೫೨೬
ಅಪ್ಪು – ನೀರು  ೨೭೩ – ೩೬೭


ಆರಾಧನೆ – ಪೂಜೆ  ೨೧೩ – ೨೮೯
ಆರೋಗಣೆ – ಊಟ೨೭೭ – ೩೭೨


ಈರೈದು – ಹತ್ತು  ೬೦ – ೬೭


ಉತ್ತಮಾಂಗ – ತಲೆ  ೬೭ – ೮೭
ಉದಕ – ನೀರು  ೩೧೮ – ೪೩೬
ಉರಗ – ಸರ್ಪ, ಹಾವು  ೧೦೭ – ೧೩೮
ಉರ್ವಿ – ಭೂಮಿ  ೩೯೬ – ೫೭೫
ಉಲಿ – ಹಾರು, ಜಿಗಿ  ೩೦೫ – ೪೦೬


ಎರಳೆ – ಚಿಗುರೆ  ೩೬೪ – ೫೪೩
ಎಳೆತಟಗೊಳಿಸು – ಬಲ
ಗುಂದಿಸು  ೩೨೫ – ೪೫೦


ಒಡಲು – ಹೊಟ್ಟೆ  ೩೫೩ – ೫೨೨
ಒಳ್ಳೆ – ನೀರಹಾವು  ೩೬೯ – ೫೪೫
ಓಗರ – ಅನ್ನ, ಅಡಿಗೆ  ೨೭೭ – ೩೭೩
ಓಡು – ಹರಿವಾಣ, ಪಾತ್ರೆ ೩೯೧ – ೫೬೬
ಓಸರಿಸು – ಬದಿಗಾಗು  ೧೮೫ – ೨೫೦


ಕದಳಿ – ಬಾಳೆ  ೮೭ – ೧೧೪
ಕಪ್ಪರ – ಕಪ್ಪಡ, ಅರಿವೆ  ೮೬ – ೧೧೪
ಕಪಿಲೆ – ಆಕಳು  ೨೭೮ – ೩೭೪
ಕರ್ಪರ – ತಲೆಬುರುಡೆ,
ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ  ೩೩೪ – ೪೭೩
ಕರ್ಣಿಕೆ – ಕನ್ನಿಕೆ  ೨೧ – ೨೩
ಕರೆ – ಹಿಂಡು  ೭೪ – ೯೯
ಕಾರಮೇಘ – ಕಪ್ಪು
ಮೋಡ  ೩೬೯ – ೫೪೫
ಕಾಷ್ಠ – ಕಟ್ಟಿಗೆ  ೨೭೪ – ೩೬೮
ಕಾಶಾಂಬರ – ಕಾವಿಬಟ್ಟೆ  ೩೧೪ – ೪೨೬
ಕಿಂಕು ರ್ವಾಣತೆ – ಅಸಹಾಯಕತೆ  ೩೧೯ – ೪೩೮
ಕುಕ್ಕುಟ – ಕೋಳಿ  ೪೦೫ – ೫೯೨
ಕುಕ್ಕುರ – ನಾಯಿ  ೨೭೫ – ೩೭೦
ಕುಂಜರ – ಆನೆ  ೨೮೨ – ೩೮೩
ಕೂರ್ಮ – ಆನೆ  ೧೦ – ೪
ಕೆಳದಿ – ಗೆಳತಿ  ೨೧ – ೨೩
ಕೇಶ – ಕೂದಲು  ೩೧೪ – ೪೨೬
ಕೋಡಗ – ಮಂಗ  ೩೪೬ – ೫೦೫
ಕ್ಷೀರ – ಹಾಲು  ೩೧೬ – ೪೩೬
ಖೇಚರ – ಗಗನಗಾಮಿ  ೨೦೪ – ೨೮೨

,
ಗಗನ – ಆಕಾಶ  ೬೬ – ೮೬
ಗಜ – ಆನೆ  ೧೦ – ೪
ಗರಳ – ಕಂಠ  ೧೦೧ – ೧೨೭
ಗೊರವ – ಶಿವ  ೩೬೯ – ೫೪೫
ಘಟ – ದೇಹ  ೨೮೪ – ೩೮೭
ಘ್ರಾಣ – ಮೂಗು  ೭೯೫ – ೫೭೪
ಘೃತ – ತುಪ್ಪ  ೨೫ – ೨೭

,
ಚಕ್ಷು – ಕಣ್ಣು  ೬೩ – ೭೯
ಜವ – ಯಮ  ೩೫೫ – ೫೨೬
ಜಾಗರ – ಎಚ್ಚರ  ೨೮೨ – ೩೮೨
ಜಿಹ್ವೆ – ನಾಲಿಗೆ  ೩೯೫ – ೫೭೪

,
ಠಾವು – ಸ್ಥಳ   ೨೭೩ – ೩೬೬
ತರಗೆಲೆ – ಒಣಗಿದ ಎಲೆ   ೩೪೨ – ೪೯೫
ತರಿ – ಕತ್ತರಿಸು  ೨೭೪ – ೩೬೯
ತರು – ಗಿಡ  ೧೦ – ೪
ತೇಜ – ಬೆಳಕು, ಅಗ್ನಿ  ೨೭೩ – ೩೬೭
ತೋಱು – ಕಾಣು,
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗು  ೧೭೨ – ೨೩೦
ತ್ರಿಣಯ – ಶಿವ, ಮೂರು
ಕಣ್ಣುಳ್ಳವ  ೧೦೦ – ೧೨೬
ತೃಣ – ಕಡ್ಡಿ, ಹಲ್ಲು,
ಅತಿಸಣ್ಣ  ೨೭೪ – ೩೬೮


ದಂದುಗ – ಕಷ್ಟ,
ತೊಂದರೆ  ೩೨೨ – ೪೪೪
ದಮೆ – ನಿರೋಧ  ೩೧೭ – ೪೩೩
ದರ್ಪಣ – ಕನ್ನಡಿ  ೩೯೧ – ೫೬೫
ದಿಟ – ಸತ್ಯ  ೨೧೭ – ೨೯೦
ದ್ವಿಜ – ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಶ್ರೇಷ್ಠ  ೨೭೮ – ೨೭೪


ನಖ – ಉಗುರು  ೨೮೩ – ೩೮೫
ನಂದು – ಆರು  ೨೭೪ – ೩೬೮
ನಯನ – ಕಣ್ಣು  ೧೬ – ೧೫
ನಾಭಿ – ಹೊಕ್ಕಳು  ೩೬೩ – ೫೪೧
ನಾರಿವಾಳ – ಟೆಂಗಿನ
ಕಾಯಿ  ೩೬೪ – ೫೪೩
ನಾಶಿಕ – ಮೂಗು  ೧೬ – ೧೫
ನಿಟಿಲ – ಹಣೆ  ೩೮೫ – ೫೫೪
ನಿಧಾನ – ಸಂಪತ್ತು  ೩೯೧ – ೫೬೫
ನೇಣು – ಹಗ್ಗ  ೬೮ – ೮೯
ನೊಸಲು – ಹಣೆ  ೧೦೧ – ೧೨೭
ನೋಂಪಿ – ವ್ರತ  ೪೦೭ – ೫೯೬


ಪವನ – ಗಾಳಿ  ೨೭೩ – ೩೬೬
ಪಸರ – ಅಂಗಡಿ  ೩೯೧ – ೫೬೫
ಪಾರೆ – ಹಾರೆ  ೩೭೫ – ೩೭೦
ಪಿನಾಕಿ – ಶಿವ  ೩೪೪ – ೫೦೦
ಪುತ್ತಳಿ – ಗೊಂಬೆ  ೮೪ – ೧೦೯
ಫಣಾಮಣಿ – ಸರ್ವದ
ಹಣೆಯಲ್ಲಿಯ ರತ್ನ  ೩೫೫ – ೫೨೬
ಫಣಿ – ಸರ್ಪ  ೧೦ – ೪

,
ಬಟ್ಟೆ – ಹಾದಿ  ೨೮೧ – ೩೮೧
ಬಸುರ – ಹೊಟ್ಟೆ  ೩೬೨ – ೫೩೯
ಬಳ್ಳು – ನರಿ  ೩೬೯ – ೫೪೫
ಬಹಿರ್ಗತ – ಹೊರಗೆ ಬಂದ  ೧೭೪ – ಗದ್ಯ
ಬಾಹು – ತೋಳು  ೧೦೧ – ೧೨೭
ಬಿಂದು – ಹನಿ  ೨೯೭ – ೩೯೪
ಬಿಮ್ಮು – ಗಾಂಭೀರ್ಯ  ೯ – ೨
ಬೋನ – ಅಡಿಗೆ  ೨೭೭ – ೩೭೨
ಭಾಂಡ – ಗಡಿಗೆ, ಪತ್ರೆ  ೨೩ – ೨೫
ಭುಂಜಿಸು – ಊಟ ಮಾಡು  ೪೦೭ – ಗದ್ಯ
ಭ್ರೂ – ಹುಬ್ಬು  ೬೭ – ೮೭


ಮಡಕೆ – ಗಡಿಗೆ  ೨೭೯ – ೩೭೬
ಮಜ್ಜನ – ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ನಾನ  ೩೩೮ – ೪೯೩
ಮಂಡೆ – ತಲೆ  ೩೩೪ – ೪೭೪
ಮರ್ಕಟ – ಮಂಗ  ೨೯೫ – ೩೯೩
ಮಸ್ತಕ=ತಲೆ  ೬೦ – ೬೭
ಮೂಗ – ಮೂಕ  ೨೮೧ – ೨೮೧
ಮೆಲು – ತಿನ್ನು  ೨೭೪ – ೩೬೯
ಮೇದಿನಿ – ಭೂಮಿ  ೩೮೪ – ೫೫೪
ಮೇರು – ಎತ್ತರ, ಪರ್ವತ  ೩೬೯ – ೫೬೫


ರವ – ಧ್ವನಿ, ಸಪ್ಪಳ  ೮೪ – ೧೦೯
ರೂಹು – ರೂಪ  ೩೫೫ – ೫೨೬
ರೋಮ – ಕೂದಲು  ೭೦ – ೯೦


ಲಯ – ನಾಶ  ೯ – ೩
ಲಾಂಛನ – ಚಿಹ್ನ  ೩೩೮ – ೪೯೩
ಲೀಯವಾಗು – ಬೆರೆ, ಐಕ್ಯವಾಗು  ೩೧೭ – ೪೩೩
ಲೆಂಕ – ಸೇವಕ  ೩೧೪ – ೪೨೭
ಲೋಚು – ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಕೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ  ೩೯೩ – ೫೭೨


ವಂಗಡ – ಪಂಗಡ, ಪಕ್ಷ  ೩೪೪ – ೫೦೨
ವಾಯು – ಗಾಳಿ  ೨೭೩ – ೩೬೭
ವಾರಿಧಿ – ಸಮುದ್ರ  ೧೨೨ – ೧೬೧
ವಿಕಸಿತ – ಅರಳಿದ  ೩೯೬ – ೫೭೫
ವೆಜ್ಜ – ತೂತು  ೫೨ – ೫೫
ವೃಷ್ಟಿ – ಮಳೆ  ೨೯೭ – ೩೯೪
ವ್ಯಾಧ – ಬೇಡ  ೧೨೫ – ೨೬೪


ಶಮೆದಮೆ – ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ  ೩೧೭ – ೪೩೩
ಶಶಿ ಚಂದ್ರ  ೨೭೩ – ೩೬೬
ಶಿರಸ್ಸು – ತಲೆ  ೧೬ – ೧೫
ಶೇಷ – ಉಳಿದದ್ದು  ೩೧೮ – ಗದ್ಯ
ಶ್ವಾನ – ನಾಯಿ  ೩೫೩ – ೫೨೫
ಶ್ತೋತ್ರ – ಕಿವಿ  ೩೯೫ – ೫೭೪


ಸಟೆ – ಸುಳ್ಳು  ೨೧೭ – ೨೯೦
ಸಪ್ತ – ಏಳು  ೧೦ – ೫
ಸಸಿನ – ಚೆನ್ನ, ಭೂಷಣ  ೨೮೧ – ೩೮೨
ಸೂಕರ – ಹಂದಿ  ೪೦೭ – ಗದ್ಯ
ಸೈದಾನ – ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ  ೭೨ – ೯೬
ಸೊಣಗ – ನಾಯಿ  ೧೨೮ – ೧೭೨
ಸೋನೆ – ಮಳೆ  ೩೪೧ – ೪೯೪
ಸೋರುಮುಡಿ – ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೂದಲು  ೩೬೯ – ೫೪೫
ಸ್ವಪಚ – ಭವಿ, ಕೀಳುಕುಲದವ  ೧೯೭ – ಗದ್ಯ
ಸ್ಥಾವರ – ಸ್ಥಿರವಾದುದು,  ಚಲಿಸಲಾರದ್ದು  ೨೭೮ – ೩೭೩


ಹಡೆ – ಪಡೆ  ೨೧೭ – ೨೯೦
ಹಂದೆ – ಹೇಡಿ  ೧೧೭ – ೧೪೭
ಹಂಸವಾಹನ – ಬ್ರಹ್ಮ  ೧೭೪ – ಗದ್ಯ
ಹುಲ್ಲೆ – ಚಿಗುರೆ  ೩೪೨ – ೪೯೫
ಹೂಸಕ – ಕಪಟಿ  ೩೯೩ – ೫೭೧
ಹೂಸು – ಪೂಸು, ಹಚ್ಚು  ೧೪ – ೧೦
ಹೇಮ – ಬಂಗಾರ  ೨೭೮ – ೩೭೪
ಹೊಲಬುಗೆಡು – ದಾರಿತಪ್ಪು  ೩೧೪ – ೪೨೭
ಹೋರಚೆ ದಪ್ಪನೆಯಹಗ್ಗ, ಮಿಣಿ  ೨೭೫ – ೩೭೦

* * *