ಅಱೆದೆನೆಂದಡೆ ತೋಱದನುಭಾವ ೧೭೨
ಅಱೆಯದ ಮುನ್ನವೆ ೪೫
ಅಱೆಯಲಿಲ್ಲ ಮಱೆಯಲಿಲ್ಲ ೪೪
ಅಸಮಾಕ್ಷನವತಾರ ಪಶುಪತಿ ೪೧೬
 
ಆವಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜನಿತನಾದಡೇನು ೩೧೮
ಆಶಯಟಮಟದುದರ ೩೯೩
 
ಉದನ್ಮುಖನೊಬ್ಬ ಪುರುಷ ೯೨
ಉಪಮಿಸಬಾರದ ಮಹಾಘನ ೯೬
ಉಪಮಿಸಬಾರದ ಮಹಾಘನ ೨೧೯
 
ಕಂಗಳ ನೋಟವು ಕಾಯದ ೪೦೦
ಕರ್ಮಕಾಯನು ಅಲ್ಲ ೩೯
ಕಾಯದ ಕರಡಿಗೆಯೊಳಗೆ ೨೮೪
 
ಗಿರಿಗಳ ಕಂದರವ ವಿವರಿಸಿ ೮೪
ಗುರುಚರಣವೆ ಗತಿ ೪೦
ಗುರುವೆ ಶರಣು ೩೫೭
ಜ್ಞಾನ ಗುರುವಿನೊಳೈಕ್ಯ ೨೫
 
ತಂಗಾಳಿಗಲಿರು ಮರನೊ ೧೮೯
ತನ್ನ ರುಹಿನ ಕುರುಹ ೧೮
 
ದೇಹದೊಳು ಚರಿಸುವಂತ ೧೬೭
 
ನಾನಾಭವಭಯ ಸಂಸಾರ ೩೮೨
ನಾನಾವಿಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾಲಯ ೪೧೪
ನುಡಿಯಗಡಣದ ಬೆಳಗು ೫೭
ನುಡಿಯಲಾಗದಿನ್ನು ೩೪೪
ನೋಡ ನೋಡ ಒಂದು ವಿಪರೀತ ೪೦೫
 
ಪರಮಾನಂದದ ಲೀಲೆಯಲಿ ೧೦೫
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಿದೇಕೊ ೪೧೭
 
ಬಲ್ಲೆನೆಂಬಹಂಕಾರ ೨೮೩
ಬಸವ ಜೋ ಜೋ ೨೧೧
ಬೆಳಗಾಯಿತೇಳಿ ಸಾಸಿರದಳ ೨೯೭
ಬೇಡುವನವ ಯೋಗಿ ೩೯೭
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗರ್ಭಿತನೆ ೪೯
 
ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ಗುಹೇಶ್ವರ ೨೦೨
ಮಂತ್ರಮೂಲ ಗೂಢಪದ ೧೦೧
ಮನುಮುನೀಶ್ವರ ೩೬೪
, ,  
ಯತೋವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ೪೧೫
ರಾಮ ಕೇಳ ಧ್ಯಾನ ಸೋಮ ೩೮೪
ರೂಪಾದಿ ಸರ್ವಗತ ೩೫೪
ಲಿಂಗ ನೀನೇ ಸಂಗ ೩೭
 
ಶರಣು ಶರಣು ಎನ್ನಗುರು ೮೫
ಶಿವನೆ ಜಂಗಮ ರೂಪು ೪೨
ಶಿವನೆ ಬಸವಣ್ಣನ ರೂಪಾಗಿ ೩೯೫
ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿಯನೊಲಿದು ೧೦೦
,  
ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯಗಳಿಗತೀತ ೩೮
ಸುರಿದು ಕರ್ಣಾಮೃತವ ೩೦೨
ಸ್ವಾನುಭಾವದುದಯದಿಂದ ೫೧
ಹಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಬಿಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ೧೦೨
ಹುಟ್ಟುವ ಹೊಂದುವ ಜೀವನ ೨೯೬