(ಸೂಚನೆ: ಸೂಚಿತ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಪುಟದ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಹಾಡಿನ ಕ್ರಮಾಂಕ).

. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗುಹೇಶ್ವರಾ  ಹಾಡು ೧೩
೩೮ – ೪೫;  ೩೯ – ೪೬;  ೫೭ – ೬೩;  ೧೦೫ – ೧೩೬;  ೧೬೭ – ೨೨೩;  ೧೭೨ – ೨೩೦;  ೨೧೨ – ೨೮೫;  ೨೯೬ – ೩೯೪;  ೩೪೪ – ೫೦೨;  ೩೮೪ – ೫೫೪;  ೪೦೫ – ೫೯೩;  ೪೧೭ – ೬೨೦.

. ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮಬಸವಣ್ಣಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗ ಹಾಡು ೧
೨೧೧ – ೨೮೭.

. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ಹಾಡು ೧
೪೦೦ – ೫೮೬.

. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗ  ಹಾಡು ೧೨
೧೮ – ೧೬;  ೨೫ – ೨೭;  ೪೪ – ೫೧;  ೫೧ – ೫೪;  ೯೫ – ೧೨೨;  ೯೬ – ೧೨೩;  ೨೮೪ – ೩೮೭;  ೨೯೭ – ೩೯೫;  ೩೫೪ – ೫೨೫;  ೩೯೫ – ೫೭೫;  ೪೧೫ – ೬೧೮;  ೪೧೬ – ೬೧೯.

. ನಿಜಗುಣಯೋಗಿ: ನಿಜಗುಣ  ಹಾಡು
೪೫ – ೫೨

. ನಿಜಲಿಂಗಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಿಜಲಿಂಗಸಂಗ  ಹಾಡು ೧
೩೭ – ೪೪.

. ನೀಲಲೋಚನೆಸಂಗಪ್ರಭು  ಹಾಚು
೧೦೧ – ೧೨೮;  ೧೦೨ – ೧೩೦;  ೩೧೮ – ೪೩೬

. ಪುರದಮಲ್ಲಯ್ಯಪುರದಮಲ್ಲ  ಹಾಡು ೨
೧೦೨ – ೧೨೯.

. ಬಸವಣ್ಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ  ಹಾಡು
೪೦ – ೪೭;  ೪೨ – ೪೮;  ೯೨ – ೧೨೧;  ೧೦೦ – ೧೨೬;  ೨೧೯ – ೨೯೨;  ೪೧೪ – ೬೧೭.

೧೦. ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯರೇಕನಾಥಯ್ಯ  ಹಾಡು ೨
೮೪ – ೧೧೦;  ೩೯೭ – ೫೮೦.

೧೧. ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಕಲಿದೇವಯ್ಯ  ಹಾಡು ೧
೩೫೭ – ೫೩೨.

೧೨ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸಸಕಲೇಶ  ಹಾಡು
೧೮೯ – ೨೫೭.

೧೩ಹುಲಿಗೆರೆಯ ಸೋಮೇಶಹುಲಿಗೆರೆಯ ವರದಸೋಮ ಹಾಡು 
೩೯೩ – ೫೭೨.

೧೪. ?  : ಮುಗ್ಧಶಾಂತಮಲ್ಲ  ಹಾಡು ೧
೪೯ – ೫೩

೧೫.  ?:  ಸಿದ್ಧಸೋಮೇಶ  ಹಾಡು
೩೮೨ – ೫೫೧.