ಅನುಬಂಧ

ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದನಗಳ ಪಠ್ಯ, ಐತಿಹ್ಯದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಎಲ್ಲೂಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಇರುವಂತೆಯೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

. ಕೊಯ್ಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವದ ಪಾಡ್ದನ

ನಾಲ್ ಸಾನ ಉಂಡು ನರ ಪಾದೆಡ್‌ರ್ದ್‌
ಬಲ್ಲಕ್‌ಲೆ ಗುಂಡೊಡ್ದು ಮುಳ್ಳುಪಾಡಿ ಗುಂಡೊಗು
ಆಯನ ಲತ್ತಲೇ ಆ… ಈ… ಆ…
ತೆನ್‌ಕಾಯಿ ಪಿಲಿಯಂದ್ರ ಕುಮಾರಗಾ
ಅರಸು ನಂದ ಪಲಯಗ್ ಪಾತೆರೊಡು
ಹೆಚ್ಚಿಕುಂದು ಒಂಜಾ ಬತ್ತ್‌ಂಡೆ ಆ… ಈ… ಆ…
ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯೊಗು ಏರೇರಕುಲುಸ ಉಲ್ಲರ್ಂದ್ ನಂದೆನೆ ಕೇನ್ನಗ
ಕೊಯ್ಯೂರು ಗುತ್ತುದ ಉಣಿಲೆ ಬೂಡುದ
ಪಾಡ್ಯಂಬೆರ್ ಮೈಂದಂಬೆರ್ ಒಂಜಾ ಉಲ್ಲೇರಾ
ಜತ್ತನಕ್ಕೆರ್ ಬೀರನಕ್ಕೆರ್ ನಕ್ಕುರಮಂದೆ ಬುದಮಂದೆ
ಉಲ್ಲೆರ್ ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಲೆಲು ಉಲ್ಲೆರ್‌ಂದ್ ಒಂಜಾ ಪಂಡೆರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಕೊಂಡಜೀವೊನೆ ತೊವೆಚಿಡರ್ ಕೊಯ್ಯೂರ ಗುತ್ತುದ
ಉಣಿಲೆ ಬೂಡುದ ಇಡಿಮುಲ್ಲ ಪಾರಾ ಒಂಜಾ ಪಾಡ್ಯೆರಾ
ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನ ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯ ಆದ್ ಧರಣಿ ಬತ್ತಂಡ
ಮುಳ್ಳುಪಾಡಿ ಗುಂಡೊಡು ಎದುರು ಬೆರಿಪಾಪೆ ನಾಟಬೇಂದ್ ಪಂಡೆರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಕನ್ನಾಜೆಡ್ದ್ ಕಡ್ತಲೆ ದೆತೊಂಡೆರ್ ಕೆಬಲನದ ಅಡ್ಡಣ ದೆತೊಂಡೆರ್
ಕೊಯ್ಯೂರು ಗುತ್ತುದ ಣಿಲೆ ಬೂರು ಪಿರ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಒಂಜಾ ಬುಡ್ಯೇರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಕಲ್ಲೇರಿ ಕಲೆಂಜ ಮಲೆಬೊಟ್ಟು ಕಾಜೋಕಿನಾಡ್ ಕಡತ್ತೇರ್
ಕಿರಿಯಾಡಿ ದೇವೆರೆ ದೇಲಗ್ ಬೇಗ ಒಂಜಾ ಕಡತ್ತೇರಾ ಆ… ಈ…
ಕಿರಿಯಾಡಿ ದೇವೆರ ದೇಲ ಕಡತ್ತೇರ್ ಪೆರ್ಮನ ಬಸ್ತಿ ಕಡತ್ತೇರ್ ಪೆರ್ಮನ ಬಸ್ತಿಲ ಪಿರ ಬುಡ್ಯೇರ್
ಕೋಟಿಕಟ್ಟೆ ಪೆರ್ಮಲೆ ಕುಕ್ಕು ಒಂಜಾ ಕಡತ್ತೇರ್ ಆ… ಈ…
ಸತ್ಯದಕುಕ್ಕು ಶರಣಗುಂಡ ಮಾಸಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್ ಮರಣಭೂಮಿ
ಪಿರಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಒಂಜಾಸ ಬುಡ್ಯೆರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಬಂಗಾಡಿ ಮೊಗಸಾಲೆಡ್ ಆಯೇರ್ ಬಂಗಾಡಿ ಮೊಗಸಾಕೆ ಪಿರಬುಡ್ಯೆರೆ
ಕಿಲ್ಲೂರ ಆರ್ ಒಂಜಾ ಕಡತ್ತೇರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಕಿಲ್ಲೂರ ಆರ್ ಪಿರ ಬುಡ್ಯೆರ್ ಕಾಜೂರ ಕಲ್ಲಮಾಡ ಕಡತ್ತೇರ್
ಕಾಜೂರ ಕಲ್ಲಮಾಡ ಪಿರ ಬುಕ್ಕ ದಾನೆ ಒಂಜಾ ಬುಡ್ಯೇರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಗುರುಕ್ಕಿನಡೆ ಕಡತ್ತೇರ್ ಜಂಕಿ ಬುಡಾರ ಜಂಗಮಕೆರೆ
ಮುಂಡದಲೆ ಮೂಲ ಒಂಜಾ ಕಡತ್ತೇರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಬೈರವ ದೇವರೆ ದೇಲ ಬುಡ್ಯೇರ್ ಗಟ್ಟದ ಮೇಲೂರುಡಾಯೆರ್
ಗಟ್ಟದ ಮೇಳೂರುಡು ಆಯೆರ್ ಇರ್ನೂದು ಮಂದೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಲ್ಯ ದುಂಬತ್ತಬೇಗ
ಒಂಜಾ ಮಂತೇರಾ ಸಾದಿಕಟೊಂದು ಒಡ್ಡಮಗುರೊಂದು ಗಟ್ಟದ ಮೇಲೂರು ಪಿರಬುಡ್ಯೇರೇ
ಗಟ್ಟದ ಮೇಲೂರು ಪಿರಬುಡ್ಯೇರ್ ಬೈರವ ದೇವೆರೆ ದೇಲ ಒಂಜಾ ಕಡತ್ತೇರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಗುರುಕ್ಕಿನಡೆ ಕಡತ್ತೇರಾ ಜಂಕಿಬುಡಾರ ಜಂಗಮಕೆರೆ
ಮುಂಡದಲೆ ಮೂಲ ಪಿರ ಬುಕ್ಕದಾನೆ ಒಂಜಾ ಬುಡ್ಯೇರಾ
ಸಾದಿಕಟೋನು ಒಡ್ಡಮಗುರೊನು ಕಾಜೂರ ಕಲ್ಲಮಾಡಡಾಯೆರೆ
ಕಾಜೂರ ಕಲ್ಲಮಾಡ ಪಿರಬುಡ್ಯೇರ್ ಕಿಲ್ಲೂರ ಆರ್ ಕಡತ್ತೇರೆ ಆ… ಈ… ಆ…
ಬಂಗಾಡಿ ಮೊಗಸಾಲೆಡ್ ಆಯೇರ್ ಕೋಟಿಕಟ್ಟೆ ಕೋರಿಂಗರಕುಕ್ಕು
ವೀರಭದ್ರ ಮಾಡ ಒಂಜಾ ಪಿರ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಒಂಜಾ ಬುಡ್ಯೇರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಕೋರಿಂಗರಕುಕ್ಕು ಪಿರಬುಡ್ಯೇರ್ ಸತ್ಯದಕುಕ್ಕು ಶರಣಗುಂಡ ಮಾಸಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್
ಮರಣಭೂಮಿ ಒಂಜಾ ಕಡತ್ತೇರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಕಟ್ಟಿದಿ ಪಿಜ ನಾವ್ಯರಂದಡ್ಕ ಬೇಗ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪಿರ ಬುಡ್ಯೇರಾ ಸಾದಿಕಟೋನು ಒಡ್ಡಮಗುರೊನು
ಪೆರುವಣ ಬಸ್ತಿಡ್ ಒಂಜಾಯೆರಾ ಆ… ಈ…
ಅಂದೆವೂರ ದೇವೆರೆ ದೇಲ ಕಡತ್ತೇರ್ ಬೋಳ್ತೇರೆನೆ ಕರುಗು ಬರ್‌ವೆರೆ
ಬೋಳ್ತೇರೆ ಕರುಗು ಬನ್ನಗ ಗೇನೊ ಇರ್ನೂದು ಮಂದೆ ಕನ್ನಡೆರೆ ಪಾಲ್ಯ
ಓಲುಂಡುಂದು ಕೇಂಡೆರಾ ಇರ್ನೂದು ಮಂದೆ ಕನ್ನಡೆರೆ ಪಾಲ್ಯ
ಸುದೆಮುಗುಗೆರೆನಂತಲ್ಲ್ ದೀಡಂದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಲಯೆ ಉಲ್ಲೇರ್‌ಂದ್ ಒಂಜಾ ಪಂಡೇರಾ
ಬೋಳ್ತೇರೆ ಕರ ಪಿರಬುಡ್ಯೇರ್ ಸುದೆಮುಗುಗೆರಂತಡೆ ಪೋಯೆರೆ ಸುದೆಮುಗುಗೆರಂತಡೆ ಪೋಯೆರ್
ಇಂದ್ರಲೋಕೊಂದ ಕೋಪ ಕೊನತ್ತೆರೆ ಬಾಕಿಲ್ ನಡತ್ತ್ ಒಂಜಾ ಮೊಟ್ಯೆರಾ ಆ… ಈ…
ಬಾಕಿಲ್ ನಡತ್ತ್ ಒಂಜಾ ಮೊಟ್ಯೇರ್ ಇರ್ನೂದು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಲ್ಯ
ತರೆಂದ್ ಬೇಗ ಒಂಜಾ ಕಡ್‌ತೆರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಎಂಕುಲು ಆನಿ ಪಂಡಿನ ಆಯ ನ್ಯಾಯ ಇನಿಕ್
ಆದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಂದ್ ಬೇಗ ಒಂಜಪಂಡೇರಾ ಆ… ಈ…
ಸುದೆ ಮುಗೆರಂತಡೆ ಪಿರ ಬುಡ್ಯೇರ್ ಕೊಯ್ಯೂರ ಗುತ್ತುಗು
ಉಣಿಲೆ ಬೂಡುಗ ಇಡಿಮುಲ್ಲ ಪಾಠ ಒಂಜಾ ಪಾಡ್ಯೇರಾ ಆ… ಈ…
ಎಂಕುಲು ಆನಿ ಪಂಡಿನ ಆಯ ನ್ಯಾಯ ಇನಿಕ್
ಆದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಂದ್ ಬೇಗ ಒಂಜಾ ಪಂಡೇರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಪಾಪೆದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪಾರೆ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರ್‌ಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಮಲಯಾಳದಚಾರಿಲೆನ್
ಒಂಜಾ ಲೆಪ್ಪದೇರಾ ಪಾಪೆದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪದೇರ್
ಪಾಪೆಡ್ ಕಲಸ ಕಟ್ಟ್‌ದ್‌ವೋಮದೀದ್
ಒಕ್ಕೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರಗ್ ಏರುಲ್ಲೆಂರ್‌ಂದ್‌ಒಂಜಾ ಕೇಂಡೇರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಮಲಯಾಳಿದ ತಂತ್ರಿಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪದೆರ್
ಸಾವಿರ ಚೆಂಬು ಕಲಸೊದು ಸಾವಿರಮನ ಕಲಸೋಡುಗೆನೆ
ಈರಿಲ್‌ಲ್‌ ಬೊಳ್ವಾವೊಂಡಾ ಸಾರಸೀದ್
ವೋಮದೀದ್ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಒಂಜಾ ಮಲ್ತೇರಾ ಆ… ಈ… ಆ…
ಇನಿಕ್ಕಾದ್ ವೋಮನೇಮ ಯಾವುಂದ್ ಪಂಡೇರೆ
ಊರು ಜತ್ತ್ ವೋಮ ನೇಮ ಬೋಡುಂದ್ ಪಂಡೇರೆ ಆ… ಈ… ಆ…
ತೆನ್‌ಕಾಯಿ ರಾಜಂಗ ಉಳ್ಳಾಯಡ ಕೇನಗ ವೋಮ ನೇಮ ಒಂಜಾ ಕೊಂಡಾರ್
ಕಾವಲಿ ಸೇನೆರಡ ಕೊಂಡಾರ್ ಬುದ್ಯಂತೆರೆಡ ಕೊಂಡಾರ್
ನಾಲ್ ಬರಿಕೆಡ ಕೊಂಡಾರಿಗೆನಾ
ಪಾಂಬೇಲ್ ಬರಿಕ್ಕೆಡ್ ವೋಮ ನೇಮ ಒಂಜಾ ಕೊಂಡಾರ್ ಆ… ಈ… ಆ…

. ಇಂದಬೆಟ್ಟುಕುತ್ರೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವದ ಪಾಡ್ದನ

ಡೆನ್ನಾನಾ….. ಡೆನ್ನೊನೋ….ಡೆನ್ನಾನಾ…… ಡೆನ್ನೊ
ಡೆನ್ನಾನಾ….. ಡೆನ್ನೊನೋ….ಡೆನ್ನಯೋ…… ಏ
ಡೆನ್ನಾನಾ….. ಡೆನ್ನೊನೋ….ಡೆನ್ನಾನಾ…… ಡೆನ್ನೊ
ಡೆನ್ನಾನಾ….. ಡೆನ್ನೊನೋ….ಡೆನ್ನಯೋ……
ಘಟ್ಟೊದ ಮಿತ್ತ್‌ಡೇ ಘಟ್ಟೊದ ತಿರ್ತ್‌‌ಡ್ ಈರ್ವೆರ್ ತಗೇನೀ ತಂಗಡೀ ಏ…
ಘಟ್ಟೊದ ಮಿತ್ತ್‌ಡೇ ಘಟ್ಟೊದ ತಿರ್ತ್‌‌ಡ್ ಈರ್ವೆರ್ ತಗೇನ… ತಂಗಡೀ ಆ…
ಈರ್ವೆರ್ ತಗೇನೀ ತಂಗಡೀ ನನಾ ಓಡ್ದೊಯ್ತ ಓಲೋಗೋಗಾಪೆರ್….
ಈರ್ವೆರ್ ತಗೇನೀ ತಂಗಡೀ ನನಾ ಓಡ್ದೋಯ್ತಾ ಓಲೇಗಾಂಗಾಪೆರ್….
ಇರ್ವೆರ್ ಸಂಗಡೀ ಒಡ್ದೊಯ್ತಾ ಓಲಗಾ ಆನಗಾ ನನನಾ ಮಾನ ಮಚ್ಚೋರಾ ಮಲ್ತೇರ್ ಏ…
ತಗೇಡಾ ತಂಗಡೀ ಒಡ್ದೊಯ್ತ ಓಲೋಂಗಾಗಾನಾಗಾ ನನಾ ನರ್ಮನೋಡಾ ಮಚ್ಚೋರಾ ಮಲ್ತೇರಾ…
ಮಾನ ಮಚ್ಚೋರಾ ಮಲ್ತಿನಾ ಊರೂಡು ಎಂಕುಲ್ ಕುಲ್ಲಾಯಾ ಉಂತಾಯಾ ಆ…
ಮಾನೋಲಾ ಮಚ್ಚೋರಾ ಮಲ್ತಿನಾ ಊರೂಡ್ ಎಂಕುಲಾ ಉಂತಾಯಾ ಕುಲ್ಲಾಯಾ ಆ…
ಬೆಂದ್‌ರ್ ಮುಟ್ಟಾಯಾ ಸಂಡೀರ್ ಪರಾಯಾನೋ ಘಟ್ಟೋದ ಮೇಲ್‌ನ್‌ಬುಡ್ಪಾಯೇ……
ಬೆಂದ್‌ರ್ ಮುಟ್ಟಾಯಾ ಚಂಡೀರ್ ಪರಯಾ ಘಟ್ಟೋದ ರಾಜೋನೇ ಬುಡ್ಪಾಯೇ ……
ಅಪ್ಪಂಡೇ ಕಟ್ಯೇರ್ ಪೂಮಾಲೇ ಪಾಡ್ಯೇರೆ ಜಲ್ಲೀಂದ್ ನನ ಬೇಗ ಜಪುಡೆರ್ ಓ ……
ಅಪ್ಪೋಂಡೆ ಕಟ್ಯೇರ್ ಪೂಮಾಲೇ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಜಲ್ಲೀಲಾ ಜಪುಡೊನು ಪಿದಡ್ವೇರ್ ಆ ……
ಜಲ್ಲೀಲಾ ಜಪುಡೊನು ಬನ್ನಗ ನನ ದೂರೋಗ್ ದಿಟ್ಟಿಡೋರ ತೊಯೆರೋಯೇ ಆ……
ಜಲ್ಲೀಲಾ ಜಪುಡೊನು ಬನ್ನಗ ನನ ದೂರೋಗ್ ದೃಷ್ಟಿಡೋರ ತೂಪೇರ್ ……
ದೂರೋಗ್ ದಿಟ್ಟಿಡೋರ ತೂನಾಗಾ ಒಜುಂಡೇ ಭೈರವೇ ದೇವೇರೆ ದೇಲೋಯೇ……
ಭೈರವಾ ದೇವೇರ್ ದೇಲೋನೇ ಬುಡಿಯೇರೆ ನನಂಡಾ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪಾಂದು ಪಂಡೆರ್ …ಓ……
ಭೈರವಾ ದೇವೇರ್ ದೇಲೋನೇ ಪಿರಾನೇ ಬುಡಿಯೆರ್ ನನಂಡಾ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪಾಯೇ……
ಕಡ್ತಿಕಲ್ಲ ಘಾಟೀ ಜಪ್ಪೋಡ್ ಪಂಡೇರೇ ಕಡ್ತಿಕಲ್ಲ ಘಾಟ್ಟೀ ಜತ್ತೇರ್ ಆ
ಕಡ್ತಿಕಲ್ಲಾ ಘಾಟ್ಟಿಲಾ ಜಪ್ಪೋಡ್ ಪಂಡೇರ್ ಕಡ್ತಿಕಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಟುಲಾ ಜತ್ತೇರ್
ಕಡ್ತಿಕಲ್ಲಾ ಘಾಟ್ಟೀ ಜತ್ತೋನು ಬನ್ನಗಾ ಜಂಕೇ ಬೂಡೊಡಾ ಒಜೊಂಡ್ ಯಾ
ಕಡ್ತಿಕಲ್ಲಾ ಘಾಟ್ಟೀ ಜತ್ತೋನು ಬನ್ನಗಾ ಜಂಕೀಲಾ ಬೂಡಾರಾ ತೋಜುಂಡು ಆ……
ಜಂಕೀಲಾ ಬುಡೋರಾ ಜಂಗವೆ ಕೆರೇ ಮುಡೊಲಾ ಮೂಲಾ ಕಡತೇರ್ ……
ಜಂಕಿಲಾ ಬುಡಾರಾ ಮುಂಡಲಾ ಮೂಲೋ ಜಂಗಮೆ ಕೆರೇಕ್ ಬರುವೇರ್ ಆ……
ಜಂಗಮೆ ಕಿರೇ ಪಿರಬತ್ತ್ ಬುಡಿಯೇರೇ ದೋರೋಗ್ ದಿಟ್ಟಿಡೊರೊ ತೂಯೇರ್ ಆ sss
ಜಂಗಮೆ ಕಿರೇಡ್ದ್‌ಉಂತೋನ್ ತುನೊಗಾ ದೂರೋಗು ದೃಷ್ಟಿಪಾಡ್ ತೂಪೇರ್ ಆ……
ದೂರೊಗು ದಿಟ್ಟಿಕೊರ್ ತುನಾಗಾ ಒಜುಂಡೇ ಕಾಜೀರ ಕಲಲಾ ಮಡಾಯಾ ಆ ……
ಕಾಜೂರಾ ಕಲ್ಲಾ ಮಾಡೋಗು ನನ ಬೋಗೋನೇ ದಾನೆ ಬರುವೆರ್ ಆ ……
ಕಾಜೂರಾ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಾಡೊಗ್ ನನ ಮಾಣಿಗ್ ಬೇಗೋರಾ ಬರುವೆರ್ ಆ….
ಕಾಜೀರಾ ಕಲ್ಲಾ ಮಾಡೋಡ್ ಅಂದಾಂಡಾ ಒಂಜಿ ದಿನತಾ ಸೆಡೆವೊಯಾ ಆ ……
ಕಾಜೂರ್ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಾಡೊಡ್ ಅಂದಾಂಡಾ ಒಂಜಿಲಾ ದಿನೊತಾ ಸಡೆವುಯಾ ಆ ……
ಒಂಜಿಲಾ ದಿನೊತಾ ಸಡೆವುಬುಡಾರ ಮಾಲ್ತೇರ್
ನನ ದೂರೊಗ್ ದಿಟ್ಟಿಕೊರ್ ಬೇಗಾಂಡ ನನಾ ಹೂವೆರ್ ಆ ……
ಒಂಜಿಲಾ ದಿನೊತಾ ಸಡೆವೊ ಬುಡಾರಾ ಕಾಜೂರಾ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಾಡೋಡೂ……
ಕಾಜೂರಾ ಕಲ್ಲಮಾಡೋಡು ಉಂತ್‌ದ್‌ಹೂನಾಗ ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಚೌಕಿ ತೋಜೂಂಡೂ……
ಕಾಜೂರ ಕಲ್ಲಮಾಡೋಡ್ ಉಂತ್‌ಡ್‌ತಾನಾಗ ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಸೌಕಿ ತೋಜುಂಡ್……
ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಸೌಕಿಗ್ ಪೋಪಂದೇ ಪಡೆರೇ ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಸುದೇ ಕಡತ್ತೇರ್ ….
ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಸೌಕಿಗ್ ಪೋಪಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಸುದೆನೇ ಕಡೆತೇರ್ ….
ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಸುದೇಡ್ ಉಂತ್‌ದ್‌ ಕಡತೇರೇ ಕೊಮಿನಾಡಿ ಬರಿಕೆ ತೋವೊಡ್…
ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಸುದೇಟೇ ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಸೌಕಿಡೇ ಉಂತೊಂದು ತೂನಾಗಾ ತೋಜುಂಡೇ ……
ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಚೌಕೀ ಪಿರಬತ್ತೋ ಬುಡಿಯೇರೆ ಕೊಮಿನಾಡಿ ಬರಿಕೆಗ್ ಪೋವೂಡೂಯಾ ……
ಮಿತ್ತೆವುದಾ ಸೌಕೀ ಪಿರಬತ್ತ್ ಬುಡಿಯೇರೇ ಕೊಮಿನಾಡಿ ಬರಿಕೆಗ್ ಪೋವೆರ್ ……
ಕೊಮಿನಾಡೀ ಬರಿಕೆಗ್ ಪೋಪೆಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೊಲ್ಲೀದ ಬನೋ ಒಜುಂಡ್‌ಯೇ……
ಕೊಮಿನಾಡೀ ಬರ್ಕೆಗ್ ಪೋಪೊಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೊಲ್ಲೀದ ಬನೋಲಾ ತೋಜೂಂಡೇ……
ಕೊಲ್ಲೀದ ಬನೋಕ್ ಬರುವೆರೆ ನನಾಂಡ ಇರ್ವೆರೇ ಸಗೇ ಸಂಗಟೀ ಏ……
ಕೊಮಿನಾಡಿ ಬರ್ಕೆಲಾ ಬುಡಿಯೆರೇ ಆನಿಗ್ ಕೊಲ್ಲೀದ ಬನೋಕ್ ಬರುವೇರ್ ……
ಕೊಲ್ಲೀದ ಬನೋಕ್ ಬತ್ತೇರೆ ನನಾಂಡ ಅಡ್ಡಣೋ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕುವೇರ್ಯಾ……
ಕೊಲ್ಲಿದ ಬನೋಟು ಬರ್ವೇರ್ ನನಾಂಡ ಅಡ್ಡಣೊ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದ್‌ಕುಲ್ಯೇರ್……
ಅಡ್ಡಣ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ ಕುಲ್ವೇರ್ ನನಾಂಡ ಸಂಚಿಬೂಡ್ ಕಾಯಿಪೂಲ್ ತಿಂದೇರ್
ಅಡ್ಡಣ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದ್‌ಕುಲ್ಯೇರ್ ಅಂದಾಂತ ಕಾಯಿ ಪೂಲ್ ಆಣಿಗ್ ನಿನ್ಪೇರ್ ……
ಸಂಚಿಬೂಡ್ ಕಾಯಿಪೂಲ್ ತಿಂದೆರ್ ನನಾಂಡ ಸಂಪೂಲ್ಲ್‌ಜಾಗ್
ಮೂಲೊಳ್ಲ ಸಾಲ ಒಲ್ಲೂಂದ್ ಬೇಗಾ ಉವೇರ್ ……
ಸಂಚಿಬೂದ್ ಕಾಯಿಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ನನಾ ಸಂಪೂಲ್ಲಾ ಜಾಗೇಲ್ ಓಲೂಯಾ ……
ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಮೂಲುಲ್ಲಸಾನ ಕೊಮಿನಾಡಿ ಬಡಿಕೆ ಓಲುಂಡೆರ್ ……
ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಓಗ್ಯೊಲಾ ಜಾಗ್ ಕೊಮಿನಾಡಿ ಬರಿಕೆಂದ್ ಪಂಡೆರ್ ……
ಕೊಮಿನಾಡಿ ಬರಿಕೆಗ್ ಪೊವೆರ್ ನನಾಂಡ ಒಂದಿ ದಿನೊತ ಸಡೆವು ಬೋಡುಂದೆರ್ ……
ಕೊಮಿನಾಡಿ ಬರಿಕೆಲಾ ದೇಸೊಗು ಪೋಯೆರ್ ಒಂಜಿಲಾ ದಿನೋತ ಸಡೆವು……
ಒಂಜಿಲಾ ದಿನೊತೊ ಸಡೆವು ಅಂದಂಡ ಪಾರೆಂಗಿ ಮಂಚವು ಬೋಡೂಯೇ ……
ಒಂಜಿಲಾ ದಿನೋತೋ ಸಡೆವು ಬುಡರೊಗು ಪಾರೆಂಗಿ ಮಂಚವು ಬೋಡುಯೇ ……
ಪಾರೆಂಗಿ ಮಂಚವು ತೂಕಿನ್ನ ಉಜ್ಜಾರ್ ಒಡ್ಡೊಯ್ತು ಓಲೇಗಾ ಆವೊಡ್‌ಯೇ……
ಪಾರೆಂಗಿ ಮಂಚವುಡು ತೂಕಿನ್ನ ಉಜ್ಜಾಲ್ದ್‌ಒಡ್ಡೊಯ್ತ ಓಲಾಗಾ ಆಪೇರ್ ಏ……
ಒಡ್ಡೊಯ್ತಾ ಓಲೇಗಾ ಆವೊಂದೆರಂದಾಂಡಾ
ವರ್ಸೊದಾ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಲಾದಿ ಆಯನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೇ ಬೋಡೂ ಪೆನ್ವೇರ್ ಏ……
ಒಡ್ಡೊಯ್ತಿ ಓಲೆಗೋ ಆವುಂಡೆರ್ ಆ‌ಕ್‌ಲ್‌ವರ್ಷೊಡು ಮೆಚ್ಚಿಲಾ
ವರ್ಷೊಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಡಾವಳಿ ಬೋಡುಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ……
ಉಯ್ಯಾಜೆ ಬಲಿದೊಂಬು ಯಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಾಲಾ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪಾಯಾ ……
ನಾನಡಾ ಎಂಕುಲ್ ಯಾವುಂದೆ ಪಂಡೆರ್ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬತ್ತಾ ಪೊವೊಡು……
ಕೊಲ್ಲೀದ ಬನಾ ಕಡತೆರ್ ನನಾಂಡ ಕಿಲ್ಲೂರ ಆರ್ ಕಡತೇರ್…
ಕೊಲ್ಲೀದ ಬನೋ ಕಡತೇರ್ ನನಾಂಡ ಕಿಲ್ಲೂರ ನ್ಯಾರಿಲಾ ಕಡತೇರ್ ……
ಕಿಲ್ಲೂರ ಆರ್ ಕಡತೇರ್ ನನಾಂಡ ಮೊಟ್ಟೆದಾ ಅಡ್ಕಾ ಕರಿಯೇರ್……
ಕಿಲ್ಲೂರ ಆರ್ಲಾ ಕಡತೇರ್ ಈ ಆದಾಂಡ ಮೊಟ್ಟೆದಾ ಅಡ್ಕಲಾ ಕಡತೇರ್ ……
ಸತ್ಯದ ಕಲ್ಲ್ ಸಾನನ ಗುಂಡಾ ಮಾಸಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್ ಪನ್ವೆರ್ ……
ಸತ್ಯದ ಕಲ್ಲ್‌ಗ್‌ಸಾನನ ಗುಂಡೋ ಮಾಸಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್ ಕಡತೆರ್……
ಕಲ್ಲೂಲಾ ನಿಂದೂನಾ ರಾಜ್ಯೊನೆಂಕ್‌ಲೆಗ್ ಬೋಡುಂದೇ ನನಾ ಕೇಂಡೆರ್……
ಕಲ್ಲ್‌ಲಾ ಮಿಂದೂಬೀ ರಾಜ್ಯೊನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡುಂದೂ ಆಣಿಗ್ ಪಂಡೇರ್ ……
ಸಾನಾನ ಗುಂಡಾ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಒಂಜಿಲಾ ದಿನೊತಾ ಸಡೆವೂ ಮಲ್ತೇರೆ……
ಸಾನಾನ ಗುಂಡಾಂದೇ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಒಂಜಿಲಾ ದಿನೊತಾ ಸಡೆವೂ…
ಸತ್ಯೋದ ಕಲ್ಲ್ ಸಾನಾನ ಗುಂಡಾ ಮಾಸಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್ ಬುಡ್ಯೇರ್…
ಸತ್ಯೋದ ಕಲ್ಲ್ ಸಾನಾನ ಗುಂಡೋ ಮಾಸಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್‌ಲಾ ಪಿರಾಂಡ್…
ಮಾಸಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್ ಪಿರಬತ್ತಾ ಬುಡ್ಯೇರೇ ಬಂಗಾಡಿ ಮುಕಸಾಲೆಗ್ ಬರುವೇರ್….
ಮಾಸಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್‌ಲಾ ಪಿರಾನೆ ಬುಡ್ಯೇರೇ ಬಂಗಾಡಿ ಮುಕಾಲಾ ಸಾಲೆಗ್ …
ಬಂಗಾಡಿ ಮುಕಸಾಲೆಗ್ ಬನ್ನಾಗಾ ಬಂಗಾಡಿ ದೀಡ್‌ಪನ್ವೆರ್ ….
ಬಂಗಾಡಿ ಮುಕಾನೀ ಸಾಲೆಗೇ ಬನ್ನಾಗ ಅವುಲು ಆಣಿಗ್ ಪನ್‌ಂಬೆರ್….
ಪಟ್ಟೊದ ಆನೆಗ್ ಪಟ್ಟೊದ ಕರ್‌ಬುಗ್‌ಇಡಿಮುಲ್ಲ ಪಾರಾ ಪಡ್ಯೇರ್ ……
ಪಟ್ಟೋದ ಆನೆಗ್ ಪಟ್ಟೋದ ಕುದುರೆಗ್ ಇಡಿಮುಲ್ಲ ಪಾರೋನೇ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ……
ಅಯ್ಯೊಯ್ಯೋ ಪಾಪಾ ಉಲವುಲ್ಲಾ ದೋಶೋನೆ ಉಂದುದಾನೇ ಕಾಯಾ ಕಲಿಗಾಲಾ ……
ಅಯ್ಯೊಯ್ಯೋ ಪಾಪೊನೇ ಮೂಲೊನೆ ದೋಶೋನೆ ಉಂದುದಾನೆ ಸೊಯೋಗ ಪಂಡೇರ್ ……
ಮತ್ತನಾ ಕೊಂಡೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೊಂಡೆ ಸಾಯನ ಅರಿಗೆರೆನ್ ಅರ್ಪ್ಯಡಿಯೆರ್……
ಮತ್ತನಾ ಅರಿಗೇರಿ ಸಾಯನ ಅರಿಗೇರಿ ಅಣಿಗ್ ಬೇಗೋ ಕೂಡಿಯೇರ್……
ಬಂಗಾಡಿ ಮಟ್ಟಿಬೀರಾ ಬಲ್ಯಾಯನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡ್‌ಬಲ್ಯಾಯೆ ಬಲಿಮೇಡ್ ಕೇನೋಡು ……
ಮಟ್ಟಿಬೀರ ಬಲ್ಯಾಯನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡೇರ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೇಡ್ ಕೇನೋಡು……
ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೇಡ್ ಕೇನೋಡುಂದ್ ಪಂಡೇರೆ ಬಲ್ಯಾಯಗ್ ಓಲೆ ಕಡಯೇರ್ ……
ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೇಡ್ ಕೇನೋಡ್ ಪಂಡೇರೆ ಒಂಜಿಡಾ ಒಲೇನೆ ಕಡದೇರ್ ……
ಆತೇನಾ ಪೊರ್ತುಗ್ ಒಲೋನಿ ಪೊದಾನಗ ಬಲ್ಯಾಯೆ ನನ ಬರ್ವೆರ್ …..
ಒಂಜಿಡಾ ಓಲೇನೆ ಕಾಡಾದೆ ಆಣಿಗ್ ನವ್ವಾಡೋ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಬರುವೇರ್ …
ಬಲ್ಯಾಯೆ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ನನಾಂಡ ಪನ್ವೇರೆ ಕೌಡಿಗೆ ಬೊಕದೆದಾನೆ ಪತ್ತುವೇರ್ …
ಬಲ್ಯಾಯೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬಲ್ಯಾಯೊ ಬಲಿಮೆಡ್ ಕೌಡಿಗೆ ಬೊಕದೆದಾನೆ ಪನ್ಬರೀರ್…
ಕಂಡಿತ್ತ್ ಪನ್ವೇರ್ ಪುಂಡಿತ್ತ್ ಪತ್ಯೇರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಕುಲ ಪನ್ಬೇರ್ …
ಕಂಡಿತ್ತೆ ಪನ್ಬೇರ್ ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಪತ್ಯೇರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಕುಲ ಪನ್ಬೇರೆ….
ಈರ್ವೆರ್ ಸಗೇನಿ ಸಂಗಟೀ ದೆಂಕೂಲು ಉಲ್ಲಾಯೇ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪನ್ವೇರ್ ….
ಈರ್ವೆರ್ ಸಗೇನಿ ಸಂಗಡಿ ದೈವೂಲು ಮುಣಿದ್ ಬೇಗದಾಣೆ ಪನ್ಬ್‌ರೀರ್
ಅತ್ತಿನೀ ತಪ್ಪುಗ್‌ ಒತ್ತಿನೀ ದಂಡೊಗ್ ದಾನೆ ಬೋಡುಂದ್ ದಾನೆ ಕೇನ್ವೇರ್….
ಅತ್ತೀನಿ ತಪ್ಪುಗ್ ಒತ್ತಿನೀ ದಂಡೋಗ್ ದಾನೆನೆ ಅವೊಡುಂದ್ ಕೇನ್ನೇರ್….
ನಾಲ್ ಗುತ್ತೂ ಸೇರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನಾಲ್ ಬರಿಕೆ ಕೂಡೊಡು…
ನಾಲ್‌ಲಾ ಗುತ್ತುಲಾ ಸೇರೊಡು ಪಂಡೆರ್ ನಾಲ್ ಲಾ ಬರಿಕೆನೆ ಕೂಡೊಡು…
ನಾಲ್ ಬರಿಕೆಗ್ ಕೂಡುಂಡೆರಕುಲ್ ನಾಲ್ ಲಾ ಬರಿಕೆ ಕೂಡ್ಯೇರ್…
ನಾಲ್‌ಲಾ ಬರಿಕೆದಾಂಗಾಣಿಗ್ ಅಂದಾಂಡ ನಾವೂಲು ಬೇತೆದಾನೆ ಕೂಡ್ಯೇರ್…
ಬೊಲ್ಲುರಾ ಗುತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲುಗಾರಾಡ್ಯೆರ್ ನನಾಂಡ ಬೇಗ ಬರುವೇರ್….
ಬೊಲ್ಲೂರಾ ಗುತ್ತುದಾ ಬೊಲ್ಲುಲ್ ಪರಡೇರ್ ನಾಣಿಗ್ ಬೇಗದಾನೆ ಬರುವೆರ್ …
ಬಂಗಾರ್ಂದ ಚೆಂಬೂ ಬೇಗೊನೆ ಪತ್ಯೇರೆ ಬಲತ ಕೈತ ಉಂಗಿಲಾಯೋ…
ಬಂಗಾರ್ಂದ ಚೆಂಬೂ ಪತ್ಯೇರೀ ಆರಾಂಡ ಬಲತ್ತಾ ಕೈತಲಾ ಉಂಗಿಲಾ…
ಬಲತ್ತ ಕೈತ ಮುತ್ತು ಮುದ್ರೆದಾ ಉಂಗಿಲಾ ದಾನೆಬೇಗಾ ಪತ್ಯೇರ್…
ಬಲತ್ತಾ ಕೈತಲಾ ಮುತ್ತುದ ಮುದಿರೆದ ಉಂಗಿಲ ದೆತ್ತ್‌ ದ್‌ ಪತ್ಯೇರ್…
ಬಂಗಾಡಿ ಕಳಬೊಗಿ ದೈಯೊಂಕುಲು ಅಂದಾಂಡ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಉಲ್ಲಾಲಿ ಅಂದಾಂಡ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ತಾ ಪಾರಿಗ್ ಮೈ ನವೊಂಡಾ ನನಾ ಕೊರೊಡು…
ಪಾರಿಗ್ ಮೈಲಾ ಒತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ತೊಲಾ ಉಲ್ಲಾಯೆಲಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಲಾ ಕೊರೊಡ್ ಪಂಡೆರ್….
ಒತ್ತಿಗ್ ಚಿತ್ತೊ ಕೊರಿಯೆರ್ ನನಾಂಡಾ ಪಾರಿಗ್ ಮೈ ಕೊರಿಯೆರ್….
ಒತ್ತಿಗ್ ಚಿತ್ತಾಲೊ ಕೊರಿಯೆರ್ ಅಂದಾಂಡ ಪಾರಿಗ್ ಮೈಲಾ ಕೊರಿಯೆರ್….
ತತ್ತ್‌ಂಡ ತಪ್ಪು ಒತ್ತೊಂಡು ನನಾ ದೂರೊಗ್ ದೃಷ್ಟಿಕೊರ್‌ತಾವೊಡು
ಬಂಗಾಡಿ ಮುಕೊಂಜಿ ಸಾಲೆಡ್ ಅಂದಾಂಡ ದೂರೊಗ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋರ್ ತೂಪೇರ್…
ಬಂಗಾಡಿ ಮುಕಸಾಲೆ ಪಿರಬತ್ತ ಬುಡಿಯೆರೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್‌ಕರಿಯೆರ್..
ಬಂಗಾಡಿ ಮುಕಸಾಲೆ ಪಿರಬತ್ತ ಬುಡಿಯೆರೆ ಕಣ್ಣೆಡಿ ಕಲ್ಲ್‌ಲಾ ಜತ್ತೇರ್…
ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್‌ಕರಿಯೆರೆ ನನಾಂಡ ಈರಭದ್ರ ಮಾಡ ಕಡತೇರ್…
ಕಣ್ಣೆಡಿ ಕಲ್ಲ್‌ಲಾ ಕಡತೇರ್ ಅಂದಾಡ ಈರಭದ್ರ ಮಾಡಲಾ ಕಡತೇರ್….
ವೀರಭರ ಮಾಡ ಕರಿಯೆಂದು ಪೋಯೆರ್ ಪಿಸಾಲೆ ಅರಿ ಕಡತೇರ್….
ವೀರಭದ್ರ ಮಾಡೊಲಾ ಕಡತೇರ್ ಅಂದಾಂಡಾ ಪಿಸಾಲೆ ಆರ್‌ಲಾ ಕಡತೇರ್…
ಪಿಸಾಲೆ ಅರ್ ಕರಿಯೆರ್ ನನಾಂಡ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟೆ ಬರುವೆರ್…
ಪಿಸಾಲಾ ಆರ್ ಲಾ ಕಡತೇರ್ ನನಾಂಡ ಕೋಟಿಲಾ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಬರುವೆರ್…
ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟೆಂದು ಕೊರಿಂಗರ ಕುಕ್ಕಾಂಡೇ ಮೂಜಿ ಕಾಯೇರಿ ಕಡತೇರ್…
ಕೋಟಿಲಾ ಕಟ್ಟೆಂದು ಕೊರಿಂಗಾರ ಕುಕ್ಕುಗೆ ಮೂಜಿಲಾ ಕಾಯೇರಿ ಕಡತೇರ್…
ಮೂಜಿಲಾ ಕಾಯೇರಿ ಕಡತೇರ್ ನನಾಂಡ ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲ್‌ದಾಡೆ ಎತ್ವೇರ್…
ಮೂಜಿಲಾ ಕಾಯೇರಿ ಕಡತೇರ್ ನನಾಂಡ ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲ್‌ದಾಡೆ ಬತ್ತೇರ್…
ಅಮಿನಂತ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲ್‌ದವುಲು ಉಂತೊಂಡು ನನಾಂಡ ತೂವೆರ್…
ಅಮಿನಾಂತ್ಯಾರ ಬಾರಿವುಗೇ ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲ್‌ದವುಲು ಉಂತೊಂದು ತೂನಾಗ ತೋಜುಂಡು…
ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲ್‌ದಲ್ಲು ಉಂತೂದು ಊನಾಗ ಜನಾನ ಬಲ್ಲಾಳೇ ಬೂಡಯೇ…
ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲ್‌ದಲ್ಲು ಉಂತೂನು ತೂನಾಗ ಜನಾನ ಬಲ್ಲಾಳೇ ಬೂಡಾಂಡ್‌…
ಜನಾನ ಬಲ್ಲೇಳೇ ಬೂಡುಗ್ ಪೋಯೆರ್ ಈರ್ವೇರ್ ತಗೇ ಸಂಗಟೀ….
ಜನಾನ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಬೂಡುಗೆ ಪೋಯೆರ್ ಸಗೇನಾ ಸಂಗಡೀ ದೈಯೊಲು
ಪಾರೆಂಗಿ ಮಂಚವು ತೂಕಿನ್ನ ಉಜ್ವಲ್‌ಡ್ ನನಾಂಡ ಎದುರೆದುರ್ ಕುಲ್ಲುವೆರ್…
ಪಾರೆಂಗಿ ಮಂಚವುಡು ತೂಕಿನ್ನ ಉಜ್ಜಲಡ್ ಎದುರೆದುರ್ ಓಲೆಗಾ ಆಪೆರ್…
ಎದುರೆದುರೆ ಓಲೆಗಾ ಆನಾಗ ನನಾಂಡ ಬೇಗೊನೇ ನನ ಪಂಡೆರ್…
ಜನಾನ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಬೂಡುದ್ ಅಂದಾಂಡ ಎದುರೆದುರು ಓಲೆಗಾ ಆತೆರ್…
ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗ್ ಮೂಲೊಲ್ಲ ಸಾನ ಓಲು ನನ ಕೇನ್ವೆರ್…
ಸಂಪುಲ್ಲಾ ಜಾಗ್ ಮೂಲೊಲ್ಲ ಸಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೇ ನನಾ ಆವೊಡುಯಾ…
ಸಂಪುಲ್ಲಾ ಜಾಗ್‌ಲಾ ಮೂಲೊಡು ಸಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೇ ಆವೊಡುಂದ್ ಪಂಡೈರ್…
ತಾರೇಲಾ ಬುರಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಸಿಗಾಲೆ ಬುರಿನಾಲ್ ಪನ್ವೇರ್…
ತಾರೇನೇ ಬುರಿನಲ್ಲ್‌ಕುತ್ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಟೊಗೆ ಸಿಗಾಲೆ ಬುರಿನಾಲೀ ಪನ್ಬೇರ್…
ಸಿಗಾಲೆ ಬುರಿನಾವುಲ್ಲು ನನಾಂಡ ಪನ್ನಾಗ ಕರ್ವಾಲ್ಲ ಸಾನೊಂಜಿ ಬೂಡೂಯೆ…
ಕರ್ವೊಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾ ಗುಂಡೋಗು ನನಾಂಡ ಭಂಡಾರ್ದ ಕೊಟ್ಯ ಬೋಡುಯೇ…
ಆವಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಂಡಾರ್ದ ಕೊಟ್ಯ ಕೊಟ್ಯಲಾ ನನಾನೇ ಬೋಡುಂದೂ ಪಂಡೇರ್…
ವರ್ಷೊಗು ಒರೊ ಪಾಯಾನ ಲತ್ತಾರ ಭಂಡಾರ್ದ ಕೊಟ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್…
ವರ್ಸೊಗು ಒರಾನೇ ಪಾಯಾನಾ ಲತ್ತಾವರಾ ಭಂಡಾರ್ದ ಕೊಟ್ಯಾಲಾ ಬೋಡುಯೇ…
ಬಂಡಾರ್ದ ಕೊಟ್ಯ ಇಂದೊಡ್ಡುದ ಗುತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡುಂದು ಪಂಡೇರ್…
ವರ್ಷೊಗು ಒರ ಪಾಯಾನ ಲತ್ತಾವರ ಕುತ್ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಬೋಡುಯೇ…
ವರ್ಷೊಗು ಒರೊನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಾಂಡ ಪಾಯೋನ ಲತ್ತಾವಾ ಪಂಡೇರ್…
ಕುತ್ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಬೋಡುಂದ್ ಪಂಡೆರ್ ವಲಸಾರಿ ಪಯ್ಯೋಳಿ ಆವೋಡು…
ಕುತ್ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೊಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಾಂಡ ವಲಸಾರಿ ಪಯ್ಯೋಳಿ ಆವೋಡು…
ವಲಸಾರಿ ಪಯ್ಯೋಳಿ ನಾನಾದೆ ಆನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ನನಾ ಕೇಂಡೆರ್…
ವರೋಸಾರಿ ಪಯ್ಯೋಳಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಾಂಡ ಕುತ್ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೊಡು ಅಂಡ್‌ಯೇ…
ರಡ್ದ್‌ ದಿನೊತ ಮೆಚ್ಚಿಲಾ ಅಂದಾಂಡ್ ಒಂಜಿಲಾ ದಿನೋ ಪನ್ವೇರ್…
ರಡ್ದ್‌ಲಾ ದಿನೋತ ಮೆಚ್ಚಿಂದ್ ಪನ್ವೇರ್ ಒಂಜಿಲಾ ದಿನೊತ ಪನ್ಬೇರ್…
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗ್ ಅಂದಾಂಡ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಬೋಡುಯೋ…
ಎಂಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿಗ್ ಅಂದಾಂಡನಾವುಲ್ ಪೂತನೇ ಪೂಜೆಲಾ ನಾವುಡೇ…
ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕಾಲಾಧಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಯೋ ನ್ಯಾಯ ಬೋಡುಯೋ…
ಪೂತ ಪೂಜೆ ನಾಯೊಂಡ ಮೆಚ್ಚಿಲಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆವೊಡುಂದ್ ಪಂಡೇರೆ…
ಆಯಾನಾಯಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಾಂಡ ಪಟ್ಟ್‌ಲಾ ಪರಾಕೆ ಬೋಡೂಯೇ…
ನಾಯೊಲಾ ನಾಯೋನು ಕೇನೊಡೆ ನಾವುಲಾ ಪಟ್ಟ್‌ಲಾ ಪರಕೇನೆ ಪನೋಡು…
ಪಟ್ಟ್‌ಲಾ ಪರಕೇ ಆಯೋನಾ ಆಯೋನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಪಂಡೇರ್…
ಪಟ್ಟ್‌ಲಾ ಪರಕೆ ನ್ಯಾ ಎಂಕ್‌ಲೆಗ್‌ಲಾ ಆಣಿಗ್‌ಬೋಡುಂದ್ ಪಂಡೇರ್…

. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವದ ಪಾಡ್ದನ

ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನಾಂಡ್…
ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಂಡ್…
ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನನಾ  ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ್ನಿಯೇ…
ಡೆನನ್ನಾ ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನನ್ನೊ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಯೇ
ತಿರ್ತ್‌ಡ್ ಉಳ್ಳಾಯ ಮೇಗಿಮ ಲೋಕೊನೇ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಡುಲ್ಲಾಯಾ
ಮೇಗಿಮಾ ಲೋಕೋನೇ ತಿರ್ತ್‌‌ಡ್ ಡುಳ್ಳಾಯಾ ಸಿರಿದಾ ಲೋಕೋಡೇರ್‌ಆ.. ಏ…
ಕನ್ಯಾಯ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮದಿಮೆನೆ ಆವೊಡಂಡಾ….
ಪದಿನಾಜಿ ವರ್ಸೊ ಆಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಆ….
ಅಡಿತೂಕೋ ಆಜರೆ ತಿಂಗೊಲು ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮುಡಿ ತೂಕೋ ಮೂಜರೆ ತಿಂಗೊಳುಯೇ….
ಆಡಿತೂಕೋ ಆಜರೆ ತಿಂಗೊಳು ಮುಡಿ ತೋಕೊ ಮೂಜರೆ ತಿಂಗೊಳು ಕನ್ಯಾಯಪೊಣ್ಣಗಾಂಡ್‌ಏ…
ಕನ್ಯಾನೇ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಜಾರೆನೇ ಆಳ್ವಗ್ ಮದಿಮೆನೇ ಆವೊಡಾಂಡ್ ಆ…
ಕನ್ಯಾಯ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಜಾರೆನೇ ಆಳ್ವಗ್ ಮದಿಮೆನೇ ಆವೊಡಾಂಡ್‌ಆ…
ಮದಿಮೆನೇ ಆವೊಡಾದೇ ಓ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕ್ ಪದೈಯ ಓಲುಲಾಂಡ್ …ಆ ….
ಮದಿಮೆನೇ ಆವೊಡಾದೇ ಓ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕ್‌ಪದೈಯೆ ಓಲುಲಾಂಚಂಡ್ ….ಆ….
ಜಾರುಯೇ ಪುರೂಯೇ ರಾಂಪಲ್ಲ ರಂತಲ್ಲೆ ಜನನೆಪಿ ಪದೈಯುಂಡು …. ಏ….
ಜಾರೆನೇ ಪುರೆನೇ ರಾಂಪಲ್ಲ ರಂತಲ್ಲೆ ಜನನೆಪಿ ಪದೈಯುಂಡು ….ಏ….
ಆವೊಂಜಿ ಪದೈಯಿದೇ ಕೊಂಡುದು ಬರ್ಯೇರೆ ಏರಾಂಡ್‌ಯೇ…
ಆವೊಂಜಿ ಪದೈಯಿ ಕೊಂಡು ಬರಿರ‍್ಯೇರೊ ಏರಲ್ಲು ಪೋಪೆರ್‌ಯೇ…
ಮೆಗ್ದಿಲಾ ದಾರಕ್ಕ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಅಲಾಂಡ ಪೋವುಲಾ ಬರುವಲಾನಿಗ್ ಏ…
ಏರ್‌ಲಾ ಪೋಯಿಜರ್‌ಂಡ ಏರ್‌ಲಾ ಬತ್ತ್‌ಜರಂಡ
ಪಲಿಲ ಅಬ್ಬನೇ ದೈವೂಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಅಂಚ ಪೋವೆರ್‌ಯೇ ಆ ….ಏ….
ಏರ್‌ಲಾ ಪೊಯಿಜರಂಡ ಏರ್‌ಲಾ ಬತ್ತ್‌ಜರ್‌ಂಡ
ಪಲಿಲ ದೈವೆರ್ ನಪಗ ಪೋವು ನಪಗ ಪೋವು ಬರುವೆರ್‌ಲಾನಿಗಾಂಡ್ ಏ….
ಜಾರೇನೆ ಕಲ್ವೇನೆ ಜನನೆಪಿ ಪದ್ಯೆಯಿ ಕೊಂಡ ಬರಿಯರೆ ಪೋವೆನಾಂದ್…
ಪೋವೇರೆ ಪೊವೇನೆ ಬರ‍್ರೆಲೊ ಬರುವೆನೆ ಎತೆಪ್ಪಿ ದೂರೊಂಡಲ್…
ಪೋವಾರೆ ಪೋವೆನೇ ಲೆನಿಗಾಣಿಗ ಬರಿಯೆರ ಬರುವೆನನೆ…
ಗುರುತ ದಾನೆಂಡೊರ್ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣು ಗುರುತೊ ದಾನೆಂಡೆರ್ ಏ…
ಮಾದೆಲಾ ಬವುದುಂಡು ಲಾಣಿಗ್ ಮಾದೆಲ್ ಬೆಲಿಯಾಂಡ್…
ಅಡ್ಡೊಲ ಬವುದುಂಡು ಲಾಣಿಗ್ ಮಾದೆಲ್ ಬೆಲಿಯಾಂಡ್…
ಗುರುದು ಕಟ್ಟಿನಾ ಗುಜ್ಜಿಲ ತಡಮೆ ಅವುಲಾಂಡ ಉಂಡುಂದೆರ್…
ಗುರುದು ಕಟ್ಟಿನಾ ಗುಜ್ಜಿಲ್ಲ ತಡಮೆಲಾ ಒರಿಂಗರಿ ಮತ್ತೊಂಡಾಲ್…
ಒರಿಂಗರಿ ಮುಟ್ಟುಂಡುಲೇ ಪೊಣ್ಣಲೀ ಒರ ಚರಿರೊಡು ಉಂತೊಂಡುಯೇ…
ಒರ ಮೆಟ್ಟೊಂಡಲ್ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣು ಒರ ಚರಿರೊಡು ಉಂತೊಂಡುಯೇ…
ಒರ ಮೆಟ್ಟೊಂಡಲ್ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣು ಒರ ಚರಿರೊಡು ಉಂತೊಂಡಾಲ್ ಆ….
ಏರ್‌ಯೇ ಜನಂಡದೆ ೞ್ಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಜ ಪಂಡ್ ಏ…
ಜಾರಳ್ವ ಜಾರಳ್ವಂದೆ ಲೆತ್ತಲೇ ಆ ಮೂಕರೊಗೆ ಮೂಜಿ ಲೆತ್ತಲ್…
ಏರ್‌ಲಾ ಲೆತ್ತ್‌ನಾಂಡ್ ಲಾಣಿಗ್ ಬೆತೆದಾನೆ ಕೆಂಡೆರ್ ಏ…
ಏರ್‌ಪ್ಪ ಲೆತ್ತ್‌ನೆಂದ್ ಕೆಂಡೆರ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರುವೆರಾರ್ ಆ…
ಏಳ್‌ಲಾ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಣ್ಮಲಾ ಅತ್ತ್‌ದೆ ಜಾರುಯೇ ಬೂರುಯೇ
ರಾಂಮಣ್ಣ ರಂತಲ್ಲ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣೆನಾಂಡ್…
ಏಳ್‌ಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಣ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಕೋರ್ ಕಡಯಿನ ಒಲೆ ಮಾನಿದಾಂಲ್…
ದಾನೆಲಾ ಕಜ್ಜೊಡಪ್ಪ ದಾನೆಲಾ ಕಡಿದೊಳು ಬವುದ್‌ನೆಂದ್ ಕೆಂಡೆರಾಣಿಗ್…
ದಾನೆಂದ್ ಕಜ್ಜೊಕಡಿದೊಳು ಪೊಣ್ಣೇ ಯೇ ಬೈದ್‌ನೆಂದ್ ಕೆಂಡೆರೊಯೇ ಆ…
ಎಂಚಿನ ಕಜ್ಜೊಲ ಕಂದ್ ದಾಲೆಗೆ ಜನನೆಪಿ ಪದೈಯಿ ಅವೊಂಡಡ್…
ಎಚ್ಚಂಗೆ ಕಜ್ಜ ರಡ್ಡ ದಾದಲಾ ಇಜ್ಜಿಯೇ… ಪದೈಯಿ ಕೊರೊಡುಗೆ ಈರೊರ ಏ…
ಪದೈಯಿ ಕೊರೊಡುಗೆ ಮಾಣಿಗ್ ಈರೋರೊ ಬರೊಡುಗೆ…
ಈರೆಡಿಡ್ತಿ ಪದೈಯಿ ಕೊರೊದುಗೆ ಜಾರಾಳ್ವ ಈ ಈರೋರ ಬರೊಡುಗೆ..
ಪದೈಯಿ ಕೊರುವೆನೆ ಯಾನಂಡ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕಾಪಿ ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್…
ಪದೈಯಿ ಕೊರುವೆನೆ ಏನ್ ಲಾ ಬರುವೆನೆ ಎಂಕಾಪಿ ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಯೇ…
ಸತ್ಯನೇ ಪಂಡೆರ್ ನಂಬುಗೆ ಕೊರಿಯೆರ್ ಪಿಡಡೊಂದು ಬರುವೆರಾರ್ … ಆ…
ಪದೈಯಿ ಕೊರಿಯರ್ ಲಾಣಿಗ್ ನಂದದೆ ಪದೈಯಿ ಪತೊನು ಬರುವೆರ್ ಅಂದ್ ಏ…
ದಾನೆಮಾತ ಪದೈಯೋಗೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕ್‌ಪದೈಯಿ ದಾನೆ ಮಾತನೋ…
ಪದೈಯಿ ಪತ್ತೊನು ಬರುವೆರೆ ಲಾಣಿಗ್ ಮೂಜುಲ್ಲ ಬೂಡುಗಾಂಡ್ ಏ…
ತರೆಗಟ್ಟೆ ಸೀರೆಂಡಲ್ ಪೊಣ್ಣಾಲ್ ತುತ್ತಿನ ರವಕೆ ಆ…
ತುತ್ತಿನ ರವಕಾಂಡೆ ಅಲೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಸಿರಾವಾಂಡ್…ಆ…ಕೈಕೆ ಕಾಜಿಂಡಲ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಅತ್ರೆಂರೆಗ್ ಬೆಳ್ಳಿಯುಂಗಿಲ
ಬಿರೆಲ್ ಗ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಯುಂಗಿಲಾ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕಾರ್‌ಗ್‌ಕಾರಂಗಿಲೋ… ಆ…
ದಾನೆ ಮಾತ ಪದೈಯೊಗೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕ್‌ದಾನೆ ಮಾತ ಪದೈಯೊಗೆ…
ಬಿರೆಲ್‌ಗ ಬೆಳ್ಳಿಯುಂಗಿಲಾ ಆಂಡೇ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಸೊಂಡೊಗ್ ಬಡಪುಲಾಂಡ್
ಸೊಂಟೊಗ್ ಪಟ್ಟಿಲಾದೇ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿಗ್ ಒತ್ತುಲಾಂಡ್
ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತುಲಾಂಡೇ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣ್‌ ತರೆಕ್ ಪಿಂಗರಾಂಡ್ … ಏ…
ಮುಂಡೊಗ್ ಮುತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣಗ್ ತೆರೆಗ್ ಬೇಗೊಲಾಂಡ್… ಏ…
ಮುಂಕುಗು ಮೂಕುತ್ತಿಯೊಗೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕ್‌ತರೆಕ್ ಬೊಳ್ಳಿಂಗಿಲೋ..ಆ..
ಆನಿಗ್ ಪದೈಯೊಂಡ ಆಕ್‌ಲೆ ಮಾಂತ ಬೆತೆದಾನೆ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣಗ್..
ಒರುವರೋ ಪಿಂಗಾರೊಗೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕ್‌ಇರುವರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂವಾಂರ್ ಆ…
ಇರುವಾರೋ ಮಲ್ಲಿಗೆಂಡೆ… ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮುತ್ಯೆರೆ ಸಂಪಿಗೆಂಡ್ ಏ…
ಪಿದಾಡೊನು ಬರುವೆರಾರ್ ಜಾರಾಳ್ವೆ ಆಯೆರಾರ್ ಅರಮನೆ ಮಾನಿಗ್…
ಆ… ಮದಿಮೆನೆ ಆವೊಡುದೇ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣು ಓಗೋಲೊ ಬೂಡುಡುಯೇ ಏ…
ಮದಿಮನೆ ಆವೊಡದೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕ್ ಒಗ್ಯೋಲ್ಲ ಬೂಡುಡಾಂಡ್.. ಏ…
ಆ .. ಓಗೊಂದು ಓಗೋ ಲೆತ್ತ್‌ಂಡ್ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬಾಗ್ಯೊಂದು ಬಾಗ್ಯೋಲಾಂಡ್ ಆ…
ಒಗ್ಯೊಂದು ಯೋಗೋ ಲೆತ್ತ್‌ಂಡೆ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬಾಗ್ಯೊಂದು ಬಾಗ್ಯೋಲಾಂಡ್ ಆ..
ಓಬೆಲ್ಲ ಬೂಡುಡುದೇ ಓ ಬಾಗ್ಯೊಲ್ಲ ಸಿರಿಲಾ ಚಾವಡಿಡ್ ಏ…
ಓಬೆಲ್ಲ ಬೂಡುಡುದೇ ಓ ಬಾಗ್ಯೊಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಿಂಗರಾಂತ ದೈವೊಲಾಂಡ್..
ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಾನಿ ಕಂಡದೆ ಒಗ್ಯೊಲ್ಲ ಬೂಡುದು ನಿಲೆಲೆ ಉರೊಂಡೊಲ್ ಆ…
ಆರಾಂಡ ಉಲ್ಲಾಲ್‌ಗೆ ಏರ್‌ದ್‌ಒಗ್ಯೊಲ್ಲ ಬೂಡುದು ನಿಲೆ ಆವೆಂದ್ ಬೇಗದಾನೆ ಪಂಡೆರಾಗೇ ಆ…
ನಿಲೆಲಾ ಆವೊನ್ನಂಚಿ ಮುಗಲೊಡು ಮಾಣಿಗ್ ಪಂಡರ್ ಬಲ್ಲಾಲ್…
ನಿಲೆಲಾ ಆಯಿನಾನೆ ಪೊರ್ತುಡು ಆನಿಗೆ ಪನ್ಬೆರ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಆ…
ಆ.. ವರ್ಸೊ ವರ್ಸೋ ನೇಮೊನೆ ಬೂಡುಡು ಕೊರೊಂಡುಂದು ಪನ್ಪ್‌ರಾಂಡ್ ಆ…
ವರ್ಸೊ ವರ್ಸೊ ಪರ್ವನೆ ಕೊರೊಂಡುಂದು ಬಲ್ಲಾಳೇ ಪನ್ಬೆರಾರ್…
ವರ್ಸೊರ್ಸ ಸುಗ್ಗಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ನೇಮೊನೆ ಕೊರ್ಯೇರಾಂಡ್ ಏ…
ವರ್ಸೊರ್ಸ ಸುಗ್ಗಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗರಾಂಡ ಓ… ನೇಮೊನೆ ಕೊರ್ಯೇರಾಂಡ್ ಆ…
ನನಂಡ ಪೋಪೆಂದೆ ಪಂಡೆರ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರ್ದಿ ದಿಕ್ಕ್‌ದೇಸೋ ನಾಲ್ಲಿಲ್ಲ
ರಾಜೋಡೆ ಪೋಪೆಂದೆ ಲಾನಿಗ್ ಪಂಡೆರಾಂಡ್ ಆ… ಏ…
ನನಂಡ ಏನಾಂಡ ಪೋಪೆಂದೆ ಪಂಡೆರಾ ದಿಕ್ಕ್‌ದೇಸೋ ನಾಲ್ ರಾಜ್ಯೊಗು ಆ…

 

ಅನುಬಂಧ ೨

ಐತಿಹ್ಯಗಳ ತುಳು ಪಠ್ಯಗಳು

ಕೆಲಿಂಜದ ಕುರಿತ ಐತಿಹ್ಯ

ವಿಟ್ಲದ ರಾಜನ ಮಗಲ್ ಪುಣ್ಯವತಿ ಪನ್ಪುನಾಲ್ ದಿನೊಲಾ ಶಿವಪೂಜೆಗ್ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಕೆಲಿಂಜ ಮಲೆಕ್ಕ್ ಪೊವೊಂದಿತ್ತಲ್. ಅಲೆನ ಭಕ್ತಿಗ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿವೆ ಅಲೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಣ್ಯವತಿ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಪೋನಗ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬೆರಿಪತ್ತುಂಡು. ಆಲ್ ಪೊಡಿಗೆಡ್ ಶಿವನ್ ನೆನೆಪುವಲ್; ಉಂದುವೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯ ಪಂದ್ ಶಿವೆ ಬೇಡನ ವೇಷೊದು ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಉಚ್ಚುನು ಬೆರೆಪತ್ತುವೆ. ಕಾಡ್‌ಡ್‌ ಬೇಡೆ ಬೊಕ್ಕು ಪುಣ್ಯವತಿ ಇರ್ವೆರ್‌ಲ ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಫಲವಾದ್ ರಾಣಿಗ್ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಲೆಗ್ ತಾನ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ತಪ್ಪು ತೆರಿದ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ನನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಂಡ ಯಾನ ಜೂವೊಡು ಉಪ್ಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ನನ್ನ ಸೈಪುನನೆ ಎಂಕ್ ಒರಿದ್‌ನ ಸಾದಿ ಪಂದ್ ಆಲ್ ಕೊರಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಮಾಯದ ನುಡಿಯೊಂಜಿ ಅಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು. “ಬಾಲೆ ಈ ಪೋಡ್ಯಡ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ಐನ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವೆರ್, ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್‌ಗ್ ಬರ್ಪೆರ್,” ಈ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ ಕಾಜಕುಮಾರಿಗ್ ಧೈರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ರಾಣಿ ಐನ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ್ ಪೆದ್ದುವಲ್. ಆ ಐನ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಕೆಲಿಂಜಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಐನ್ ಜನ ಓಲೋಲು ಉಂತುನಿ ಪಂದ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಪಗ ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗ್ ಲಡಾಯ ಆಪುಂಡು. ಆಪಗ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ್ ಆದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಡೆಗ್ ಪೋಪೆ ಪಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅನಂತಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕೋಪೊಡು ಅಕ್ಕನ ಬೆರೆ ಪತ್ತ್‌ದ್‌ ಕಾರ್‌ಡ್ ತೊರಿಪುವಲ್. ಬಲ್ನಾಡ್‌ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮೊಕುಲ್ನ ಲಡಾಯಿನ್ ಉಂತಾದ್, ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ್ ಸಮಾದಾನ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಅಂಚನೆ ಅನಂತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗ್ ಉಂತಾದ್, ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ್ ಸಮಾದಾನ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಅಂಚನೆ ಅನಂತಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಲ್. ನಿನ್ನ ನೇಮ, ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡ ಸುಡುಸೂಕರಿಡ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಲ್. ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಕ್ಕಡ ಈ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಯಕ್ಕ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆರ್ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತ್‌೦ಡ ಯಾನ್ ಏನ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆಡ್ ಆಕ್‌ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಅಭಯ ಕೊರಡ್‌ ಪಂದ್ ಪನ್ನಗ ಬಲ್ಯಾಡ್‌ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ತಂಗಡಿನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತೆರ್ ನಿನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತ್‌೦ಡ ಈ ಆಕ್‌ಲೆಗ್ ಜೆತ್ತ್‌ದ್‌ ಅಭಯ ಕೊರ್ಲ, ಉಂತುದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಭಯೊಡ್ದು ಜೆತ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಭಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆವಡ್ ಪಂದ್ ಮೆಗ್ದಿನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುವಲ್‌. ಅಂಚನೆ ಒರಿನ್ ನಾಲ್ ಜನ ಅಕ್ಕಮೆಗ್ದಿನಕುಲು ಅಲ್ತ್‌ಡ್ದ್‌ ಬಲ್ನಾಡ್, ಕೇಪು, ಅನಂತಾಡಿ, ಮಾಣಿ ಈ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ನೆಲೆ ಉಂತುವೆರ್. ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ ಪೋಪಲ್, ಒಂಜಿ ಕಾಯೆರ್‌ದ ಮರತ ಅಡಿಟ್ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿ, ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತ್‌ಂಡ್‌. ಈ ಚಿತ್ರೊನು ತೂಯಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಎಂಕ್ ಉಂತ್ಯೆರೆ ಉಂದುವೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಿ ಜಾಗೆ ಪಂದ್ ನೆಂತ್‌ದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತ್‌ನ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿದ ಮರತ ಜಂತಿಡ್ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಅಯಿಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ತನ್ನ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಕಲೆವಲ್, ತನ್ನ ಭಕ್ತೆರೆನ್ ಎಂಚ ತನ್ನೆಡೆಕ್ ಒಯಿಪುನಿ ಪಂದ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವಲ್.

ಕೆಲಿಂಜಡ್ ಒರಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ತೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಯಗ್ ಏಳ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್, ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್, ಮಣ್ಣ ನಕುಲು ದೆತ್ತ್‌ದ್‌ ಕೊರ‍್ನ ಮೆಗಿದಿ ಸಾಗವುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್. ಆಲ್ ಕಲಿನ್ ತುಂಬೊಂದು ಆ ಸಾದಿಡೆ ಬನ್ನಗ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಲೆನ್ ಲೆತ್‌ದ್ ಓ ಅಕ್ಕಾ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಬಾಜೆಲ್ ಕೊರುವರಾ ಪಂದ್ ಕೇನ್‌ಗ, ಬಿರುವೆದಿ ಪೊಣ್ಣು ತರೆದೆರ್ತ್‌‌ದ್ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ್ ತೂಪಲ್, ಅಲೆನ್ ರೂಪೊನು ತೂದು ಮಚ್ಚರೊಡು ತಡೆಯೆರೆ ತೀರಂದೆ “ಅಪ್ಪಾ ಉಂಬಳೆ ದಾಡೆ ಮೀರಿ ದೋಡೆ, ಶುಂಠಿ ಮೀರಿ ಕಷಾಯ ನಿಕ್ಕ್‌ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾಜೆಲ್ ಎನಡ ಇಜ್ಜಿ, ಉಂದು ಎನ್ನ ಗುತ್ತಯದಕುಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾಜೆಲ್” ಪಂದ್ ಸೀದಾ ಪೋಪಲ್. ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪೊಯ್ಯದಾನೆ ಪನ್ಪುನ ಗಣೊನು ಅಲೆನ ಕಡ್ಯದ ಕಲಿನ ಪೂರ ಪರ್ಪೆ. ಆಸ್ ಕಡ್ಯನ್ ಕೊನೊದು ಜಾದ್ ತೂನಗ ಕಡ್ಯಡ್‌ ಕಲಿತ ಬದಲ್ ನುರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಂಜಿದಿತ್ತ್‌ಂಡ್, ಉಂಡೆನ್ ತೂಯಿನ ಅಲೆಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪುಂಡು. ಕೋಪೊದ ಬರೊಟ್ಟು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಗ ತಡ್ಯ ತಾಂಟ್‌ದ್‌ ಸೈಫಲ್. ಈ ವಿಷಯ ಅಲೆನ ಅಣ್ಣ ನಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಅಣ್ಣನಕುಲ ಬಾದಿ ದುಃಖೊಡು ತಂಗಡಿನ ಪುನ ದೆತ್ತ್‌ದ್‌ ಕಾಟೊಗು ದೀದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆರ್. ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಡಗನೂಕುಲು ಅಲೆನ ಪುನೊನ ಕಾಟೊಡ್ದು ಒಯಿತ್ ಪಾಡ್ದ್‌ ಆಯಿನ್ ಮಾಸ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ ಆಯುಕ್ಕ್‌ ಕುಜಲ್, ಉಗುರು ಪಾಡ್ದ್ ಆಯಿನ್ ಇಟ್ಟೊವುದ ಇರೆಟ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಆಯಿನ್ ಆ ಊರುದ ಗುರಿಕಾರನಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಲಟ್ ದೀದ್ ಪೋಪ. ಮನದಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೊವು ಅಡಿತೊಂದು ಪೋನಗ ಬಲ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಆಡೊಂದು ಇತ್ತ್‌ಂಡ್. ಉಂದು ದಾದ ಕತೆ ಪಂದ ಬಲತ ಕಟ್ಟ್‌ನ್ ತೂದು ಆಶ್ವರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಗುವೆಲ್‌ದ ನೀರ್ ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಆದ್‌ತ್ತ್‌ಂಡ್‌. ಪಾಡ್‌ನ ಗಂಜಿಡ್ ತರೆಕುಜಲ್‌, ಉಗುರು ಉತ್ತ್‌ಂಡ್. ಊರುಡ್ದುಲಾ ಇಂಚಿನನೆ ಸುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಪುನನ್ ಮಾಸ ಮಲ್ತ್‌ದಿ ಜಾಗೆಗ್‌ “ಪಾಲ್ತಿಮಾರ್” ಪಂದ್, ಅಲೆನ ತರೆತ ಉದುರಿ ದಕ್ಕ್‌ನ ಜಾಗೆಗ್ “ಉಜಿರಿಸ್ತಿಮಾರ್” ಪಂದ್‌, ಅಲೆನ ಕರ್ಲ್‌ ದಕ್‌ನ ಜಾಗೆಗ್‌ “ಪೆರಿಮಾರ್” ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ. ಈ ರೀತಿದ ಘಟನೆಡ್ದ್‌ ಕಂಗಾಲಾಯಿನ ಊರುದ ಗುರಿಕಾರನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್‌ದ್‌ ನೀಲೇಶ್ವರದ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುವೆರ್. ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪನ್ಪುನ ದೈವ ನಿಕ್‌ಲ್ನ ಊರುಡು ನೆಲೆ ಅವೊಡು, ಅಯಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಮಾನೊನು ನಿಕುಲು ಒದಗಾದ್ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೊಗು, ಜನಕುಲೆಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಪಟ್ಟಾಯೆರೆ ಈ ಘಟನೆಲು ಆತ್‌ಂಡ್ ಪಂದ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್.

ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಒರಿ ಗುರಿಕಾರೆ ಬೋಡುಂದು ನಾಡೊಂದು “ಬೆಂಞತ್ತಿಮಾರ್” ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಬರ್ಪಲ್. ಅಲ್ಪದ ಭೂಮಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ. ಅಲ್ಪ ಗುವೆಲಣ್ಣ ಸಂತಾನದಕುಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಗುವೆಲಣ್ಣ ಸಂತಾನದಕುಲೆನ್ ತನ್ನ ಬಂಟೆರಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಮಾನಾಳ್ವೆ, ಮದನಾಳ್ವೆ ಅಕ್‌ಲ್‌ನೆಟ್‌ಮುಖ್ಯೆರ್‌. ಅಕುಲು ರದ್ದ್‌ಜಲ ಮೆಗಿಪಲಯನಕುಲು. ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಲ್ಪಡ್ದ್‌ಸೀಮ್ಲಾಗ್ ಬತ್‌ದ್‌ಅಲ್ತ್‌ಡ್ದ್‌ಕಲ್ಲಮರಾಯಿಗ್ ಬನ್ನಗ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ್ ಪತ್ಯೆರ್. ೭ ಜನ ತಂತ್ರಿನಕುಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ಕಾತ್‌ದ್‌ಕಲ್ಲುವೆರ್. ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಆ ಏಳ್‌ಜನ ತಂತ್ರಿನಕುಲೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್‌ಮುರ್ಕಾದ್ ಕೆರ್ಪಲ್.

ಕಾಲ ಕ್ರಲಮೇಣ ಗುವೆಲನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಾಶವಾದ್ ಒರಿನ ಕೆಲವೆರ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದೇಶೋಗು ಪಲಾಯನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಕುಲು ದುಶ್ಚಟೊಗು ಬಲಿಯಾದ್ ಸಂಪತ್ತ್‌ನ್‌ಕಳವೊಂಡೆರ್. ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ರೈ ಪನ್ಪುನಾರೆಡ ಅಕುಲು ಸಾಲ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಆರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮಲ್ಪದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸೋನುವೆರ್. ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕನೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗ್ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊರೊಡುಂದು ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು; ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪ್‌ವೆರ್. ತೆನ್ಕಾಯಿ ದೇಶೋಡಿತ್ತಿನ ವೇದಾಳ್ವ ಕುಂಞಳ್ವೆ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ದ್ ಜನಕ್ ಮೆಚಿವಿದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಆ ರಾತ್ರೆನೆ ಅಕುಲು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದಕಲ್ನಲೆಕ ಬತ್ತ್‌ದ್ ವಿಟ್ಲದ ಅರಮನೆತ ಎದುರು ಇತ್ತ್‌ನ ಪೆಲತ ಮರಡ್ದ್ ಗುಜ್ಜೆನ್ ಕಡ್ತ್‌ಪಾಡುವೆರ್. ರಾಜೆ ಕೋಪೊಡು ಅಕ್‌ಲೆನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಕೋಣೆಡ್ ಪಾಡುವೆ. ರಾಜಗ್‌ಕನೊಡು ದೇವಿ ತೋಜಿದ್ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಜನಕುಲು ಆಕ್‌ಲೆನ್ ಬುಡುಲ ಪನ್ಪುನ ಕೇನುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಕುಲೆನ್ ರಡ್ದ್ ಜನೊನುಲ ಬುಡಿಯೆರೆ ರಾಜೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಅಲ್ಪಡ್ದ್‌ಅಕುಲು ಬೆಂಞನಮಾರ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್‌ಜೆಪ್ಪುವೆರ್. ಆ ಸಮಯೊಡು ದೈವ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ರೈಕುಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್‌”ಯಮದೂತೆರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ಕೇನ್ನಗ ಜುವ ಕೊರೊಡು. ಭೂಮಿದ್ ಹಕ್ಕ್‌ದಾರೆರ್‌ಬನ್ನಗ ಭೂಮಿನ್ ಬುಡೊಡು” ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಭೂಮಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಹಕ್ಕುದಾರೆರ್ ಬೈದೆರ್. ಅಕ್‌ಲೆಗ್ ಈ ಭೂಮಿನ್ ಈ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಡು ಪಂದ್ ದೈವ ಪನ್ನಗ, ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ರೈ ದೈವದ ಪಾತೆರನ್‌ಒಪ್ಪಂದೆ ಉಲಯಿ ಇತ್ತ್‌ನ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುವೆರ್, ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತ್‌ದ್‌ಅರ್ನ ಕಾರ್‌ಗ್ ಕೊಡಪುಂಡ ಆರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಗ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಪಾರ್‌ಬತ್ತ್‌ದ್‌ದೈವಡ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ಆಯಗ್ ಎನ್ನ ಕೊಜೆದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಲೆ, ಲಕ್ಕುವೆ ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಕೊಜೆದ ತೀರ್ಥೊನು ಪಾರೆವರ್‌, ಆರ್ ನಿದ್ರೆಡ್ದ್ ಲಕ್ಕ್‌ನ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಕುಲ್ವೆರ್. ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂದ್ ಪಂದ್ ದೈವಡ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದು ತಾನ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಸಂಪತ್ತ್‌ನ್‌ದೆತ್ತೊಂದು ಅನಂತಾಡಿಗ್ ಪೋಪೆರ್.

ವೇದಾಳ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಞಳ್ವೆ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ದ್‌ಜನ ಮೆಗ್ದಿಪಲಯನಕುಲು ಕೆಲಿಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಞನಮಾರ್‌ಡ್‌ಅಧಿಕಾರ ಒಯಿಸೊಂಡೆರ್, ಕೆಲ ಸಮಯೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್‌ಲ್ನ್‌ಪಲ್ಯಲ್ಲು ಮದನಾಳ್ವೆ, ದೈವಾಳ್ವೆ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಅಧಿಕಾರೊಗು ಬರ್ಪೆರ್. ದೈವಾಳ್ವನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ. ಮಲ್ಲಾಲೆನ್ ತೆಕ್ಯಾಪುಗು, ಎಲ್ಯಾಲೆನ್ ದೈವ ಆಳ್ವನ ಮನೆ ಐತ ಆಳ್ವಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಂಡ ಅಕ್‌ಲೆಗ್ ಆನ್ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಯಾಂಡ್‌ಅಯಿಕ್ಕಾದ್ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಆವಡ್ ಪಂದ್ ನಟ್ಟೊನುವೆರ್. ಗುಡ್ಡು ಪೊಂಜುವುಗು ರಡ್ದ್‌ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನ್ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಗುಡ್ಡು ಪೊಂಜೊವುನ ಮಗೆ ಗುಡ್ಡಾಳ್ವೆ. ಗುಡ್ವಾಳ್ವೆ ಎಲ್ಯಪ್ಪುನಗ ಅಳ್ಳಸಾಐಬೆ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಮೊಕುಲ್ನಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ಅಕ್‌ನ್ನ ಭೂಮಿನ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊನೆಪೆ. ಆಯೆ ಒಕ್ಕೆತೂರಾದಾಯೆ, ಅಂಜೊವುಲು ಎರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿನೆನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜುವುಲೆನ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಆಯೆ ತೆರಿಯೊನುವೆ. ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು. ಅಂಚಾದ್ ಅರೆನ್ ಪತ್ಯೆರೆ ಪೋಪೆ, ಅಳ್ಳಸಾಐ… ಬೆ ದುಡ್ಡುದಾಯೆ, ಐತ ಆಳ್ವೆ ದುಡ್ಡುದ ತೊಂದರೆ ಆದ್ ವಾಯಿದೆ ಗೇಣಿಗ್ ಕಂಡೊನು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಯೆ ಮೋಸೊಡು ಆರ್ನ ದಸ್ಕತ್ ದೆತೊಂದು ಆ ಭೂಮಿನ್ ಉಲಯಿ ಪಾಡುವೆ. ಒಂತೆ ಸಮಯ ಭೂಮಿನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಕಡೆಕ್ ಗತಿ ಇಜ್ಜಂದಿ ಬಡತನೊಡು ಪೀಂಕನ್‌ಗ್ ಗೋಣಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಒರೆಂಕ್‌ದ್ ಸೈಪೆ. ಯಾನ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಪಾಪದ ಪಲಕ್ಕ್‌ಏನನ್ ತೂದು ಮದಪುಲೆ, ಪಂದ್ ಸೈಪೆ. ಆಯೆಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡಾಳ್ವೆರ್ ಅಧಿಕಾರೊಗು ಬರ್ಪೆರ್. ಆರ್ ಮಲ್ಟ್ಜಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಡ್ ಆರ್ “ಅರಿಗುಡ್ಡಾಳ್ವೆ” ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಪೆರ್.

ಆರ್ನ ಕಾಲೊಡು ಕಂಬ್ಳ ಪನ್ಪುನ ಕಂಡೊನು ಮಲ್ಪಾನಗ ಸಂಕಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಸರ್ಪ ಪ್ರತಿವರ್ಷಲಾ ಆ ಕಂಡೊಗು ಕುರುಂಝ ಒಯಿತ್ತೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆ. ಕುರುಂಟು ಒಯುತ್ತ್‌ದ್‌ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತ್‌ನ ಬನಕ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಗುರ್ತ ಇತ್‌ಂಡ್‌ಗೆ. ಆ ಕಾಲೊಡು ದೇವಿ ಗುಡ್ಡಾಳ್ವೆರೆಗ್ ಒಲಿದೇ ಇತ್ತಲ್. ಗುಡ್ಡಾಳ್ವೆರ್ ಪರಕೆ ಪಂದ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ ಮಂಚೊಡು ಜೆತ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಕಾರ್ದ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಕೇಂಡ್‌ಗೆ, ಆ ಸ್ವರ ಆರ್ನ ಮಂಚರ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆವು ಅರೆನ ಪುಗೆಲ್‌ನ ಪತ್ತ್‌ದ್‌ಕುರ್ಕಾದ್ ಆ ಮಂಚೊಡು ಈ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಯಾನ್ ಎಪಲಾ ಈ ಮಂಚೊಡು ಉಪ್ಪುವೆ. ಈ ನೆನೆತಿನ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡುಂಡು, ನಿನ್ನ ನಾಲಯಿಡ್ ಏಪಲಾ ಯಾಲಿಪ್ಪುವೆ. ಏಪಲಾ ಈ ನನ ಈ ಮಂಚೊಡು ಜೆಪ್ಪಡ ಪಂದ್ ಆ ಪೊಂಜೊವು ಮಾಯ ಆಂಡ್‌ಗೆ. ಮನದಾನಿ ಗುಡ್ಡಾಳ್ವೆರ‍್ನ ತಂಗಡಿ ಪೂವಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಉಂಡುದಾದ್ ಆ ಮಂಚೊಡು ಜೆತ್ತ್‌ದ್‌ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚು ಮೆರೆನ ಮೇಲ್‌ಗ್ ಬೂರುಂಡ್‌ಗೆ, ಉಚ್ಚುಲಾ ಪೂವಕ್ಕೆಲಾ ಇರ್ವೆರ್‌ಲಾ ಪುರೆಳೊಂದು ಜಾಲ್‌ಗ್ ಬೂರ್ನಗ ಉಚ್ಚು ಆರ್ನ ಮೇಲ್‌ಡ್ದ್‌ತಿರ್ತ್‌ಪರತೊಂದು ಪೋಡುಂಗೆ. ಆರ್ ನಡತಿನ ವಿಷಯೊನು ಅಣ್ಣಡ ಪನ್ನಗ ಅಣ್ಣೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್‌ಲಾ ಅಂಚಿನನೆ ಅನುಭವ ಆತ್‌ಂಡ್‌, ಈ ನನ ದುಂಬುಗು ಆ ಮಂಚೊಡು ಜೆಪ್ಪಡ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಆಯಿಡ್ದ್‌ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡಾಳ್ವೆರ್ ಮುಂಡ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಮಲ್ಪಾದ್ ದೈವೊಗು ನೇಮ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೊಡು ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಆಚಾರಿನಕ್ ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಡಾಡ್ಡ್‌ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್. ಆಯಿಡ್ದ್‌ದುಂಬು ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್‌. ಆರ್ನ ಕಾಲೊಡು ಮಾಡ ಕಟ್ಟಾಯೆರ್, ಕೆಲಿಂಜಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ್‌ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಪನ್ಲುನ ಕಟ್ಟಾಯೆರ್ಗೆ, ಸುರುಟು ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಭಂಡಾರ ಬರೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್ .

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಜಾಗೆ ಲಡಾಯಿಡ್ ಬ್ರಾಣೆರೆಗ್ ಮಾರ್ದ ಪೋಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭೊಡು ದೈವದ ಮುಗ ಬಂಗಾರ್‌ನ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿದ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರ್‌ಆರೆನ ಇಲ್ಲಲ್‌ಕನತ್‌ದ್ ದೀವೊಂಡೆರ್. ಆರ್ ಮಸ್ತ್‌ಕಾರಣಿಕದ ಭಟ್ರ್‌. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಮಯೊಡು ಊರುದಕ್‌ಲ್ನ ಕೋಪೊಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಆನಗ ದೈವದ ಮುಗೊನು ಕೊರಂದೆ, ಪಾಲೆದ ಮುಗೊಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್‌ಗೆ. ಆಂಡ ಆ ವರ್ಷನೆ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್‌ತೊಂದರೆ ಆದ್, ಆರೆಗ್‌ಲಾ ಆರೆನ ಪಗೆಮಾನಿನಕ್‌ಲೆಗ್‌ಲಾ ಲಡಾಯಿ ಆದ್ ಆರೆನ್ ಕೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಬೆಂಞನಮಾರ್‌ದ ಆ ಗುಡ್ಡಾಳ್ವೆರ್ ಪೋದು ಬಡ್ಪಾಯೆರ್‌ಗೆ. “ದಾನೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆ, ಈರೆಗ್ ತಾಕತ್ತ್ ಉಂಡುಂಡು, ತಾನ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಮಾತಾ ಸರಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಾತೆರುವರತ್ತ ಈತಾಂಡಲಾ ಈರೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಊರುವ ದೈವದ ಪದ್ದೆಯಿ ಬಂಗಾರ್‌ನ್ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಾಲೊಗ್ ಕೊರಂದೆ ಆಯಿನ್ ದೆಂಗದೀದ್ ಪಾಲೆದ ಮುಗೋಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪಾಯರ್. ಅವು ಎನ್ನ ಈರ್ನ ಸೊತ್ತತ್ತ್‌. ಅವು ಊರುದ ಪತ್ತ್‌ಜನಕುಲೆನ ಅಪ್ಪೆನ ಸೊತ್ತು. ಅಲೆನ ಕೆಲಸೊಗು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸೊತ್ತು ದಾಯೆ?” ಪಂದ್ ಪನ್ನಗ, ಈ ಎಂಚ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್‌, ನನ ಮಿತ್ತ್‌ದೈವೊಂದ ಅರ್ಧಭಾಗ ಭಂಡಾರ ನಿನಡ ಉಪ್ಪಡ್. ಒಂತೆ ಬಂಗಾರ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಅವ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರೆವಾಸಿ ಬಂಗಾರ್‌ನ್‌ಗುಡ್ಡಾಳ್ವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕನತೆರ್. ವರ್ಸೊಲಾ ಮೆಚ್ಚಿ ಆನಗ ಬೆಂಞನಮಾರ್‌ಡ್‌ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೆಲಿಂಜಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕತೆ

ಗಂಗೆಡ್ದ್ ರಡ್ದ್ ಜನ ಬ್ರಾಣೆರ್ ಕೆಲಿಂಜಗ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಬತ್ತ್‌ನ ಅಕಲೆಗ್ ಬಾಜೆಲ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲಿಂಜೆಡ್ದ್ ಬಲ್ನಾಡ್‌ಗ್ ಒರ್ತಿ ಬಿರುವೆರ್ ಪೊಣ್ಣು ಕಲಿ ತುಂಬೊಂದು ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಅಲೆನ್ ತೂಯಿನ ಬ್ರಾಣೆರ್ ಅಲೆಡ ಬಾಜೆಲ್ ಕೇನುವೆರ್, ಅಪಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅವು ನಿಕಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಮೃತ ಅತ್ತ್, ಅವು ಬಾಂಕಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಕೊಂಡೊಪಿನ ಅಮೃತ ಉಂದು ಪಂದ್ ಪಂಡಲ್. ಅಪಗ ಆ ಬ್ರಾಣೆರ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪುನ ಭೂತೊನು ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಈ ಅಲೆನ ಕಡ್ಯದ ದಿನ್ನೊನು ತಗ್ಗಾವಂದೆ ಅಯಿಟಿತ್ತಿನ ಅಮೃತೊನು ಪರ್ದ್‌ಬುಡು ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್‌. ಅಂಚೆನೇ ಆಯೆ ಅಲೆನ ಕಡ್ಯದ ಅಮೃತೊನು ಪರ್ದ್‌ಆಲ್ ಅಯಿನ್ ಜಾದ್ ತೂನಗ ಕಡ್ಯಡ್ ಕಲಿತ ಬದಲ್ ನುರೆ ದಿಂಜಿದಿತ್ತ್‌ಂಡು. ಆಯಿನ್ ತೂದ್ ಆಲ್ ಕೋಪೊಡು ಬ್ರಾಣೆರೆಗ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನೆರ್ದ್‌ಉಲಯಿ ಪೋನಗ ತೃಯ ಕೊಲ್ತ್‌ದ್‌ಬೂರುವೊಲ್‌. ಅವುಲೇ ಅಲೆಗ್ ಗೆಂಡದಂಚಿನ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು.ಈ ವಿಷಯೊನು ಅಲೆನ ಅಣ್ಣನಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವೆರ್. ಅಲೆನ್ ತುಂಬುದು ಕನಯರೆ ಬೆಂಞತ್ತಿಮಾರ್‌ತೆರ್ ಪಜ್ಜಿ ಬೆದ್ರ್‌ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಕಂಬೊಲಿ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡುವೆರ್‌, ಅಲೆನ್ ತುಂಬೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸಾದಿಡ್ ಆಲ್ ಸೈಫಲ್. ಅಲೆನ ಒಟ್ಟ್‌ಗ್ ಬಲ್ನಾಡ್ದ್‌ಉಲ್ಲಲ್ದಿ ಕೆಲಿಂಜಗ್ ಬತ್ತಲ್.

ಸಯಿತ್ತ್‌ನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಪೊತ್ತಾಯೆರೆ ಬೆಂಞನಮಾರ್ತೆರ್ ಕನಕ್, ಮಡಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಲೆನ ಪುಣನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್‌ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಡಗಣೊಕುಲು ಅಲೆನ ಪುಣಾನ್ ಒಯಿತ್‌ದ್ ಮಾಸ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇಟ್ಟೊವುದ ಇರೆಟ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಮಾರ್ ತೆರ್‌ನ ಇಲ್ಲದ ಬಲೊಟು ದೀದ್ ಪೋಪ. ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್‌ತೆರ್‌ನ ಬುಡೆದಿ ಅಡಿತೊಂದು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಗ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬಲ ಆಡೊಂಡು ಇತ್ತ್‌ಂಡ್. ಬಲಿಟಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ್‌ನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್‌ತೂನಗ ವಿಸ್ಮಯ ಆಪುಂಡು. ಅಲೆನ್ ಮಾಸ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ಪಾಲ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಜಾಗೆಗ್ ಪಾಲ್ತಿಮಾರ್ ಪಂಡ್, ಅಲೆನ್ ಕರ್ಲ್‌ದಕ್ಕಿನ ಜಾಗೆಗ್‌ಪೆರಿಮಾರ್ ಪಂದ್‌, ಅಲೆನ್ ಉದುರಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಜಾಗೆಗ್ ಉಜಿರಿಸ್ತಿಮಾರ್ ಪಂದ್ ಪುದರಾಂಡ್. ಕೆಲಿಂಜಡ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಇಟ್ಟೊವು ಪನ್ಪುನ ಇಎಟ್‌ವಾ ಸೊತ್ತುನ್ಲಾ ಕಟ್ಟ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಕೆಲಿಂಜಗ್ ಬತ್ತ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಸುರುಟು ಬೆಂಞತ್ತಿಮಾರತೆರೆನ್ ಕೆರ್ದ್‌, ಅಲ್ಪಡ್ದ್‌ಸಿಮ್ಲಾಜೆಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್, ಅಲ್ಪದ ಗುರಿಕಾರನ್ ಕೆರ್ದ್‌, ಅಂಚನೆ ಏಲ್ ಎಣ್ಮ ಜನೊಕುಲೆನ್ ಕೆರ್ದ್‌ಕಲ್ಪಡ್ದ್‌ಕಾಯೆರ್ ಕಲ್ಲ ಮಾಡ ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಉಂತುವಲ್. ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಗುವೆಲ್ಲನ್ನ ಸತಾನದಕುಲೆನ್ ತನ್ನ ಬಂಟೆರಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವಲ್.

ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಉದಿಪನೊ

ಕೆಲಿಂಜಗ್ ಮೂಡಾಯ ಬಡೆಕಾಯಿ ಒತ್ತುದು ಸುಮಾರ್ ಒಂಜರೆ ಮೈಲ್ ದೂರೊಡು ಇತಿಹಾಸೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲೆ “ಸುಳ್ಳಮಲೆ” ಪನ್ಲುನ ಉಂಡು. ಅನಿನ ತರೆಟ್‌ಒಂಜಿ ಸೀರ್ತೊದ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು. ಸೀರ್ತೊಡಮಾಸೆದಾನಿ ಊರ್ದಕ್‌ಲ್‌ಸೀರ್ತೊ ಮೀಯೆರೆ ಪೋಪೆರ್. ಬೇತೆ ದಿನೊಟು ಪೋಯೆರೆ ಆವಂದ್. ಆ ಗುಂಡಿ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮಾಟೆದುಲಾಯಿಡ್‌ಅಯಿಕ್ ಜಪ್ಪೊಡಾಂಡ್ ಕೇರ್ಪುಡೇ ಒಡಿಯೊರ್ಯೆ ಜಪ್ಪೊಡಾತೆ. ಉಳಾಯಿ ವಿಶಾಲೊ ಜಾಗೆ, ಮಿತ್‌ರ್ದ್‌ಸೀರ್ತೊದ ಒಸರ್ ಬೂರುಂಡು. ಮಾನಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಸ್ತಾನೊಡು ಪಾತ್ರಿಗ್ ದರ್ಸೊನ ಬರ್ಪಾದ್, ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ವೆರೆ ಇಲ್ಲ್‌ದಾಕ್‌ಲ್ ಅಮಾಸೆಗ್ ದುಂಬುನಾನಿ ಕೇರ್ಪು ದಿಡುವೆರ್.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ರಡ್ದ್ ಸಗ್ತಿಲು ಪುಟ್ಟಿಯೊ, ಅವೆಕ್ ಅಲ್ಪನೇ ಗರ್ಸನೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಅವೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಗ್ತಿ ಅನಂತಾಡಿಡ್‌ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಯಾದ್ ನೆಲೆಯಾಂಡ್. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲಿಂಜದ ಅನಂತಕೋಡಿ ಪನ್ಲುನ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರೆ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಉದ್ಭವ ಆಂಡ್. ಅವುಲು ಗುವೆಲಣ್ಣ ಸಂತಾನೊದ ಬಂಟ್ರೆ ಮನೆತನೊ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್. ಅಕಲೆಗ್ ಈ ಸಗ್ತಿಲ್ ಎಂಚಿನಂದ್ ತೆರಿಜಿ.ಈ ಸಗ್ತಿಯೇ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪಾದ್ ಕೆಲಿಂಜದ ತಿರ್ತಬೈಲ್‌ಗ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅವುಲುಲಾ “ಗುವೆಲಣ್ಣ” ಸಂತಾನೊದ ಬಂಟ್ರೆ ಮನೆತನೊದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು “ಎಂಕ್‌ಬಡವಾಪುಂಡು ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ” ಪನ್ದ್ ಕೇನ್ನಗ ಗಂಜಿ ಅತ್‌ಜೆಪ್ಪ ತಂಜನೊ ಉಂಡುಂದ್ ಅಲ್ಪದ ಯಜಮಾನಿ ಪನ್ನಗ, ಎಂಕಾವು ಐನಾಂಡಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಕೇನ್ದ್‌ಯಜಮಾನ್ದಿ ತಂಜನೊಗು ಬೆಂಜನನೊ ಮೈಯಿತ್‌ದ್ ಇರೆಟ್ ಬಲಸಿಯಲ್. ಈ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡುದಾದ್ ಸಂತೋಸುಡು “ಈ ಮನೆತನೊಗು ಬೆಂಜನಮಾರ್‌ಂದ್‌ಪುದರಾವರ್ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಯಾದ್ ಕೆಲಿಂಜಡ್‌ಅನಂತಕೋಡಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರೆ ಬಲತ ಮೆಯಿಟ್ ನೆಲೆ ಆಪೆ. ನಿಕ್‌ಲ್ ಒಂಜನೇ ಗುತ್ತಿನಕಲಾದ್ ನಂಬೊನುಲೆ” ಪಂಡೊಂದು ಮಾಯಕೊ ಆಂಡ್.

ಅಲ್ತ್‌ಡ್‌ದ್‌ಬಡೆಕಾಯಿ ತಿರ್ಗ್‌‌ದ್ ಪಿರಬನ್ನಗ, ಮಲರಾಯೆ, ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯೆ, ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಪನ್ಪಿ ದೈವೊಲುಲಾ ಸಾರತೊಂಜಿ ಗಂಡಗನೊಕುಲುಲಾ ಬೆರಿಯೆ ಬತ್ತೊ, ಕೆಲಿಂಜದ ತಿರ್ತಬೈಲ್ ಕಡತ್‌ದ್ ಸುಳ್ಯೊ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲ್ಯಲ್, ಆ ಸಾದಿಯೆ ಒರ್ತಿ ಬಿರುವೆದಿ ಕಲಿತ ಕಡ್ಯನ್ ತುಂಬೊಂದು ಪೊನಗ ಅಲೆಡ್ ಕಲಿ ಕೊರ್ಲಂದ್‌ಕೇಂಡಲ್. ಅಯಿಕ್ಕ್‌ಆಲ್ ಕೊರಯೆ ಪನ್ನಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯೆ ಅಲೆನ್ ಕೆರ್ದ್‌ಪುಣನ್ ಪುಗೆಲೇಡ್ ದೀಡೊಂಡೆ. ಅಲ್ತ್‌ಡ್‌ದ್ ಒಂತಿ ದುಂಬೊತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಡು ಈ ಪುಣತ ಮಾಸೊನು ಬೇತೆ, ಎಲುನು ಬೇತೆ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಎಲುನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಡೊಗು ದಕ್ಯೆರ್, ಇಂಚ ಪಾಲ್‌ಮಲ್ತಿ ಕಂಡೊಗು ಪಾಲ್ತಿಮಾರ್‌ಂದ್ ಪುದರಾಂಡ್, ಎಲುನು ದಕ್ಕಿ ಕಂಡೊಗು ಚಾಕೊಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರಾಂಡ್. ಮಾಸೊನು ಇಟ್ಟೆವುದ ಇರೆಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅನಂತಕೋಡಿಗೆತ್ಯೆರ್. ದೇವರೆ ಜಾಗ್‌ಗ್‌ಮಾಸೊನು ಕೊನೆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಎದುರುದ ಬಾಕ್ಯಾರ್‌ಗ್ ದಕ್ಯೇರ್, ಆ ಮಾಸೊ ಕಲ್ಲಾದ್ ಕಂಡೊದ ನಡುಟುಂಡು; ಕೆಲಿಂಜಡ್ ಇಟ್ಟೇವುದಿರೆಟ್ ಮಾಸೊ ಕಟ್ಯೆರಾವಂದ್.

ಅನಂತಕೋಡಿದ ಬಂಟ್ರೆ ಮನೆತನೊಗು ಕೆಲಿಂಜದ ಮನೆತನೊಂದೇ ಪುದರಾಂಡ್, ಆಕ್‌ಲೆಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕಣ್ಣಿಗಾಂಜಂದೆ, ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಗ್, ಬುಲೆಸಲೆಕ್, ಜನೊಮಾನಿಗ್ ಉಪದ್ರೊದಲೆಕೊ ತೊಜಿನಗ ಬಲೆಮೆಡ್ ಕೇಂಡೆರ್‌. ಮೂಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನಿಲೆ ಆತೆರ್ ಸ್ತಾನೊ ಕಟ್ಟಾದ್ ಊರ್ದಕ್‌ಲ್ ಮಾತೆರ‍್ಲಾ ನಂಬುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಮಲ್ಪಡುಂದು ತೋಜಿನಗ, ದಾಲಾ ತೆರಿಯಂದಿ ಬಂಟ್ರ್‌”ಮಾಳಿಗೆ ತೋಟೊ”ದ ಬೆರಣೆರೆಡ ಕೇಂಡ್‌ದ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗ್ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾನೊ ಕಟ್ಟಾವುನೆಂದ್ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೆಂಜನಮಾರ್ ದಕ್‌ಲೆನ್‌ಲಾ ಊರುದಕ್‌ಲೆನ್‌ಲಾ ಕೊಡ್ಯಾದ್‌ನೀಲೇಶ್ವರೊ ತಂತ್ರಿಲೆಡ ಕೇಂಡೆರ್.

ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ್‌ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಾಡೊದ ಜಾಗೆಡ್ ಪಿಲಿಲಾ ಪತ್ತೆಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ್‌ನ ಜಾಗೆನೇ ಅಕ್‌ಲೆ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ತೋಜಿದ್ ಅವುಲೇ ಎಲ್ಯ ಮುಳಿತ ಮಾಡೊ ಕಟ್ಟಯೆರ್. ಮಾಳಿಗೆ ತೋಟೊದ ಬೆರಣೇರ್ ಮುಕ್ತೇಸರೆರಾದ್, ಬೆಂಜನಮಾರ್‌ದಕ್‌ಲ್ ಒಂಜನೇ ಗುರಿಕಾರೆರಾದ್‌ಲಾ, ತಿಂಬ್ಲಾಜೆ, ನಡುವಳಚ್ಚಿಲ್, ಕಂಪದಬೈಲ್, ಸೀನಾಜೆದ ಬಂಟ್ರೆನ ಎರಡನೆ ಮೂಜನೇ, ನಾಲನೇ, ಐನನೇ ಗುರಿಕಾರಿಕೆಲುಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಳ್ಯೊದ ಗೌಡೆರ್ ಪಡೀಲ್‌ದ್ ಪೂಜಾರಿನಕುಲುಲ ಗುರಿಕಾರೆದಸ್ತಾನೊಗಾಯೆರ್. ಕೆಲಿಂಜದ ಕುಲು ಮಾನ್ಯತಿಗೆಗ್‌ಂದ್ ನಿಗಂಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂಡೆರ್. ಊರುದ ಕೆಲೆಸಿ, ಮಡ್ಯೊಲ, ಸಪಲ್ಯ ಜಾತಿದಕ್‌ಲ್ ದೈವೊದ ಜಾಕಿರಿಗ್, ದೈವೊದ ಬೊಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ್ ಮುಗೊ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಲಿಂಜಡ್ ದೇಡ್‌ದ್‌ಅಲ್ತ್‌ಡ್‌ದ್‌ಬಂಡಾರೋ ಬರ್ಪುನೆಂದ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್‌. ಮಾಳಿಗೆ ತೋಟೊದ ಬೆರಣಿರ್ ಮುಕ್ತೇಸರಿಕೆನ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿದ ಕಲೆಗ್ ಬುಡುದು ಕೊರಿಯೆರ್. ಅಕ್‌ಲೆ ಸಂತಾನೊನೇ ಮಾಲಿದ್ದಿ. ಕೆಲಿಂಜದ ಬಂಟ್ರ್‌ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ್‌ಬದ್‌ಕ್ ಕಲಿವೊಂದು ಈ ಊರುಡಿದ್ಯೆರ್‌. ಆಂಡ ಮನ್ಯತಿಗೆಗ್ ಅಕ್‌ಲೆ ಕುಟುಂಬೊದಾಯೆನೇ ಉಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ದೈವೊದ ಬಂಡಾರೊ ಬೆಂಜನಮಾರ್‌ಡ್‌ದ್‌ಬರ‍್ದುನೆ. ಕೆಲಿಂಜದ ಆಸ್ತಿ ಬೆರಣೆರ್‌ಡ್‌ಉಂಡು.

ಪ್ರತಿ ಒರ್ಸೊ ಮಾಯಿದ ಸಂಕ್ರನ್ದಿದಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಬಂಡೊರೊ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಕೊಡಿ ಎರ್‌ದ್‌, ಮನದಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮೆಚ್ಚಿ, ಮಲರಾಯ, ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡೆ, ಪೊಯ್ಯೆತಾಯೆ ನೇವೊ ಆಪುಂಡು. ದೈವೊಗು ಪಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪಾಡುನೆ ಬೆಂಜನಮಾರ್‌ದಾಯೆನೇ ಸಂಕ್ರನ್ದಿದಾನಿ ಮಾಡೊಡು ತಂಬಿಲೊ ನಡಪುಂಡು.

ಕೆಲಿಂಜದ ಐವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಲು

ಇಟ್ಟೇಲ್ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಡೊಂಬಯ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆರೆ ಕಾಲೊದು, ಅರಮನೆದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿ ಪೊಣ್ಣು, ದಿನೊ ನಿತ್ಯೊ ಪಂಚಲಿಂಗ ದೆವೆರೆಗ್, ಕೈತಲ್‌ದ ಕಾಡ್‌ಡ್ದ್‌ವಾಪಾತಿಮಾಲೆನ (ಮರತ ಬಂದನಿಗೆದ ಮಾಲೆದಲೆಕೊ ಇತ್ತಿನ ಪೊತ ಗೊಂಚಿಲ್‌) ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬಗ್ತಿಡ್ ಅರ್ಪಿತೊ ಮಲ್ಪೆದಲ್.

ಒಂಜಿ ದಿನೊ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ಪುಂಚೊದ ಬರಿಟ್‌ಇತ್ತ್‌ನ ಮರಟ್ ದಿಂಜ ಅರಳ್‌ದಿತ್ತಿನ ವಾಪಾತಿ ಮಾಲೆಗೆನ್ ತೂದು, ಪುಂಚೊಗು ಕಾರ್‌ದೀಡ್ದ್‌ಪೂ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಎಕ್ಕಲ್‌ನಗ ಆ ಪುಂಚೊದುಲಯಿಡಿತ್ತಿ ಮರಿಯೊಂಜಿ ಇಂಬಲೆಗ್ ಕೊಡಪಿಯೆರೆ ಬಿಡೆದೆರ್ತ್‌ದಾನಗನೆ, ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತಿ “ಕಲೆಂಜಿ” ಪನ್ಪುನ ಒರಿ ದಿಕ್ಕೆ ಆ ಮರಿನ್ ಕೆರ್ದ್‌ಅಲೆನ್ ರಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತೆ,

ಇಂಚನೆ ಆಲ್ ದಿನೊಲ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಬನ್ನಗ ಆ ದಿಕ್ಕೆಲಾ ಇಂಬಲೆ ಪಿರಾವುಡೆನೆ ತೋಜೆದೆ. ಅಯೆನೇ ಮರ ಮಿತಾರ್‌ದ್‌ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಪೂ ಕಾಯಿದ್ ಕೊರ್ಪೆದೆ. ಅಯನ ಉಪಗಾರೊಗು ಮೆಚ್ಚಿನ ಈ ಪೊಣ್ಣುಗು ಆಯಡ ಪ್ರೀತಿಯಾಂಡ್. ಪ್ರಾಯೊದ ಗುಣೊಟು ಆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಕ್‌ಲೆನ್ ಸಂಪರ್ಕೊ ಮಲ್ಪಾಂಡ್, ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಲಾಯಲ್. ಮನೆತನೊತ ಮರ್ಯಾದಿಗೇ ಕೊರತೆ ಆಂಡ್‌ಂದ್ ತಾನ್‌ಸೈಪುನವೇ ಎಡ್ದೆಂದ್, ದೇವಸ್ತಾನೊಗು ಪೋದು, ದೇವೆರೆಗ್ ಅಡ್ದೊ ಬೂರುದು ತಾನ್ ಸೈಪುನ ತೀರ್ಮಾನೊನು ಅರಿಕೆ ಮಾಲ್ತೊಂಡಲ್.

ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಗರ್ಬೊಗುಡಿತ ಗಂಟೆ ತನ್ನಾತೆಗೇ ಆಡ್‌ಂಡ್‌, ಉಳಯಿಡ್ದ್‌ಓ ಪೊಣ್ಣೇ ! ಈ ಎನ್ನ ಸೇವೆನ್ ಬಗ್ತಿಡ್ ಸಂದಾಯಿನಾಲ್, ನಿನ್ನ ಮಾನೊ ಪ್ರಾಣೋನು ಯಾನ್ ಒರಿಪುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದುಲಯಿದ ಗರ್ಬೊ ಐನ್ ಸಗ್ತಿಲು ಆದ್ ಐನ್ ಊರುಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲಾದ್ ಉದಿಪನೊ ಆವೆರ್, ಪೋಡ್ಯ್ ಪೋಡ್ಯಡ, ಪಂಡ್‌ನ ಸೊರೊ ಕೇನ್ದ್ ಸಂತೋಸುಡು ದೇವೆರೆನ ಅಬಯೊ ಕೇನ್ದ್‌ಅರಮನೆಗ್ ಬತ್ತಲ್.

ಕೇಪುಡು, ಕೆಲಿಂಜಡ್, ಅನಂತಾಡಿಡ್, ಮಾಣಿಡ್, ಬಲ್ನಾಡ್‌ಡ್‌ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲು ಉದಿಪನೊ ಆಯೆರ್. ಕಲೆಂಜಿ ಐತ್ತ್‌ನ್ ಕಾಡ್ ಕಲೆಂಜಿ ಮಲೆ ಆದುಂಟು. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್‌ಲಾ ಈ ಐವರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್‌ಲ್‌ಲಾ ಸಹೋದರಿ ಸಮ್ಮಂದೊ ಪಂಡ್‌ದ್‌ತೋಜಿ ದುಂಡು. ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್‌ಲ್ ಐನ್ ಊರುಡು ಉದಿಪನೊ ಆಯಿನೊ ಕತೆ ಐನ್ ನಮುನೆಂಡು.

 

ಅನುಬಂಧ -೩

ಮಾಹಿತಿದಾರರಾದ ಪರತಿಯರು (ಪರವ ಮಹಿಳೆಯರು)

ಗುರುವಮ್ಮ
ಎರ್ಮೆನಿಲೆ, ಅಂಚೆ: ಕೊಡಂಗೈ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

ಯಮುನ
ಎರ್ಮೆನಿಲೆ, ಅಂಚೆ: ಕೊಡಂಗೈ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

ಸಂಕಮ್ಮ
ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ: ಕೊಯ್ಯೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ದ.ಕ

ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ: ಕೊಯ್ಯೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ದ.ಕ

ಬಾಗಿ
ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ: ಕೊಯ್ಯೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ದ.ಕ

ದೆಯಕ್ಕು
ನೆರೆಂಕಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು

ಗೋಪಿ
ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು

ಜಯ
ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು

ಅಪ್ಪಿ
ಮಾವುಡು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು

ಸುಶೀಲಾ
ಮಾವುಡು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು

ಬಂಗಾರು
ಮಾವುಡು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು

ರಾಮಕ್ಕ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು

ಅಪ್ಪಿ ಪರತಿ
ವಜ್ರದುಂಬಿ, ಮಂಜೊಟ್ಟಿ, ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ: ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು

ಮೋಹಿನಿ
ಮಂಜೊಟ್ಟಿ, ನಡ, ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ತಾಲೂಕು ದ.ಕ.

 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕರಾದ ಪರವರು

ಜತ್ತು ಪರವ ಕಾಪುಮಜಲು
ಕೊಡಂಗೈ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

ಡೊಂಬ ಪರವ
ಕಾಯಿಮಣ ಮರಕಡ, ಅಂಚೆ: ಬೆಳಂದೂರು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು

ಅಣ್ಣು ಪರವ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು

ದುಗ್ಗ ಪರವ
ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ: ಕೊಯ್ಯೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಬಾಬು ಪರವ
ಎರ್ಮೆನಿಲೆ ಮನೆ, ಅಂಚೆ: ಕೊಡಂಗೈ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

ಶೇಖರ ಪರವ
ಎರ್ಮೆನಿಲೆ ಮನೆ, ಅಂಚೆ: ಕೊಡಂಗೈ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

ಉಮೇಶ ಪರವ
ಎರ್ಮೆನಿಲೆ ಮನೆ, ಅಂಚೆ: ಕೊಡಂಗೈ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

ಕುಂಡ ಪರವ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ
ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ : ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು