ಅರಿಕೆ        
೧) ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆ/೧-೫೨        

 

 

ಹಾಡಿನ ನಿರೂಪಣೆ

ಊರು

ವಯಸ್ಸು

ಪುಟ

೨) ಧರ್ಮರು ಕುಪ್ಪಿ (ಸುಬ್ಬಿ) ಬೆಳಿಯಾಗೌಡ ಹಳ್ಳಗೆರೆ ೬೫ ೫೫-೧೧೦
೩) ಗೀಜಗ ಕುಪ್ಪಿ (ಸುಬ್ಬಿ) ಬೆಳಿಯಾಗೌಡ ಹಳ್ಳಗೆರೆ ೬೫ ೧೧೦-೧೨೦
೪) ಸುಭದ್ರೆ ಕುಪ್ಪಿ (ಸುಬ್ಬಿ) ಬೆಳಿಯಾಗೌಡ ಹಳ್ಳಗೆರೆ ೬೫ ೧೨೦-೧೬೮
೫) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಪ್ಪಿ (ಸುಬ್ಬಿ) ಬೆಳಿಯಾಗೌಡ ಹಳ್ಳಗೆರೆ ೬೫ ೧೬೯-೧೯೫
೬) ಅರ್ಜುನ ಈರಿಗೌಡ ಮಾವಿನ ಕುರ್ವೆ ೫೫ ೧೯೬-೨೦೪
೭) ಕುಸಮಾಲಿ ಬೆಳಿಯಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಪಟಗಾರ ಹಳಗೆರೆ ೫೦ ೨೦೫-೨೩೪
೮) ನಾಲ್ವರು ಹೆಂಡಿರು ಕೆನ್ನೆಗೌಡ ಹಳಗೆರೆ ೭೦ ೨೩೫-೨೪೫
೯) ಕನಕಾಂಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೌಡ ಹಳಗೆರೆ ೭೦ ೨೪೬-೨೫೩
೧೦) ಅಭಿಮನ್ಯು ಗೌರಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಹಳಗೆರೆ ೭೦ ೨೫೪-೨೮೪  
೧೧) ಸಾವಿತ್ರಿ ಕನ್ನೆಗೌಡ ಮಾವಿನ ಕುರ್ವೆ ೫೦ ೨೮೫-೨೯೬  
೧೨) ಶಬ್ದಾರ್ಥಕೋಶ / ೨೯೭-೩೦೪      

– ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಕಾಲ : ೧೯೬೯ ರಿಂದ ೧೯೭೦.