ಕೃಷ್ಣ
ರುಕ್ಮಿಣಿ
ನಾರದ
ಸತ್ಯಭಾಮ
ಸಖಿಯರು
ದೇವೇಂದ್ರ
ಮುರಕಾಸುರ
ಮುರಕಾಸುರಸುತ
ದೂತ
ನರಕಾಸುರ
ನರಕಾಸುರಸತಿ
ವನಪಾಲಕರು
ವರುಣ
ಅಗ್ನಿ
ವಾಯು
ಗರುಡ
ಈಶ್ವರ