೧. ಕಟ್ಟಿಗೊಬ್ಬರ – ಡಾಬು
೨. ಗಲುಗ – ನಾಲಿಗೆ
೩. ಕೆಯ್ದಾರೆ – ಮಲಗಿದ
೪. ಅಸುನಲ್ಲೆ – ಮಗಲಲಿಲ್ಲ
೫. ಮಗಾಯಿ – ಕಿವಿಲೋಲಾಕು
೬. ಅಂದುಲ – ಕರೆಸು
೭. ಗುಬ್ಬಿಸಿ ಕಳ್ಳಿ – ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಕಳ್ಳಿ
೮. ಗಾದನೂರು – ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡರ ಒಂದು ಬೆಡಗು
೯. ಜೆಲ್ಲಿಗಳು – ವಾಲಗ
೧೦. ಸತ್ತರಿಕೆ – ಛತ್ರಿ
೧೧. ಅಣುದಾರೆ – ಹೊಲಿದರು
೧೨. ದುರುಗ – ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
೧೩. ತ್ರನವೀಗೆ – ತೊರೆ, ಹಳ್ಳ
೧೪. ಗೋಸೀಕೆರೆ – ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಶುರಾಮಪುರದ ಬಳಿಯ ಕೆರೆ
೧೫. ರಂಗಳಿಸು – ಘರ್ಜಿಸು
೧೬. ಅಚ್ಚಾಡ – ಹೊದಿಕೆ, ಮೇಲ್ಹೊದಿಕೆ
೧೭. ನಲ್ಲೋ ಸಂದ್ರಗಾಯಿ – ನಡುವಿನ ಆಭರಣ
೧೮. ಸಾರನೀರೆ – ಹೂವಿನ ಹಾರ
೧೯. ಭೂತಾಳ – ಶಂಖ
೨೦. ಮೂಡಾನಾಡು – ಮೂಡಲ ನಾಡು
೨೧. ವೈಸಾರೆ – ಬಡಿ, ನುಡಿಸು
೨೨. ಡಗಮು – ವಾದ್ಯ
೨೩. ಕಡೀಯಾಸೆ – ಆ ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತಿಸು
೨೪. ತಿಪ್ಪೇನೂರು – ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಸಿಕೆರೆ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಊರು
೨೫. ಸಯಾವಾಗ – ಸಹಾಯ ಮಾಡು
೨೬. ಬಳಿಯಾರಜ್ಜಣ – ಬಟ್ಟ ಬಯಲು
೨೭. ದೋನು ಕೋರೆ – ಶ್ರೀಮಂತ, ಧನಿಕ
೨೮. ಸುಕ್ಕಾಬಟ್ಟು – ಹಣೆಬಟ್ಟು
೨೯. ಸವ್ಲಿ – ಚಾಮರ
೩೦. ಮೆಕ್ಕಿಮವ್ವ – ಹುಲಿ
೩೧. ಸಾಲೆಳೆಜಮ್ಮ – ಬನ್ನಿಮರ
೩೨. ತುರುವಾನೂರು – ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ಊರು
೩೩. ಗಾದರೆ – ಗಾದ್ರಿಗುಡ್ಡ
೩೪. ಕಡಿಮೀಯ – ಕಣಿವೆ
೩೫. ಬಳೂದಾವೆ – ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ
೩೬. ಗುಕ್ಕೂತಾವೆ – ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ
೩೭. ಯರಾವಂದೇ – ಎರವಾದೆ
೩೮. ಮಲೀನಾಡ – ಮಲೆನಾಡು
೩೯. ಕುಂಡಾದಿರು – ನಿಲ್ಲದಿರು
೪೦. ಮಡಿಗಾನೆ – ತೀರಿಕೊಂಡ, ಸತ್ತ
೪೧. ಮ್ಯಾಲಂದೂಳೀಗೆ – ಇನ್ನೊಂದು ಆಳು
೪೨. ಮುಡಿ – ತಲೆ
೪೩. ಕಂದವಾಡಂಬೋ – ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿ ಉಣ್ಣುವ
೪೪. ಕಿರುದನು – ಸಣ್ಣವನು
೪೫. ವಾವಿರಿಗೇ – ಉಪ್ಪರಿಗೆ, ಅಂತಸ್ತು
೪೬. ನ್ಯಾರನ್ನ – ಚೆಲುವಿನ
೪೭. ಕುಸುಲು – ಖುಷಿ, ಆನಂದ
೪೮. ಜವಾದೋರು – ಯಮ
೪೯. ನೆಗೀಮಾರಿ – ಸತ್ತ
೫೦. ಸಾವಳಗೊಂಡ – ಸತ್ತ
೫೧. ರವಸೀಗೆ – ರಭಸಕ್ಕೆ, ವೇಗಕ್ಕೆ
೫೨. ಕರುಗ – ಗಡಿಗೆ, ಸ್ವಾರಿ
೫೩. ಗಿಂಡಿಯ ಹುಡುಗ – ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ
೫೪. ಕಂಬಿ – ಬಾಗಿಲು
೫೫. ಬೇತಂಕಾ – ಬೇವಿನ ಮರ
೫೬. ಸುಂಕೆ – ಶಂಖ
೫೭. ಆಳಿಗೆ – ತೊರೆ
೫೮. ಬಾಸಿಮಟ್ಟೀ – ಬಾಸಿಂಗ
೫೯. ನೆಲುಗಾರೆ – ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ
೬೦. ಸ್ಯದಿರಾನೆ – ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ
೬೧. ಇನಕೊಸ್ತುರ – ದೇವರು
೬೨. ಸೊಲವುಲ್ಲು – ಚಂದದ ಹುಲ್ಲು
೬೩. ಶಾಲಾಮು – ಸಲಾಮು, ನಮಸ್ಕಾರ
೬೪. ಮುದ್ದೂರಿ – ಮುದ್ರೆ
೬೫. ಭದ್ರೇರು – ಹೆಂಗಸರು, ಮುತ್ತೈದೆಯರು
೬೬. ಯಾಮಾವಂತರು – ಹೆಂಗಸರು, ಮುತ್ತೈದೆಯರು
೬೭. ಈಜಾತುನ – ಬಿದ್ದೀತು
೬೮. ಮನಿಗಾರ – ದೊಡ್ಡವನು
೬೯. ಕುಡುವು – ಮಂಚ
೭೦. ಸೊಲಿಸು – ಕುಡಿ
೭೧. ಸ್ಯಾವಂಚಿಗೆ – ಶ್ಯಾವಂತಿಗೆ
೭೨. ಸುಟ್ಟುಸುತ್ತಿದ್ದ – ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ
೭೩. ಓಯಿಸೇನೆ – ಹರಿಸು, ಹರಿಬಿಡು
೭೪. ಕಡಿಯಾಸ – ಕಡೆಮಾಡು, ಕ್ಷಮಿಸು
೭೫. ಸೂರ್ವೇಪಾಪ – ಜಗಳೂರಜ್ಜ
೭೬. ಬಣ್ಣದುದಿ – ಗುಡಿಮುಂದೆ
೭೭. ಸ್ವಾಮಲ ಬಂಡಿ – ನನ್ನಿವಾಳದ ಹತ್ತಿರದ ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ
೭೮. ಆಯ್ತುವಾರದಯ್ಯ – ಜಗಳೂರಜ್ಜ
೭೯. ಇಳಿಗಿಲೆ ಕಲ್ಲಿದೂವು – ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದ ಹೂವು
೮೦. ನ್ಯಾಲುಗಾರೆ – ಸಾರಿಸು
೮೧. ಜಾಡಿಗಾಳ – ಜಡೆ
೮೨. ಗೋನಿ ಬಾಳು – ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
೮೩. ಲಸ್ಸುಮವ್ವಾ – ಲಕ್ಷ್ಮಿ
೮೪. ಕಣುಸಾಕೆ – ಕಳಸ
೮೫. ಮಕುರಂಬ – ಕನ್ನಡಿ
೮೬. ಬೆನಾವಣ್ಣ – ಬೇಡರ ಒಂದು ದೇವರು
೮೭. ವಾಲಿಗೊಜ್ಜರ – ಕಿವಿಯೋಲೆ
೮೮. ಗೋವುಮರ – ಗೋವಾಲದ ಮರ
೮೯. ಜತುನಾವೆ – ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ
೯೦. ಗಗ್ಗೂರದ ಕೀಲು – ಹಿಮ್ಮಡದ ಕೀಲು
೯೧. ಪಗಳೀ – ಗುಡಿ
೯೨. ಜಾಲುತಾಳ – ಬೆವತಳು
೯೩. ಅಚ್ಚಡ – ಹೊದಿಕೆ
೯೪. ಬ್ಯಾಗಾರು – ಮಾದಿಗರು
೯೫. ಪಡಿಗಳು – ಭಿಕ್ಷೆ
೯೬. ಕುದಾಪುರ – ಬೋರೆದೇವರು ನೆಲೆಸಿರುವನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಊರು.
ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರ ವಿವರಗಳು

ಕಲಾವಿದರು ಗಂಡ ವಯಸ್ಸು ವೃತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು
ಹೆಣ್ಣು
– ಗಂಡು
೧. ಪಾಲಜ್ಜಿ ದಿ.ತಮ್ಮಯ್ಯ ೭೦ ಕೂಲಿ ೩ + ೨
೨. ಪಾಪಮ್ಮ ಓಬಯ್ಯ ೪೦ ಕೂಲಿ ೧ + ೧
೩. ದೊಡ್ಡ ಓಬ್ಬವ್ವಾ ತಮ್ಮಯ್ಯ ೫೦ ಕೂಲಿ
೪. ಸಣ್ಣ ಓಬ್ಬವ್ವಾ ಪಾಪಯ್ಯ ೬೦ ಕೂಲಿ – – – –  
೫. ಬೋರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ೫೫ ಕೂಲಿ
೬. ಗುಂಡಮ್ಮ ತಮ್ಮಯ್ಯ ೭೦ ಮನೆಕೆಲಸ ೩ + ೫
೭. ಬೊರಮ್ಮ ಕಾಟಯ್ಯ ೪೫ ಕೂಲಿ ೧ + ೧

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲರ ವಿಳಾಸ :

ಪೆತ್ತಂಬರ ಹಟ್ಟಿ
ನನ್ನಿವಾಳ (ಅಂಚೆ)
ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ತಾಲ್ಲೂಕು)
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಪಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
ಬಿ.ಡಿ.ಓ. ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ
ಗಾಂಧೀನಗರ
ಚಳ್ಳಕೆರೆ

—-
ಗುಂಡಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೋರಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು. ಬೋರೆ ದೇವರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರಮ್ಮನ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.