ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು

ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು

ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು

ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು

ಗಂಜೀಕಟ್ಟೇಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾದ್ರಿಪಾಲನಾಯಕನ ಗುಡಿ

ಗಂಜೀಕಟ್ಟೇಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾದ್ರಿಪಾಲನಾಯಕನ ಗುಡಿ

ಗಂಜೀಕಟ್ಟೆಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ವೀರ -ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು

ಗಂಜೀಕಟ್ಟೆಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ವೀರ -ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು

ಗಾದ್ರಿಪಾಲನಾಯಕನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸಹಗಮನ ಮಾಡಿದ ಹೊಂಡ (ಗಂಜೀಕಟ್ಟೆ)

ಗಾದ್ರಿಪಾಲನಾಯಕನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸಹಗಮನ ಮಾಡಿದ ಹೊಂಡ (ಗಂಜೀಕಟ್ಟೆ)

ಮಿಂಚೇರಿ ಕಾಡಲ್ಲಿನ ಗಾದ್ರಿಪಾಲನ ಕಲ್ಲು ಸಮಾಧಿ

ಮಿಂಚೇರಿ ಕಾಡಲ್ಲಿನ ಗಾದ್ರಿಪಾಲನ ಕಲ್ಲು ಸಮಾಧಿ

ಮಿಂಚೇರಿ ಕಾಡಲ್ಲಿನ ಹುಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಸಮಾಧಿ

ಮಿಂಚೇರಿ ಕಾಡಲ್ಲಿನ ಹುಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಸಮಾಧಿ

ಜಗಳೂರಜ್ಜನ ಗುಡಿ (ಜಗಳೂರು)

ಜಗಳೂರಜ್ಜನ ಗುಡಿ (ಜಗಳೂರು)

'ಜಗಳೂರಜ್ಜ' (ಗೊರಲಕಟ್ಟೆ)

‘ಜಗಳೂರಜ್ಜ’ (ಗೊರಲಕಟ್ಟೆ)

ಗಾದ್ರಿಪಾಲನಾಯಕನ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಯ ಸಂದರ್ಶನ (ಗಂಜೀಕಟ್ಟೆ)

ಗಾದ್ರಿಪಾಲನಾಯಕನ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಯ ಸಂದರ್ಶನ (ಗಂಜೀಕಟ್ಟೆ)