ದಶರಥ
ಕೈಕೇಯಿ
ಶಂಬರಾಸುರ
ಸಂಪಾತಿ
ಚೌಡಲ್ಯ
ತಾಯಿ-ತಂದೆ
ವಸಿಷ್ಠ
ಸುಮಂತ್ರ
ಋಷ್ಯಶೃಂಗ
ಕೌಸಲ್ಯೆ
ಸುಮಿತ್ರೆ
ರಾಮ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಭರತ
ಶತ್ರುಘ್ನ
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ
ತಾಟಕಿ
ಸುಬಾಹು
ಮಾರೀಚ
ಕಪಟದ್ವಿಜ
ಜನಕಮಹಾರಾಜ
ಸೀತೆ
ಅಹಲ್ಯೆ
ಗೌತಮ
ದೇಶಾಧಿಪರು
ರಾವಣ
ವಧುಗಳು
ಮಂಥರೆ
ವಿಪ್ರರು
ಪರಶುರಾಮ
ದೂತರು
ಚಾರಕರು