ಪಾತ್ರವರ್ಗ

ಮೇಳ ಮಹಾರಾಣಿ
ಸೂತ್ರಧಾರ ಕನಿಷ್ಠಾ
ವನಪಾಲಕ ವಿನಯೆ
ಮಂತ್ರಿ ದಾಸಿಮರು
ರಾಜ ಗಿಳಿ
ಸೇನಾಪತಿ ಮರಕಟುಕರು
ಪುಷ್ಪರಾಣಿ ಹಾಗೂ
ಗುಣವಂತ ಸೇವಕರು