1. ಭಾರತ ಪರಿಸರ – ದ್ವಿತೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸಂಗ್ರಹಾನುವಾದ : ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, 1984

2. ಪರಿಸರ ಮುಂದೇನು? ಸಂಪಾದಕ: ಡಾ. ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಿ. ಆರ್. ನಟರಾಜ್, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು, 1997

3. Biodiversity – Social and Ecological Perspectives – Vandana Shiva et al., World rain forest movement, 1991.

4. The Biodiversity convention – An agenda for conservation or control? Ed. Raajen Singh, Alternatives, Vikalp Vol. V. No. 4, 1996

5. Ecology for people – Madhav Gadgil, All India People’s Science Congress, 1994.

6. Documenting diversity : An experiment – Madhav Gadgil – Current Science, Vol. 70 No. 1, 10 Jan 1996.

7. India’s Biodiversity : Tasks ahead. T.N. Khoshoo – Current Science, Vol. 67, No. 8, 25th Oct, 1994.

8. The Nilgiri Biosphere reserve and its role in conserving India’s Biodiversity – R.J. Ranjit Daniels – Current Science, May 1993.

9. Ecodevelopment and Biodiversity – M.S.S. Varadan, The Hindu, June 8, 1997.

10. Survey of the Environment – 1992, 93, 94 & 96, The Hindu.

11. Conservation of Biological diversity : Science and Politics – T.N. Khoshoo

12. Loss of Biodiversity – T.N. Khoshoo