ಮುಗುಟ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಗಳಂಬ್ರ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಆಗಟ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೋಸಿಯೆಂಬ್ರ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಸರ್ವಾದೇವ್ರಿಗೆ ಮಡದಿಯೆಂಬ್ರ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅವ್ಳ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಮೂರು ದಿವ್ಸ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನಾಗರ ಕೆರೀಗ್ ಮೀಯುಕ್ ಹೋದಾಳ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ   
ಮೂರು ಮುಳುಕ ಹೊಡಿದಾಳ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಎಪ್ಪತ್ಹೆಡಿ ಮಾ ಶೇಷ್ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಭೋರ ಗುಟ್ಕಂಡ್ ಎದ್ದಿತ್ತೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಬುಸ್ ಗುಟ್ಕಂಡ್ ಎದ್ದಿತ್ತೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಲುವೆ ಎಂದಿತ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಮುಗ್ಟ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಗಳ ನಾನು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಲುವೆನೆಂದಿರೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅಗಟದೇವ್ರಿಗೆ ಸೊಸಿ ನಾನು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನಿನಬಡದು ಕೊಲುವೆ ನೆಂದಿರೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ    
ಅದು ಮೂರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟೀತೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನೀ ಹುಟ್ಟು ಬಂಜ್ಯಾಗೆಂದ್ಹೇಳಿ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನೀ ಹೊರಿದಿದ್ದ ಬಂಜ್ಯಾಗೆಂದ್ಹೇಳಿ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನೀ ಕಟ್ಟು ಬಂಜ್ಯಾಗೆಂದ್ಹೇಳಿ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಮೂರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟೀತು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಬಾಳ ಚಿಂತಿಯಾಗೀತು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಮನೆಗಾರು ಬಂದಳು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಜಾನದಲ್ಲೆ ಒರಗೀಳು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅಗ್ಟದೇವ್ರ ಅಂಬೋರು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಏನಾಯುತ ಮಗಳೆಂದ್ ಕೇಂಡರು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ಆಯಿತ್ತೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಮೂರ ಮುಳುಕ ಹೊಡೆದೀನ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಎಪ್ಪತ್ಹಡಿ ಮಾ ಶೇಷ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಭೋರ ಗುಟ್ಕಂಡ್ ಎದ್ದಿತ್ತ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಭುಸ ಗುಟ್ಕಂಡ್ ಎದ್ದಿತ್ತೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನಿನ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಲುವೆಂದಿತ್ತ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನಿನ ಹೊಡೆದು ಕೊಲುವೆನೆಂದಿತ್ತ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನನ ಬಡದು ಕೊಲುವೆನೆಂದಿತ್ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅದು ಮೂರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅದ ಏಜನ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನೀ ಹುಟ್ಟು ಬಂಜ್ಯಾಗೆಂದ್ಹೇಳಿ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಹೊರಿದಿದ್ದ ಬಂಜ್ಯಾಗೆಂದ್ಹೇಳಿಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನಾನಾಗರ ಕೆರೆ ಕಟ್ತೆ ಮಗಳೇ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಹಾದೀಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಯ್ತೆ ಮಗಳೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನಾಗರ ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೀರು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಬೀದಿಗ್ ಹೊನ್ನ ಹೊಯ್ಸಿರು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಹಾದೀಗ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಸಿರು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನೂರೊಂದ್ ಗಿಳಿ ಹಿಂಡು ಬಂದು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಹಾದೀಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿತಲೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಆದನ್ನಾರು ಹೆಕ್ಕೆ ತಿಂಬೋ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಒಂದ್ಹಕ್ಕಿ ಹೇಳೀತೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅದು ಹುಟ್ಟು ಬಂಜಿ ಬಿಕ್ಕದ ಅಕ್ಕಿ  ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅದು ಹೊರಿದಿದ್ದ ಬಂಜಿ ಬಿಕ್ಕಿದ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅದು ಕಟ್ಟು ಬಂಜಿ ಬಿಕ್ಕಿದ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಯಾರು ಹೆಕ್ಕ ತಿನ್ನಬಾರ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಬೇಡಿ ತಿಂಬುಕೆ ಹೊರಟೀರೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಬೀದಿಲ್ ಹೊನ್ನು ಬಿದ್ದೀತಲೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅದನ್ನಾರು ಹೆಕ್ಕೊಂಡ್ಹೋಪೋ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಒಬ್ಬ ಜೋಗಿ ಹೇಳೀದ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅದು ಹುಟ್ಟು ಬಂಜಿ ಬಿಕ್ಕಿದ ಹೊನ್ನು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ        
ಹೊರಿದಿದ್ದ ಬಂಜಿ ಬಿಕ್ಕಿದ ಹೊನ್ನು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಕಟ್ಟು ಬಂಜಿ ಬಿಕ್ಕದ ಹೊನ್ನು ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅದನ್ನಾರು ಹೆಕ್ಕಲು ಬಾರಕೇಣ ಕೇಣ ಕನ್ನಡಿ
ನೂರೊಂದು ಗೋಗಂಟಿ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಬಾಯ್ರಿಗೆ ಕೆರಿಗೆ ಅರಗೀದ್ವಲೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅದರಲ್ಲೊಂದ್ ದವನ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಹೊರಿದಿದ್ದ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೆರಿ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಕಟ್ಟು ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೆರಿ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಅದರ ನೀರ ಕುಡಿಯಲು ಬಾರ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ಬಂಜಿ ಎಂಬ್ಹೆಸರು ತಪ್ಪುನೋಡ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ
ನಾಗರ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿತು ನೋಡ ಕೇಣ್ ಕೇಣ್ ಕನ್ನಡಿ