ಕೃತಿ-ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜನತೆ
ಲೇಖಕರು-ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ