೧. ಕನ್ನಡ

೧. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜಿ.ಎಸ್., ೧೯೩೯, ‘ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಮಾರಕೋತ್ಸವ’,

೨. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪಿ., ೧೯೩೧, ‘ಹಾಳು ಹಂಪೆ’, ಬೆಳಗಾವಿ.

೩. ನಾಗೇಗೌಡ ಎಚ್.ಎಲ್., ೧೯೬೬, ‘ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಪುಟಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

೪. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ೧೯೧೬, ‘ಜೀರ್ಣ ವಿಜಯನಗರ ದರ್ಶನ’, ಮೈಸೂರು.

೫. ವಸುಂಧರಾ ಫಿಲಿಯೋಜಾ.,  ೧೯೭೬, ‘ಹಂಪಿ’, ಪ್ರೇಮದಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೬. ವಸುಂಧರಾ ಫಿಲಿಯೋಜಾ., ೧೯೮೨, ‘ಅಳಿದುಳಿದ ಹಂಪೆ’, ಪ್ರೇಮದಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೭. ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ.ಪಿ., ೧೯೬೩, ‘ಪಂಪಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ (ಸಂಸ್ಕೃತ)’, ನವ ಬೃಂದಾವನ, ಆನೆಗೊಂದಿ.

೮. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ (ಅನು.) ೧೯೮೩, ‘ಶ್ರೀಪಂಪಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ, ಶ್ರೀಗುರು ವೃಷಭಾಶ್ರಮ, ಹೊಳಗುಂದಿ, ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.

೯. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ವಿ., ೧೯೩೨, ‘ಪಂಪಾಯಾತ್ರೆ’, ಸತ್ಯಶೋಧನ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೨. ಇಂಗ್ಲಿಷ್

1. Agha Mahdi Hussain., (Tr & Ed) 1911 : Isami, Futuhus Solatin.

2. Dallapiccola A.L., (Ed) 1985 : Vijayanagara City and Empire : New Currents of Rasearch Vol. I & II, stuttguart.

3. Danvers., The Portuguese in India.

4. Denison Ross and Eileen Power., 1929 : Ibn Batuta, London.

5. Elliot and Dowson., 1872 : “Abdul Razak”, History of India, Vol. IV, London.

6. Filliozat P.S. and Filliozat V., 1988 : Hampi – Vijayanagara, The temple of Vittala, New Delhi.

7. Fritz John M., 1984 : The Royal Centre at Vijayanagara, Preliminary report, Victoria.

8. Goetz H., “The Jesuit influence in the Court of Vijayanagara” Q.J.M.S. XIV, Pp 130-140.

9. Grey E., (Ed) 1892 : The Travels of Pietro della valle in India, 2 Volumes, London.

10. Heras Henry., “Early relations Between Vijayanagara and Portugal”, Quarterly Journal of the Mythic Society XI, Pp. 63-74.
“Seven days at Vijayanagara” Q.J.M.S. XX, Pp.103.
“Venkatapatiraya I,  and the Portuguese” Q.J.M.S. XIV, Pp 312-317.

11. John Briggs (Tr) 1908-10 : Firishtah Mohamed Kassim, History of the Rise of the Mahomedan power in India, till the year 1612, 4 Volumes, Calcutta,

12. Longhurst A.H., 1917: Hampi Ruins, Calcutta, Madras.

13. Longworth Dames (Tr), 1918 : The Book of Duratte Barbosa, Translated With  notes etc. London.

14. Mackenzie C. 1800 (a) : Sketch Plan of  The Ruins at Beejnagur, unpublished map, India office Library, London.

15. Mackenzie C. 1800 (b) : Account of the Present state of the Anegoondy Country in the English Year 1800, unpublished manuscript, Mackenzie collection, X, India office Library, London.

16. Maclehose (Ed), 1905 : Ceasar Frederick – Samual Purchas, His Pilgrims, Vol. X, Glasgow.

17. Major R.H., 1857:  India in the fifteenth Century : A collection of  narrative Voyages to India, London.

18. Natu V.R., 1900 : Monograph on the Empire of Vijayanagara with a guide to Hampi, Belgaum.

19. Nilakanta Sastry K.A., Foreign Notices of South India.

20. Pantulu N.K.V., 1935 : Ruins of Hampi, Ananthpur.

21. Saiyid Ahmad Khan, W.N. Lees and Kabiruddin., 1860-62 : Ziauddin Barani, Tarikh-i-Firuzshahi, Calcutta.

22. Sewell R., 1900 : A Forgotten Empire, London, Delhi (1962).

23. Sewell R., (Tr) Chronicle of Domingo Paes, A Forgotten Empire, Pp 229-278.

24. Sewell R., (Tr) Chronicle of Fernao Nuniz, A Forgotten Empire Pp 279-380.

25. Sewell R., (Tr) The Story of Barradas (1614) : A Forgotten Empire, Pp 213-227.

26. Slater A.R. , “Ruins of Vijayanagara” Q.J.M.S. II, Pp 49-55.

27. Suryanarayana Rao., 1905 : History of Vijayanagara : The Never to be Forgotten Empire, Vol. I & II, Madras.

28. Thackston W.M., “Kamaluddin Abdul-Razzaq Samaraqandi : Mission to calicut and Vijayanagara”, in a century of princes : sources on Timurid History and Art. Cambridge, Mass Pp 299-321.

29. Venkataramanayya N., 1933 : Vijayanagara : The Origin of the City and the Empire, Madras.

30. Vidyaranya Vidyapitha Trust., 1977: Vijayanagara Empire : As seen by Domingo Paes and Fernao Nuniz, Two 16th Century Portuguese Chronicles, New Delhi.

31. Winter Jones J., (Tr) 1857 : “The Travels of Nicolo conti in the early part of the Fifteenth Century” in India in the fifteenth century by R.H. Major, Hakluyt Society, London, Delhi (1974).

32. Yale H., (Tr) 1863 : Jordanus, Friar, Mirabilia Descripta (The wonders of the world), Hakluyt Society, London.

33. Yale H. and Cordier H., (Tr) Odoric, Friar, The Travels of Father Odoric of  Pordenone.