ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಗದ್ದಗಿಮಕಠ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಸ್ತರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.