ಭಾಮಿನಿ

ಎಲೆ ಧರಾಧಿಪ ಲಾಲಿಸೀಪರಿ |
ಕೊಳುಗುಳದೊಳಿಂದ್ರಾದಿದಿವಿಜರ |
ಖಳವರೇಣ್ಯನು ಗೆಲ್ದು ಬಿಜಯಂ ಗೈದ ನಿಜಪುರಕೇ ||
ನಳಿನಜನ ವರದಧಿಕ ಮಹಿಮೆಯೊ |
ಳಿಳೆಯಧಿಪರ ಸಮೂಹ ತ್ರಿದಶರ |
ಬಳಗ ಸಹಿತಿರುತೀರ್ದುದಾ ದಾನವನ ಸೇವೆಯಲೀ   || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಇಂತು ಸುರ ನರ ದನುಜ | ಸಂತತಿಯ ಸೇವೆಯಲಿ |
ಕಾಂತನೆನಿಸಿದನು ಭೂ | ಕಾಂತೆಗಾ ಖಳನೂ          || ೧ ||

ಒಂದು ದಿನ ಮನದೊಳಗೆ ಸಂದ ತಮ್ಮನ ನೆನದು |
ನೊಂದು ಮನದೊಳು ಶೋಕ | ದಿಂದಲಿಂತೆಂದಾ     || ೨ ||

ಯಾತಕೀ ಪರಿ ವಿಭವ | ವ್ಯಾತಕೀ ಪರಿ ಬೆಡಗು |
ಯಾತಕಿ ಪರಿ ಮಾನ | ಭೂತಳದೊಳೆನಗೇ  || ೩ ||

ತಮ್ಮನನು ಕೊಂದಿರುವ | ಹೆಮ್ಮೆಗಾರನ ಕಣ್ಣೊ |
ಳೊಮ್ಮೆ ಕಾಣದೆ ಪೋದೆ | ಸುಮ್ಮಗೀ ಭಾಳ್ವೇ         || ೪ ||

ಎಂದೆನುತ ಖಳ ದುಃಖಿ | ಪಂದವನು ಕಾಣುತ್ತ |
ಒಂದು ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರಿ | ನಿಂದು ಖಳನೊಡನೇ       || ೫ ||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜ  ಅಷ್ಟತಾಳ

ರಕ್ಕಸಾಧಿಪ ಕೇಳು ಮಾತಾ | ವ್ಯರ್ಥ | ದುಃಖವಿದೇನು ವಿಖ್ಯಾತಾ |
ಅಕ್ಕರ ದನುಜನು ಮಡಿದುದಕೊಭವ | ತಕ್ಕುದಲ್ಲೆನುತುರೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವೆಯಾ        || ೧ ||

ಬಿಡಿಬಿಡು ಮನದ ದುಗುಡವಾ | ಬೇಗ | ಕೊಡು ಕೊಡು ನಮಗೆ ವೀಳೆಯವಾ |
ಒಡಹುಟ್ಟಿದಾತನ ಕೆಡಹಿದ ಹರಿಯನ್ನು | ಹುಡುಕಿ ತಂದಿರಿಸುವೆನೊಡೆಯ ನಿನ್ನಿದಿರಲಿ        || ೨ ||

ಅತ್ತರೆ ಪೋದವನಿನ್ನೂ | ತಿರು | ಗಿತ್ತ ಬಹನೆ ಪೇಳ್ವದೇನೂ |
ಚಿತ್ತಜಾಂತಕನಾಣೆ ಮರುಗದಿರ್ತಮ್ಮನ | ಮೃತ್ಯುವ ತಂದು ನಿನ್ನೊತ್ತಿನೊಳಿರಿಸುವೆ         || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಮಲ್ಲ ಸಚಿವನು ತನ್ನೊಳೀ ಪರಿ |
ಸೊಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತ ಸುರಕುಲ |
ದಲ್ಲಣನು ತಾನೆಂದ ಹರಿಯೊಳು ತಾನೆ ಹೊದಾಡೀ |
ಚಲ್ಲ ಬಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯೆನ |
ಗಿಲ್ಲ ಲೋಕದೊಳೆನುತ ನಿಶಿಚತ |
ನಿಲ್ಲದೈದಿದನ್ಹರಿಯ ಪುಡುಕುವೆನೆನುತ ತವಕದಲೀ     || ೧ ||

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ  ರೂಪಕತಾಳ

ಧಾರುಣೀಪತಿ ಕೇಳು ಘೋರ ದಾನವನಿಂತು | ವಾರಿಜಾಕ್ಷನ ನೋಡಲೆಂದೂ ||
ಭೋರನೆ ಪುಡುಕುತ್ತ ಭೂತಳವನು ಸುತ್ತಿ | ಸಾರಿದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕೇ      || ೧ ||

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬಂದ ಪರಿಯನರಿತು ಕ್ಷೀರ | ಶರಧಿಯೊಳಿಹ ರಮಾವರನೂ ||
ಧರಿಸುತ್ತ ತಾಪಸರಂಗವನಾಕ್ಷಣ | ಬರುತೀರ್ದ ಖಳಗಿದಿರಾಗೀ || ೨ ||

ಉಟ್ಟ ಕಾವಿಯ ವಸ್ತ್ರ ತೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ | ಮೆಟ್ಟಿದ ಹಾವಿಗೆ ಗಳದೀ ||
ಇಟ್ಟ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮಾಲೆಯಿಂದೈತರೆ | ದುಷ್ಟ ತಾನೆರಗಿದನವಗೇ        || ೩ ||

ಎರಗಿದಾತನ ಕಂಡು ಕಪಟ ತಾಪಸನಾಗ | ಶಿರ ಪಿಡಿದೆತ್ತಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸೀ ||
ವರದನು ದಾನವ ನೀ ನಿತ್ತ ಬಂದಿಹ | ಪರಿಯ ಪೇಳೆನಗೆಂದ ಮುನಿಪಾ  || ೪ ||

ಎಂದುದ ಕೇಳುತ್ತ ನಿಶಿಚರವರ್ಯನು | ಚಂದದಿ ಕರವ ಜೋಡಿಸುತಾ ||
ಮಂದರಾಧರ ಗೈದ ದ್ರೋಹದ ಬಗೆಯ ತಾ | ನೆಂದನಿಂತೆಂದು ತಾಪಸಗೇ       || ೫ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ  ಏಕತಾಳ

ಭೂಸುರಾಗ್ರಗಣ್ಯ ಕೇಳು | ಬೇಸರ ಕೊಳ್ಳದಿರು ಪೇಳ್ವೆ |
ವಾಸುದೇವ ಗೈದನೊಂದು | ಮೋಸ ಕಾರ್ಯವಾ     || ೧ ||

ಎನ್ನ ಮೋಹದನುಜನನ್ನು | ಮೊನ್ನೆ ಹರಿಯು ಹಂದಿಯಾಗಿ |
ನಿರ್ನಾಮ ಗೈದನು ಪರಿಯನೆನ್ನುವದೇನೈ   || ೨ ||

ಧಾರುಣಿಯೊಳೆಲ್ಲಿಯು ಕಾಣೆ | ನಾರಾಯಣನ ಮೌನಿಪಾಲ |
ತೋರಿಕೊಡಿರಿ ಕರುಣದಿಂದ | ಚಾರುಶೀಲನೇ         || ೩ ||

ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಚರಿಪ | ಕಾರಣಿಕರೆನಗೊಂದುಪ |
ಕಾರ ಗೈವುದೆಂದು ಮಣಿದ | ವೀರನಾಗಳೂ  || ೪ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ  ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಏಳು ಮಗನೇ ಬರಿದೆ ವಡಲನು | ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬೇಡ ಶ್ರೀಹರಿ |
ಜಾಲವಿದ್ಯದ ಮೊದಲು ಮನೆಯವ | ಪೇಳಲೇನೈ     || ೧ ||

ಧಡಿಗ ಕೇಳ್ ನಿನ್ನುವನು ವಂಚಿಸಿ | ವಡಲ ಹೊಕ್ಕವ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿಹ |
ಹಿಡಿವುದೆಂತವನನ್ನು ನೀನೆಲೆ | ಕಡು ವಿಚಿತ್ರಾ          || ೨ ||

ಠಕ್ಕನಾಡುವಿರ‍್ಯಾತಕೆನ್ನೊಳು | ಹಕ್ಕಿ ವಾಹನನೆನ್ನುದರವನು |
ಹೊಕ್ಕಿ ಕುಳಿತಿಹನೆಂಬ ಮಾತಿದು | ತಕ್ಕು ದಲ್ಲಾ       || ೩ ||

ನೋಡು ನೋಡೆನುತಾದರಾಕ್ಷಣ | ಓಡಿ ಬಂದವನೊಡಲ ಪೊಕ್ಕೊ |
ಲಾಡಲೇನದನೊಡನೆ ಮರುಗಿದ | ಖೂಳ ಖಳನೂ    || ೪ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ಆದಿತಾಳ

ಹರನೆ ನಾನಿನ್ನೇನ ಗೈವೆ | ಧರಣಿಸುರನೆಂದೆನುವಾ |
ಪರಿಯನರಿತು ದೈನ್ಯದಿಂದ | ಲೊರೆದೆನವಗೆನ್ನೊಳವಾ          || ೧ ||

ಧರಣಿಸುರನ ವೇಷವನು | ಹರಿಯು ಧರಿಸ ಬಂದೂ ||
ಕೊರಳ ಕೊದನಯ್ಯೊ ಗಂಗಾ | ಧರನೆ ತನ್ನನಿಂದೂ   || ೨ ||

ಒಡಲ ಪೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಹರಿಯ | ಹಿಡಿಯುವದಿನ್ನೆಂತೂ |
ಸುಡು ಸುಡೆನ್ನ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು | ನುಡಿವುದೇನು ಸಂತೂ          || ೩ ||

ಹರಿಯ ಕೊಲಲು ಬಂದೀಗ ಸಂ | ಹರಿಸಿ ಕೊಂಡೆನೆನ್ನಾ ||
ಹರಿಯು ಬಲು ಮಾಯಾವಿ ಖರೆಯು | ಸರಿವೆ ಪುರಕೆ ಮುನ್ನಾ   || ೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಪರಿಪರಿಯ ದುಃಖದಲಿ ದಾನವ |
ಧರೆಗುರುಳುತೇಳುತ್ತ ಮನದಲಿ |
ಹರಿಯ ಗೆಲುವಡೆ ಯತ್ನವಾವುದೆನುತ್ತ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ||
ಪುರಕೆ ನಡೆತರು ತೀರ್ದನಿತ್ತಲು |
ಸುರವರರು ನಿಶಿಚರನ ಸೇವೆಯೊ |
ಳಿರದೆ ಮರುಗುತ ಬಂದು ಶಚಿಪತಿಗೆರಗಿ ಪೇಳಿದರೂ  || ೧ ||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜ  ಅಷ್ಟತಾಳ

ಪುರುಹೂತ ಕೇಳೆಮ್ಮ ಸೊಲ್ಲಾ | ಸುರು | ಚಿರ ಕಶ್ಯಪನು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಾ ||
ಪರಿಪರಿ ಸೇವೆಯೊ | ಳುರಿಸುವ ಪರಿಗಳ | ನೊರೆಯಲಾರೆವು ಸುರ | ರೆರೆಯನೆ ಕೇಳಿನ್ನು || ೧ ||

ಮಾತರಿಶ್ವನು ಕಸ ಬಳಿವಾ | ಮತ್ತೆ | ಜಾತವೇದನು ಪಾಕಗೈವಾ ||
ರೀತಿಯಾದುದು ಮಿಕ್ಕ | ಸೂತ ಮಾಗಧ ಸುರ | ವ್ರಾತವು ದಿತಿಜನ | ದೂತತ್ವಕಾದರು     || ೨ ||

ಮೃಡನಾಣೆ ನಮ್ಮ ನಾರಿಯರೂ | ಖಳ | ಮಡದಿಯರುಗಳ ದಾಸಿಯರೂ ||
ಮುಡಿಯ ಬಾಚುತ ಬೊಟ್ಟ | ನಿಡಿಸುತ ಕೊಳದಿಂದ | ಜಡಜವ ತರಿಸುವ ನುಡಿವುದಿನ್ನೇನಯ್ಯ        || ೩ ||

ಧರೆಯೊಳಗಪ್ಪ ಯಜ್ಞಗಳೂ | ನಿತಿ | ಚರನ ಪೆಸರಿನ ಸ್ವಾಹದೊಳೂ ||
ಮೆರವುದೆ ಹೊರತಾಗಿ | ವರ ಕ್ರತುಭುಜರೆಂಬ | ವುರು ತರ ನಾಮವ | ನೊರೆವರ ಕಾಣೆವು  || ೪ ||

ದುರುಳನ ಸೇವಕತ್ವವನೂ | ಪರಿ | ಹರಿಸಿ ನೀ ರಕ್ಷಿಸೆಮ್ಮುವನೂ ||
ಒರೆಯಲರಿದು ಹೆಚ್ಚೆಂ | ದೆರಗಲು ಕಂಡಾಗ | ಸುರಪತಿ ನುಡಿದನು | ಕರುಣದಿಂದಲಿ ತಾನು          || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಹರಿ ವರುಣ ಮೊದಲಾದ ಸುರಗಣ |
ರೊರಲದಿರಿ ನಿರತದಲಿ ಬಾಧಿಪನು |
ದುರುಳನತಿ ಸಾಹಸಿಕನವನನು ಗೆಲ್ಲಲರಿದೆಮಗೇ ||
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ನೆಡೆಗೆ ಗಮಿಸಿದ |
ರೊರೆವನೆಮಗವನೊಂದುಪಾಯವ |
ತೆರಳಿರೆನೆ ಸುರ ಪತಿಯ ಕೂಡೈತಂದರಜಪುರಿಗೇ     || ೧ ||

ಕಂದ ಪದ್ಯ

ಬಂದಾ ಸುಮನಸರೆಲ್ಲರು |
ಚಂದದಿ ಪರಮೇಷ್ಠಿಯನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪದಕಂ ||
ವಂದಿಸಿ ಬಳಿಕಾ ಕಾಶ್ಯಪ |
ನಂದನನಿಂತೊರೆದನಂದು ಕಮಲಜನೊಡನಂ        || ೧ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋದಿ  ಝಂಪೆತಾಳ

ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಕೇಳು ಕನಕಕಶ್ಶಿಪು ಯೆಂಬ | ದುರುಳ ದಾನವನ ಸೇವೆಯನೂ ||
ಸುರವರರು ನಿರತದಲಿ ವಿರಚಿಸುತ ದಣಿದರದ | ನೊರೆವುದೇನೀಗ ಮತ್ತಿನ್ನೂ      || ೧ ||

ರಂಬೆ ಮೊದಲಾದಖಿಳ ಕಂಬುಕಂಠಿನಿಯರನು | ಯೆಂಬುದೆನೊದ ಸೆರೆಹಿಡಿದೂ ||
ಬೆಂಬಿಡದೆ ತ್ರಿದಸರ ಕದಂಬವ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ | ರಿಂಬುಗೊಡದೆಳೆದು ಬಾಧಿಪನೂ    || ೨ ||

ಇಲ್ಲವೈ ನಮಗೆ ಯಜ್ಞದ ಹವಿರ್ಭಾಗ ಮ | ತ್ತಿಲ್ಲ ನವಗ್ರಹರ ವಂದನೆಯೂ ||
ಎಲ್ಲ ದಾನವಗಾದುದಿಲ್ಲ ನಮಗೇನೆನುತ | ಸೊಲ್ಲಿಸಿದ ಮರುಗಿ ಸುರಪತಿಯೂ     || ೩ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ  ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಇಂದ್ರನೊರೆದುದ ಕೇಳಿ ವಿಧಿ ತಾ | ನೆಂದವನೊಳು ನಗುತ ಸುಮನಸ |
ವೃಂದ ಬಳಲಿದಿರೆಂಬುದಿದು ತಾ | ನಿಂದು ಸಹಜಾ     || ೧ ||

ದುರುಳ ಪೂರ್ವದೊಳೆನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ | ವರವ ಪಡೆದಿಹನದರ ಬಲದಿಂ |
ಮೆರೆವನದಕಾನೊರೆವ ನಿನ್ನೊಳು | ಸುರಪ ಕೇಳೂ     || ೨ ||

ಹರನ ಸನ್ನಿಧಿ ಗೈದಿ ಮತ್ತಿದ | ನೊರೆಯೆ ನಿಮಗಿದಕೊಂದುಪಾಯವ |
ನರುಹದಿರ ನಡಿರೆನಲು ಪೊರಟರು | ಸುರರು ಭರದೀ  || ೩ ||

ಸಾರಸಾಸನ ಸಹಿತ ಹರುಷದಿ | ಸಾರಿದರು ಹರಗಿರಿಯನಲ್ಲಿಯೆ |
ಮಾರವೈರಿಯ ಕಂಡರೆಲ್ಲರು | ದೂರದಿಂದಾ || ೪ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಎಡಬಲದಿ ಗುಹ ಗಣಪ ನಂಬಿ ಭೃಂಗೀಶರಿಂ |
ದಡಿಗಡಿಗೆ ಪೊಗಳುತಿಹ ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವರಿಂ |
ದೆಡೆಬಿಡದೆ ಸುತ್ತಲುಂ ಮುತ್ತಿ ವೋಳೈಸುತಿಹ ಭೂತ ಪ್ರೇತಂಗಳಿಂದಾ ||
ಸಡಗರದಿ ಪಾರ್ವತಿಯನೊಡಗೂಡಿ ಹರುಷದಿಂ |
ದುಡುರಾಜನಂ ಧರಿಸುತಧಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂ |
ದೊಡೆಯ ತಾ ನೀ ಜಗತಿಗೆಂದೆಂಬ ಗೌರವದೊಳಿಹ ಮಹೇಶನ ಕಂಡರೂ         || ೧ ||

ಕಂದಪದ್ಯ

ಕಂದಾಕ್ಷಣ ಮೃಡನಂ ಸುರ |
ತಂಡವು ಫೇ ಯೆನುತ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಕರಗಳನುಂ ||
ಮಂಡೆಯೊಳಿಡುತಾ ಶಂಭುವ |
ಕೊಂಡಾಡಿದರುತ್ಸಹದೊಳು ಭಕ್ತಿಯೊಳಾಗಂ || ೧ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ  ರೂಪಕತಾಳ

ಜಯ ಕಪರ್ದಿ ಕಾಮವೈರಿ | ಜಯ ಕೃಪಾಕರಾ ||
ಜಯ ಮಹೇಶ ಕೃತ್ತಿವಾಸ | ಜಯತು ಶಂಕರಾ         || ೧ ||

ಜಯ ಪರೇಶ ಜಯ ಗಿರೀಶ | ಜಯ ತ್ರಿಯಂಬಕಾ ||
ಜಯ ಸರ್ವೇಶ ಸ್ಥಾಣು ಭರ್ಗ | ಸುಜನ ರಕ್ಷಕಾ        || ೨ ||

ಜಯ ಸುರೇಶ ಪಾರ್ವತೀಶ | ಭಸ್ಮಲೇಪಿತಾ ||
ಜಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಕಾಯೊ | ವೇದವಂದಿತಾ       || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕಂತುನಿಧನನು ಸುರರು ನುತಿಪುದು |
ಸಂತಸದಿ ಕೇಳುತ್ತ ವಾಣೀ |

ಕಾಂತನೊಡನಿಂತೆಂದನಮರರ ಕೂಡಿ ನೀ ಬಂದೂ ||
ಇಂತು ಪೊಗಳುವಿರ್ಯಾಖೆ ಬಂದ |

ಧ್ಯಾಂತ ಚಿಂತೆಯ ಪೇಳಿರೆನೆ ನಲ |
ವಾಂತು ಕಮಲಜ ನುಡಿದ ಪರಶಿವನಿಂಗೆ ಕೈಮುಗಿದೂ          || ೧ ||

ರಾಗ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ  ಏಕತಾಳ

ಭೂತೇಶ ಲಾಲಿಸಿ ಕೇಳೆನ್ನ ಮಾತಾ | ಜಾತರಹಿತ ಖ್ಯಾತ ವರ ಮಾಯಾತೀತಾ ||
ಯಾತರ ಭಯವೆಂದು ಪೇಳಲಭವನೇ | ಸೋತರು ಸುರರೆಲ್ಲ ಖಳರಿಂದ ಶಿವನೇ  || ೧ ||

ಧರೆಯೊಳು ಕನಕಕಶಿಪುವೆನ್ನುವಸುರಾ | ಒರೆವದೇನುದಿಸಿ ಸಂಗರದಿ ಭೂಮಿಪರಾ ||
ಗರುವವ ಮುರಿದಟ್ಟಿ ನಾಕಕೈತಂದೂ | ಸುರರನ್ನು ಜೈಸಿದ ಹೇ ದಯಾಸಿಂಧೂ    || ೨ ||

ಕಿಂಕರ ತನ ಗೈದು ಸುಮನಸರುಗಳಾ | ಬಿಂಕಗಳಡಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದರು ಬಹಳಾ ||
ಶಂಕರ ಸಲಹಬೇಕವರ ನೀನೆನುತಾ | ಪಂಕಜೋದ್ಭವನೆನಲ್ ಹರನೆಂದ ನಗುತಾ         || ೩ ||

ರಾಗ ಮುಖಾರಿ  ಏಕತಾಳ

ಕೇಳೂ ಕೇಳಯ್ಯ ಯೆನ್ನ ಮಾತಾ | ಎಲ್ಲವೊ ವಿಧಾತಾ |
ಕೇಳೂ ಕೇಳಯ್ಯ ಯೆನ್ನ ಮಾತಾ || ಪಲ್ಲ ||

ಖೂಳನ ಘನತರ | ದೂಳಿಗವೆನ್ನೊಳು | ಪೇಳಲು ಬಂದಿರೆ |
ತಾಳುತ ದುಗುಡವ | ಕೇಳು || ಅನುಪಲ್ಲ ||

ದುಷ್ಟನ ಭುಜಬಲದನುವಾ | ಗ್ರಹಿಸದೆ ಬೇಗಾ | ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನವಗೆ ಕೇಳಿದೊರವಾ ||
ಕುಟ್ಟುವನಮರರ | ಮೆಟ್ಟುವನಿದಕೇನ್ | ಬಟ್ಟೆ ಯೆನುತ ಬಾ | ಬಿಟ್ಟೊದರುವೆಯಾ || ಕೇಳೂ || ೧ ||

ಆದರಿನ್ನೊಂದುಂಟಿದಕೆದಾರೀ | ಪೇಳುವೆ ಪೋಗಿ | ಶ್ರೀಧರನೆಡೆಗೆ ಈ ಸಾರೀ ||
ಬಾಧಿಪವನ ಶಿರ ಛೇದನಕೊಡನೆಯೆ | ಹಾದಿಯ ಪೇಳುವ | ನಾದಿ ಪುರುಷನೂ || ಕೇಳೂ   || ೨ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಸಿರಿವರಂ ಮೋಹದಳಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಮೊ ಮ್ಮಗಂ |
ಹರನೆನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಡನ ಮಿತ್ರನಾಗಿಹಂ |
ಸುರಪತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೊಲಿದಿತ್ತೆ ನೆಂಬಧಿಕ ಹರ್ಷದಿಂದಾ ||
ಹರಿದಳಿದು ಬಳಿಕೇಳ್ವ ತೆರೆಗಳಿಂ ನೊರೆಗಳಿಂ |
ದುರುತರದಿ ಸಂಚರಿಪ ನಕ್ರದಿಂ ಚಕ್ರದಿಂ |
ಸರಸರನೆ ಮೇಲ್ವಾ ವ ಹನಿಗಳಿಂ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದುದಧಿ ಮೆರೆವುದ ಕಂಡರೂ || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಪೃಥ್ವಿಪತಿ ಕೇಳ್ ಬಳಿಕ ಶರಧಿಯ |
ನುತ್ತರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸುರರಾ |
ಚಿತ್ತಜಯ್ಯನ ಪುರ ಸಮಿಪಕ್ಕೈದಿ ಹರುಷದಲೀ ||
ಸತ್ಯನಿಧಿಯನು ವೇದಕಾಣದ |
ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲನನ್ನು ದೂರದೊ |
ಳರ್ತಿಯಲಿ ಹಾಡಿದರು ವರ್ಣಿಪೆನೇನನದನೆಂದಾ      || ೧ ||

ಸುಳಿಗುರುಳ ವರದಂತಪಂಕ್ತಿಯ |
ಥಳಥಳಿಪ ನಗೆಮೊಗದ ಮಿಗೆ ಕಳ |
ಕಳಿಸುತಿರೆ ನಲಿನಲಿದು ಮೆರೆಯುವ ಮಕರ ಕುಂಡಲದಾ ||
ಪೊಳೆವ ಹಾರದ ಕೌಸ್ತುಭದ ಪ್ರ |
ಜ್ವಲಿಪ ಮಕುಟದ ಲಲಿತ ತಿಲಕದ |
ಚಲುವ ದೇವರ ದೇವನನು ಕಂಡೊಡನೆ ಪೊಗಳಿದರೂ          || ೨ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ  ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ | ಜಯ ಜನಾರ್ದನ | ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾ ||
ಓಂ ನಮಾಶ್ರಿತಪೋಷ ಹರಿವೋಂ | ಓಂ ನಮೋ ಭವನಾಶ ಸುರನುತ |
ಓಂ ನಮೋ ಜಲಶಾಯಿ ಗಿರಿಧರ | ಓಂ ನಮೋ ದುರಿತೌಘ ಪರಿಹರ || ಓಂ ನಮೋ        || ೧ ||

ಆದಿಪುರುಷ ಶ್ರೀಕರಾ | ಕೌಸ್ತುಭಧರಾ | ವೇದವೇದಾಂತ ದೂರಾ ||
ಸಾಧುಗಳ ದಾತಾರ ನಿರುಪಮ | ಮೋದ ಭರಿತ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ |
ಕಾದಿ ಕಾರಣ ಭೂತ ನಿರ್ಮಲ | ಮಾಧವಾಚ್ಚುತ ಪರಮ ಪೂರುಷ || ಓಂ ನಮೋ || ೨ ||

ಶತಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಾ ಗರುಡಧ್ವಜ | ನುತ ಗುಣ ವದನಾಂಬುಜಾ ||
ರತಿಯ ಪಿತನಮಲ ಸುಚರಿತ | ಶ್ರುತಿಶಿರೋಮಣಿ ದೈತ್ಯಕುಲಜಿತ |
ಸತತ ನಂಬಿದ ಭಕುತರುಬ್ಬಸ | ಹತವ ಗೈಯ್ಯುವ ವಿತತ ಮಹಿಮನೆ || ಓಂ ನಮೋ       || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ವಾರಿಜೋದ್ಭವ ಮುಖ್ಯ ದಿವಿಜಾ |
ವಾರ ಪೊಗಳ್ವದ ಕೇಳಿ ದೈತ್ಯ ವಿ |
ದಾರಣನು  ತಾ ನುಡಿದ ತನ್ನಯ ಕುವರನೊಡನಂದೂ ||
ಕಾರಣವದೇನಿಂತು ಕೂಗಲು |
ಭೂರಿ ಬಾಧೆಯನಾರು ಕೊಟ್ಟರು |
ಭೂರಿ ಬಾಧೆಯನಾರು ಕೊಟ್ಟರು |
ಕಾರಿಯವಿದೇನ್ ಬಂದುದೇಕೆನೆ ಹರಿಗೆ ವಿಧಿ ನುಡಿದಾ || ೧ ||

ರಾಗ ನವರೋಜು  ಏಕತಾಳ

ಲಾಲಿಸಂಬುಜನಯನಾ | ಕರು | ಣಾಳು ವಾರಿಧಿಶಯನಾ ||
ಪೇಳಿದೆ ಬಂದುದ | ಹೇಳಿರೆನುತ ಶ್ರೀ |
ಲೋಲ ಹಾಗಾದರೆ | ಕೇಳು ಬಿನ್ನಪವನು      || ೧ ||

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಯೆನುವಾ | ಕೆಟ್ಟ | ದುರುಳ ಬೇಡಿದ ವರವ ||
ಕರುಣಿಸಲಾ ಸುರ | ವೈರಿಯು ಗೈದಿಹ | ಪರಿಯನು ಯೇನೆಂ |
ದೊರೆಯಲಿ ನಿನ್ನೊಳು     || ೨ ||

ತ್ರಿದಶರನು ಸದೆ ಬಡಿದಾ | ಸುರ | ಸುದತಿಯರಾ ಪಿಡಿದೊದಾ ||
ಒದಗದಿರಲು ತನ್ನ | ಸದನದ ಕೆಲಸಕೆ |
ಬೆದರಿಪ ಕೋಪಿಪ | ಬೈದಪ ಜರದಪ         || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಬಳಲಿದರು ಬಾಡಿದರು ಸೋತರು |
ಖಳನ ಸೇವೆಯ ಗೈದು ನಿರ್ಜರ |
ಬಳಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ನೀನಾ ದುರುಳ ದಾನವನಾ ||
ಕೊಲದಿರಲು ಬೇಗದಲಿ ವಿಬುಧರ |
ಸಲಹುವವರಿನ್ನಿಲ್ಲ ಲೋಕದಿ |
ಹಲವು ಮಾತೇಕೆನಲು ಶ್ರೀಹರಿ ನುಡಿದ ನಳಿನಜಗೇ   || ೧ ||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ  ಏಕತಾಳ

ಸಾರಸಾಸನನೆ ನೀ ಕೇಳೆನ್ನ ಮಾತಾ | ಕಾರಿಯ ಲೇಸಾತು ವರ ವಾಣಿಪ್ರೀತಾ ||
ಚಾರು ತಪಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಖಲಗೊರವಿತ್ತೂ | ಏರಿಸಿ ಬಂದೀಗಲೊರವೆಯಾಪತ್ತೂ        || ೧ ||

ಒಳ್ಳಿತಾತಾದರು ಕಿರಿದು ದಿನದಲೀ | ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವೆ ಖಳನ ಯತ್ನದಲೀ ||
ಇಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳೆಂದೆನೆ ಕೇಳಿ ಸುರರೂ | ನಿಲ್ಲದೆ ತೆರಳಲು ಮನಗೈದರವರೂ    || ೨ ||

ಕುಂಜರ ವರದನ ವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಾ | ಕಂಜಕೊಂದಿಸುತಲಿ ತಳೆದತಿ ಮೋದಾ ||
ಕುಂಜರ ಯಾನಾದಿ ಸುರವರರಾಗಾ | ಅಂಜಲಿನ್ಯಾಕೆಂದು ಪೋದರು ಬೇಗಾ      || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ವರವಸುಂಧರೆಯಧಿಪ ಲಾಲಿಸು |
ಹರಿಹಯಾದಿ ಸುರೌಘ ತೆರಳಲು |
ಹರಿಯು ಯೋಚಿಸುತಿದಕೆ ಮುಂದೇನ್ದಾರಿ ಯೆನುತೊಡನೇ ||
ಸುರ ಮುನಿಪ ನಾರದನ ನೆನೆಯಲು |
ಭರದಿ ಬಂದವನೇನು ಬೆಸಸೆನೆ |
ಮುರಹರನು ಬರಸೆಳೆದು ಮನ್ನಿಸುತೆಂದನವನೊಡನೇ         || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ  ಅಷ್ಟತಾಳ

ನಾರದ ಮುನಿಯೆ ಕೇಳ್ ಕನಕಕಶಿಪುವಿನ | ನಾರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಪೋಗೀ ||
ಚಾರು ನಯೋಕ್ತಿಯೊಳೊರೆವುದೀ ಪರಿ ಪೇಳ್ವೆ | ಕಾರಣೀಕನೆ ಲೇಸಾಗೀ  || ೧ ||

ವಲ್ಲಭನನ್ನೊಡಗೂಡುವ ಸಮಯದಿ | ಫುಲ್ಲಾಕ್ಷಿಚಿತ್ತದಲೀ ||
ಸಲ್ಲಲಿತಾನಂದದಿಂದೆನ್ನ ಭಜಿಪಂತೆ | ಸೊಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕಿನಲೀ      || ೨ ||

ಒರೆಯಬೇಕವಳಿಗೆ ನುಡಿದಂತೆ ಶ್ರೀಶನ | ಸ್ಮರಿಸಲು ಹರಿ ಭಕುತಾ ||
ಬರುವನು ಜನನಕೆ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದೊಳೆನು | ತರುಹಿ ಬಾ ಬೇಗಲಿತ್ತಾ       || ೩ ||

ಇಂದಿರಾರಮಣನ ನುಡಿಯನು ಕೇಳುತಾ | ನಂದದಿ ಮುನಿಪನಂದೂ ||
ಬಂದನು ಶೋಣಿತ ಪುರಕಾಗಿ ಹರಿ ತನ್ನೊ | ಳೆಂದುದ ಪೇಳಲೆಂದೂ     || ೪ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಸಿಂಧುವಸನಾಧೀಶ ಲಾಲಿಸೀಪರಿಯೊಳಂ |
ಮಂದರಾಧರನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಾರದ ಮುನಿಪ |
ಬಂದ ಶೋಣಿತ ಪುರದ ದೈತ್ಯನರಸಿಮಯ ಬಳಿಗೆ ಯಾರರಿಯದಂತೆ ಭರದೀ ||
ಚಂದ್ರ ಭಾಸ್ಕರರಂತೆ ರಾಜಿಪಾ ಮುನಿ ಬಹಳ |
ಚಂದದಿಂದೈತಹುದ ಕಂಡು ಧಿಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು |
ನಿಂದು ಭಕ್ತಿ ಯೊಳೆರಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಋಷಿವರನೊಳೆಂದಳಾ ವರ ಕಯಾಧೂ         || ೧ ||